Esztergom és Vidéke, 1918

8 ESZTERGOM és VIDÉKE. 1917. december 25. Adomány a Kolos-kórháznak. F. hó másodikán Szecskay Kornél a Kolos közkórház javára 200 K. ado­mányt nyújtott át a Kolos-kórház igazgató-főorvosának a következő ado­mánylevél kíséretében : Nagyságos Dr. Gtönczy Béla Urnák mint az Esztergomi Kolos-kórház igazgató fő­orvosának Esz ter go inban, A menybéli Atya, a jóságos Ur Isten véghetetlen kegyelme megen­gedte nekünk, hogy az 1867. évi november hó 26. napján Esztergom­ban történt egybekelésünk, házas­ságunk ötvenedik évfordulóját elég jó egészségben és erőben megélhet­tük és szerencsésen elérhet'.ünk, ezen nemcsak magasztos, hanem ritka családi öröm ünnepünk alkal­mából és ennek emlékére a köz­jótékonyság oltárán is óhajtottunk anyagi tehetségünkhöz mérten vala­melyes összeggel áldozni, miért is az esztergomi Kolos kórház cél­jaira is kettőszáz (200) koronát adományozunk, mely összeget ide mellékelve azon tiszteletteljes ké­réssel van szerencsénk Nagyságos igazgató főorvos Urnák ezennel átadni, miszerint ezen összeget a fent nevezett emberbaráti nemes intézmény részére tőlünk szíve­sen elfogadni, és azt ezen intéz­mény céljaira bölcs belátása sze­rint felhasználni kegyeskedjék. Fogadja egyebekben mély tisz­teletünk legmelegebb kifejezését Esztergomban, 1917. évi decem­ber hó 1-én Nagyságos Igazgató Főorvos Ur alázatos szolgái : Szecskay Kornél s. k. Etter Luzja s. k. Addig is, ‘mig, a kórházbizottság és kórháztulajdonos város mondhat­nak köszönetét a magasztos családi ünnep alkalmából tett kegyes ado­mányért, egyelőre a kórház igazga­tóság ad ennek hálás kifejezést. Ösztöndíj alapítvány, Seyler Ká­roly nyug. esperes-plébános az esz­tergomi szentbenedekrendi főgimnázi­um növendékei részere ezer koronás ösztöndíj alapítványt létesített. Adomány a Diák-asztalra, Dr. Fehér Gyula prel. kanonok a főgim­názium diákasztalának a karácsonyi ünnepek alkalmából 100 K-t juttatott. Karácsonyfa ünnepélyek a ka­tonai kórházakban, A helybeli ka­tonai kórházak sebesült és beteg ka­tonai számára rendezendő karácsonyi ünnepélyek a főreáliskolai katonai kórházban ma, hétfőn d. u. fél 4 óra­kor kezdődnek. Utána nyomban a Deák Ferenc uccai kórházban. A ví­zivárosi katonai kórházakban 4, a Vörös Kereszt-kórházban fél 5, a csapatkórházban 6 órakor kezdődik meg a szép karácsonyfa ünnepély, mely után a közönség szeretetado- mányai kerülnek kiosztásra a hazá­ért szenvedő sebesült és beteg kato­nák között. Közgyűlések, Esztergom várme­gye törvényhatósági bizottsága f. hó 29.-én d. e. 10 órakor, a város ;ép- viselőtestülete pedig ugyanaznap d. u. tart rendkívüli közgyűlést. A vá­rosi közgyűlésen az 1918. évi költ­ségvetési előirányzat és a múlt évi zárszámodások kerülnek megvitatás alá, melyeket a város pénzügyi bi­zottsága f. hó 27.-én fog tárgyalni. Betöltendő katonai alapítvá­nyok: 1. Hordt Teodor altábornagy alapítvány oly rokkant altiszteknek, akik 10. gyalogos divisiónál szolgál­tak. 2. Hannesmann csőművek ala­pítványa, oly katonák részére kik lőrobbantási-gyújtóanyagok által se­besültek jneg, vagy 'ezek árvái ré­szére. 3. Zsófia hercegnő, Miksa her­ceg, hohenbergi Ernő herceg alapít­ványa segélyre szoruló rokkantaknak, kik vagy két szemük világát vesz­tették el, vagy két végtagjuk hiányzik ; előnyben részesülnek a 4. dragonyos, vagy 7? ulánus ezredhez tartozók. 4. Schwarzenberg János herceg, oly patkoló mesterek részére, kik Schwar­zenberg herceg uradalma területén születtek. 5. Schwarzenberg szobor alapítvány a hadseregnek érdemes altisztjei részére. 6. Kiinger István zászlós alapítványa a 10 vagy 58 számú tábori tarack ezred rokkant- jai részére. 7. Hazafias hölgyek ala­pítványa a most rokkanttá valtak ré­szére. 8 Rudolf trónörökös alapítvá­nya nyugalmazott vagyontalan kato­naorvosok részére. 9. Gróf Strozzi Péter altábornagy alapítványa. Oly aktív tiszteknek, kik vagyontalanok és rokkanttá váltak a háború alatt. 10. Báró Simon Péter alezredes ala­pítványa aktiv kapitánytól lefelé tisz­teknek, kik harctéren sebesülés által rokkanttá váltak. 11. Nemes Polák Antal és Johanna alapítványa a IX. rangosztályon aluli rokkant tisztek részére. Felvilágosítással szolgál Esz­tergomban a Cs. és kir. Állomáspa­rancsnokság. Adomány a „Kolos“ közkórház­nak. Lollok Lénárd prelátus kano­nok Locarnóból ezidén ismét ezer koronát küldött Dr. Gönczy Béla kórházigazgató kezeihez, hogy ezen összeget — legjobb belátása szerint — a Kolos kórház betegeinek javá­ra használja fel. A kórház igazga­tósága a bőkezű adományért a ma­ga részéről ez utón is hálás köszö­netének ad kifejezést.­Hadikölcsön jegyzés. A Párkány­járási Iparosok, Kereskedők, és Gaz­dák Hitelszövetkezeténél f. hó 15-ig a következő nagyobb hadikölcsön jegyzéseket eszközölték : Az intézet jegyzése 150 000 K, Bátorkeszi Ko- bek Kornél, Dr. FrühaufBéla, Leim- dörfer Nándor 50.000 K, Kereske­delmi rt. 20'000 K, Selzer Miksa, Leimdörfer Ignác 15 000 K, Klein Albert 10.000 K, Széphelyi Franki Vilmos (60.000 K.-ból részjegyzés) 10.000 K, Nánai önk. tőzoltó testü­let, Vágó Zsuzska, Hoffmann István 4000 K, Holényi László, Dr. Wertner Mór, Szalma János, Majer Ferenc 2000 K, Méry Péter, Steiner Arnold, Mészáros Lajos 1000 K.-t. A postacsomagokba cimmáso- latok helyezendők. Egyre sűrűb­bek^ panaszok amiatt, hogy a pos­tára adott csomagok címlapját a fel­adók oly lazán ragasztják, vagy kö­tik csomagjaik burkolatához, vagy a felragasztásra oly rossz minőségű ragasztóanyagot használnak, hogy a csomagok cimirata szállítás közben leválik és elkallódik. Ily esetekben a cím nélkül maradt csomagokat to­vábbküldeni, vagy kézbesíteni nem lehet és be kell tehát várni, mig a reklamálás után meginduló eljárás és nyomozás a csomag rendeltetését megállápítja ami rendszerint hosszabb időt igényel. Időközökben azonban, ha a csomag tartalma romlandó hol­mi volt, azt el kellett adni, vagy meg kellett semmisíteni. Minthogy a posta késedelmes kézbesítésért és romlandó küldeményekért egyáltalában nem szavatol, a közönség saját ér­dekében cselekszik, ha feladott cso- magjainak a cimiratát jobbminőségű ragasztóanyaggal, vagy zsineggel tar­tósan és erősen illeszti fel a külde­ményre. Ezenkívül a cimirat pontos mását a feladás előtt ki-ki helyezze el csomagjába, mert az esetben, ha a csomagról szállítás közben a cim­irat leválik, s e miatt a tartalom meg­állapítása és a romló tartalom eladá­sa végett azt bizottságilag fel kell bontani, a bizottságnak módjában áll a bent talált cimmásolat alapján a küldeménynek helyes irányba tere­lése és kézbesítés iránt késedelem nélkül intézkedni. Csomagjába tehát a cimirat másolatát mindenki he­lyezze el. M. kir. posta táv. igaz­gatóság. IRODALOM. K Újság és naptár nélkül ma már inteligens ember nem élhet. Felhívjuk az olvasóközönség figyelmét a most 40-ik évfolyamába lepő Pesti hírlap­ra, a magyar demokrácia annyira kedvelt független politikai napilapjára amely immár 28-ik eve látja el ren­des előfizetőit a minden háztartásban nélkülözhetetlen naptárral. A Pesti Hírlap naptára az 1918-ik évre válo­gatott szépirodalmi közlemények mel­lett sok közhasznú tudnivalót tartal­maz aktuális képekkel és a világhá­ború egyévi történetét megvilágító térképpel. Aki a pesti Hírlapra egy negyedévre előfizet (13 koronával), az ingyen és bérmentve kapja meg ezt a nélkülözhetetlen könyvet. A „Vasárnapi Újság“ december 16-iki száma pompás képeket közöl olaszországi offenzívánkról, az „Új művészcsoport“ kiállításáról a Nem­zeti szalonban, Ambrus Zoltánról ott­honában, a múlt napok nagy hava- záról. Szépirodalmi olvasmányok : Pékár Gyula regénye, Vargha Gyula Verlaine-fordítása, Berkes Imre no­vellája, Szőlősi Zsigmond tárcája, Bállá Mihály cikksorozata az ameri­kai dollárkirályokról stb. Egyéb köz­lemények : Zádor István művészi rajza a breszlitovszki várról s a rendes heti rovatok stb. A „Va­sárnapi Újság“ előfizetési ára negyed­évre 6 korona, a „Világkrónikáival együtt hét korona. Megrendelhető a „Vasárnapi Újság'* kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-ucca 4. sz.) Ugyanitt megrendelhető a „ Ké­pes Néplap“, a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre 2 kor. 40 filler. Az Érdekes Újság január 1-én a hatodik évfolyamába lep. Az Ér­dekes Újság az elmúlt öt év alatt a leggazdagabb, legszebb és legérdeke­sebb hetilap a magyar olvasóközön­ség nélKülözhetetlen képeslapja lett. Az Érdekes Újság minden esemény­ről páratlanul gyorsan számol be. A kiállítás szépségeben, a tartalom gaz­dasagában, az ingyen mellékletek és kedvezmények változatos sokaságá­ban egyetlen képeslap sem verse­nyezhet vele, Az érdekes Újság elő­fizetési ára egy negyedévre 7‘80 korona. Békeszerzö karácsony! A világháború kitörése óta negyed­szer fordul vissza hozzánk Jézus születésn ipja, hogy a szeretet és ke­gyelem, bünbánat és bünbocsánat, megtérés és megváltás felséges esz­méire emlékeztessen. Haj, de angyali szózat még ma sem hirdeti a béke világrajöttét s a betlehemmi csillag még nem indul előttünk arrafelé, ahová epedve vágyakozunk. Amit eddig csak hőn óhajtottunk, azt ma már remélnünk is szabad; immár a külső események is fölvették azt az irányt, amely az emberiséget mé­gis csak a bekéhez fogja vezetni. Éppen jókor virrad ránk karácsony szent ünnepe, hogy megerősítse a béke szilárd akarását a lelkekben. Ennek az akaratnak tettekben kell megnyilvánulnia, okosabbat pedig nem tehetünk, mintha a kiengeszte- lődesre való hajlandóságunk ébren­tartása mellett olyan katonai és pénz­ügyi helyzetet biztosítunk édes ha­zánk számára, hogy az ellenség be­lássa a háború folytatásának hiába­való, reménytelen voltát. Erre nincs jobb mód a hetedik magyar hadikölcsönnek minden te­hetségünkkel való támogatásánál. De­cember végéig van még alkalom ar­ra, hogy jegyezzen, aki még nem jegyzett es pótolja jegyzését, aki nem minden nélkülözhető pénzét adta kölcsön a hazának. Ha ezt minden­ki lelkessen átérzi és teljesíti, akkor az idei karácsony nemcsak azon a a réven szolgai rá a békeszerző név­re, mert ellenségeink szivét remél­hetőleg megpuhítja valamelyest, ha­nem azzal is, hogy vitéz hadseregün­ket az itthonmaradottak áldozatkész­ségével képessé teszi a békének el­lenállhatatlan erővel való kivivására. És akit hazafias kötelességének buzgó teljesítésére ösztönöz a kará­csony, az nyomban megszerzi a ma­ga békéjét a saját lelkiismeretével. II Szerkesztői üzenet 1 Bencenc, Pápa Köszönet a kedves kül­deményért. Sokat emlegetjük. Mikor jő fe­lénk ? Persze most a Balaton mellé megy. . / Ne legyen hozzánk hűtelen 1 Szívesen kö- -c szöntjük. A kézbesítés körül támadt zavarokat íjts kérjük minden egyes esetben a kiadóhivatal Is tudomására hozni. idényről visszamaradt női- és gyermekkabátokat, szörme-árnkat occasio árben adjuk el. e^E* t^E* t^E* r^LE* rWE* r^AjE* r4Aj/r* T »•; Múlt « H « Ps W w W W H W H W W maradékrásár szövetek, bársonyok, selymek, csipkefüggö nyök és mosó-árukban *: Virág «Szántó 1054/917 Nyomatott Laiszky János könyvnyomdájában Esztergom, Simor János uca 18—20. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom