Esztergom és Vidéke, 1997

1997-12-18 / 51-52. szám

mm. MÜVEK ÉS ÉVEK • VÁROS-VILÁG 1947 1967 Kántor János 50 30 Jubileumi kiállítását a Vármúzeum rondellájában 1997. novem­ber 6-án V. Angyal Mária művészettörténész nyitotta meg. (EVID, 1997. november 13.) Az idén ötvenéves tanár, festő- és grafikusművész 1947. november 5-én született Salgótarjában. 1963 óta él városunkban, itt került sor az első kiállí­tására is, harminc évvel ezelőtt, 1967-ben. Műveivel a 80-as évek elejétől ismerkedhetett folyamatosan és ország-világszerte a tárlatlátogató közönség. Több mint harminc egyéni kiállítása volt; a részvételével megrendezett kol­lektív bemutatkozások száma immár az ötvenet közelíti. Tavaly októberben a bécsi Magyar Héten, a Magyar Grafikusművészek Szövetségének kiállításán szerepelt (World Trade Center Gallery, Vienna Airport), ezév nyarán pedig Prágában. (Itt 940 jelentkező közül 70 kortárs művész alkotásaiból válogatták össze az Avantgárd grafika címmel megrendezett nemzetközi tárlat anyagát.) Számos bel- és külföldi díjat, elismerést kapott, a legutóbbit 1996. júliusában, a Grafikai nyomatok 3. nemzetközi kiállításán. (Art Addiction International Galleiy, Stockholm: 1 -st diploma - EVID, 1997. május 29.) Idei esztergomi kiállítása nyomán Budapestre kapott meghívást: élet­müvének összefoglalójával a Kongresszusi Központ Galériájában mutat­kozhat be. A fővárosi „ismétlést" 1998. január 9-én szintén V. Angyal Mária ajánlja majd a közönség pártfogó figyelmébe. Őrzi és tovább gondolja az antik mitológiák emlékeit-az asszír, héber, etruszk hagyományokat. Mert a mito­lógiai történések legtöbb helyszínét itt a földön is azonosítani tudjuk, a mitológia e világot járó hősei itt van­nak közöttünk és az alvilág sincs tő­lünk messze. Problémáink pedig még alapvetően sem mások. Hiszen az ér­ték és az etika öröktől fogva létező kategóriák, mióta ember és művészet van ezen a földön. Ezt tudja Kántor János. így repít bennünket a soha-vissza­nem-térés földjére, ezért van az, hogy korpuszai emberkeresztek, hogy a ba­rokk angyalszárny és a vaslemez igen jól megférnek együtt, hogy az etruszk és az újtestamentumi vagy a profán parasztkrisztusok mintájára készült feszülete egy gyökérből származik. Sokkal inkább a humánum és a hit, mint a vallás gyökérzetéből. Kántor János az antik mitológiák­hoz fordul, hagyományos technikákat használ (amilyen a hidegtű, a színes­nyomat, az akvarell vagy a pasztell) ­így teremt kortárs művészetet. És ez nem anakronizmus. A kortárs művé­szet ugyanis nem más, mint egyfajta korszellem, eszmeiség, lélek - bár­mely úton-módon kifejeződhet, ha te­hetség közvetíti. Kántor (Kontár) János - eredeti ne­vével ellentétben - nagyon is tudja, hogy mit csinál, és mesteri szinten, következetesen, nagy áldozatválla­lással dolgozik. Akkor is, ha kevés színt használ, visszafogott, szinte rej­tőzködő, akkor is, ha eleven és élénk, ahogy pasztelljein, a japán gesztus­festészet és a német expresszioniz­mus komponenseit egyesítve - min­dig nagyon érdekesen és nagyon ha­tározottan absztrahál. (V. Angyal Mária megnyitójából, 1997.) 1997. május: II. díj a Veszprém-Bakony­Balaton című országos kiállításon 1987 Nagy Ferenc 10 Kiállítását a Sugár Galériában 1997. november 7-én V. Angyal Mária nyitotta meg. Az Esztergomban élő, 33 éves festőművész (foglalkozassa szerint bolti eladó) 1987-ben verseit küldte el egy tehetséggondozó pályázatra. így kapott meghívást a tatai alkotótáborba, ahol Kántor János mint ígéretes festőt „fedezte fel". Azóta minden nyáron ott van az alkotótelepeken, amelyeket a Magyar Művelődési Intézet és a Szabad Képző- és Iparművészek Szövetsége (SZKIOSZ) szervez. 1989-től többször „szabadiskolázott" Szentendrén, ahol 1991-ben első önálló tárlatát F. Zámbó István rendezte és nyitotta meg. Ugyanez év őszén a budai Várfok utcai Galéria is bemutatta műveit. Sikeres résztvevője az országos amatőr művészeti kiállítá­soknak. Az esztergomiak 1993-1997 között négy egyéni tárlatán ismerkedhettek sajátos művészi világával, amelyet tavaly - a Dobó Galériában - Barcsai Tibor ajánlott a közönség figyelmébe. Idén néhány barátjával együtt Ifjú Mester elnevezésű alapítványt hozott létre, amelynek célja a gyermek- és ifjúságvédelem, beleért­ve mind a tehetséggondozást, mind pedig a testi- és mentális gondoskodást. A maga számára kialakított világszemlélet arra össztönzi, hogy az öröktől fogva létezőt kerese. Festői alaptémáit azon a titokzatos vidéken találja meg, ahol tér-idő kontinuitás uralkodik: folytonos az átjárás a mitikus régmúlt és a jövő, a lét és a nemlét határmes­gyéin. Arra törekszik, hogy képein a látható dolgok transzcendenssé lényegüljenek át, - vagy éppen for­dítva: a természetfeletti váljék láthatóvá Ez a mondanivaló áthatja képeinek - sokszor szi­metrikus, de inkább háromszögre épített - szerkezetét is: olyan erővel, amely a képsíkot három dimenzióssá változtatná. Plasztikus absztrakciói a „végletek embe­rét" ábrázolják, képzettársításai az egyaránt bennünk lakozó „gyarló bűnös" és „istenképmás" közeli szom­szédságát sejtetik. Egyes képein az emberi élet kezde­tét, a magzati létet példázza, máskor a lelket, amelyet lánggal és fényekkel jelez. Sajátos kifejezésmódja a spontán expresszív alko­tóra mutat. Ugyanígy jelrendszere, amelyhez a sámá­nizmus, az ókori keleti és görög vüágmagyarázatok jelkészletét csakúgy felhasználja, mint a keresz­ténység vagy a csillagképek szimbólumait Erős kolo­rizmusa, a keleti népekre - hindukra, cigányokra - is jellemző színvilága, homogén ecsetkezelése révén ter­mészetesen sok más festőhöz is hasonlítható. Nagy Ferenc mégis főként a különbözésről ismerszik meg. Évek óta alkalmam van őt látni olyan alkotótel epeken, ahol mindenki mást fest, mint ó - és még soha nem láttam, hogy ez a legkisebb hatással is lett volna rá. Olyan következetesen járja a maga útját, ahogyan ezt csak azok az emberek tudják tenni, akiknek kialakult belső világuk, határozott és megmásíthatatlan vélemé­nyük és előre kijelölt útjuk van... Kiváló közösségi ember, ha úgy érzi, hogy számára fontos személyisé­gek közé kerül. A művészet kalandot is jelent. Nagy Ferenc ebbe a nagy kalandba bátran megy bele. (Angyal Mária megnyitójából)

Next

/
Oldalképek
Tartalom