Esztergom és Vidéke, 1931

1931-05-14 / 39.szám

03 U SH O 3D a S Gß 0) o cd — folytatta Mátéffy — és azért mert 350 ezer pengő áramtariozásunk van, nem lehet mondani, hogy a Köz­üzemi el van adósodva. Gróh : Mennyi pénzben ez a más­félmillió kilovat ? — 150 ezer pengő. Szivós-Waldvogel; A Közüzemi a legjobb esetben csak 40 ezer pengőt tud adni. A mult évi költségvetések nem voltak reálisak és ha eljön a katasztrófa, lehet, hogy el kell adni a Közüzemit és akkor kevesebbet kapunk. Mátéffy Viktor távozik. Most Rostássy István kir. mérnök, villamos szakértő ad felvilágosítást a bizottságnak és most a tárgyalás teljesen nyugodt mederbe jut. Rostássy határozott érveléssel ma­gyarázza mind a Közüzemi Részvény­Társaság mind a bérbeadás helyze­tét. Ha csak a Közüzemi és a Ganz­gyár közötti szerződések különbsé­gét vesszük, már itt óriási elterés mutatkozik. A Közüzemi 100 %-al drágábban adta az áramot A Köz­üzemi 350 ezer pengő adóssága azt is jelentheti, hogy a Közüzemi kény­szerítve legyen a Salgó birtokába jutni. A Közüzeminek azonban más adóssága is van. Ami a Közüzemi állapotát illeti, a Hungáriának öt évig kell beruházásokat eszközölnie, hogy az üzem teljesen ren­tábilis legyen. A minisztérium több vállalattól kért ajánlatot és egyik sem tudott job­bat adni. Gróhnak az a kérése, hogy a Hungária ne 600 ezer pengőtől ha­nem 500 ezer pengőtől kezdve adjon részesedést. Frey Vilmos : Hogyan képzeljük, hogy ha 75 °/o-os bérjövedelem mel­lett egy vállalat pénzkölcsönt nyújt­son, amikor rizikója van a bevételt illetőleg. Javítást ajánl a szerződésben és mivel kényszerhelyzetben vagyunk, a Hungária ajánlatát el kell fogad­nunk. • Nádler és Gróh is belátják, hogy a minisztériumi főmérnök érvelése helytálló és kérik, hogy a tárgyalást komolyan tovább vezessék. Felszólal még Mike Lajos dr., Lenkey Emil, vitéz Zsiga János dr. és Fehér Gyula dr. Arra is gondoltak, hogy a Hun gária csak 10 évre vegye bérbe a Közüzemit, de ez lehetetlen. A bizottság egy véleményen van. Felállással jelzik, hogy elvileg elfo­gadják a szerződést. Zwillinger egye­dül marad ülve. A képviselők álláspontja azon fordult meg, hogy a Hungária aján lata több mint 75 %-os, hogy Ros­tássy főmérnök feltárta a való hely­zetet és hogy Mátéffy kijelentette, hogy a Közüzemi fejlődése korlátok­hoz van kötve. Kedden folytatták az ülést, és ek­kor módosításokat végeztek a szer­ződésen. A tanítóképző természetrajzi kiállítása Beszámoltunk már a tanitóképző­képző-intézet természetrajzi és föld­rajzi kiállításáról, mely nagyszerű, egészen új tanítási módszerről tesz bizonyságot, melyben a növendék nem előadást hallgat és magol, ha­nem maga dolgozik, fúr-farag, meg­figyel, rajzol és igy sajátítja el az ismereteket. A kiállítást időközben megtekin­tették Lepold Antal dr. prelátus-kano­nok, főegyházmegyei főtanfelügyelő, Huszár Aladár dr. főispán, a hely­beli és a városunkban tartózkodó vidéki pedagógusok és mind a leg­nagyobb elismerés hangján nyilat­koztak a látottakról és melegen gra­tuláltak Karácsonyi Jenőnek, az in­tézet természetrajzi tanárának, aki az általa rendezett kiállításban oly sikeres eredményét mutatta fel az új tanítási módszernek. A nagykö­zönség soraiból is sokan végignéz­ték a kiállítást és azzal a sóhajtás­sal távoztak: „Hej, ha minket is igy tanítottak volna." De ellátogattak oda a helybeli tanintézetek és talán nem csalódunk, ha a mindent kriti­záló diákok dicséretében látjuk a kiállítás legnagyobb sikerét. A közóhajnak engedve ma, áldozó­csütörtökön, délután is nyitva lesz a kiállítás a közönség számára. Meg­tekintése díjtalan és a növendékek szakszerű, kedves magyarázatokkal állnak az érdeklődők rendelkezésére. Nagyon ajánljuk a szülőknek és azoknak, akiket érdekel az iskolai munka, a tanítás módszerének fej­lődése, ne mulasszák el az alkalmat, nézzék meg a kiállítást, amely külö­nösen Karácsonyi Jenő tanár kiváló szaktudását dicséri. Ezzel a munka val az esztergomi tanítóképző-intézet tekintélyében is emelkedik. Htm A Széchenyi Kaszinó emlék­napja. A mult szombaton az Esztergomi Kaszinó Széchenyi szellemének hó­dolt. Este 8 órakor társas vacsora vol amelyen mintegy hatvanan vettek részt Esztergom társadalmából. A Széchenyi serleggel Lepold Antal dr. prelátus-kanonok mondott ünnepi be­szédet, amely önmagában is, de külö­nösen a mai időkben nagyon érté­kes, iránytadó tartalmú volt. A be széd akörül forgott, hogy mind po­litikai, mind közéleti cselekedeteink­ben az ész vagy a sziv szivára kell-e hallgatni. Országos politikai viszony­latban is nagyjelentőségű lenne ez a beszM. Az ész szava Széchenyi, a sziv szava pedig Kossuth vezér­elve volt és ezt a két ellentétet, a két jelentőséget Lepold prelátus ki­tűnően megvilágította. — Széchenyi szelleme még soha­sem hatott olyan erővel mint ma Széchenyiben a magyar fajiság pro­fétájátát és a nemzet erényeit látjuk megtestesítve. A mai kor magyarjai­nak Széchenyi szelleme kell hogy irányadó legyen Széchenyi politikája sem nem haladó sem nem konzer­vatív. Széchenyi maga vette észre, hogy a magyart nem az ész, hanem a szivokok vezetik és éppen ezen akart segíteni, mert a sziv szava sokszor hozott bajt. Széchenyi min­denképpen ellenezte a forradalmat, tudva, hogy a forradalom kárral és és bajjal jár a magyarra. Hogy mit kell ma tenni az is Széchenyi esz­méjéből ered: óvakodni kell az ér­zelmektől, ésszel kell dolgozni és nem a szívvel. Ha ezt megtanuljuk, boldogulni fogunk a közéletben. ASPIRIN TAB LE TTÄ K : ; : ; ; i : i : [ i i i : : : : ! : ; ; \ ; i i i ; ; ; ; ; ; i i : : ; ; ; : ; : ; \ SOR TÁPÉRTÉKE ; ; i Dr. Noorden Károly egészségügyi titkos tanácsos ] és dr. Salomon Hugó „Allgemeine Diätetetik" c. j Berlinben 1920-ban megjelent müvének I. kötete j szerint: : • I • i \ \ i < </ 2 liter sör tápértéke azonos 325 gram sovány hal, 82 kövér marhahús, 225 » sovány „ 284 >» burgonya, 32 fi vaj, 385 ff tej, 105 ff kenyér, 470 ff alma vagy 3V 4 drb 50 gramos tyúktojás tápértékével. ff 111 R K A hercegprímás nyitotta meg a budapesti Oltáregyesület kiál­lítását. Az Országos Központi Ol­táregylet minden évben kütönböző egyházi felszereléssel ajándékozza meg a szegény templomokat. Az idén 210 templomot lát el teljesen ingyen egyházi felszereléssel. A templomok részére szánt tárgyakat vasárnap, hétfőn és kedden mutatták be az ér­deklődőknek. A kiállítást szombaton este nyitotta meg Serédi Jusztinián bibornok hercegprímás. Ölveczky Pál kitüntetése. F. hó 9-én tartotta díszközgyűlését a Vigadó nagytermében a Budapesti Tanítótestület, amelyen agilis elnökét, Ölveczky Pál igazgató-tanítót, váro­sunk kiváló fiát ünnepelték abból az alkalomból, hogy a TESz jubiláris arany érdemkereszttel tüntette ki. Öl­veczky Pál elnöki megnyitóbeszéde után vitéz Mándoky Sándoi tábori főesperes, a Társadalmi Egyesületek Szövetségének társelnöke méltatta a tanitói kar munkájának hatalmas ere jét. Beszéde után feltűzte a TESz jubileumi arany érdemkeresztjét Öl­veczky Pál mellére. Ezután Padányi Andor kir. tanfelügyelő és Drégely Dezső, a Polgári Iskolai Tanárok Egyesületének elnöke üdvözölték az ünnepeltet. A díszközgyűlés lelkes hangulatban a Himnusz eléneklésé­vel ért véget. Elindult a magyar zarándok­lat Rómába. Vasárnap délután 450 főnyi zarándokcsoport Serédi Jusz­tinián hercegprímás vezetésével Ró­mába utazott, hogy résztvegyen a „Rerum Novarum" encikiina kibo­csátásának negyvenedik évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségeken. A zarándoklatokon résztvesz Ernszt Sándor népjóléti miniszter is. A za­rándok csoporttal utazott még Hu­szár Károly, gróf Esterházy Móric, Hász István tábori püspök és Böhle Kornél domonkosrendi prior. A her­cegprímás és kíséretét a déli vasúti pályaudvaron Angelo Rolla pápai nuncius, Csiszarik és Nemes c. püs­pökök búcsúztatták. A hercegprímást Nagykanizsán ünnepélyesen fogadták. Eljegyzés. Bihari Vass György és nagymányai Koller Margitka je­gyesek. A májusi ájtatosságok szónokai A vizivárosi zárd \templomban tar­tandó májusi ájtatosságok szónokai a következők: f. hó 13-án egy fe­rencrendi atya, 14-én Böschatt Fe­renc ny. plébános, 15-én dr. Bart­mann Miklós primási szertáros, 16 án dr. Meszlényi Zoltán prelátus-kano­nok, primási irodaigazgató, 17-én dr. Csárszky István prelátus-kanonok. Tornaünnepély a tanítóképző­ben. Vasárnap, f. hó 17-én d. u. 4 órai kezdettel tartja a tanítóképző ez évi tornaünnepélyét a Primáskert­ben. Az érdeklődőket ezúton hivja meg az Igazgatóság. A műsort a vasárnapi számban közöljük. A Balassa Bálint Társaság iro­dalmi estje. Mint már jeleztük, a Balassa Bálint Irodalmi és Művészeti Társaság szépirodalmi szakosztályá­nak ezévi első irodalmi estje áldozó­csütörtökön f. hó 14-én d. u. fél 6 órakor kezdődik a gimnáziumban, amely alkalommal Walter Béláné, a Társaság rendes tagja tartja meg mű­sor keretében székfoglalóját. A mű­sor csaknem minden száma Walter Béláné szerzeménye. Az estén be fogja mutatni az ismert nevű esz­tergomi irónő a közönségnek sokol­dalú tehetségét. Verseken, dalszöve­geken kivül szinműirással is foglal­kozik s az est keretében kerül első­SALVAT0R FORR AS a vese, hólyag, reuma gyógyvize a húgysavas csapadékot feloldja és ilyenek képződését megakadályozza • a reumás fájdalmakat megszünteti • vese- és hólyaghomokot eltávolít • Üzlet vezetőség: Budapest, Zoltán-ntca 8. sz. a cukorbetegek gyógyitala. Lerakat: Vörös József Esztergom.

Next

/
Oldalképek
Tartalom