Esztergom és Vidéke, 1990

1990. szeptember / 17. szám

ALAPÍTTATOTT 1879-BEN ESZTERGOM ÉS VIDÉKE TÁRSADALOM • POLITIKA • MŰVELŐDÉS • HELYISMERET® IDEGENFORGALOM IDŐSZAKI LAP 1990. szeptember 17. szám ÁRA: 19,50 Ft JEGYZŐKÖNYV amely készült az Esztergomi Vá­lasztási Bizottság hivatalos helyi­ségében 1990.szeptember 13-án. Tárgy: A listák sorrendjének ki­sorsolása Jelen vannak: Dr.Szödényi Zoltán titkár Tagok: Németh Lajos, Dr. Dinnyés Jó­zsef, Farda István, Schiller Ker­tész Tamás, Jónás Zsigmond A Választási Bizottság a pártok jelenlétében megtartott sorsoláson a következő listasorrendet állapí­totta meg: 1. Magyar Szocialista Munkáspárt 2. Műszaki és Természettudomá­nyi Egyesületek Szövetsége, 3. Ki­sebbség (cigány), 4. Kisebbség (szlovák), 5. Fiatal Demokraták Szövetsége, 6. Szabad Demokra­ták Szövetsége, 7. Magyar Demok­rata Fórum Esztergom — Vállal­kozók Pártja, 8. Keresztényde­mokrata Néppárt, 9. Magyar Szo­cialista Párt, 10. Független Kis­gazda, Földmunkás és Polgári Párt. JEGYZŐKÖNYV amely készült Esztergomban 1990 szeptember 13-án a Választási Bizottság székhelyén. Tárgy: Jelöltek nyilvántartásba vétele. Jelen vannak: Dr. Szödényi Zoltán titkár Tagok: Németh Lajos, Dr. Dinnyés Jó­zsef, Farda István, Schiller Ker­tész Tamás, Jónás Zsigmond A Választási Bizottság a mai na­pon Esztergom Város egyéni vá­lasztókerületeiben a következő jelölteket vette nyilvántartásba: 1. számú választókerület: Huray Imre FKgP Koditek Pál független Petróczy Gyula független Dr.Söröss Jenő MDF Esztergom Szóda Ferenc KDNP Szabó József SZDSZ-FIDESZ 2. számú választókerület: Csóka Ferenc FKgP Erős Miklós független Győző András független Molnár Béla MTESZ Nagy falusi Tibor SZDSZ Vámosi Ferenc MDF Esztergom— VP. 3.számú választókerület: Bartha Károly MSZP Besey László független Jungvirt Béla FKgP Major György független Paál Anikó SZDSZ-FIDESZ Petruska László független 4. számú választókerület: Balogh Péter SZDSZ Mazurka Károly MSZP Reményi Károly KDNP Szabó István FKgP Szász Sándor MSZMP Szerencsés Tibor független 5. számú választókerület: Brassai György SZDSZ-FIDESZ Cserni Alajos KDNP Csikós Rudolf MSZMP Nemeskéry Edvin MDF Eszter­gom-VP. Simon Tibor független Dr.Tőrös Péter MSZP 6. számú választókerület: Dr.Antalics Mihály MDF Esz­tergom-VP. Balogh Ákos FIDESZ Seres István MSZMP Dr.Sinka Gábor KDNP Szép Zoltán MTESZ 7. számú választókerület: Béták Lajos FKgP Bodrogai Sándor MSZMP Bognár István SZDSZ-FIDESZ Gyöngyös Antal független Horváth Ferenc független Horváth Kálmán Mihály MDF Esztergom-VP. Dr. Nemes Tamás MTESZ Németh József KDNP 8. számú választókerület: Burányi György MSZMP Horváth Gyula cigány kisebbség Juhász Albin független Kriskó Istvánné független Meggyes Tamás FIDESZ-SZDSZ Pónya Lajos FKgP Sárközi Sándor cigány kisebbség 9. számú választókerület: Béres László SZDSZ Horváth György KDNP Pogácsásné Fodróczi Gertrúd MDF Esztergom-VP. Dr. Szabó Imre Tóth Ferenc Virágh Miklós MSZP Nedőczy István FKgP Szóda Tibor MTESZ Vilmos Péter SZDSZ-FIDESZ független KDNP 10.számú választókerület: Balázs András MSZP Bánhidi László KDNP Meszes Imre FKgP Dr.Pifkó Péter FIDESZ Szabó József független Tóth Tamás független 11 .számú választókerület: Csernus Ferencné MSZP Juhász Ferenc KDNP Knapp János Pál SZDSZ-FI­DESZ Kottász István MDF Esztergom­VP. Pongrácz Imre független Szabó János FKgP 12. számú választókerület: Fehér László független Horváth Sándor cigány kisebbség ülés Imre MSZP Kiss Csaba független Kripta Sándor független 13. számú választókerület: Dr.Ámon György KDNP Dr.Gregori János MSZP Nagy Tibor független Pongrácz Imréné cigány kisebbség Schlett István FIDESZ 14. számú választókerület: Holop István független Minczér János szlovák kisebbség Minczér Kálmán szlovák kisebbség A Választási Bizottság az egyéni választókerületi jelöltségek alapján a következő pártok, szervezetek listaállítási jogát állapítja meg: Cigány kisebbség, Szlovák ki­sebbség, FIDESZ, FKgP, KDNP MDF Esztergom-VP, MSZMP, MSZP, MTESZ, SZDSZ (Listák a 2. oldalon!) A Monteverdi Kórus szeptember 6 és 18 között a Barcelonai Nemzetközi Kórusfesztiválon vett részt. Műsorukban egyházi énekek, a névadó művei, valamint Farkas Ferenc, Kodály Zoltán — és Karai József ez alkalomra komponált Sanctus de Barcelona című kórusművének ősbemutatója szerepelt. Az indulás előtt egy levelet is kapott a kórus, melyben a nemrég Esztergomban szerepelt maintali énekkar köszönte meg a vendég­szeretetet. Részlet a levélből: ,,. . . Szívesen gondolunk vissza az Esztergomban töltött szép napokra, különösen a Monteverdi kórus tagjaival töltött időt őrizzük meg emlékezetünkben. Szeretnénk megismételni a jövő évi látogatásra szóló meghívásunkat. Már előre örülünk a viszont­látásnak! De mindenekelőtt sok szép eredményt Barcelonában! A leköszönő polgármestert lapunk számvetésre kérte. Ő - mint isme­retes - előbb tanácselnök-helyet­tesként, majd az utóbbi két év­ben megbízott tanácselnökként volt a város első embere. - Mi volt a legfőbb sikerélmény, amit maradandónak érez? — Hálás vagyok a sorsnak, hogy ennek az időszaknak részese lehet­tem, mégha szerény formában is. Bármilyen lesz munkánk megíté­lése, az elvitathatatlan, hogy Esz­tergom politikai, erkölcsi felemel­kedése érdekében az első lépé­seket a mi testületünk tette meg. Néhány eredmény, nem fontossá­gi sorrendben: létrejött a város utazási irodája, a Gran Tours; az országos rehabilitáció előtt megtartottuk a Mindszenty-tér­avatót. Még a tévériporter is rá­kérdezett: nem veszélyes-e ez így? Reális közelségbe került a csonka­híd helyreállítása; nagyon heves és sok energiát kivánó tárgyalás­sorozat után megszereztük a Suzuki-gyárat. Az előkészítő mun­kálatok már meg is kezdődtek. Idegenforgalmi fogadóképessé­günk radikálisan megváltozott, a külföldi tőke és a szállodaépít­kezések révén. A várszínház több mint egy évszázados hagyományát sikerült felújítani; az elképzelés életképessé vált. Az Alkotmánybíróság Eszter­gomba való telepítése is számos tárgyalás eredményeként született meg. Annak idején testületünk tiltakozott a vízlépcső megépítése ellen — egyetlenként az ország­ban. Az utcanevek, intézmény­nevek, a városcímer megváltozta­tása ügyében úgyszintén számos lépést tettünk. Egyik legnagyobb személyes élményem, hogy a fel­adatok sok áldozatot követelő megvalósításában a szakemberek, a lokálpatrióták mellénk álltak. Az általam felsoroltak mögött sok ember áldozatos munkája áll. — Melyek a város legégetőbb, megoldásra váró gondjai? — A legégetőbb feladat az el­múlt évtizedek maradványa: a vá­ros lakáshelyzete, kommunális el­maradottsága. A fő feladat a több évtizedes diszkriminációból és nemtörődömségből fakadó ellehe­tetlenült helyzet megváltoztatása. Biztos vagyok benne, hogy a lakáskérdés, a műemlékvédelem, a csatornázás, a vízellátás megoldása olyan gondok, amelyekre a jövő­ben a legtöbb energiát kell fordíta­ni, amelyeket a város önerőből nem fog tudni megoldani. Hatá­rozott véleményem, hogy kiemelt központi támogatás kérése a város jogos igénye. Ezért az új önkor­mányzatnak kemény küzdelmet kell folytatnia. Ugy érzem, csak — Hivatali idejének első felé­ben a művelődésügy, az egészség­ügy, a sport és a kereskedelmi ellátás tartozott az ön hatás­körébe. Mi változott e terüle­teken? — Az országos hanyatlással el­lentétben számos területen előre­léphettünk: a Kolos Kórház dina­mikus fejlődése: a gőzkádfürdő, az új röntgen, az új igazgatósági épület, az új proszektúra, a Simor Intézet felújítása; az új gimnázium felépülte, a kertvárosi iskola bővítése, az új városi ki­adványok, városi újság, a nagy­rendezvények— gitárfesztivál, várszínház— megtartása mind ide­sorolhatók. — Melyek voltak a legdurvább támadások? — Köztudott, hogy az Eszter­gom és Vidékét is több támadás érte. Hogyan sikerült a lapot megvédeni? — Bizonyos időszakokban na­gyon kemény támadások érték. Volt olyan cikke, amelyet a váro­si pártbizottságon — mint a lap felelős kiadójának — mondaton­ként olvasva kellett megvédenem. A későbbiekben pedig engedélyez­tetése jelentett gondot. A lap tartalmi munkájában közvetlenül sohasem vettem részt, csak a kül­ső feltételeken igyekeztem segí­teni. Még egy apró mozzanat: Paskai bíboros úr beiktatása al­kalmával a város nevében kö­szöntő levelet akartam küldeni. Az illetékes felettes hatóság ezt ,,nem tartotta aktuálisnak". A le­POLGÁRMESTERI ZARSZO akkor tud eredményes munkát végezni, ha fel tudja rázni az esz­tergomiakat, ha számíthat a la­kosság „jó gazda" szemléletére és áldozatvállalására, ami, sajnos, a legjobban hiányzik. — Mit érez kudarcnak? — Azt, hogy az alapvető szoci­ális, kommunális területeken nem tudtunk előrelépni. Az utolsó két évben én is felelős lehetek abban, hogy testületünk a gondokat nem­egyszer látszatintézkedésekkel próbálta megoldani. Például mun­kánkat jelentősen befolyásoló ku­darcnak tartom, hogy '88-89-ben nem sikerült a tanácsi apparátus szervezetét az új feladatoknak megfelelően átalakítani. Itt az egységes szociálpolitikai osztály­ra és az ügyfélszolgálat átszerve­zésére gondolok. — Az igazságtalan vádaskodások, át nem gondolt rágalmazások az elmúlt években természetes vele­járói voltak a politikai közélet­nek. A régi várt átalakulás hevüle­tében néhányan úgy érezték, hogy most csak feltárni, leleplezni és ki­pellengérezni kell, s akkor minden megoldódik. Minden olyan táma­dás nagyon fájt, amelyről tud­tam, hogy igaztalan. Jól tudom, mi is sok hibát követtünk el, de azt az országosan mérhetet­lenül nehéz helyzetet, teljes elbi­zonytalanodást, minden vonatko­zásban elavult szervezetet is figye­lembe véve, amelyek közepette dolgoztunk — én csak az elmúlt két évről merek felelősséggel nyi­latkozni úgy érzem, igyekez­tünk becsülettel helytállni. Konk­rét ügyeket nem említek, senkit sem akarok megbántani. velet nem küldhettem el, de az Esztergom és Vidéke mégis kö­szöntötte a város főpapját, ami­ért „dorgálást" kaptam. — Végezetül: indul-e a válasz­tásokon? — Mint korábban az Eszter­gom-barátok kérésére a szép szá­mú közönség és a helyi tévé kamerái előtt is elmondtam, a polgármesteri tisztségre nem pá­lyázom; nyugodt szívvel és teljes támogatásommal adom át az arra érdemesnek. Azonban: miután több választókerületben is egyéni képviselőnek jelöltek, a megtisz­telő nagy öröm hatására úgy döntöttem, hogy saját lakókörze­temben független képviselőként elindulok a választásokon. A le­hetőségek most pillanatok alatt teremtődnek és múlnak el; a munka zökkenői, az időhúzás hatalmas károkat okozhat a város­nak, ezért úgy érzem, mindenki­nek, aki tapasztalatával, szakér­telmével, kapcsolatrendszerével a folyamatosságot biztosítani tudja, kötelessége segíteni. — Mit tett hatalomátmentés ér­dekében? — Az égvilágon semmit. Oly­annyira, hogy senkinek, sem párt­nak, sem csoportnak a kegyeit nem kerestem. A jövőmet — né­hány rosszindulatú megjegyzéssel ellentétben — sehogyan sem ké­szítettem elő. Amely szervezetek­ben a város érdekében részt vet­tem, tisztségemről lemondtam, vagy bejelentettem visszalépési szándékomat. Miután pedagógus vagyok és októberben tanári állás nincs, nem sok reménnyel nézem saját lehetőségeimet. Ezért,remé­lem átmenetileg, a munkanélküli­ség vagy a pályamódosítás között kell választanom. - Mit mondana zárszóként? - Elégedettségről természetesen nem beszélhetek, hiszen a renge­teg feladat között csak néhány morzsa volt a sikerélmény. Az elmúlt pár év legnagyobb ered­ményének azt tartom, hogy egy borzalmasan kritikus időszakban volt erőm a folyamatos munkát tovább vinni, mind testületi, mind apparátusi szinten, s a nagyobb megrázkódtatásokat sikerült el­hárítani. Az új polgármesternek azt kí­vánom, hogy idejét nem kiméivé nagy energiával dolgozzon a vá­ros további felemelkedése érde­kében, s a legszélesebb társadal­mi összefogásra tudjon támasz­kodni, továbbá ne kelljen a min­dennapok millió gondjai között felőrlődnie, hanem igazi koncep­ciózus gazdája tudjon lenni a vá­rosnak. Sebő József

Next

/
Oldalképek
Tartalom