Esztergom és Vidéke, 1919

1919-01-01 / 01. szám

pouvmés rmsfíDFiLMiifíR Esztergom, 1919. XLI. évfolyam 1. szám. Szerda, január í SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: SIMOR JÁNOS-UCCA 20. SZÁM TELEFON 21., HOVA A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK TOVÁBBÁ ELŐFIZÉT2SI S HIRDETÉSI DIJAK STB. KÜLDENDŐK. FŐMUNKATÁRS: VITÁL ISTVÁN. FELELŐS SZERKESZTŐ : RÉTHEI PRIKKEL MARIÁN. KIADÓTULAJDONOS : LAISZKY KÁZMÉR. MEGJELENIK: MINDEN VASÁRNAP ÉS CSÜTÖRTÖKÖN. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: EGY ÉVRE . 16 K FÉL ÉVRE . ? X EGYES SZÁM ÁRA 20 FILLÉR. NYILTTÉR SORA 50 FILLER. HIRDETÉSEK ÁRSZABÁLY SZERINT KÉZIRATOT NEM ADUNK VISSZA Hit kívánjunk? A legutóbbi négy évfordulón mindig a békesség volt legjobb kívánságunk az új esztendőre. El is értük végtére. De milyen békességet? — „Adtál Uram esőt, nincs köszönet benne!“ Ez a béke sokkalta rosszabb a legvéresebb háborúnál: béke, mely nem nyugtat, nem gyó­gyít, hanem kétségbe ejt és elsorvaszt. Miért is csúfoljak bé­kének ? Ilyen hazugság még nem volt a világon. Rövid ideje, és hányszor, de hányszor vertük már a mellün­ketbár ne kívántuk volna any- nyira; bár ne siettünk volna oly gyorsan bekapni a csalárd horgot; inkább vesztünk volna oda mind egy szálig a véres csatamezőn! Azért hoztuk — nem egyébért, csupán életünkért — azt a mérhetetlen ver- és vagyonbeli áldozatot, hogy utol­jára élve lássuk agyongyötört testünknek undok férgektől való fölemésztését? Volt-e már nem­zettragédia, mely hasonló ehhez ? Szenvedett-e nép valaha ilyen kálváriát, csak azért, mert a magáét védelmezte ? Jóbnak sor­sa lett a mi sorsunk: szemét­dombra kerültünk ; s mialatt te­hetetlenül, kínosan vergődünk, nem esik egyetlen résztvevő te­kintet se reánk, de a gonosz kárörvendés gúnykacaja annál erősebben harsog fülünkbe... Ha minden érzés nélkül, tisz­tán hideg ésszel nézzük sor­sunkat, akkor sem lelünk vi­gasztalást. Hiába súgja valami belül, hogy — így nem ma­radhatunk, ily gyalázatosán nem söpörhetnek le bennünket a tör­ténelem színpadáról. Rideg va­lóság, hogy a reménytelenség és kétségbeesés sötét mély ör­vénye tátong körülöttünk, s egy gyökérszál sincs, amelybe ka­paszkodhatnánk. Milyen újévet kívánjunk ugyan magunknak ilyetén borzalmas agóniánkban ? A földre sújtott, a reményvesztett mit kívánhat még? Élni így nem öröm. Meghalni lassan mindennél kínosabb. Egy­szerre kimúlnunk lehetetlen. Csak egy marad számunkra : tűrni a végletekig! Az újévi jókívánságunk tehát most csak az lehet, hogy türelmünk fonala, bármeddig feszítik is, el ne sza­kadjon ! A Gondviseléstől túlságos erő­sen vagyunk sújtva-verve, de a végső nagy próbát meg kell álla— nunk. Álljuc meg abban a biz­tos tudatban, hogy aki sújt ér­demünkön felül, az fel és tud és fog bennünket emelni. Mert véthettek a jó Isten ellen apá­ink sokat, vélhettünk mi ; de leghitványabb népe nem va­gyunk a földkerekségnek. S ha diadalmaskodni képesek ideig- óráig hitszegő, kapzsi nemzetek, lehetetlen, — ha van égben igazság — hogy mi, kik nem tértünk le a jog és a becsület útjáról, korai halálnak legyünk szánva. Lehetetlen, hogy a sza­bad élet és boldogulás napja fel ne virradjon még reánk. Mint a pálma a súly alatt növekszik, türelemmel úgy kap­junk erőre mi is a ránk nehe­zedő súlyos megpróbáltatásban. Priscus. Földmivesekhez! Régi meggyőződésem az, hogy a kisbirtokos osztály Magyar- országnak politikai gerince és most mikor ezen osztály kibő­vül, megmarad a magyar állam nemzeti eszméi mellett, még inkább az lesz. Nem felesleges munkát végzek tehát, ha ezek­hez szólok és ha nem is ki­tanítási célzatból, de minden­esetre széles áttekintést óhajtok szeme elé tárni a jövőre nézve. A kisbirtokosság a 80-as évek végén és a 90-es évek elejen ment tönkre, nem a maga hi­bájából, hanem a tőzsde, tehat a .nagytőke lelketlen papiros búza spekulációjából és a vám­szerződések rossz volta miatt. A tőzsde abban az időszakban nyomta le a gabonaárakat, ami­kor a kisbirtokos minden oldal­ról szoríttatva, kényleien volt gabonáját a piacra dobni, el­adni olyan áron amilyet épen kínáltak neki. A vámszerződé­sek sem védték a magyar kis­gazdát, mert majdnem vám nélkül engedték be határainkon a román, orosz és a szerb- buzát, marhát, sertést. Ezen országok alacsony kultúrája ter­mészetesen sokkal kevesebb és kisebb igényű népe, olcsóbban adhatta terményét, mint mi és nem szabad elfelednünk azon körülményt sem, hogy Orosz­ország is Koraánia bTíbér rend­szere is nagyban járult a ga­bona árak olcsóságához. Le­nyomta azonban gabonánk árát Amerika sokkal fejlettebb gaz­dasága is. Ezen utóbbi vesze­delem, valamint Románia bojár- rendszere még most is fenye­geti kisgazdáinkat, épen azért erélyesen követelje a kisbirto­kosság a vámszerződések olya- téni megkötését, amelyek vé­deni fogjak létérdekeit. Nagyon természetesen ez csak akkor válik lehetségessé, ha a nyu­gati hatalmak által követelt polgári pártokra támaszkodó kormány létesül. Világos tehát, hogy ennek háta mögé kell tömörülnie a kisbirtokosság- nak. Mivel ezidőszerint Károlyi Mihály az új Magyarország Kosuth Lajosa képviseli legjob­ban demokratikus alapokra he­lyezkedve a polgári pártot, nem nehéz a kisbirtokosoknak válasz- tárnok — kit támogassanak. És nézzük meg a jövő képét most. A földreform keresztül vitelével 2 — 3 millióval szapo­rodik meg a kisbirtokosság osztálya. Arról még beszélni sem akarok,, hogy a mostani nincstelenek ne legyenek kor­látlan tulajdonosai a nekik osz­tályrészül jutott földnek. Ezen tulajdonjogba kétféle alapon juthatnak. Vagy teljesen ingyen, vagy hosszú, könnyen törleszt- hető vételár ellenében. Az első esetben csak a felszerelést kell majdan beszerezniük és nagyon téves felfogás az, hogy ezt a felosztás alá kerülő nagybirtok felszereléséből tudják megsze rezni, mert még ha ingyen akarná is nekik az állam azt juttatni, akkor sem tehetné a következő okból: A nagybirto­kon 20—25 holdra egy pár igás állatot és gazdasági esz­közt számítanak, de ebből 2—21/a kisbirtok kerül ki. Ho­gyan lehet tehát két és fél felé osztani egy pár ökröt, szekere:, ekét, boronát nem is szólva a sokkal nagyobb területekre szá­mított vetőgepekről. Világos te­hat, hogy ezeket ha jutányosán is, de magának az új birtokos nak íog kelleni beszereznie. I . azonban egy nagyon fontos kérdés tolul előtérbe — miből A teljes vagy részleges tőke hiánya feltétlenül kölcsönt, tehát terhet von maga után. Az adósság pedig egy tálból eszik a gazdaval és mindig jobb ét­vággyal mint amaz, sőt ven­dégül fogja még hívni a tör­lesztési összeget is. És ez még mindig nem volna oly nag; baj, hisz a szorgalom minden legyőz az elemi csapásokat i beleértve. Más veszedelem i: fenyeget bennünket. Bármennyire is belefog nyúlni az állam a háborúban meggaz­dagodottak zsebébe, bármilyer progresszív adórendszert fog is behozni — a föld mindég adózni fog. Az állam ha min­den eszközzel fog is akarni a nagytőkékez szedőkezéve: nyúlni, nem lesz képes azon terheket leróni, amelyek alatt nyög és nyögni fog az ország Azon körülményt is számításba kell vennünk, hogy a békét a világ legnagyobb kapitalistája, Amerikától várjuk, kérdés tehát mennyire veszi védelmébe ez a nagytőkét. Az sem másodrangu dolog, hogyha az allam teljesen letöri a nagytőkét, nem lesz nagy iparunk és akkor mi lesz iparosmunkás polgártársainkkal5 De mi lesz velünk is és az ország pénzügyével, ha min­den garasunk külföldre vándo­rol. Hisz eke, gépek és ruha

Next

/
Oldalképek
Tartalom