Új Kelet, 1996. április (3. évfolyam, 77-101. szám)

1996-04-22 / 94. szám

ü J KELET Megyénk életéből 1996. április 22., hétfő 3 Születésnap véradással Aradi Balogh Attila (Új Kelet) ____________________ Né gy éve indította a megyei Vöröskereszt az Ünnepeld a születésnapodat véradással! elnevezésű akcióját. A tizen­nyolcadik életévüket betöltő középiskolásokhoz szólt ez a felhívás, és egyre nagyobb si­kerrel jár az akció, ahhoz ké­pest, hogy az érettségi előtt állóknak csak 30 százaléka éri el a középiskola befejezése előtt a felnőtté válást jelentő életkort, ami feltétele, hogy valaki egyáltalán vért adhas­son. Az idén már önálló véradó­nap volt a Zay Anna Egész­ségügyi Szakközépiskolában és a Bánki Donát Ipari Szak- középiskolában. Április 25- én (csütörtökön) reggel nyolc órától a Városmajor út 3. szám alatt a Szent Imre Ka­tolikus Gimnázium, az Evan­gélikus Kossuth Lajos Gim­názium, a Zrínyi Ilona Gim­názium, a mezőgazdasági, a közgazdasági, az építőipari és vízügyi, a kereskedelmi szak- középiskola és a Vasvári Pál Gimnázium tizennyolcadik életévét betöltött tanulói ad­nak életmentő vért. Rendőrségi felhívás Új Kelet-információ A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitány­ság bűnügyi osztálya sorozat­ban elkövetett csalások miatt nyomozást folytat a fényké­pen látható Fábián Csaba 24 éves kazincbarcikai lakos és társa ellen. A gyanúsított elsősorban a Piacz kereskedelmi hetilap­ban közzétett hirdetésekben ajánlotta szolgálatait Hitel- ügyintézés banki hitelre cím­szó alatt, hitelre történő gép­kocsivásárláshoz, illetve hitel- nyújtást gépkocsifedezetre. Az ügyfelek jelentkezését a 06-60-304-576-os telefonszá­mon várta. A hitelt folyósító bankként általában a Porsche bankot jelölte meg, önmagát pedig a bank ügyintézőjének és üzletkötőjének adta ki. (A bankkal nem állt munkavi­szonyban). A megtévesztett személyekkel fiktív szerző­déseket kötött, és kezelési költség címén olykor 100 ezer forintot is meghaladó összeget csalt ki. A rendőrség kérése, hogy akik sérelmére F. Csaba csalást követett el, jelentkezzenek a rendőr­főkapitányság bűnügyi osztá­lyán személyesen (Miskolc, Zsolcai kapu 32.) vagy tele­fonon a 46-329-611-es szá­mon, illetve bármely rendőri szervnél vagy rendőrnél. A tanárképzőn tanult Határon túli magyar színházak fesztiválja Vigyázz, ha jön a nagybőgő! Bécsi D. T. (Új Kelet) ~ Magyar festő, B. Tóth János alkotásaiból nyílt kiállítás Bécsben. A hír nálunk is érde­kes, mert a festő több szálon kapcsolódik megyénkhez. Ti- szavasváriban járt középiskolá­ba, és a Nyíregyházi Tanárkép­ző Főiskola matematika—rajz szakán szerzett tanári diplomát tárlat 1985-ben. Napjainkban Hajdú­nánáson él. A festészet mellett az eszperantó nyelv is fontos része életének. Ennek köszön­heti, hogy tanulmányutakat te­hetett Japánban és Kínában, áp­rilis 17-én pedig a bécsi Hof- burgban található Nemzetközi Eszperantó Múzeumban nyitot­ta meg Herbert Mayer múzeum­igazgató az említett kiállítást. Palotai István (Új Kelet) Immár nyolcadszor kerül Kisvárda a magyar színházi élet ünnepi reflektorfényébe június 2. és június 9. között. A Határon Túli Magyar Szín­házak VIII. Fesztiválján tizen­öt társulat húsz produkcióját tekintheti meg az érdeklődők és a színházi szakemberek remél­hetőleg népes tábora! Nyakó Béla, a fesztivált ren­dező Várszínház és a-Művésze- tek Háza igazgatója elmondta, hogy a nyitóelőadás Tamási Áron Csalóka szivárványa lesz a szatmárnémeti Északi Szín­ház Harag György Társulata előadásában. A legifjabb színházimádók a Kolozsvári Puck Bábszínház utcai előadásán tapsolhatnak majd Lúdas Matyinak. Áz Erdélyből érkező további teátrumok közül a marosvásár­helyi Nemzeti Színház Sütő András Káin és Ábel, a nagyvá­radi Állami Színház Szigligeti Társulata Kárpáti Péter Akárki, a temesvári Csiky Gergely Szín­ház Maxim Gorkij A mélyben, a kolozsvári Állami Magyar Színház Shakespeare Ahogy tetszik, a sepsiszentgyörgyi Ta­mási Áron Színház Moliére Scapin furfangjai című darabjá­val, míg a marosvásárhelyi Ariel Bábszínház a Tulipiros tigrissel szerepel a fesztiválon. Dojcsák Tibor (Új Kelet) A freskókészítés 100. évfor­dulóján a községi millecen- tenáriumi ünnepségsorozathoz kapcsolódó művészettörténész­történész konferenciát rendez­tek pénteken Vaján, a Vay Ádám Múzeumban. All órás kezdésre zsúfolásig megtelt a földszinti terem. Megnyitóként két tárogatóból Rákóczi-nóták csendültek fel, majd Nagy Ti- borné, az Országos Műemléki Felügyelőség igazgatója meg­nyitotta az eseményt. Felidézte a régi konferenciákat, azok ha­tását, eredményeit, beszélt a freskók egyre kilátástalanabb helyzetéről és arról, ez a konfe­rencia reményt ad arra, hogy egy kastély napjainkban is lehet még érték. Ezt követően a be­tegség miatt távol maradt dr. Németh Péter helyett Magyari Béla, az ülésszak elnöke vette át a szót. Az előadások meghir­detett sorrendje is megváltozott, először Bene János történész számolt be az 1906-os Rákóczi­A délvidéki társulatok közül a szabadkai Népszínház Ko- peczki László Vigyázz, ha jön a nagybőgő, valamint az Újvi­déki Színház Dürrenmatt Fizi­kusok című művét mutatja be, a vajdasági Szent Genéziusz Társaság pedig egy mesejáték­kal szerepel, melynek címe: Kunigunda hozománya. A felvidéki színházak sorát a komáromi Jókai Színház veze­ti a világhírű musical, a La Mancha lovagja bemutatásával. A kassai Thália Színház az ünnepségekről. Mint ismeretes, ebben az évben hozták Rákóczi és Bercsényi, valamint a fejede­lem leghűségesebb embere, Vay Adám hamvait Magyarországra. A vajai kastély egykori urának földi maradványai június 19-én érkeztek meg a lengyelországi Gdanskból, majd vasúton Vajá­ra szállították. Lohr Ferenc munkásságáról dr. Sinkó Katalin művészettör­ténész beszélt, majd Molnár Sándor múzeumigazgató ol­operettkedvelőknek kedvez: a Mágnás Miskával nevezett. Kárpátaljáról a beregszászi Illyés Gyula Színház Eliot Gyilkosság a székesegyházban című drámáját hozza. Amint Nyakó Béla elmond­ta, a várható nagy érdeklődés­re tekintettel néhány darab többször is előadásra kerül. A fesztivál záróakkordjaként a kolozsvári Opera magyar szer­zők világhírű operettjeivel szórakoztatja majd a nagyér­deműt. vasta fel dr. Németh Péter be­számolóját. Délután művészet- történeti témákkal folytatódott a konferencia, majd megkoszo­rúzták a múzeum bejárata mel­lett elhelyezett emléktáblát. A nyíregyházi Kodály Zoltán Ál­talános Iskola Pro Musica ka­marakórusának hangversenye és Tóth Sándor szobrászmű­vész kiállításának megnyitója után a mátészalkai Ádám Jenő Kórus hangversenyével ért vé­get a konferencia. Hírcsokor Sikli Tímea (Új Kelet) Tis/adobon iskolát bővít az önkormányzat. A régi egy­házi épületet vissza kellett szolgáltami korábbi tulajdo­nosának, s a megmaradt isko­la egy részét is életveszélyes­nek nyilvánították. Ezért vált szükségessé az építkezés, mely 138 tanuló iskoláztatási gondjait oldja majd meg. A kivitelezéshez az anyagiakat támogatásokból gyűjtötték össze. A település vezetői néhány hónappal korábban pályázatot nyújtottak be a szennyvíztelep mellé tervezett út megépítésére, de mivel azt a bírák elutasították, újabb pá­lyázat benyújtását határozta el az önkormányzat. Tunyogmatolcson a nem­régiben megtartott önkor­mányzati ülésen elfogadták a költségvetést, és felülbírálták a falurendezési tervet is. Sok itt lakó család van nehéz anyagi helyzetben, ennek kö­vetkeztében sok gyerek éhes gyomorral megy reggelente iskolába. Ezen a gondon pró­bált enyhíteni az önkormány­zat, mikor a nevelési segé­lyek terhére megszervezték, hogy minden kisdiák ingyen­tízórait kaphasson. Balkányban már a mille- centenárium jegyében kez­dődik meg április 22-én dél­után két órakor az a vetélkedő, mely történelmi korokat és nagyságokat idéz majd a résztvevőkelé. Magyarország történetének bemutatására az iskola vezetése meghirdetett egy rajzpályázatot is, mely a Verecke híres útján címet vi­seli. A pályamunkákat az is­kolában lehet benyújtani. Telefon: (42) 437-012 Pisztoly a határon Új Kelet-információ Az elmúlt héten is akadt dolguk bőven a vámosoknak. Záhonyban hatvanöt eljárást kezdeményeztek, az összes elkövetési érték megközelítet­te a négy és fél millió forin­tot. A vámraktárba került — többek között — 1500 karton cigaretta, egy mázsa dióbél, 177 liter vodka, száz fűrész­korong. A pénzügyőrök éber­ségének bizonyítéka, hogy egy ukrán állampolgártól ri­asztópisztoly és tíz lőszer is előkerült. Lefoglaltak egy Honda gépkocsit, amelyet Németországban két éve lop­tak el. Beregsurányban öt esetben intézkedtek, 50 ezer forint ér­tékű cigaretta gazdagította a raktár kínálatát. Csenger- simánál két Mercedes gépko­csit — 175 liter gázolajjal — foglaltak le a vámosok, mert barkácsoló hajlamú tulajdo­nosaik üzemanyag-csempé­szetre alakították át. A belte­rületi vám- és a nyomozóhi­vatalok munkatársai 11 mil­lió forint értékben foglaltak le a jövedéki ellenőrzés alól ki­vont dohányterméket, szeszes italt, kávét, fűszerpaprikát és üzemanyagot. Jövedéki bírsá­got harminc esetben szabtak ki, amely összege megköze­lítette a 25 millió forintot. Elsősegélynyújtás, egészségnevelés Kisvárdai sikerek Új Kelet-információ Két témakörben, három ka­tegóriában 28 általános isko­la és középfokú intézmény csapata vetélkedett április 20- án, szombaton a nyíregyházi Zay Anna Egészségügyi Szakközépiskolában. A hét­végén rendezte ugyanis a Vöröskereszt a megyei első­segélynyújtó és egészség- ügyi vetélkedőt. A tesztkér­dések — amelyek között ter­mészetesen a vöröskeresztes ismeretek is szerepelnek — után 19 csapat tagjai több állomáson az elsősegély- nyújtás alapjairól (mentő hí­vása, lélegeztetés, vérzés­csillapítás stb.) adtak szá­mot. Első helyezettek: Ko­dály Zoltán Általános Isko­la Kisvárda, Szent László Gimnázium Kisvárda, Zay Anna Egészségügyi Szak- középiskola Nyíregyháza. A verseny országos döntője május 31-én és június 1-jén a Szombathely melleti Vé- pen lesz. Az egészségnevelési vetél­kedő megyei döntőjén kilenc csapat versenyzői az elméleti számonkérést követően — többek között — az egészsé­ges táplálkozásról, a helyes szexuális kultúráról és a ká­ros szenvedélyek egészség- ügyi következményeiről tar­tottak kiselőadást. Első helye­zettek: általános iskola Pap, Bessenyei György Gimnázi­um Kisvárda, Zay Anna Egészségügyi Szakközépis­kola. Az országos megmére­tést április 26-án és 27-én Sal­gótarjánban rendezik. "D PTirlot*ní)H bemutató követ, ezenkívül 1VCIILIU1 Haji rendőrségi motorokat, traf­A Szabolcs-S/.atmár-Be- fipaxot, lézeres sebesség­reg Megyei Rendőr-főkapi- mérőt, helyszínelő kocsit és tányság az idén is megren- fegyvereket is megnézhet- dezi a rendőrnapot, április nek az ide látogatók. 24-én. A rendezvény a fóka- Tizenegy órától az MRKK pitánvság udvarán 10 óra- dísztermében a drog- és ál­kor kezdődik, a közlekedés- koholfogyasztásról lesz elő- biztonsági rajzpálvázat adás, 12-től 12.30-ig lakossá- eredményhirdetésével. Fél gi fórumot tart dr. Hajzer tizenegytől kutyashowt te- László főkapitány, helyette- kinthetnek meg az érdeklő- se és a nyíregyházi kapitány­dók, amelyet kommandós- ság vezetője. Kilátástalan helyzetben Iává freskók Ünnepi konferencia Vaján

Next

/
Oldalképek
Tartalom