Esztergom és Vidéke, 1932

1932-07-03 / 53.szám

Soha vissza nem térő alkalommal szolgálok, mikor tudomására adom a m. t. közönségnek azon elhatározásomat, hogy üzletem dús választékú raktárának alanti főbb cikkeit i iiQo Í..IS... i ui hallatlanul ölesé árakon Wá* iiiniis 1-tol mm[iml Néhány árcsoport a sok közfii: I. csoport: Mosó voilok, kartonok, cérna grenadinok tennisz flanellek, műselyem, maradékokban métere csak 48 fillér. II. csoport: Mű selymek, ripoz vásznak, mosó delainok különféle gyönyörű színekben métere csak 78 fillér. III. csoport: Duplaszéles ruha tveed-szövetek, műse­lyem csikós szövetek, zomor parget, duplaszéles cérna-grenadin, maradékok métere csak 98 fillér. IV. csoport: Parisette, Sevilla maradékok, egész ne­héz double flanellek, intézeti csikós lenvásznak métere csak 1*25 P V. csoport: Gyapjú szövetek, gyűrhetetlen puplin­szövetek, Cord-bársonyok, alkalmas ma­radék métere csak 1*48 P VI. csoport: Sima és mintázott gyapjú kazánok, 130 cm. széles kiváló ruhaszövetek métere csak 2*90 P 250 db női és leányka tavaszi és téli kabát az eladási ár feléért lesz kiárusítva. VERMES IGNÁC Kossuth-utca 10 kérése patrónusukkal, Szent László­val együtt. A Szövetkezetben is folyt a víg­ság ! Az ifjú leventék maguk-feledve dalolták hetykén, hogy: „Nincsen a bakának (meg a leventének) vasár­nap". A falu jegyzője és levente­főoktatója volt hálás, jókedvű, elő­kelő hallgatóságuk . . . * Erdőben . . . egy csendes kis fa luban . . . Héregei vagyunk . . . Bánydsa József. ffliklóssy István f Miklóssy István 46 éven át az esztergomi érseki tanítóképző pedel­lusa volt. 77 éves korában half meg. Miklóssy István különös tipusú ember volt. Különös tipusa a pedel­lusoknak. Talán a magyarországi pedellusok nesztora volt. A diákság szemében mindig úgy tünt fel Miklóssy bácsi, mintha az „Iglói diákok" pedellusa, a derék Odrobina bácsi lépett volna a ki szín­padról az életbe. Szerette a diákokat, de szigorú is volt hozzájuk. Pedellus-idejének leg­javát a régi képzőben töltötte. Az volt az ő birodalma. Amikor, úgy reggelente, a képzőbe jöttek a diákok, rendszerint mogor­ván láttuk őt az udvaron. — Jó reggelt „főigazgató" úr — köszöntöttük őt. Erre felderült az arca és csönde­sen nevetett. De igazán „főigazgató" volt. Nem egyszer hallottuk a következő be­szélgetést : —: Mit ácsorognak itt, jobb lesz, ha tanulni mennek. Maga is Horváth jobban tenné, ha nem sétálna any­nyit, hanem az algebrát tanulná. Teg­nap is kapott szekundát a Mila­kovszky úrtól. „Meg fogjuk" buk­tatni magát. Ha érdeklődtünk nála, hogy mi kor lesz a konferencia, igy szólt: — Még nem határoztunk. Majd utána nézek. Volt kedvence a rossz ésjótanuló diákok közül is. — Hát azért csak tanuljon iTóni, majd „megkegyelmezünk" magának — mondotta a kedvenc rossz tanuló­nak. Tavaly vagy kétéve negyven éves találkozóra jöttek össze a képzőben végzett tanítók. A nap hőse Miklóssy bácsi volt. Véndiákok ünnepelték. Valaki eléje állt. — Hát megismer-e Miklóssy bácsi. — Mondja meg a nevét — feleli az ő modorán. — Kiss Péter. — A Peti. Hehehe. Szépen csiri­peltek, ugye, a verebek. Hogyne emlékezett volna Miklóssy bácsi a Petire, aki az orgonába ve­rebeket zárt be. Micsoda csiripeiés volt ott. — Meg van ám a pipaszár is — hunyorított Miklóssy bácsi. Volt nagy nevetés a véndiákok között. Hamar körülmentek kalappal és hullott a borravaló. Egy pár szi var is összegyűlt. — Hát tudja-e Miklóssy bácsi, hogy ide jár a fiam, — mondták neki egy más alkalommal. — Majd megbuktatjuk, ha nem tanul — felelte és nevetett a fehér bajusza alatt. Miklóssy bácsi elment közülünk. Elment az örök találkozóra. De nagy gaudium is lesz odafönn a felhők fölött! Mert várni fogják. Jó néhányan megelőzték őt. Már ré­gen várja őt Guzsvenitz igazgató és Oberth tanár. Meg sokan az elhunyt prepák és tanítók közül. Pedellus lesz ott is, mert az elhunytak közül kitelik egy nagy tanári testület és diákok is lesznek sokan. Kisérje az örökkévalóságba a hála, a szeretet és a tisztelet. (v) Felhívjuk előfizetőinket, hogy hátralékos előfizetési dijaikat postafordultával rendezni szí­veskedjenek. Primicla. Balázs György újmisés szent Péter és Pál vértanuk ünnepén mutatta be először az újszövetség örök áldozatát Istennek a főszékes­egyház Bakács-kápolnájában. Manu­duktora dr. Lepold Antal várbeli plébá­nos volt, aki a papi hivatást méltató szép szentbeszédet is mondott. Az első misén az örömanyán és < kiter­jedt rokonságon kivül dr. Brey er István felszentelt püspök, dr. Drahos János prelátus-kanonok, több pap­tanár és mások is sokan voltak jelen, akik mindnyájan részesültek az égi kegyelmeket közvetítő újmisés ál­dásaiban. Házasság. Kakass Pál László, né­hai Kakass László főszolgabiró fia, június 28 án házasságot kötött Do rogon Mátéffy­Schuh Marikával. A város alapítványa a reális­kola jubileuma alkalmából. A városi közgyűlésen Brenner Antal dr. főjegyző meleg szavakkal emlé­kezett meg a reáliskola jubileuma alkalmából. A város átiratban fogja elismerését közölni a reáliskola és a tanári kar nagy eredményű munkás ságáról. A közgyűlés elhatározta, hogy a város két 50 pengős alapít­ványt tesz a szegény és szorgalmas tanulók jutalmazására. Gyászhír. Gangl Ede ny. hajó­zási felügyelő június 30-án délután 5 órakor életének 86-ik évében csen desen elhunyt. Temetése tegnap d. u. fél 5 órakor volt meleg részvét mellett a belvárosi temetőben. Ifj. Raymann János sikeres vizsgája Örömmel vettük tudomá­sul, hogy ifj. Raymann János 4 évi tanulmányai után a budapesti ker­tészeti főiskolán kiváló eredménnyel oklevelet szerzett. Városunk fiának ez a szép sikere különös megelége­déssel tölt el bennünket, mivel arról tanúskodik, hogy intelligens fiatal­ságunk immár megértette a kor intő szavát és érettségi bizonyítvánnyal gyakorlati pályára is mer és tud lépni. Ifj. Raymann János a gyü­mölcsfa termesztését, különösen az őszibarack kultúráját választotta spe­ciális szakmájául. Ezzel kapcsolat­ban megfigyelés tárgyává szándéko­zik tenni a mi vidékünk gyümölcsö­seit a „Pomologiai bizottság" terme­lési tervezete, továbbá a kártevők, főleg a félelmetes kaliforniai pajstetű szempontjából. Halálozás. A városházán fekete lobogó jelezte, hogy a városi tiszt­viselői karnak egy szorgalmas és szolgálatkész tagja halt meg Doma­niczky József személyében, élte 45. évében. A megboldogultat neje szül Markvart Márián és Dénes, Rózsika, Tibor gyermekein kivül szülői, test­vérei és nagyszámú rokonság gyá­szolja. Temetése július 1-én volt a belvárosi temetőben, a gyászoló kö­zönség nagy részvéte mellett. Kopor­sójánál a város nevében dr. Brenner Antal főjegyző, polgármester helyet­tes, a Szenttamás-vízivárosi kath. Kör nevében pedig Keményffy K. Dániel elnök mondott búcsúbeszédet. A Fuhrmann-féle ház ügye. A város képviselőtestülete ismét fog­lalkozott a Fuhrmann-féle ház kér­désével. Ismét alkalom nyílott volna a ház megvételére, hogy a ház le­bontásával utca nyilhassék a Kossuth Lajos-utcából a Simor János-utcába. A ház vételára most 28 ezer pengő. A képviselőtestület szavazással úgy döntött, hogy a házat nem veszik meg, mert nincs kilátás arra, hogy a városnak a közeljövőben módja legyen a ház lebontására és az utca munkálatainak megindítására. Mi akik a városrendezésnek hivei és hirdetői vagyunk, azt ajánlottuk volna, hogy a város ne vágja el annak a lehető­ségét, hogy a Fuhrmann-féle házat birtokába vegye. Hátha akadna egy mecénás, aki a házat a város ré­szére megvenné. A város bizonnyára azzal hálálná meg, hogy az uj utcát a mecénás nevéről nevezné el. De hol vannak ma mecénások ? Rekordnevezések az esztergo­mi jubileumi országos evezős­versenyre. Mint ismeretes, az Esz­tergomi Hajós Egylet 25 éves fenn­állása alkalmából, a Magyar Evezős Szövetség Esztergomban rendezi ez évi országos versenyét és kapcsola­tosan a vidéki bajnokságot. Mult szombaton járt le a nevezési határ­idő. A nevezések oly szépen sike­rültek, ami szinte példátlan vidéki versenyeken. Benevezett összesen 18 oldalas, 42 négyes, 4 dubio és 19 schiff, vagyis 83 csapat. Az összes benevezett evezősök száma 400. Amint a nevezések mutatják, az esz­tergomi közönségnek régen látott sportélvezetben lesz része f. hó 9-én és 10-én. A sok indulásra való te­kintettel a versenyek napján délelőtt előfutamok lesznek a Nagy-Duna Primás-sziget csúcs és a MFTR ha­jóállomás közötti versenypályán. A fővárosi egyesületek közül a Hun­gária, Pannónia, Nemzeti Hajós Egy­let, Rendőrtiszti Athletikai Club, „Duna", „Sirály", Műegyetem, „Nep­tun", FTC, „Budapest" Evezős Club, „Spárta", a vidéki egyletek közül az esztergomin kivül a Győri Torna Egylet, Győri Hungária, Újpesti E. E., Váci S. E., Tisza Szegedi E. E. és a Szegedi Csónakázó E. csapatai fognak starthoz állani. A verseny mindkét napon d. u fél 5 órakor lesz. Cél a MFTR hajóállomás. Ingyen rendelés a szegény tü­dőbetegeknek. A Tüdőbeteggon­dozó intézet (Szent Imre utca 24. sz.) minden hétfőn és pénteken d. u. 6—7 óráig ingyen rendel a szegény tüdőbetegeknek. Olcsó helyárak az esztergomi színházban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom