Esztergom és Vidéke, 2000

2000-12-14 / 50. szám

j w wwww wwcw w^^ ÚJ MELLÉKLETÜNK: SZENTGYÖRGYMEZŐI HÍRMONDÓ isiOMJ k AJÜII . ^i nF ^Üfc-i ú 2000. december 14. - 50. sz. * POLGÁRI HETILAP * Ára: 50 Ft Dr. Martonyi János városunkban járt (Gulya) Az Esztergomi Polgáregy­let (EPE) a „Konzervatív esték," című beszélgetés-sorozatán december 8-án délután négy órától a volt Vármegye­háza dísztermében dr. Martonyi Já­nos külügyminisztert látta vendégül. Miután dr. Horváth István, az EPE elnöke köszöntötte a külügyminisz­tert és a mintegy nyolcvan résztvevőt, a hallgatóság kérdéseket intézhetett a vendéghez. Kiemelt téma volt a nem régiben nyilvánosságra hozott or­szágjelentés és az úgynevezett stá­tusztörvény. Előbbi kapcsán dr. Mar­tonyi János hangsúlyozta, hogy az elmúlt egy esztendőnek a megítélése mind itthon, mind külföldön egyértel­műen pozitív. A másik kapcsán a kül­ügyminiszter elmondta, hogy a tör­vénytervezet bizonyos - oktatási, egészségügyi, illetve a beutazással és az itt tartózkodással kapcsolatos stb. - kedvezményeket biztosítana a hatá­ron túli magyaroknak. A kérelmezők egyfajta „magyar igazolványt" kap­nának, amelyhez magyarságuk válla­lása mellett a lehetséges hat-nyolc kritériumból mindössze egynek kel­lene megfelelni. A miniszter úgy látja, mindez nem sértené az adófizető anyaországi magyarokat, egy a közel­múltban készült felmérés tanúsága szerint a lakosság túlnyomó része a határon túliak támogatása mellett van. Az esten szóba került még a romá­niai és az amerikai elnökválasztás, a globalizáció-ellenes tüntetések ügye, illetve az a nemzeti stratégia, amelyet leginkább a Széchenyi-terv fémjelez. Dr. Martonyi János leszögezte, hogy a nemzeti stratégia a gyarapodásra épül. - Célunk az, hogy gyarapodjunk gazdaságilag, erkölcsileg és számban is, mind az anyaországban, mind a határon túl - mondta a miniszter. Az EPE következő rendezvénye februárban kerül sorra. A téma akkor a konzervatív sajtó lesz. Országgyűlési képviselőnk fóruma (-los) Hétfőn este „A választó kérdez, a képviselő válaszol" címmel fórumot tartott dr. Latorcai János országgyűlési képviselő. Dr. Dolina Károly, az MKDSZ városi elnöke köszöntötte a szépszámú érdeklődőt, majd a képviselő számolt be választóinak eddigi parlamenti munkásságáról. Dr. Latorcai tucat­nyi kérdést kapott. Válaszában kitért többek között a Mária Valéria híd újjáépítése nyomán a Sziget bevédésére, az elvezető utakra. Mindez szerepel már a kormány közlekedési költségvetésében. Szóba került többek között egy esetleges új felsőoktatási intézmény Esztergomba telepítése, a kultúra, az idegenforgalom és a városfejlesztés néhány égető kérése is. Megemlítette a képviselő a helyi tájékoztatást is, lapunk ebbéli szerepét jónak ítélte, és biztosította az Esztergom és Vidékét a további együttműködésről. A képviselő két órán át állta a kérdések sorát, válaszai érdekesek és elfogadhatók voltak. Esztergom újabb háromszázmillió forintot nyert a bérlakás-pályázaton! (G.) Meggyes Tamás polgármestert Matolcsy György gazdasági miniszter december 5-én arról tájékoztatta, hogy a királyváros újabb háromszázmillió forint támogatáshoz jutott a bérlakás-pályázaton. Meggyes Tamás kérdésünkre el­mondta, hogy az Állatni Támogatású Bérlakás Programban Esztergom Vá­ros Önkormányzata a bérlakás-állo­mány növelésére 290.900.000 forin­tos vissza nem térítendő állami támogatásban részesült. így a korábbi 175 milliós támogatással (Magyaror­szágon egyedül állóan) mintegy félmil­liárd állami forrás érkezett Esztergom­ba, hogy mintegy húszéves szünet után újra bérlakások épüljenek. Esztergom a kormány 2000 júniu­sában meghirdetett bérlakás-támoga­tási pályázatán - amelyen szociális illetve piaci alapú bérlakások építésé­vel lehetett indulni - a szociális lakás­építési pályázaton egy 45 és egy 75 lakásos, már meglévő, volt szovjet laktanyabeli, úgynevezett kijevi típu­sú panel épülettel vett részt (az egyik a Dobogókői úton, a másik a Suzuki úton található). A mostani eredmény azt jelenti, hogy a 45 lakásos épület beépítése mellett jövőre sor kerül a 75 lakásos ház beépítésére is. A polgármester az eredmény jelen­tőségét értékelve emlékeztetett ko­rábbi szavaira, miszerint egyetlen ön­kormányzat sem reménykedhetett egy pályázat sikerénél többen, ezért óriási eredmény, hogy Esztergom mindkét pályázata támogatást kapott! A királyváros mellett csupán két település kapott idén kétszer is támo­gatást: Zalaegerszeg - 204 és 143 mil­liót, azaz összesen 347 milliót-, illet­ve Kaszaper (itt nagyságrendileg kevesebb összegről és lakásról van szó). Bemutatták a Mindszenty-szobor tervét (Ps) Esztergomban a Városháza dísztermében december 11-én kora­délután mutatta be a Mindszenty Jó­zsef Szobráért Alapítvány az általuk elképzelt alkotás modelljét. Dancsecs György kuratóriumi elnöktől megtud­tuk, az életnagyságúnál nagyobb bronzszobor felállítását Esztergom­ban 2002 tavaszára tervezik. Megál­lapodtak B. Hegyi László szob­rászművésszel, aki a modellt elkészítette. A művész a kárpátaljai Beregszá­szon született, egy ideig Tatabányán élt, ahol több köztéri szobra is áll. A szobrásztól megtudtuk, hogy helyszínül a Bazilikával szemközti te­rületet, az egykori Nagypréposti Pa­lota előterét választották. Az emlékmű talpazaton nyugszik, közel hét méter magas süttői mészkőből lesz faragva. A háttérhez, a térformáló mészkő­konstrukcióhoz jól illik a bronzból ké­szülő közel 2^3 m magas szobor, Mindszenty alakja. A nyáját őrző, fél­tő pap pásztorbotja ugyancsak bronz­ból lesz, ami jól illeszkedik az alak­hoz. A gótikus ívek tetején fémkereszt áll. A tervezendő Mindszenty-szobrot dr. Kelényi István művészettörténész, főiskolai docens támasztotta alá szak­véleményével. E szakvélemény alap­ján járt itt, az esztergomi helyszínen a Képző- és Ipannűvészeti Lektorátus, mely megszemlélve a szobor modell­jét is, több kérdést fogalmazott meg. A helyszínen a lektorátus tagjai nem mondták ki végső véleményüket, ezt rövid időn belül megküldik az alapít­vány kuratóriumának. Sári István városi főépítész Meggyes Tamás polgármester megbí­zásából vett részt a bemutatón, ahol elmondta: örömmel fogadta, hogy Mindszenty József köztéri szobrának esztergomi helyszínt választottak. Hangsúlyozta: csak a lektorátusi szakvéleményt megkapva tudják majd önkormányzati döntésre beter­jeszteni a szobor-ügyet. Kérdésre válaszolva Dancsecs György elmondta, előzetes felméré­sük szerint a szobor felállítása 25-30 millió forintba kerülhet, melyre az alapítványi gyűjtést azután kezdik meg, miután a szobor végleges for­mája és helye tisztázódott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom