Esztergom és Vidéke, 1932

1932-01-01 / 1.szám

ESZTERtiMJIDÉKE ÖTVENHARMADIK ÉVF. 1. SZ. KERESZTÉNY POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP 1932. PÉNTEK, JANUÁR 1 Szerkesztőség és kiadóhivatal Simor-utca 20. Megjelenik hetenként kétszer. Előfizetése 1 hóra 1*20 P. Csütörtöki szám 10 fillér, vasárnap 20 fillér Laptulajdonos és felelős szerkesztő: Laiszky Kázmér Új esztendő?... Kérdőjellel kell leírnunk ezt a címet. Űj esztendőt jelent-e számunkra az 1932. év?... A szám új, de kérdés, hogy az esztendő is újat jelent-e ? Azért kell kérdeznünk ezt és azért kell erre helyeznünk a hang­súlyt, mert december 28-ig új esztendőben, más esztendőben hitt és remélt Esztergom pol­gársága, mint ami eddig volt. Nem olyan esztendőt, mint az 193 l-es volt, röviden : más esz­tendőt, mint az az évtized, ami elmúlt felettünk. Nem maradhatunk az 1932. év általános jelentősége mellett, mert nekünk Esztergom 1932. évét kell szem előtt tartanunk. Mi Esztergomhoz vagyunk köt­ve, itt élünk, itt hordozzuk vál­lunkon az élet igáját és mivel az új esztendő küszöbén olyan esemény adódott, amely nem­csak a mi életünkbe vág, ha­nem oZ 1932. esztendőbe, sőt a következő évekbe is, újévi köszöntőnket Esztergom nagy eseményeihez kell fűznünk. De­cember 28-án polgármestert vá­lasztott Esztergom; ez új esz­tendőt, új korszakot jelent szá­munkra, tehát ebből kell kiin­dulnunk és az , új esztendőbe lépni. Minden esztergomi polgár­nak az volt a meggyőződése, hogy Esztergom 1932. eszten­deje olyan lesz, mint amilyen az a polgármester, aki a válasz­táson bekerül. Valahogyan kö­zösséget vállaltunk a polgár­mesterválasztással és ettől tet­tük függővé az 1932-ik évet. Ez természetes. Már új polgármesterünk van. Amilyen tehát az új polgár­mester, olyan lesz az 1932. esztendő is. Nekünk azonban nemcsak az uj polgármesteren keresztül kell az 1932-ik esztendőt néz­nünk, hanem a választás lefo­lyásán keresztül is. Hangsú­lyozzuk, bennünk a legmesz­szebbmenő jószándék volt meg, hogy a teljes béke útját egyen­gessük, alkalmat adott erre $ karácsony is, de az a körül­mény is, hogy Főpásztorunk%, egyházfejedelmünk, Esztergor.i legméltóságosabb polgára szólt bele életünkbe: béke legyen. Mi tisztelettel meghajoltunk ez előtt a magas beavatkozás előtt. Ez nekünk kötelességünk, mert ez a legcsekélyebb, amivel bíboros főpásztorunknak, her­cegprímásunknak tartozunk. Ezt kellett tennie a katholikus Esz­tergomnak, amelynek mi szó­szólója akartunk lenni. Most visszatekintünk a pol­gármesterválasztásra és kérdez­nünk kell: mi is történt tulaj­donképpen? Tudvalévő, hogy a biboros­érseknek jelöltje volt a polgár­mesterválasztásban. Ahoz két­ség sem férhet, hogy érdemes férfiú volt a hercegprímás je­löltje. Ebben az esetben Esz­tergom város közönségének egy­hangú lelkesedéssel kellett volna a bíboros prímáshoz csatlakoz­nia. A közvélemény át is érezte ezt. $ 'Megdöbbentünk azonban,ami­kor azt kellett látnunk, hogv a képviselőtestület megoszlott eb­ben a felfogásban és éppen azok szjültak szembe ezzel a beké-ve ] akiknek állásuknál, méltóságuknál, vezetőszerepük­nél fogva természetszerűleg kel­lett volna á tradíció, a tekin­tély és a legmagasabb közjogi méltóság tiszteletét hirdetniök és azelőtt meghajolni. Ebben a pillanatban úgy érezzük, hogy nagy sebet kapott Esz­tergom és ez a seb nem fog egyhamar behegedni. Nem arról van most szó, hogy ellenséges magatartással kell ezért az új polgármester felé fordulnunk. Nem ! Az új polgármester erről nem tehet. Az új polgármestert közel egy éve ismerjük és bátran állit­hatjuk, hogy sok dicséretet ta­lálunk mellette. Soha senki még dolgavégezetlenül nem ment el tőle a városházáról, szociális fnagatartást tanúsított helyet­tes polgármestersége alatt, har­; móniát teremtett a városházán, békét hirdetett és igazságosan vezette a közügyeket. Ha meg­nyilvánult is ellene antipátia, ez nem ellene szólt. Ezt az el­lenzék is elismeri. Most pedig, hogy tényleges polgármester, annak ellenére, hogy jó véle­ményt hallunk mellette, nem hallgathatjuk el azt a tényt, hogy Huszár főispán eljárásai vetnek rá árnyékot. Amikor ezt megállapítjuk és annak ellenére, hogy bizakodást éreznénk iránta és a jövőért, mintegy tövis marad bennünk az a gondolat, hogy a képvi­selőtestület, a hatalom expo­nensei nem álltak arra az ol­dalra, amelyen a biboros-herceg­primás állt, különösen, amikor a Főpásztor személyes meg­jelenésével is megerősítette ál­lásfoglalását. Nemes, szép, bé­kétbiztositó, összetartó lett vol­na, ha egységesen a biboros­érsek mellé sorakoztak volna és ;egy akarattal választottak volna polgármestert. Ezzel a fájó érzéssel lépünk bele az 1932-es esztendőbe és aggódunk, vájjon nem szítja-e ez a tény még jobban az el­lenségeskedés és békétlenség tüzét, vájjon nem fog-e még jobban feszülni Esztergom köz­életi és várospolitikai húrja, amely már eddig is túlfeszített volt. A béke érdekében minden áldozatot meg hoztunk volna. Még azt az áldozatot is, hogy a mi részünkről 193 l-ben hagy­juk a történteket. Jöjjenek új napok, jöjjön az a munka, amely békességes — gondoltuk. De elő­térbe lép Magyarország bíboros hercegprímásának tekintélye, a­melynek megóvása nélkül béke nem lehet, Olalz Gyulát választották meg bat szó­többséggel polgármesternek Hétfőn már a reggeli órákban moz­guhnas veit a Széchenyi tér. A vá rosházán két zászló jelezte, hogy a közgyűlési terem ismét nagy ese­mény színhelye lesz. Polgármester­választásra ébredt Esztergom. Az emberek a közeli órák eseményeiről beszélgettek és találgatták, vájjon ki lesz a polgármester? Sokan meglepetésről beszélgettek, de hogy mi az a meglepetés, erről senki sem mondott közelebbit. Tiz órakor már zsúfolt volt a kar­zat. A teremben csoportokba verőd­tek a képviselők és érthető izgalom­mal tárgyalták az eshetőségeket. Min­denki a pótválasztás szavazásáról be­szélt, hogy melyik két jelölt fog beke­rülni a döntőbe? Éz a kérdés foglalkoztatta a képvi­selőket és ettől tették függővé, hogy ki lesz a polgármester. Az egyik csoportnál Magost és Ettert gondol­ták bejutni a döntőbe. A másiknál Glatiot és Magost. Brennerriek és Sánthának is voltak hívei. Ezek csen­desebbek voltak Eiter, Glatz és Ma gos körül folyt az izgalmasabb vita. Mind sűrűbben jöttek a képvise­lők. A folyosón nagy tömeg állt. Sokan a közönség köréből a terem hátsc padsorát foglalták el. Az óra féltizenegyet mutatott. Közben a pár­tok között kötött paktum hire kipat­tant, mely kissé bizonytalanná tette a Magos pártiakat. De csakhamar bi­zakodás váltotta fel ezt a bizonyta­lanságot. Megérkezett dr. Machovich Gyula érseki helynök és dr. Krammer György prelátus-kanonok, akiket már régen láttak a közgyűlési teremben és f.k'kről t\3d f ák, hogy Magos-nár­tiak. Eljött Drahos János dr. prelátus­kanonok is, kit gyakran látni a köz­gyűléseken, de mostani megjelenése különösebb jelentőségű volt. Drahos megjelenése szintén bizakodást kel­tett a Magos-pártban. Egyszerre moraj hangzott a te­remben. A Széchenyi-téren a her­cegprímás hintója tünt fel. Jön a hercegprímás — mondták a képviselők és ez zú­gott végig a közönség sorain is. Ké­sőbb egy piros bársonyszék is meg­erősítette, hogy Serédi Jusztinián dr. biboros-hercegprimás megjelenik a polgármester választáson. Az óramutató 11 óra felé közele­dik. Még pár perc van hátra. Ekkor kinyílik a főjegyzői irodába nyiló ajtó. az emelvényen álló képviselők utat nyitnak és belép Serédi Juszti­nián hercegprímás. A képviselők fel­állnak és éljennel fogadják az egy­házfejedelmet. A hercegprímás Hamvas Endre dr. érseki titkár kíséretében érkezett. Kisebb csoport áll a hercegprímás köré. Ott látjuk Machovich Gyulát, Drahos Jánost, Fehér Gyulát, Kram­mer Györgyöt és idesiet Matiya­sóvszky Kasszián dr. bencésigazgató is. Feltűnő volt, hogy Mátéffy Vik­tor a helyén maradt. A hercegprímás megjelenése igen nagy meglepetést keltett, mert esz­tergemi érsek csak a legritkább eset­ben jelent meg eddig a városi köz­gyűlésen. Ütotjára Csernoch János volt az esztergomi városházán. Talán nem felesleges megjegyezni, hogy a bíboros érseknek virilis joga van. Pelczmana László 1 férfiszabó Esztergom, Széchenyi-tér 18 Telefon 13$ = 3 ÜK*. Crl öltönyöket l ém felöltöket £ a legújabb divat szerint mérsékelt áron készit kedvező fizetési °- feltételek mellett, wiiiia—a» Úgyszintén hozott szövetből is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom