Esztergom és Vidéke, 1921

1921 / 91. szám

XLJII. évfolyam 91. szám. E6r83Ztéü]F ÜlS^yEr S8j"tó, Csütörtök, 1921. augusztus 11. Szerkesztőség és kiadóhivatal: SIMOR JÁNOS UCCA 20. SZÁM TELEFON 21., hova a lap szellemi részét illető közlemények továbbá előfizetési s hirdetési dijak stb. küldendők. A hivatalos rész szerkesztője: Főmunkatársi FEKETE REZSŐ. VITÁL ISTVÁN. Laptulajdonos és a szerkesztésért felelős : LAISZKY KÁZMÉR. megjelenik betenkint háromszor, kedden, csütörtökön és vasárnap. Előfizetési árak: egy évre .120 K., félévre . . 60 K. negyedévre 30 K., egy hóra . 10 K, Egyes szám ára: hétköznap 80 fii., vasárnap 1 kor. Kéziratot nem adunk vissza. Csonka Magyarország nem ország, Egész Magyarország menyország. sa Hivatalos rész. Nem ugrnnk a sötétbe. (Sz... i.) Szerencsétlen hazánk fel- darabolásán már hiába siránkozunk, védekeznünk és tennünk kell, de óvatosan mindent. Az utódállamok bármennyire is hangoztatják hatalmukat, lényegében mégiscsak félnek a megmaradt Csonka-Magyarországtól. Minden ka­tonai, gazdasági és főleg diplomáciai erejüket össze kell szedniük, hogy a rablott részeket megtarthassák. Tud­ják nagyon jól, hogy amelyik pilla­natban kicsúsznak ezek a részek talpuk alul, abban a pillanatban visszasülyednek a háború előtti törpeségbe, sőt talán még azon alul is. Számítottak a magyar részről egy neki lendülő érzelmi politikára, mely­nek mostoha és támasz nélküli hely­zetünkben nem lett volna más vége mint a teljes felosztás és biztosak vagyunk benne, hogy erre az ententé- től meg is kapták volna a felhatal­mazást. Erejük is lett volna hozzá az egymásközött kötött szövetség­ből kifolyólag. Ezer hála a politikusainknak, akik­ben a jobb jövő reményében van annyi lelki erő, hogy tudnak tűrni és van annyi politikai okosság, hogy tudnak taktikazni. Nem reagáltak arra a sok lealázó bosszantásra, melyet oly bőségesen rendeztek a szerbek, csehek és románok, hogy kiugrasszák Magyarországot tartóz­kodó álláspontjától. Hiába tartották minden felhatalmazás nélkül meg­szállva a baranyai háromszöget. Türelmünknek meg van a gyümölcse : — vissza kell adniok a területet. A csehek minden törekvése megtört a felvidéken : — meg kell adniok ama rész autonómiáját és ez már közeledő lépés felénk. így járnak a románok is Erdélyben. Csődöt mondott az inspirált királypolitikájuk is Magyar- országon. Nem ugrottunk a sötétbe 1 Majd dolgozunk először belső meg­erősödésünkön, hogy kifelé ható erőnk legyen. Itt eszembe jut egy birodalmi német mérnök válasza, mikor azt kérdeztem tőle, hogy a németek készülnek-e egy újabb revans-hábo- rura, ezt felelte : „Németország dolgo­zik Franciaország megsemmisítésé­ért.“ Fogadjuk meg ezt a választ! Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Esztergom vármegye alispánjától. 2050/1921. Tárgy : Prodbreznik Ferenc körözése. Esztergomi járási községek elöljáróságának. Az alábbi körlevelet nyomozás végett közlöm. Esztergom, 1921. április hó 23. Palkovics s. k. alispán. Másolat ! 6920/1921. szám. — Veszprém vármegye alispánjától. — Tárgy: Podbrez- nik Ferenc szerb legionista országos körö­zése. — Körözés. Alispán urnák Esztergom. Podbreznik Ferenc szerb légionista a csóti leszerelő táborból 1920. évi szeptember hó 20-án megszökött, miért is a m. kir. belügy­miniszter ur f. évi március hó 10-én kelt 811/1921. int. számú leiratával országos kö­rözését rendelte el. Nevezett holtartózkodá- sának kipuhatolása iránt szükséges intézke­dések folyamatba teendők, feltalálása esetén őrizetbe veendő és a m. kir. leszerelő-tábor parancsnokságához Csőt (Veszprém megye) átkisérendő. — Nemleges értesítés mellőzendő. Személy adatai: Születési helye Cili (Stájer- ország), születési ideje; 1899. május 5. Val­lása r. kath.; családi állapota ; nőtlen ; fog­lalkozása ; lakatos, utóbb szerb légionista. Eredetileg a 87. közös gyalogezredben szol­gált. Test magassága: 165 cm., arca kerek, barnás; haja; fekete; szeme; kávébarna; beszél: szláv és törve német nyelvet. Külö­nös ismertető jele : beszéd közben akadozik. — Veszprém, 1921. április hó 15. — Olvas- hatlan aláírás s. k. alispán. Esztergomi járás főszolgabírójától. 2694/1921. szám. Másolat; M. kir. Földmivelésügyi Minisz­ter 79667/1921. III. é. — Valamennyi tör­vényhatóság első tisztviselőjének. A m. kir. minisztérium az üszőborjú, a három évesnél fiatalabb üszők és tehenek vasúton való szál­lítását és levágását tiltó rendelkezéseket a f. évi julius 8-án kelt és a budapesti Közlöny f. évi juliús 13-án megjelent 152. szamában közzétett 5463. M. E. számú rendelettel ha­tályon kívül helyezte. Életbelépésével a 3470. M. E. 1921. számú rendelet, továbbá az an­nak végrehajtására kiadott itteni rendelet natályát veszti, tehát az üszőborjuk, a három évesnél fiatalabb üszők es a tehenek az előirt állategészségrendőri szabályok betartásával vasúton korlátozás nélkül szállíthatók és le­vághatok. Felhívom alispán urat, hogy a te­kintetbe jövő hatóságok és hatósági közegek figyelmét a fenthivatkozott és a földmivelés­ügyi értesítő julius 17-iki' számában is köz­zétett rendeletre külön is hívja fel. Megjegy­zem, hogy a vasút állomások utasítása iránt egyidejűleg intézkedtem, Budapest, 1921. évi julius hó 15-én. A miniszter rendeletéből: Olvashatatlan aláírás, miniszteri tanácsos. Rendelet. Az esztergomi járás valamennyi községi elöljáróságának. Fenti miniszteri rendeletet tudomásulvétel „és miheztartás céljából másolatban közlöm. Esztergom, 1921. évi julius hó 30. Beviozky s. k. vm. h. főjegyző. Fel a Vaskapura! Magyarok Nagyasszonya, Mária segíts! Turistáink fáradhatatlanul buzgói kodnak a Nagyboldogasszony nap­jára tervezett szép ünnep sikerén. A nemes célok felé törekvő egyesü­let ismételten bebizonyította már, hogy vannak eleven erőforrásai helyi tár­sadalmunk összefoglalására s a ke­resztény és nemzeti öntudat ápolá­sára. Ez alkalommal túllép a szeré­nyen kiépített. kereteken s a helyi összes egyesületek vezetőségeinek a buzdítására a Magyarok Nagyasz- szonya tiszteletére tervezett szobor­szentelő ünnepét országos jellegűvé avatja. A már szinte feledésbe ment országos zarándoklat lélekemelő, val­lásos és nemzeti érzést erősítő gya­korlatát akarja új életre kelteni, ide akarja vonzani a Nagyboldogasszony, a Magyarok Nagyasszonya székes- egyházába, az esztergomi bazilikába az ország elernyedt magyarjait éven- kint egyszer, augusztus 15-én, hogy megtöltsék kiapadt szivüket nemzeti eszményekért rajongó, országunk megmentéséért cselekedni, áldozni képesítő szeretettel. Ha száz, ha ötven, ha csak tiz idegen honfitársunk jelenik is meg köztünk ezen a magasztos ünnepen, tegyük lehetővé, hogy okulhassanak a példánkon ! . . . Mi esztergomiak legyünk ott mindnyájan és megalá­zott helyzetünkhöz mért komolyság­gal, a feltámadáshoz szükséges ren­dületlen hittel ünnepeljük Magyarok Nagyasszonyát! Az ünnep, augusztus 14-én, va­sárnap este 8 óra után veszi kezde­tét ; a polgári zenekar végigvonul a városon, a turista-dalárda pedig a varfokán énekel majd. Augusztus 15 én d. e. 9 órakor a hercegprímás Ő Eminenciája mond ünnepi nagy­misét, szent beszédet s utána meg­szenteli a Magyarok Nagyasszonya díszes szobrát a bazilikában. D. u. 3 óra előtt 5 perccel indul a körme­net a Bakács-kápolnából a megszen­telt szoborral föl a Vaskapuhoz. A körmenetet dr. Machovich Gyula prelátus-kanonok, érseki helytartó vezeti s a felállított szobor előtt litá­niát és szent beszédet , fog tartani. Az egyházi szertartás után búcsú lesz a Kilátónál. A turista-egyesület tagjai az Ott­honból testületileg vonulnak fel a bazilikába d e. 8 óra 15 perckor, d. u. pedig a bazilika oszlopcsarno­kában gyülekeznek 2 óra 45 perc előtt. A város minden egyesületét s az egyesületeken kívül állókat is kér­jük az ünnepen való részvételre, a turistákat pedig szeretettel figyelmez­tetjük egyesületi hűségük tüntető megnyilvánitására. Ne feledkezzenek meg róla, hogy ennek a búcsúnak ők a köteles házigazdái! Dr. Czobor Imre főispán ma, csütörtökön Esztergomba érkezik, hogy résztvegyen 12-én tartandó közigazgatási bizottsági ülésen. Áthelyezés. Esztergom város ké­rése ugylátszik nem talált meghall­gatásra, amennyiben tegnap megér­kezett Padányi Andor kir. tanfelügyelő áthelyezése. Mindennek dacára is tolmácsolni fogja a kiküldött küldött­ség a vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszter előtt azon osztatlan óhaját a városnak, hogy társadalmi érdekből helyezze vissza Padányit. Padányi helyére Bodnár György szat­márnémeti kir. tanfelügyelő van át­helyezve. A vaskapui Mária-szoborra Padányi Andor kir. tanfelügyelő 7-es számú ivén dr. Machovits Gyula 1000 K és dr. Mike Lajos 100 koro­nát adományoztak. Felhívás a tanuló ifjúsághoz. A Move Esztergomi Sport Egyesület vezetősége felkéri az összes Eszter gomban időző középiskolai (gimná­zium, reál, tanitóképző) tanulókat, hogy a Szt. István napi sport ünne­pély részleteinek megbeszélése végett f. hó 11.-én (csütörtökön) d. u. 6 órakor a szigeti sportpályán okvetlen megjelenni szíveskedjenek. Adomány. Langszammer András árváinak N. N. 20 koronát küldött szerkesztőségünkbe. Kérjük a jó- szivüeket, hogy ne feledkezzenek meg a nélkülöző árvákról s földmives gazdáinkat pedig arra kérjük, hogy feleslegükből juttassanak valamit ter­mészetben a szegény családnak. Felhívás a sportegyesületi ta­gokhoz. A helybeli sportegyesület utoljára és szigorúan felhívja mind­azon tagjait, akiknél még egyesületi sportfelszerelés van, hogy azokat haladéktalanul szolgáltassák be az egyesület szertárába. Az Esztergomi Hajós Egylet f. hó 10.-én este 9 órakor a tornakert helyiségeben választmányi ülést tart. Kéri a vezetőség a választmányi tagokat, hogy azon a teljes számban jelenjenek meg. Akik nem tudnak magyarul olvasni. (?) Vasárnap furcsa dolog történt a Move sporttelepén. Két fiatal keleti szépség a katona figyel­meztetése dacára is a tagok részére fenntartott területen ment keresztül, mire egy magasrangú katonatiszt HÍREK.

Next

/
Oldalképek
Tartalom