Esztergom és Vidéke, 1990

1990. január / 1. szám

BOLDOG ÚJ ÉVET SZABAD ROMÁNIA! LA MULTI ANI, ROMÁNIA LIBERÁ! ALAPÍTVA 1879-BEN ESZTERGOM ÉS VIDÉKE Művelődési, helyismereti, idegenforgalmi tudósító 1990. Január 1. szám (n.évf/i3) ARA: 14,50 Ft A ROMÁN FORRADALOM December 21-én az esztergomi MDF demonstrációt szervezett a városban. Több száz esztergomi polgár emlékezett meg kegyelet­tel a temesvári szekuritáté-sortűz áldozatairól. A város közvélemé­nyét megrázta és felháborította az a kegyetlenség, a tömeggyilkosság Temesvárról érkezett híre. Aggód­tunk. Tőkés Lászlóért, a család­jáért, minden kiszolgáltatott test­vérünkért: magyarokért, románok­ért, németekért. A szörnyűség hí­rei kényszerítették ki azt, hogy hangot adjunk a féltésnek és együttérzésnek. Váratlan gyorsasággal változtak a romániai események, pedig az okok régiek. A diktatúra ott tor­zította el a legteljesebb mérték­ben a társadalmat Európában. Az „egyenlőség, testvériség és szabad­ság" eszméje és akarata soha nem nyilatkozott meg Romániában i­lyen elemi erővel, ilyen széles kör­ben. Okkal gondolták sokan: a puliszka nem robban. Ez a szkep­ticizmus — szerencsére — tévedés volt. Azok a művészeti alkotások, amelyek az elnyomás totalitását mutatták be és karikírozzák, soha nem tudták túlszárnyalni képzele­tükkel a Ceausescu féle valóságot. Sem Orwell az 1984-ben, sem Sü­tő az Álomkommandóban, sem a magyar film, a Titánia, Titánia. Az emberek testébe, lelkébe, álmaiba befészkelte, beitta magát a zsar­nokság. Talán Illyés az egyetlen, aki hűséges képet tudott festeni, egyetemes érvényű rajzát adta a zsarnokságnak. Lehetnek-e számunkra is hasz­nosítható tanulságai az elmúlt he­teknek? Feltétlen. Több is, meg­szívlelendő. Gondoljunk csak a nemzeteink kölcsönös megítélésé­ben bekövetkezett változásra, a másik minőségi egyenlőségének fel­fedezésére. Korábban azt éreztük, hogy a románság a magyar közvé­leményben maga az eleven előíté­let. Az elmúlt korokban minden hatalom csak szította a negatív képzeteinket itt is, ott is. Néha alattomos módon, észrevétlenül rombolták le érzéseinket. Kizáró­lag a közvetlen tapasztalataink voltak alkalmasak arra, hogy a má­sik népben az egyenrangú embert tiszteljük. Személyes tapasztalat azonban kevés lehetett, esetleges volt és szűk körre korlátozódott. A két nép érintkezése beszűkült, kapcsolataink elszegényedtek Ma­gyarország és Románia között. Romániában ugyanez érvénye­sült a magyarsággal szemben. Ott kétszeresen is jelentkezett az el­lenszenv táplálása. Az erdélyi ma­gyarságot ,hazátlan, betolakodó­nak" minősítve, és úgy is, mint külföldi „irredenta, sovén, nacio­nalista" rémkép. Amíg a romá­nok elnyomatottságát és tűrőké­pességét Magyarországon igényte­lenségnek, a szabadságvágy gyen­geségének nevezték sokan, addig a magyar forradalmiságot és demok­rácia követelést odaát igyekeztek leplezett elnyomó, revizionista szándéknak feltüntetni. Az eszelős vádaskodás mindkét oldalon el­nyomta a realitást és a higgadt gondolkodást egymás dolgai iránt. Most sorra cáfolja meg a való­ság a hatalom által szított előíté­leteket. A magyarok szemében átalakul a román ember képe, az európaiság legnemesebb jelképei­nek hordozójává válik. Felfedez­zük hősiességét, szabadságszerete­tét, a szellemi nagyságra való tö­rekvését, a demokrácia vállalását. A másik oldalon az ellenségnek, az agresszornak kikiáltott magyar­ból segítő, megértő testvér lett, akire elsőként és bizton számít­hat a bajban a román nép, vagy az erdélyi magyar. Egyformán. Mind­ez pedig akár több nemzedék oku­lására is elegendő tanulság. A romániai forradalom hatal­mas lehetőség egyénnek és társa­dalomnak. A kapcsolattartás eddig sem csak nekünk, elszármazottak­nak volt fontos. Az ottmaradot­taknak, a helytállóknak mi kap­csolatot jelentettünk a számukra elzárt nagyvilág felé. A jövőben kevésbé lesz majd fontos a gyógy­szer, az élelem-segély, azt gon­dolom, hogy az emberi kapcsola­tok fognak erősödni és kiszéle­sedni. Kiteljesedik szellemi együ­vétartozásunk által a Kárpát-me­dence békéje. Ma is olyan embe­rek között élek, akik anyaországi magyarként érzékeny érdeklődés­sel fordultak a romániai esemé­nyek felé. Az első adódó pillanat­ban vállalták a segítségadás terhe­it, sőt veszélyeit is. Mindkét ol­dalon olyan emberi kvalitások, olyan értékek megjelenésére szá­míthatunk, amelyek létezését már­már megkérdőjeleztük. Most ép­pen az igazolódik be, hogy az em­berekben nemcsak a rájukkénysze­rített közöny és anyagiasság él, hanem él a jóakarat, a testvéri segítőkészség, az áldozatvállalás is. Annak a szilárd erkölcsiség feltámadásának lehetünk tanúi, amelyet évtizedekig irtott az ide­ológia, irtott a propaganda, és a hatalom. Kiegyenesednek az em­berek. Mindkét oldalon. Ez olvasható ki az elmúlt na­pok eseményeiből. Korunk vál­tozásainak ez nem kis nyeresége. A romániai forradalom áldása. (attila) A HIT ÉS AZ IGAZSÁG FEGYVERÉVEL PASKAI LÁSZLÓ BÍBOROS, PRÍMÁS ESZTERGOMI ÉRSEK BESZÉDE A KOLOS KÓRHÁZ NÉVADÓ ÜNNEPSÉGÉN -1989. december 6. ­Tisztelt ünnepi gyűlés! Aki Esztergomot meglátogatja, megérzi ennek a városnak törté­nelmi múltját, jelentőségét. De ugyanígy észreveszi, hogy gondos kezek nagy erőfeszítéssel azon munkálkodnak, hogy a város a je­lenben minél szebb legyen, vissza­tükrözze a múlt értékeit és így épüljön a jövője. Ennek a törté­nelmi múltat idéző erőfeszítésnek kiemelkedő eseménye a mai nap, amikor a városi kórház újra luva­talosan felveszi régi történelmi ne­vét és ismét mint ,,Kolos Kór­ház", ,Vaszary Kolos Kórház! szolgálja a beteg emberek felgyó­gyulását. Esztergom történelmi múltjához tartozik, hogy királyi város volt Szent Istvántól a tatárjárás végéig. IV. Béla király 1249-ben költö­zött véglegesen Budára. Mivel az érsek továbbra is itt maradt, Esz­tergom megtartotta jelentőségét: nemcsak a magyar kereszténység központja volt, hanem közjogi méltóságával az ország irányítója, ezzel együtt a kultúra, a tudo­mány, az irodalom, a művészet otthona is. Erre emlékeztet Vitéz János alakja is, akinek szobrát tavaly november 11-én avatták fel a Várhegy oldalán és az ő nevét vette fel a Tanítóképző. A török hódoltság idején kény­telen volt az érsekség is elmene­külni. Várday Pál érsek 1543-ban a káptalannal együtt Nagyszom­batba költözött át, és csak 1820­ban költözött vissza Rudnay Sán­dor bíboros a káptalannal együtt véglegesen Esztergomba. Ettől kezdve ismét meghatározó szere-, pet töltött be az érsekség és a káptalan Esztergom társadalmi és kultúráÜs életében és fejlődésé­ben. Esztergom visszanyerte lassan régi fényét és jelentőségét Ma­gyarország életében. A prímások újjászervező és építő munkája a főegyházmegyében és a magyar társadalomban sokrétű volt. Ebből az egyház jellegénél fogva sohasem hiányzott a karita­tív tevékenység segítése. A mai napon esztergomi viszony­latban ebből kettőt kell kiemel­nem. Az esztergomi Simor kór­ház Simor János bíboros 90,000 forintjával épülhetett fel. Hogy a kórház hivatását minél eredmé­nyesebben folytathassa, még kü­lön 13,650 forintos alapot léte­sített, az orvosok jobb javadal­mazására pedig 4,000 forintot fordított. Ha a teljes összeget nézzük, amelyet országos viszony­latban szociális és karitativ célokra fordított,végösszegében 1,372,400 forint volt. A másik személy Vaszary Kolos bíboros, akire a mai napon emlé­kezünk. Szükségessé vált Eszter­gomban nagyobb és korszerűbb kórház létesítése. Közadakozás, társadalmi szervek adományaiból készült el. Ehhez Vaszary Kolos bíboros 1900-ban 50,000 koronát utalt ki. A kórház kápolnájának az ünnepélyes megáldása és a kór­ház felavatása 1902 január 5-én történt. A korabeli újságok erről az eseményről már mint a 'Ko­los kórház' felavatásáról számol­tak be. Az elmúlt négy évtizedben el­maradt a kórháznak ez a neve. A kialakult politikai helyzet a vallást teljesen háttérbe szorítot­ta. Még az elnevezésekből is ki akarta hagyni mindazt, ami az egyházra utalt, sőt Esztergo­mot, mint a prímások városát is háttérbe szorította. De mindezt sem a köztudatból, sem a törté­nelemből kihagyni nem lehetett. A köztudatban továbbra is mint 'Kolos Kórház' szerepelt az In­tézmény. A mostani ünnepen feladatom, hogy megemlékezzem Vaszary Ko­los hercegprímásról. Teszem ezt annál szívesebben, hogy necsak neve, hanem személye is közelebb kerüljön Esztergom mai lakóihoz. Szegénysorsú iparos család hat gyermek között legfiatalabbként született 1832. február 12-én Keszthelyen. Nyolc éves korában elveszítette édesapját. Nehéz anya­gi körülmények közt nőtt fel és tanult. A keresztségben a Ferenc nevet kapta. Amikor belépett a bencés rendbe, a rend szokása szerint a Kolos nevet kapta, mint szerzetesi nevet. 1854. júni­us 6-án tette le örök fogadalmát. Ezt követő évben, 1855. május 26-án szentelték pappá. A bencés rendben paptanárként működött. Történelem és földrajz szakból szerzett tanári diplomát. Gimnáziumi tanár voit Komárom­ban, Pápán, Esztergomban és Győrött. Növendékei tisztelettel és megbecsüléssel tekintettek ta­nárukra, aki nemcsak nagy szak­tudással rendelkezett, hanem az írásnak is mestere volt. A növen­dékek szülei is nagyra becsülték. Nemcsak mint gyermekeik jó ta­nárát és nevelőjét, hanem mint a közélet bátor harcosát is. Volt mondanivalója a társadalmi és a politikai élet számára is. Pápán és Esztergomban nem volt olyan ne­vezetesebb megmozdulás, amelyen vezető szerepet ne kapott volna. Mindez alkalmassá tette, hogy 1869-ben megkapja a győri gim­názium igazgatói kinevezését. Vaszary Kolos hírneve nőttön nőtt és tudomást szerzett róla a király is. így történt, hogy Kru­esz Krizosztom főapát halála után a király szívesen teljesítette a ben­cések kívánságát és 1885 április 28-án kinevezte pannonhalmi fő­apátnak. Mint pannonhalmi főapát sokat tett a bencés rend fejlesztéséért. Újjászervezte a rend gazdasági éle­tét. így jelentős mértékben tudta javítani a bencés gimnáziumok működését, sőt új gimnáziumot is épített. Gyarapította felszerelé­süket, új templomokat vett át; modernizálta a pannonhalmi fő­monostort, ahová távírót és tele­font is beszereltetett, hogy gyor­sabb és könnyebb legyen az érint­kezés a külvilággal. Simor János hercegprímás halála után nagy gondot jelentett az új esztergomi érsek kinevezése. Ab­ban az időben igen erős volt az egyházpolitikai vita és a légkör évről-évre nehezebbé vált. A szó­ba jöhető személyek vagy a pápá­nak, vagy a királynak, vagy a kor­mánynak nem voltak megfelelőek, így terelődött a figyelem a pan­nonhalmi főapát személyére, akit a kormány elfogadott, a király is nagyrabecsült és XIII. Leo pápa is értékelt. Bár egyénileg vonakodott elfogadni a kinevezést, végül is az ő személye mellett döntött a ki­rály is és a pápa is. 1891. október 27-én megtörtént a kinevezése. Püspökké szentelése 1892. február 7-én volt az esztergomi prímás kápolnában. A következő évben XIII. Leo pápa bíborossá nevez­te ki. 21 esztendőn keresztül volt az egyházmegye főpásztora. Jelmondata volt: Pax! Deus et Patria! Pax, vagyis béke. A pan­nonhalmi főmonostor bejárata fe­lett ez a szó köszönti a belépőt. Ugy gondolta, hogy mind új szék­helyén, mind a polgári élet vihara­iban a békesség jelszava irányítsa működését. Deus et Patria, vagyis (Folyt, a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom