93 találat

Találatok

1. 1997-12-18 / 51-52. szám
[...] első önálló tárlatát F Zámbó István rendezte és nyitotta meg Ugyanez [...] hogy az öröktől fogva létezőt kerese Festői alaptémáit azon a titokzatos [...]
2. 1930-06-26 / 50.szám
[...] és Vicze Rozália rk Szenes István rk kórházi udva­ros ós Drahos Erzsébet rk Maj­tényi István rk vasöntősegéd és Tóth Rozália [...] 9 flflC 7 ffl ient kerese k Sári sáp község laUadtlalatU [...]
3. 1934-04-01 / 26.szám
[...] világítás Ez az itt lakók kérése Krepdesinek ruha díszek gom­bok csattok [...] tart Ez alkalommal vitéz Szabó Ist­ván kir tanfelügyelő tart előadást A [...] és közbenjárt hogy a Mo­vero kérése mégis teljesedjék Schmidt Sándor dr [...]
4. 2000-12-14 / 50. szám
[...] látta vendégül Miután dr Horváth István az EPE elnöke köszöntötte a [...] és a városfejlesztés néhány égető kérése is Megemlítette a képviselő a [...] tervezendő Mindszenty szobrot dr Kelényi István művészettörténész főiskolai docens támasztotta alá [...] megküldik az alapít­vány kuratóriumának Sári István városi főépítész Meggyes Tamás polgármester [...]
5. 2000-11-02 / 44. szám
[...] Mócska Szovák Kornél és Tring­li István előadása után kerekasztal beszélgetésre került [...] amelyen többek között a Szent István Strandfürdő volt kazánházában történő öltöző [...] kapcsolatos felhasz­nálási előszerződés tulajdonosi hozzájárulás kérése a kórházi konténerek bontásához energiatakarékossági [...] magyar királyság megszületett Most Szent István királyt a korabeli források megközelítésével [...]
6. 1994-09-08 / 36. szám
[...] tartottak A lakók­nak az a kérése hogy ne az álta­luk telepített [...] átutalásá­ról értesítette önkormányzatun­kat Útbeszakadása Katona István utcában Településfejlesztési Bizottság tár­gyalta A [...]
7. 1993-12-16 / 50. szám
[...] felújítási ma­radványának kérdése Az intézmé­nyek kérése a pénz maradjon az iskolákban [...] Dániel Fiedler Éva Bogáthy Sz István és Vincze G Péter Vezényel [...]
8. 1929-06-16 / 45.szám
[...] fog megjelenni Kiadó hoz­zánk érkezett kérése alapján tiszte­lettel felszólítjuk mindazokat akik [...] vasbeton a köz­jólét szolgálatában Petró István A községek villamosításáról Dr Gesz­tely [...] konferencia nagyjelentőségű eredményét ismer­teti Vásárhelyi István dr a Magyar Külpolitika legújabb [...] nemrég megjelent visszaemlékezései nyomán Tisza István grófról közöl a lap jellemző [...]
9. 1991-12-20 / 43-44. szám
[...] strandfürdő a háború előtt Szent István Artézi Fürdő Telep néven az [...] középiskola névvál­toztatási kérelmét Az iskola kéré­se a képzési profil gyakori válto­zása [...]
10. 1938 / 57. szám
[...] Az átképző tan­folyamok irányítója Kultsár István az értelmiségi munkanélküliek kor­mánybiztosa Augusztus [...] úgy találja hogy az illető kérése megokolt ak­kor amennyiben az Önállósítási [...] ígérkező gyakorlati életpá­lyákra A Szent István emSék és a szenttamásiak den [...] a Szentta­más hegyen épülő Szent István em léknek határidőre el kell [...]
11. 1919-09-16 / 57.szám
[...] szerkesztője FEKETE REZSŐ Főmunkatárs VITÁL ISTVÁN Laptulajdonos és a szerkesztésért felelős [...] fogja a kiosztásról Őrlési engedély kérése A közélelmezési hivatalnak tudo­mására jutott [...]
12. 1932-07-03 / 53.szám
[...] VERMES IGNÁC Kossuth utca 10 kérése patrónusukkal Szent László­val együtt A [...] Héregei vagyunk Bánydsa József ffliklóssy István f Miklóssy István 46 éven át az esztergomi [...] éves korában half meg Miklóssy István különös tipusú ember volt Különös [...] rokonságon kivül dr Brey er István felszentelt püspök dr Drahos János [...]
13. 1937-01-24 / 7.szám
[...] megtalálhatjuk a városnak gróf Tisza Istvánhoz az akkori miniszterelnökhöz és belügy­miniszterhez [...] a nagy államal­kotó királynak Szent István­nak szülőhelye a magyar keresztény kultúra [...] magyar törvényhozásnál a törvényhatósági jogért kérése azonban eddig még nem talált [...] küszöbén amikor a nem­zet Szent István megdicsőült halálá­nak 900 éves évfordulóját [...]
14. 1993-09-16 / 37. szám
[...] éves dobos civilben fotográfus Körmendi István 25 éves basszusgitáros ének civilben [...] az élen képviselte A vendéglátók kérése szerint az esz­tergomiak csak magyar [...]
15. 1926-07-18 / 57.szám
[...] küldendők Telefon 21 Főmunkatárs VITÁL ISTVÁN Laptulajdonos és felelős szerkesztő LAISZKY [...] mellé elemi leányiskolát is építtessen Kérése meghallgatásra ta­lált s így létesült [...]
16. 1934-07-29 / 59.szám
[...] számának korlátozá­sára A szövetség konkrét kérése az hogy a miniszter sorozza [...] úszótanfolyamá­nak vizsgáját az Esztergomi Szent István Strandfürdő uszodájában f
17. 1914 / 63. szám
[...] specialiter Nagybol­dogasszony napján egyúttal Sz István emlékezetét is megülik Igaz hogy [...] azon hogy Nagyboldogasszony és Sz István királyunk emlékezeté e nagy idők [...] valaha országunk istápja Hol vagy István király téged magyar kíván Reménységünk [...] tisztikarral szemben ha külön engedelem kérése nélkül közre­adjuk Miért Azért mert [...]
18. 1931-05-14 / 39.szám
[...] Mátéffy Viktor távozik Most Rostássy István kir mérnök villamos szakértő ad [...] job­bat adni Gróhnak az a kérése hogy a Hungária ne 600 [...] Károly gróf Esterházy Móric Hász István tábori püspök és Böhle Kornél [...] irodaigazgató 17 én dr Csárszky István prelátus kanonok Tornaünnepély a tanítóképző­ben [...]
19. 1992-06-05 / 21. szám
[...] költözködések harmadik oka a lakosság kérése Az északi városrész­ben egy új körzetet alakítottunk ki A Szent István tér Béke tér Basa utca [...] ren­delőbe amaz pedig a Szent István tér­re került A rendelők ügyében [...]
20. 1999-04-01 / 13. szám
[...] fiú Szabó János és Petró István vala­mint a mátészalkai Adonyi László [...] kérelme s végre a tisztikar kérése következtében a parancsnok szaba­don bocsátott [...] Katalin 3 Hering Judit Szent István gimn f t Szabadiné Kutas [...]
21. 1990. szeptember / 17. szám
[...] Lajos Dr Dinnyés Jó­zsef Farda István Schiller Ker­tész Tamás Jónás Zsigmond [...] Lajos Dr Dinnyés Jó­zsef Farda István Schiller Ker­tész Tamás Jónás Zsigmond [...] MSZP Reményi Károly KDNP Szabó István FKgP Szász Sándor MSZMP Szerencsés [...] véleményem hogy kiemelt központi támogatás kérése a város jogos igénye Ezért [...]
22. 1921 / 91. szám
[...] szerkesztője Főmunkatársi FEKETE REZSŐ VITÁL ISTVÁN Laptulajdonos és a szerkesztésért felelős [...] bizottsági ülésen Áthelyezés Esztergom város ké­rése ugylátszik nem talált meghall­gatásra amennyiben [...] tanitóképző tanulókat hogy a Szt István napi sport ünne­pély részleteinek megbeszélése [...]
23. 1929-03-17 / 22.szám
[...] vasárnap 20 fillér Főmunkatárs VITÁL ISTVÁN Laptulajdonos és felelős szerkesztő LAISZKY [...] az állam elzárkózhatnék a város kérése elől Esztergom város és az [...] kellene lépni hogy a Szent István Fürdő melyért a Takarék­pénztár oly [...]
24. 1993-02-11 / 6. szám
[...] anyagi okai is vannak Horváth Istvánt személyesen ismer­te többször beszéltek Esztergom [...] környezeti nevelésére vonatkozóan Van e kérése javaslata az iskola számára Részt [...]
25. 1936-05-03 / 36.szám
[...] Marschall Ferenc és bárcziházi Bár­czy István államtitkárokat Lepovszki Szaniszló és Háry [...] lap vasárnapi számá­ban megjelent Winchkler István ke­reskedelmi és közlekedésügyi minisz­ter rendelete [...] és erre s a borravaló kérése tekin­tetében fennálló tilalomra a vendé­geket [...]
26. 1941-05-10 / 38.szám
[...] Roosevelt gyomorbaj­ban megbetegedett Az újságíró kérése az olvasóhoz Az ujságbetűk legtöbbször [...] Consilía Hittudomány ifőiskola karnagy Béres István Az énekkarok egymás után ad­ták [...]
27. 1921 / 126. szám
[...] tehát a szentgyörgymezői polgárok azon ké­rése hogy ott egy fiókpóstahivatal állittassék [...] című napilap mely dr Milotay István szerkeszté­sében jelenik meg a keresztény [...]
28. 1897-04-08 / 28.szám
[...] pedig Áb­rányi Emil Robin Gergely István Lyka Károly Márkus József Papp [...] Pékár Gyula Thury Zoltán Tömörkény István Feszi Géza Szántó Kálmán Munkácsy [...] melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe Mutatványszám kérése által kiadóhivatal Budapest V Hold [...]
29. 1934-04-26 / 33.szám
[...] kapcsolatban A közön­ségnek ugyanis az kérése és ez ide genforgalmi érdek [...] Má­ria rk Nána Halálozások Pa­lásthy István rk nyug állami tanitó Molnár [...] ref 20 éves Pilismarót Horváth Ist­váné Kovács Mária rk 54 éves Nagysáp Longa istván 66 éves pincér özv Fekete [...]
30. 1918 / 49. szám
[...] regény foly­tatásának közlésén kívül Bársony Istvántól közöl hangulatos vadász­rajzot Havas Gyulától [...] jegyen feltünte­tett kereskedőtől való áthelyezés ké­rése is céltalan mert az előre [...] Szt Anna Szt György Szt István tér Szt János Szt Lőrinc [...]
31. 1937-01-10 / 3.szám
[...] mézes­süteményt Morvái Ferenc játéktár­gyakat Meszes István droguhta pe­dig a karácsonyfa megvilágításához [...] Miért kell készülnünk a Szt István évre be­szédtéma kérdésére A Belvárosi [...] győződni hogy az utca rendezésének kérése nagyon is indokolt Aláírás Ipartestületi [...]
32. 1932-06-23 / 50.szám
[...] mint külföldön Egy szegény ember kérése Szerkesztőségünkben egy szegény nagy bajba [...] rk 3 éves Ipoly­szalka Kriskó István rk 53 éves földm Teplán [...] nagy sikere Trillap partnere Homonnay István volt A nehéz énekes szerepben [...] játszotta a főszerepet Azután Homonnay István tünt ki Kis sze­repe volt [...]
33. 1930-02-16 / 14.szám
[...] majd meghallgatásra talál a szőgyéniek kérése Nyilvánvaló hogy a jegyző a [...] AZESZTERGOII KERESKEDELMI TÁRSULAT KÖZLEMÉNYEI Klinda István mérnök előadása iránt élénk érdeklődés [...] püspöki kart Főigazgatói látogatás Acsay István dr budapestvidéki tankerületi kir főigazgató [...]
34. 1920-09-26 / 188.szám
[...] s sze­mélyzetem eltávozik Tisztelettel Ré­ger István Szabászati és varrótanfolyam Tudatom a [...] és pontos kiszolgálás mellett Borovszky István férfi szabó Simor János­ucca 62 [...] Ka­talin tkvi tuiajdonosnak önkéntes ár­verési kérése a telekkönyvi hatóság a 204 [...]
35. 1926-11-07 / 89 .szám
[...] Medárd dr Machovits Gyula Nád­ler István Karcsay Miklós dr Fe­hér Gyula [...] 44 000 ölveczky Fe­renc Rudolf István Marko György­né Szathmáry József dr [...] Bárdos József Nagy Imre Vi­lághy István Sprincz Alajos Tamás Ferenc Mattyasóvszky [...] Kultur vezetőségének de azért van kérése is Az olyan szép sportképet
36. 1989. november / 11.szám
[...] alatta bölcsőközeiben Vajk a későbbi István bölcsőközelében Az idők során akarnokok [...] szolgálni Isten hozta Önöket Szent István városába Bencze Cs Attila IN [...] politikai és egyéb szerve­zeteinek a kérése sok plénumon hangot kapott Az [...] legjobb eszköz vagy azt hogy István király Imre herceghez írt Intelmei [...]
37. 1904-08-14 / 65.szám
[...] hálaadó isteni tisztelet lesz Sz István napja A bibornok hpri­más f [...] megjelent XLV számú körlevele Sz István ünnepére nézve a következőket tartalmazza [...] miniszternek rendeletét mely a Szent Istvánt követő vasárnap munkaszünetének részleges felfüggesz­téséről [...] teljesíteni Nem hagyott nyugodni utolsó kérése telje­sítettem végső óhaját melyet Mariska [...]
38. 1912 / 29. szám
[...] állítólag édes anyja özv Nagy Istvánná lakik Mivel azonban a könyv [...] barátságát aki végül Margit néni kérése foly­tán arra is vállalkozott hogy [...]
39. 1908-04-09 / 29.szám
[...] pályá­zott volt főügyész dr Földváry Ist­ván választatott meg A főjegyzői állásra [...] Pálfi Rezső Némethy László Ujfalusy István és Vereh János A küzdelem [...] kifelé nyíljanak mert habár figyelmezte­tése kérése talán mosolyra is ger­jeszt egyeseket [...] tagja volt polgári társaságunknak Rakovszky István Esztergomban Rakovszky István a képviselőház elnöke valóságos belső [...]
40. 1991-06-14 / 23. szám
[...] melletti Szent­györgy mező prépostságát állítólag Ist­ván király alapította annyi viszont bizonyos [...] látogassa meg őt és a kérése teljesül Az egyház június 13 [...]
41. 1937-02-14 / 13.szám
[...] készítendő Ezen terv­nél mindennemű Szent István emlék­mű bele tervezése mellőzendő mert [...] elhelyezhető legyen relief szerű Szent István emlékműnek egy nem művészi hanem [...] állam által esetleg felállítandó Szent István szobor akár az ásatá­sok környékén [...] hatóság valami nagyobb dolgot kér kérése csak akkor bir a kellő [...]
42. 1896-11-29 / 96.szám
[...] amely a ki­rályokat ékesíti Szomaházy István adó után kivetett 64 pótadó­kulcsban [...] segélyt szavaztak meg Dr Földváry István ügyész beterjesztette a szenttamási szentgyörgymezei [...] államtitkár fogadta a de­putációt amelynek kérése teljesítését ki­látásba helyezte O Ülések [...]
43. 1934-04-12 / 29.szám
[...] 14 iki egyesületi Nagyboldogasszony Szent István ünnepségen közre­működjenek Felhívás a város [...] A bizottságnak az a tiszteletteljes kérése hogy ismert önzetlen mun­káját szíveskedjék [...] polgársá­gát az elnökség Gyászhír Palásthy István nyűg igazgató tanító és főkántor [...] nagyprépost Farkas Jenő gyáros Hajdú István ny jószág­kormányzó Malus Gyula gyáros [...]
44. 1937-05-09 / 37.szám
[...] epilógusaként különösen érdeklő dr Kamenszky István volt Esztergom vármegyei fő orvosról [...] Károly ny őrnagy munkálkodása és kérése alapján f hó 4 én [...] az országos szövetség képviselője Reviczky István főszolga­bíró dr Mihályi Géza dr [...]
45. 1997-09-18 / 38. szám
[...] kétszobás faházat Teljesült Prokop Géza kérése a Dobo­gókői turista központ báró [...] Téry út Rexa Iván Nemere István REJTEKUTAK 12 Kicsiny halhatatlanság Kora [...]
46. 1934-09-16 / 72.szám
[...] a mult az otthon számos kérése bátorít serkent hogy most már [...] számunkban fogjuk közölni A Szent István Fürdőszálloda igazgatósága a hangverseny után [...] Ezenkívül azt olvassuk hogy Szent István napján a sao paulo i [...]
47. 1934-04-01 / 26.szám
[...] a lengyel földmivelésügyi mi­nisztert Tissa István gróf szob­rát április 22 én [...] mi a község legnagyobb baja kérése Nincs szé­rűje a községnek A [...] nem szabad megtennünk mert Szent István szülővárosának a ma­gyar hercegprímások székhelyének [...]
48. 1927-08-04 / 61.szám
[...] lesz az Esztergomi Takarékpénztár Szent Ist­ván fürdőtelep új modern uszodá­jának ünnepélyes [...] 4 Hiszekegy 5 Start engedély kérése 6 Orszá­gos úszóverseny 7 Telep [...] rk földmives leánya Éngelbrecht Béla István rk ny tiszthelyettes fia Zsiga János István rk vármegyei aljegyző fia Házasságkötések [...]
49. 1939 / 38. szám
[...] A párkány vidékiek nevében Gajdár István bélai igazgatótanitó köszönte meg a [...] muzs lai plébános és Gajdár István bélai igazgató tanító adott hangot [...] csoport­jának kiküldöttjei és dr Szállási István közig gyakornok Az értekezlet d [...] sem elfeled­kezni hogy Zsalazsonnak többi ké­rése is vagy már megoldódott vagy [...]
50. 1920-08-31 / 178.szám
[...] Dr Lepold Antal Dr Breyer István és Dr Krammer György prelátus [...] Jánosné Peck Julianna tkvi tulajdo­nos kérése ügyében a telekkönyvi hatóság az [...]

 

  • 1
  • 2