Esztergom és Vidéke, 1989

Jtleqkitt ktimeifrngi ünnepeket/ Imzáty békességet kőzzön az áf én né piatknek, egész nuiggar nemzetünknek ! ESZTERGOM ÉS VIDÉKE Művelődési, helyismereti, idegenforgalmi tudósító 1988. Karácsony havában ARA: 9,50 Ft •w-v - •s.-^É-síijtj:.: ARANY JÁNOS CSANÁD (TÖREDÉK) Ul Isztragomban István szent király, Pap- és parasztúr mind körötte áll; Fején az ékes ujdon korona, Vállán palástnak hímzett bársonya, Kezében a bot, egy arany-virág, Gyönggyel rügyedzik rajta minden ág; Mint támadó nap, a tisztes nagyok Arcán királyi fénye felragyog. Csendben foly a tanács; - de hallga, hallga! Kürtszó-e az, vagy szél, mi ott rivalga? Felhő-e vagy por, mely az egekig Lomhán, sötéten fölverekedik? A föld alapját rázza mennydörej, Vagy tomboló had és acélzörej? Villám cikáz-e, vagy lángfegyverek Hegyén ezer napot hoz a sereg? Győztes had élén mint kettős sugár, Megvillan egy ifjú levente-pár, Gyula, Csanád, fejedelmi két rokon, Jobb s bal keze Istvánnak harcokon. Mosolyra vidul a királyi bátya, Midőn az ifjakat belépni látja, S míg hódolatra meghajol a térd, Ő nyújtja jobbját és így szólva kérd: „A besenyővel, a fejes, konok Néppel mi történt, édes rokonok? Győzött-e, hogyne győzne a kereszt, Pogány had ellen, mely böcsmérli ezt? Ha síkra száll a napvilág, sötétség: Nincs diadalban akkor semmi kétség; No s szóljatok: hogy mint leié Abád Révén hadunk a vén Doni-Csabát?" „Győzött, királyom — így Csanád felel — Győzött karunk s az ég küldötte jel; Megtörve a besnyő kemény nyaka, S a martalék közt vén Doni-Csaba. S együtt Csabával nője, gyermeki, Rab, mint a fűszál, kincs temérdeki; Lábodnak ím letesszük zsámolyához; Kincs-, martalékról felséged határoz." „Áldás az Úrnak!" szólt a fejedelem: Háromfelé a zsákmányt rendelem: Egy rész Övé, ki a győzelmet adta, Épüljön Isten új egyháza rajta. Más rész királyi seregem illeti, Tiszt- és fejenkint osszák föl neki; Ti mint vezérek harmadát felezve. Esztergom lesz II. János Pál szálláshelye(P) Karácsonyi köszöntő Minden ember lelkében él a kará­csony. Ilyentájt öröm, várakozás tölt el mindannyiunkat. S év vége közeledvén a természet váltásra készül. — A téli napfordulót már az ősember is meg­ünnepelte. Tudta-érezte, hogy a tájat ugyan még hó üli meg, s a füttyös ma­dárnak, a tavaszi szellőnek még híre­hamva sincs, de a napok — azok hosz­szabbodnak. S e megújulás örömet, ün­nepélyességet kölcsönzött az embernek, a természet újjászületését pedig a lé­leké követte. A keresztény világ ugyancsak erre az időre teszi alapítójának szüle­tése napját. Igaz, Jézus világra jötté­nek időpontjáról még a teológusok is vitatkoznak: időszámításunk előtt egy­két évvel, vagy utána látta-e meg a napvilágot? — A lényeg persze másutt keresendő. S ez — szerintem — a csil­lagmotívum. Ahogy a három királyok­nak a betlehemi csillag mutatta az utat, úgy a későbbi korok emberei számára szintén a csillag — az ég, a pillanatnyi­lag még elérhetetlen — vált szimbólum­má. Amit az ember, mint fizikai lény nem tudott-tud elérni, azt a képzelet révén igyekszik meghódítani. Modernnek vélt világunkat ugyancsak ez jellemzi. A szabadság körei ugyan kitágultak, de mi örökké hiánnyal küz­dő lények maradunk — s ezen egyetlen üdvtan sem segíthet, legalábbis nem az emberi világban. — A madáchi küzdj és bízva bízzál azonban minden em­bertársunkban ott munkál. S ennek a bizakodásnak a mi keresztény hagyo­mányokon nyugvó világunkban leg­szebb, legemberibb szimbóluma a meg­hittség, a család, a béke ünnepe: a karácsony. Hajszolt és értékválságokkal gyö­tört világunkban ismét felértékelődött a karácsonyi ünnepkör. Néhány órára­napra megállhatunk, s szeretteinkhez fordulhatunk. Talán ekkor, a kará­csonyfa alatt próbálunk törleszteni va­lamit abból, amit év közben elmulasz­tottunk? Talán az érzelemhiány pótlé­ka az ünnepet megelőző vásárlási láz? .. .Mindenesetre a vásárlók forgatagá­ban már-már a fogyasztói társadalom­ban érezhetjük magunkat, pedig. .. s itt ne legyünk ünneprontóak. Számomra rendkívül elgondolkodtató a karácsonyfa-állítás szokásának elter­jedése. Mint az köztudott, ennek ha­gyománya alig száz éves, s elsősorban az akkori sógoroktól, az osztrákoktól terjedt át hozzánk. A lélek nyilvánvaló­an készen állt, csak a megfelelő tár­gyi szimbólum kellett. Holott az csak egy fa, s talán nem is a legszebb, de mégis olyan jelentést tulajdonítunk ne­ki, hogy mindenünnen, az üzletek kira­katából, a csomagolópapírról, sőt még az újságok címlapjairól is a fenyőág köszönt ránk. Esztergom a magyar kereszténység központja. E tényt a hivatalosak soká­ig feledtetni igyekeztek. A genius loci, a hely szelleme azonban tovább élt, míg az utóbbi évek változásai fel nem ér­tékelték városunkat. A kirándulóhadak növekvő száma, a rádió, a televízió egyre sűrűbb híradásai mind-mind er­re utalnak. De a prímási palota meg­növekedett vendégforgalmából éppúgy erre következtethetünk. Ha II. János Pál pápa hazánkba lá­togat, Esztergom lesz a szálláshelye — ez már nyílt titok. Hírek szerint ek­korra a szeminárium is visszaköltöz­het régi helyére, ahol, a tervek szerint, a Keresztény Múzeum is helyet kap. Bíztató, hogy az előzetes tárgyalások már megkezdődtek, s most már csak a feltételeket kell tisztázni. Ugyancsak szóba került, hogy a városi kórház egykori kápolnája ismét ere­deti céljait szolgálhatja. Még évekkel ezelőtt felröppent a hír: a Bazilika altemplomában létrehozzák a magyar szentek pantheonját, s Gizella királyné is kápolnát kap. Az ő szentté avatása ügyében úgyszintén megtör­téntek az első lépések. Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy városunk mindinkább a nemzetközi ér­deklődés homlokterébe kerül. Bárha csak hasznosítani tudnánk £ zt az ölünkbe hullt lehetőséget! Végezetül csak azt kívánhatom, hogy karácsony ünnepe kössön össze hívőt és nem hívőt, őslakost és ideszárma­zottat, fontolva haladót és reformert, mert mint azt Szent István, Esztergom szülötte mondotta volt: „Az egynyel­vű és egyszokású ország erőtlen és romlandó." Mindezek jegyében az Esztergom és Vidéke szerkesztőgárdája nevében kí­vánok békés karácsonyt, az új eszten­dőben pedig sok jó hírt, örömet és ér­tékekben gazdagabb jövőt! Sebő József ÚJÉVI ÜDVÖZLET 18 77 Elmúlt az év sok búbánattal Kezdjük ez ujat uj kívánattal Isten áldjon meg bennünket jövendőben És adjon bő termést ezen esztendőben, Legyen búzánk, borunk, szénánk és más terményünk, És ne menjen füstbe immáron reményünk, Eleget szenvedtünk, eleget vesződtünk, S búbánat által eleget evedtünk, Ideje, hogy immár jobbat is próbáljunk, És levertségünkből ismét talpra álljunk, Legyen jó étvágy, hozzá pecsenye, kenyér Jó egészség, pénz és Isten áldás mindenkor, így még az adót is szívesen fizetjük És a kedves magyar hazánkat éltetjük. Sáli Lajos esztergomi lámpagyujtogató Lapzártakor érkezett! Mégis lesz városi pártértekezlet Az MSZMP Esztergom Városi Bi­zottsága 1988. november 21-i ülé­séről kiadott közlemény szerint az MSZMP Városi Bizottsága 1989. január 28-ra hívja össze a városi pártértekezletet. A személyi kérdésekről annyit tudtunk meg, hogy megújul a Városi Pártbizottság testülete is. A 49 fős testületből 35-öt köz­vetlenül az alapszervezetek vá­lasztanak majd. A városi pártértekezlet téziseiről az olvasókat lapunk januári szá­mában tájékoztatjuk. A megújulás iránti igényt jelzi, hogy a párttagság 72%-a nyilvá­nított véleményt és 58%-uk a vá­rosi pártértekezlet összehívása mellett voksolt!

Next

/
Oldalképek
Tartalom