Esztergom és Vidéke, 1999

1999-04-01 / 13. szám

1999. március 1. Esztergom és Vidéke I Iskoláink híreiből lemre és díjazásra méltónak: 1. Új­vári Judit (Angyalkert), 2. Fodor Kinga (Belvárosi Óvoda), 3. holtver­senyben Balogh Olivér (Szent­györgymezői Óvoda) és Kiss Virág (Honvéd utcai Óvoda); rajtuk kívül díjat kapott még Gáspár Gergő (Bel­városi), Bihari Anikó (Zöld Óvoda), Kincses Dóra (Szentgyörgymező), Farda Eszter (Honvéd utca), Fe­renczy Sára (Belvárosi), valamint Kerekes Fruzsina (Szentgyörgyme­ző). Minden pályázó ajándékot ka­pott, a díjakat a Budmil Márkabolt, a Béta Papírüzlet, valamint a Sziget­ker Kft. ajánlotta fel, illetve adta át. József Attila Napok A József Attila Általános Iskola hagyományos rendezvénysorozata április 8-án Papp Anita kiállításával kezdődik. Április 9-én tanulmányi és sport­versenyek, játékos vetélkedők lesz­nek, érdekes élménybeszámolót hallgathatnak a diákok, és egy ás­ványkiállítás is nyílik az iskolában. Április 10-én történelmi játékkal és sok más érdekes programmal zárul a rendezvény. Montághosok sikerei Március 19-21-én Sopron adott helyet a Speciális Szakiskolák Or­szágos Kultúrfesztiváljának. A 17 résztvevő iskola tanulói magas szín­vonalú produkciókkal léptek fel. A Montágh Imre Altalános Iskola és Speciális Szakiskola metalofon zenekara Pintér János vezényletével arany minősítést kapott. A vers és próza kategóriában Teknős Magdol­na bronz oklevelet szerzett (felkészí­tő tanára Batyikné Csöke Ágnes volt). Gratulálunk és további sikere­ket kívánunk! Horváth Géza: Az 1848/49. évi hadjáratbani részvétem emlékei Az első tíz között hat nyíregyházi Március 25-én, csütörtökön az esztergomi Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola adott otthont annak az országos szakmai vetélkedőnek, melyen a legképzettebb szakmun­kástanulók vettek részt a géprajz té­makörében. A színvonalas vetélkedőn ­amelybe, sajnos, megyénkből egyet­len résztvevő sem került be - igen jó verseny-munkák születtek. A dobo­gós helyeken két nyíregyházi fiú, Szabó János és Petró István, vala­mint a mátészalkai Adonyi László osztozott. Várom a nyuszit A Balassa iskola nagycsoportos óvodások részére meghirdetett „Vá­rom a nyuszit" elnevezésű rajzpályá­zata igen eredményes volt. A100 kis pályázó közül a következő óvodások rajzait találták a zsűri tagjai figye­íz „Esztergom t léin" tárcája. (1903) 1849. március 1. Az egerfarmosi csata (...) Noha a csata nagyrészt ágyú­harcból állott, azért a csatatűz főleg estefelé folyamatosan és néha heve­sen folyt, s mi pozíciónkat estig megtartottuk. Midőn beesteledett, a tüzelés mindkét részről be lett szün­tetve, és mi, kik az első hadrendben voltunk, mi maradtunk vissza a visszavonuló ágyúk fedezetére. De csak most akadtunk igazán meg, t.i. a farmosi átkelésnél. A Farmos vize övön felül majdnem hónaljig ért. Az ágyúk még csak nagy keservesen át voltak szállíthatók, bár elmerültek a vízben, de a legénység közreműkö­dése, emelése, tolása, azt lehetővé tették, míg a munitiós kocsik átme­netele teljesen felakadt, mert a víz alá merülhető töltények elázásától kellett tartanunk. Megkíséreltük a kocsit vállon átszállítani, de az sú­lyánál fogva nem volt keresztül vi­hető. Leszedtük tehát a töltényeket és kézben hordtuk át és úgy raktuk ismét fel az átsegített kocsikra, mely eljárás igen nehézkes és késedelmes volt, mi pedig tetőtől talpig át vol­tunk ázva. Ennek befejeztével meg­indultunk tehát, de minduntalan kénytelenek voltunk a teljesen felen­gedett sárban, a fel-fel akadó ágyú­kat a kátyúkból kisegíteni, mit tetéz­te még az, hogy a havaseső folyama­tosan esett, és azt hittük már, hogy az Isten hidege vesz meg bennünket. Mire Poroszlóra értünk, éjfél utáni három óra volt. Miután pedig az előbb megérke­zett honvédség foglalta el a szálláso­kat, kénytelenek voltunk a sáros föl­dön átázottan és vizesen táborba szállni, a nagy hidegben. Az isteni gondviselés különös kegyelmének volt tekinthető, hogy a zászlóalj el nem veszett. Igaz, hogy számosan kerültek kórházba, de mi az iszonyú szenvedést kihevertük, mert a téli hadjárat megedzett bennünket. (...) Március 3-4. (Tiszafüred - Cibakháza) (...) a Tisza partján a folyton szál­lingó hó dacára táborba szálltunk. A legénység sietett fűzfa galyakat összehordani és tüzet rakni. Ázon­ban a nyers fűz csak süstörgött, füs­tölt, ha élőiről fordultunk, alig bírtuk a füst melegét kiállni, szemünket be kellett takarnunk, hogy ki ne egye a füst, míg hátulról majd hogy meg nem fagytunk. Képzelhető, hogy a márciusi éjek még mindig mily hide­gek voltak, mikor azon keserves éj elteltével azt vettük észre, hogy egy honvédünk, ki a tüzektől félrevonul­va feküdt le, reggelre megfagyott. Szenvedésünket növelte hozzá még az, hogy egész nap mit sem ettünk, innen pedig virradat után Török­szentmiklósra vonultunk. Március 4. - április 3. (Törökszentmiklós - Kisújszállás) A véletlenül elsült puska Két okból említem meg a török­szentmiklósi tartózkodást, először mert Damjanichnak Szolnokon ví­vott csatájával némi összefüggésben áll, másrészt pedig mert reám nézve e csata napja majdnem végzetessé vált. Utasításunk úgy szólt, hogy a legnagyobb csendben, lövés nélkül haladjunk Szolnok felé. Rettentő sár volt s a barátságos fekete agyag majdnem lehúzta lábainkról a ba­kancsot. Mi, a zászlóalj zöme nem tudtuk menetelünk célját, csakis a vezénylő parancsnok s midőn már közelgett a dél, állapodtunk meg, s a nyert értesülés folytán visszavonul­tunk, mert már a szolnoki csata el volt döntve és segítésünk nem volt többé szükséges. A folytonos hadjáratok annyire ki­merítették erőmet, hogy a nehéz cil­inderes fegyver alatt vállaim leha­nyatlottak, mi elképzelhető, mert 1849. évi január hó 28-án töltöttem be 16. évemet s kénytelen voltam fegyveremet karon vinni, de így is gyakran kellett azt változtatnom, hogy könnyítsék magamon. Egy ily mozdulat következtében fegyverem elsült, s az ezen pillanatban arra lo­vagló zászlóaljparancsnok, Várady János füle mellett sivított el a golyó. Azonnal megállt és elkiáltotta ma­gát: „Ki volt ez?" Bizonyosan azon hiedelemben, hogy a lövés ellene irányult. Én meghatottan léptem ki a sorból, kijelentve, hogy az én fegy­verem sült el véletlenül. Fegyvere­met azonnal átvették altiszti kar­dommal együtt, és fegyveresekkel vétetett közre a parancsnok s kije­lenté, hogy haditörvényszék elé fog állítani. A tisztikar nagy része rokon­szenvesen közelített felém, ezen ese­mény oka iránt kérdezősködvén, mi­közben kikérdezték a mellettem és utánam haladó honvédeket is, meg­tudandó, hogy miként történt a lö­vés? S miután azoknak előadása az általam mondottakkal egyezett, s így meggyőződtek a lövésnek véletlenül történte és ártatlanságom felől, úgy az altisztek, valamint a legénység kérelme s végre a tisztikar kérése következtében a parancsnok szaba­don bocsátott, s fegyveremet vissza­adatá. Vigyázatlanságomért azon Kazinczy-verseny Múlt hét péntekén, március 26-án délután zajlott le a Szabadidőköz­pont mozitermében a 1999. évi Ka­zinczy Szépkiejtési Verseny városi­területi fordulója. A népes mezőny­ben, színvonalas és szoros verseny­ben az alábbi eredmények születtek: I. korcsoport ( 5.-6. osztály): 1. Bors Lívia (Dobó K. Gimn., felké­szítő tanár Paál Anikó), 2. Ébele Kla­udia (Arany J. Isk., f.t. Olaszy Ta­másné), 3. Lévai Zsuzsanna (Gya­korló Isk., f.t. Misznéder Jánosné), különdíjas Deli Gergely (Petőfi isk., f.t. Barossné Bakon Erika). II. korcsoport (7.-8. osztály): 1. Seres Gerda (Dobó gimn., f.t. Pápa Zsuzsanna), 2. Lőricz Erik (Ferences gimn., f.t. Bónáné Földes Katalin), 3. Hering Judit (Szent István gimn., f.t. Szabadiné Kutas Emese) és Szabó Zoltán (József A. isk., f.t. Radácsi Magdolna). büntetés szabatott reám, hogy az élelmezési biztostól a szükségeseket át fogom venni, s az átadott kimuta­tásoknak megfelelőleg, annak szá­zadonkénti felosztását eszközölni. Én a reám bízottakat lelkiismeretes pontossággal teljesítvén, késő este volt, midőn a történtek által megha­tottan, étlenül dűltem fekhelyemre, a haláltóli megmenekvésemet az Is­ten kiváló kegyelmének tulajdonít­ván. Kossuth felkeresi a zászlóaljat Kisújszálláson A másik fontosabb része az ese­ményeknek az volt, hogy Kossuth ezen időszak alatt gyakrabban tar­tózkodott a hadseregnél. Úgy lát­szik, fel akarta ébreszteni valóban nagy népszerűségét, s talán a vezé­rek működésének ellenőrzése is köz­bejátszott, s meglátogatta a honvéd­séget. Mi éppen Kisújszálláson vol­tunk beszállásolva, midőn Kossuth érkezéséről előzetesen értesültünk. A zászlóalj lehető díszben várta őt. Csakugyan meg is jelent négylovas hintóban. Nemzetőri ruha volt rajta, nemzetőri sipka a fején, s midőn megállt kocsijával a zászlóalj köze­pe táján, éljenzéssel fogadtuk őt. A zászlóalj fegyveres tisztelgése után felállt kocsijában s ekként szólott hozzánk: „Ez a zászlóalj a tarcali és tokaji csatában tanúsított hősies ma­gaviselete folytán megérdemli, hogy háromszor megemeljem előtte a sap­kám, valamint, hogy kitűnő maga­tartásáért Csákós Sándor kapitányt is üdvözöljem", és szép halvány ar­cán úgy látszék, mintha fény ragyo­gott volna. Akart-e még többet mon­dani? Azt nem tudom, de a kitörő és hosszan tartó éljenzés abban meg­akadályozta és kezével búcsút intve távozott. Ez a dicséret boldoggá tette a zászlóaljat és továbbra is lelkesítet­te. Akik ott jelen voltunk, nem feled­tük el soha.

Next

/
Oldalképek
Tartalom