Esztergom és Vidéke, 1903

1903-01-01 / 1.szám

A „VÁKMEGYE KÖZPONTI MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁÉNAK ÉS AZ „ESZTERGOMVIDÉKI GAZDASÁGI EGYESÜLETINEK HIVATALOS LAPJA. jVl eg jelelik Vasárnap és csütörtökön. - >i ­t {Л I LOFIZETESI ARAK Eteu етг — — — — 12 boi*. — fii. p >1 évre — — — — — 6 kor. — fii. Nrtgyed étre —' — — — 3 kor. — fii. £»ye» ssám éra: 14 fii. Felelős szerkesztő : Dr. PROKOPP GYULA. Laptulajdonos kiadók : Dr. PROKOPP GYULA és BRENNER FERENC. Szerkesztőség és kiadóhivatal: (hOYaakéziratok, előfizetések, nyiltterek és hirdetések küldendők Kossuth bajos (azelőtt Buda) utca 485. szánj. —^-r Kéziratot nem adunk vissza. Az uj év. dec. 31-én. Órák választanak el már csak ama pillanattól, melyben mig egy­részt fájó szívvel tekintünk az örökre leáldozó ó-év bucsusugaraira, addig másrészt a kétes jövőbe vetett bi­zalommal üdvözöljük, a beköszöntő uj év hajnalhasadását Fájó szívvel álljuk körül a halott sírját, de kérdjük, van-e okunk szomorkodni ? Nincs !. Bármerre te­kintünk is szét, közgazdasági, tár­sadalmi, avagy bármi téren, minden­felé csak visszaeséssel találkozunk az elmúlt évben. Élnem vitatható, hogy a közgaz­dasági válságok hullámverései vissza­hatást szülnek a társadatmi élet te-; rén, madártávlatból szemlélve azon-; ban annak alakulásait, sajnosán tapasztaljuk, hogy egy ismeretlen lidércnyomás tartja lenyűgözve az emberek szivét, elméjét. A közgazdasági nagy kérdések boncolgatása nem a mi feladatunk. A társadalmi élet alakulásaival foglalkozni kötelességünk. S ha e téren az elmúlt évekre tekintünk vissza, a fokonkénti visszaesésnek oly szomorú tüneteit látjuk, mit csak beteges társadalmi viszonyok szülhetnek. Nem vádként hozzuk ezt fel, ha­nem megszivlelésül mindazoknak, kik a nagy társadalmat alkotó kü­lönféle kisebb nagyobb érdekkörök mozgató elemei, intézői. Az én szeretete az önérdek ha­táráig jogosult, azontúl önzés. Hozzanak áldozatot a küzöletnek, teremtsenek összhangot a társada­lomban, melynek gyümölcse minden téren megfogja hozni üdvös hatá­sát. Ezzel köszöntjük az uj évet! — n. A kaszinó közgyűlése. Akiket a munka tart távol attól, hogy az esztergomi kaszinót gyak­rabban felkeressék, akiket gondjaik kergetnek a magányba, — akik városunk határain kivül tanulnak és küzdnek a jövőért — ott voltak Karácsony a művészetben. Irta és a Kaik. Kör 1902. december 20-án tar­tott estélyen felolvasta: dr. Walter Gyula, Lenau Miklós szavai szerint a kara­csony az év legfenségesebb, legvarázso* sabb ünnepe. Mindnyájan érezzük, hogy igaza van. Nincs ünnep, amely szorosabban for­rott volna össze a nemzetek életével és mélyebben hatotta volna át az emberiség érzelmeit, mint az a kedves ünnep, a mely az Üdvözítő megtestesülése emlé­kének van szentelve. Öregek és ifjak, szülők és gyermekek j egyaránt kellemes izgatottságban várják megérkezését. Kicsinyek és nagyok sok öröm, sok boldogság reményével te kin-1 tenek közeledése felé. Olyan bűvös ha­tást gyakorol a lélekre, hogy befolyásá­nak mindenki hódolni kénytelen. Varázsos uralma visszatükröződik a művészet birodalmán is. Kedvenc tár­gya az ecset és véső ihletett munkásai­nak. Csaknem példátlan a verseny, ame­yet művészi feldolgozása körül kifejtet­tek. I. A karácsony ünnepe aránylag későn vette kezdetét, Megütésének legelső nyomaival csak a III. század végén, illetőleg a IV. kezde­tén a keleti egyházakban találkozunk. A véres üldözések súlyos szenvedései­nek szomorú korszakában — mint Ori­genes megjegyzi, — a születési napok ke­vés figyelemben részesültek. Nem ünnepelték tehát az első száza­dok az Üdvözitő születését sem. De ha kivételt akartak volna is tenni, nem tehették. Nem ismerték azt a dicső napot, amelyen az évezredek óta várt örömhír; >Ma született nektek azÜdvö zitőf, az angyalok ajkairól elhangzott. Századok repültek el, mig a biztos meghatározására irányított kutatások és számitások eredménynyel dicsekedhettek. A szent Iratok kevés támpontot nyújt­ván megállapítására nézve, a tudósok véleményei sokáig nagyon ingadoztak. Némelyek március 28, mások april 20, illetőleg május 20-ika mellett foglal­tak állást. A nagy tudományú alex. Kelemen (f 217) november 17-ike mellett kardos­kodott. Talán Sextus Julius Africanus volt az első, aki 221-ben azt állította, hogy a bethlehemi esemény december 25-én folyt le! Véleménye élénk vlszhangot keltett a tudós kutatók sorai között. Sz, Jeromos, aki szintén behatóan tanulmányozta a sokat szellőztetett kér­dést, december 25-ike felé hajlott ugyan, de biztosnak tekinteni nem bátorkodott. Sz. Ágoston azonban minden kétsé­mind: patrícius, polgár és ifjú egyaránt, az egyetértés örömével a szemekben, az összetartás tüzével a lelkekben ; eljöttek mind, hogy lás­sák, mint működik az a kaszinó, mely immár 58-ik esztendeje ösz­szetartó kapcsa az esztergomi tár­sadalomnak, hogy tanúi legyenek azon tisztikar működésének, mely önzetlenül és csak nemes eszközök­kel igyekszik a célt elérni: a má­sodik otthont megteremteni. Karácsony második ünnepének 1 délutánján teljes fénypompában úszott a kaszinó nagyterme. A tagok vig hangulatban társalogtak, mig nem elérkezett az óra, mely az ülés kezdetét jelenté. A teremben ural­kodó zsibongást egyszerre tiszte­letre méltó csend váltotta fel, mi­dőn a kaszinó érdemes elnöke, dr. Földváry István a közgyűlést meg­nyitotta. Szép, eszmékben gazdag beszé­dében, a többek között igy szóllott. Vannak jelenségek tisztelt közgyűlés a modern városok életében, a melyek fennforgása vagy elmaradása, egyaránt befolyással bír azon ítéletre, melyet egy város felől közelben és távolban alkot­nak. Az a megnyilatkozás, amint egy vátos társadalma a maga szellemi életét get kizáró szavakkal mondja, hogy de­cember 25-ike az Úr születésének napja. Utalva a »gyozhetlen napt tisztele­tére tartatni szokott pogány ünnepre, a következőket irja: »Nem ünnepeljük mi december 25-lkét, mint a hitetlenek — a napnak, hanem Annak születése miatt aki a napot teremtette, с Végre I. Gyula pápa, aki 337— 35 2 "»8Г ült Sz. Péter székén, elrendelte, hogy az Üdvözitő születését december 25 én, ke­reszteltetésének emlékét pedig január 6-án ünnepelje a kath. egyház. Rendelete azonban csak utóda Liberius pápa alatt 353, vagy 354-ben lépett ér­vénybe és legelőször Roma falai között lőn végrehajtva. A Philocalus neve alatt ismeretes és 354-bŐl származó táblázat u. i,, amely az ünnepnapokat időrendi egymásutánban sorolja fel, karácsony ünnepét már de­cember 25-ére teszi. Ebben az évben ennélfogva az ünnep már a máig dívó napon lŐn megtartva. Nem lehetetlen azonban, hogy már az előző évben is deeember 25-ike volt az ünnep napja. Hogy korábban nem e napot tartották, azt sz. Ambrus feljegyzéseiből következ­tethetjük. A nagy egyházatya beszéli, hogy nő­vére Marcellina 352-ben >az Üdvözitő születése napján*, lépett egy szerzetbe és vette át Liberius pápa kezeiből fátyolát. A pápa ez ünnepélyes alkalomból hosszabb beszédet intézett a szerzet új kifejezésre hozni képes, lényegben és formában egyaránt sulylyal bir, mert a kutató, a biráió szem ezek szerint méri azt össze más városokkal. Az a meggyőződés élt bennem eddig­elé és ma él még inkább, hogy Eszter­gom művelt társasága* a kaszinó pártolá­sával és fenntartásával nem pusztán kedv­teléseinek áldoz és hódol, de a mai ne­héz közgazdasági viszonyok közöttegynem lényegtelen polgári kötelességet is teljesít s megadja és megőrzi a város képének azt a vonását, mely annak "egészéhez mulhatlanul szükséges, hogy tul fogyaté­kosnak, mondhatnám torznak ne tűn­jék fel. Nem vagyok barátja az egyesületek tultengésének, nem tartom azt, hogy egy város társadalmának életét és moz­galmát az egyesületek száma jelzi de azt igenis vallóm, hogy bizonyos eszmei tartalommal biró, magasabb célokat szolgáló közületeknek hiányozniuk nem szabad s ezek belső értéke, egyúttal a város műveltségének, egészséges élet­folyamatának külső mértéke. Nem akarok kitérni a helyi társa­dalom viszonyainak tárgyalására, de fel­akarom idézni tisztelt tagtársaimban azt a tudatot, hogy azok az áldozatok, melyeket különösen azok hoznak, akik kevés részt vesznek ki a kaszinó belső tagjához. A beszéd szövegének több részlete azonban kétségtelenné teszi, hogy a szertartás január 6 án végeztetett. Konstantinápolyban december 25-én 379-ben tartották legelőször karácsony ünnepét. Aranyszájú sz. János mondotta a beszédet, amelyben egyebek között megjegyezte, hogy azt az ünnepet tart­ják ma először С napon, »amely az összes ünnepek forrása. с Jeruzsálemben legelőször 634-ben lőn az Üdvözitő születése december 25-én ünnepelve. Ettől az időtől kezdve terjedt el az­tán az egyházban. П. Miután karácsony ünnepe csak а IV. században jött szokásba, művészi feldol­I gozásával is csak későbben találkozunk. Ugylátszik azonban, hogy alig jelent meg az ünnepre vonatkozó pápai ren­delet, már voltak művészek, akik figyel­müket magasztos tárgyára irányozták. A katakombákban u. i. vannak képek, amelyek az Üdvözitő saületését ábrázol­ják. Mint e sirüregek mélyében rejlő mű­vészeti ereklyék mind, úgy a tárgyukra vonatkozó maradványok is nagyon kez­detlegesek. Igénytelen megjelenítései azon gyér adatoknak, amelyek az Üd­vözitő születésére vonatkozólag a sz. iratokban foglaltatnak. Az evangéliumok tudvalevőleg kevés részletet közölnek a világtörténet forduló pontja gyanánt szereplő eseményről. Az „Esztergom és Vidéke" tárcája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom