Esztergom és Vidéke, 1993

1993-12-16 / 50. szám

ESZTERGOM ÉS VIDÉKE 7 SZi T.:inlrr"i v.-.u; Ilyenkor .irc-mln-iW-n A s/rrí'ici nrk esi ll:ii;:n;i n.vrk . Ml^S/iill rí'V titkos, i;y,„,..-,.,• i ll>.i' •<•. . karácsonyi betlehemes zenés játék Szeretettel hívunk minden családot ' Előadják- A Szr. litván Katolikus Ifjúsági Kluh i'nekk.ira cs izinjntsznknrr 199:1 tlmvnbcr n tlHuláii 1 tinikor Kszlcruum Vi'/.tvnrtisi pIólMniiiti'mplomlwii Röviden ydlw <s> ... a telefonos „hirdetési újság"... Esztergom és vidéke legtöbb hirdetési információját nálunk találja meg!!! HA HIRDETNI KIVAN, NÁLUNKA LEGOLCSÓBB...! SARG A TELEFON 311-503 Karácsonyra Megjelent Bánkiky Pál szociológus A szent és gyámoltalan város, Esztergom cí­mű könyve. A kötet egy kutatócsoport több­éves munkájának összegzéseként született meg. E munkálatokból esztergomi szerzők is kivették részüket: dr. Kéri Teréz, Ortutay András, dr. Pifkó Péter, Nagyfalusi Tibor... A város milyenségét górcső alá helyező kötetnek minden Esztergom iránt érdeklő­dő könyvespolcán ott a helye. Ára: 188 Ft. Kapható a Gran Tours utazási irodában. (Széchenyi tér 25.) * Az egyházmegyei határok módosítása után újjászervezték az Egyházközségek Egyházmegyei Tanácsát is. A mi esperes­kerületünk Kardos Tamást választotta képviselőnek. Kupola, 1993. december 5. Háztartási tüzelőolaj A tüzelőolaj felhasználásával kapcsolatos engedélykérelmek összegyűjtése és továbbítása je­lentős többletfeladat. Ennek kom­penzálására az önkormányzat pót­előirányzatot kapott. Bizottsági élet November 30. Az Oktatási Bi­zottság ülésén a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódó módo­sító javaslatokról tárgyaltak. A z ülésen szóba került a Dobó Katalin Gimnázium és a József At­tila Általános Iskola felújítási ma­radványának kérdése. Az intézmé­nyek kérése: a pénz maradjon az iskolákban. A kérelmek jogossá­gát a felújítási munkákat végző beruházó igazolta. A bizottság tagjai egyetértettek a gyeden és gyesen lévő közokta­tási közalkalmazottak 13. havi il­letményének kifizetésével. Úgy határoztak, hogy a bizottság elnö­ke a december 2-i képviselő-testü­leti ülésre előterjesztést készít eb­ben az ügyben. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint az Oktatási Bizottság közös ülést is tartott. A közös bizottsági ülésen az 1994. évi költségvetés irányelveit vitat­ták meg. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén dr. Patöcs Mária az esztergomi és a tatai kórház pszichiátriai részlegének közös működtetéséről szólt. A bizottság párhuzamosságok, a szakrendelők és a laboratóriumi háttér hiánya, valamint a jelentős távolság miatt nem javasolja a két osztály közös működtetését. Egyéb témáik: javasolták, hogy illesszék be jövő évi munkater­vükbe a szociális ellátási formák felülvizsgálatát. Igazgatói értekezlet December 8-án tartották a Ko­márom-Esztergom megyei közép­iskolák igazgatóinak értekezletet a Városháza tanácstermében. A kö­vetkező kérdésekről tárgyaltak: - középiskolai felvételik szak­mai problémái; - pályázati felhívás országos szakértői feladatok ellátására. Az értekezlet előadó-vendége Környei László, az Észak-dunán­túli Regionális Oktatásügyi Köz­pont igazgatója volt. Kiállítás December 7-én nyílt meg a Do­bó Galériában Fazekasné Zászlósi Mária rajztanár kiállítása. Testületi élet A képviselő-testület 1994. évi munkájához javaslatok érkeztek a helyi pártoktól és szervezetektől is. Fontosabb témák: - a munkanélkükiség kezelése, - parkok, nyilvános WC-k, em­lékművek, temetők gondozása, - felkészülés az EXPO-ra, - városi tulajdonú intézmények, városi érdekeltségek beszámolta­tása, rendeletek betartatása stb. Ujabb siker Esztergom kórus­életében December 10-én Budapesten, a Magyar Művelődési Intézetben át­adták az idei Kiváló művészeti együttes címeket. Ezt az elisme­rést idén megkapta az esztergomi Balassa Bálint kórus is. Gratulá­lunk! Családi hírek December 11-én házasságot kö­töttek: Kiss Marianna Ágnes és Ko­vács László, valamint Szedla­csek Szilvia és Pokorni Károly. Sok boldogságot, bőséges gyer­mekáldást kívánunk! Bérleti hangverseny A Városi Szimfonikusok kará­csonyi hangversenyére 1993. de­cember 20-án, hétfőn este 7 óra­kor kerül sor a Belvárosi temp­lomban. Műsoron: Albinoni: Magnificat; J. Haydn: Nelson-mise. Közreműködik: a Balassa Bá­lint Vegyeskar, szólisták: Dubnicz Dániel, Fiedler Éva, Bogáthy Sz. István és Vincze G. Péter. Vezényel: Reményi Károly ze­neigazgató. jcmcspAn pfCfMtf* Bírt*** TANÁRI ÉS NÖVENDÉK-KONCERT Felavatták a Zenede nagytermét Az elmúlt héten különleges zenei ünnep volt a Városi Zenedében. Fel­avatták a földszinti nagytermet. Igaz, hogy a falak „csak" fehérre meszeltek, a padlózat „még csak" aljzatbeton, de fűtés már van és székeket is el tudtak helyezni. December l-jén szerdán délután öt­kor a tanári hangversenyen már kevés­nek bizonyult az ülőhely, sokan csak a teremben körben állva jutottak hely­hez. De így is szép műsort hallhattak. Reményi Károly zeneigazgató mon­dott rövid köszöntőt. Mérföldkő a Ze­nede életében, hogy saját ,,koncertter­mük" van, ám jövőre talán a belső építkezésre is jut némi pénz. Vivaldi Négy évszakából játszott Hornicsár Tihamér (hegedű), zongo­rán Marosi Miklós kísérte. Újdonság volt H. Lugosi Gabriella ütő- és Simon Ferenc klarinét-szólója. Vivaldi d­moll kettős hegedűversenyét P. Nád­udvary Erika és Hornicsár Tihamér játszotta, Marosi Miklós kíséretében. Schubert szonátáját P. Nádudvary Eri­ka (hegedű) és Rózsár Brigitta (zongo­ra), majd Vendini szonátáját Baranyai Irén (cselló) és Madarász Éva (zongo­ra) adta elő. Új előadóként először Kovács And­reát (zongora) hallhattuk, majd Mada­rász Évát (zongora), akik ez évtől ta­nítanak a Zenedében. December 2-án csütörtökön a nö­vendékek léplek a nagyterem pódiu­mára: Németh Norbert (trombita), Reiss Tibor (zongora), Ivanov Márta (ének), Erős Szilvia (gitár), Pálmai Ár­pád (zongora), Rosta Béla (gordonka), Táborita Adél (zongora), Éber Viktor (trombita), Pásztói Péter (hegedű), Schmidt Andrea (zongora), Erős Kin­ga (hegedű), Hekk Andrea (furulya), Kicsák Katalin (gitár), Hugyecz Niko­lett (zongora), Laduver Ildikó (fuvo­la), Karácsony Zita (zongora), Dará­nyi László (oboa), Lesánszky Róbert (zongora), Huszár Zsuzsa (klarinét), Mujdricza Ferenc (fuvola), Nyitrai Sá­ra (fuvola), Willinger Ágnes (gordon­ka), Nyitrai Ágnes (zongora), Gajdán Renáta (fuvola), Jancsurák Richárd (trombita), Ilosvai Zsolt (trombita), Huszár Péter (harsona), Horváth Csa­ba (tuba), Fenyvesi Jácint (hegedű), Balázs Lili (zongora), Reményi János (gordonka), Zahorcsek Éva (hegedű). Az utolsó számként jelképes volt Handel Győzelmi indulója. Győzött a zene szeretete! (Pálos)

Next

/
Oldalképek
Tartalom