Esztergom és Vidéke, 1930

1930-06-26 / 50.szám

Menhely! gyermekeket ki haj­landó vállalni. Azonnal jelentkezni lehet a telepfelügyelőnőnél Simor János-utca 6. sz. A Budapesti Hungária Kötszer gyár képviselője még néhány na­pig Esztergomban tartózkodik s igy egészségi és másféle fűzők, valamint gummiharisnyák megrendelését szí­vességből közvetít Goldstein utóda Kovács Istvánné Széchenyi-tér 16. Batiktanfoiyam. Több oldalról érkezett felhívásra N. Koníuly Béláné Fuchs Hajni, oki. középiskolai rajz tanárnő, aki most tért haza két évi római tanulmányútjáról, selyem és bőrbatikfestés, bőrdomboritás, ipar­művészeti tervezés stb. elsajátítására nyári tanfolyamot nyit. A tanfolyam július 3.-án kezdődik és hat hétig tart. A tanfolyamra vonatkozó fel­világosítás nyerhető, jelentkezés esz­közölhető, valamint egy selyembatik mintakollekció megtekinthető hétköz­napokon d. e. 10—11 óra között a reáliskola földszinti 3. sz. szobájában. A Kultur Mozgó csütörtökön nem tart előadást. Anyakönyvi kivonat. Születések: Juhász Anna rk. kocsis leánya. — Wéber Vilmos rk. vájár fia. — Par­tali Erzsébet rk. bányamunkás leánya. — Dinnyés Gyula rk. kocsis fia. — Riedl Erzsébet rk. hercegprimási erdőgondnok leánya. — Vicze Fe­renc ref. szállító fia. — Házasság kötések: Gerendás Lajos rk. gép­lakatossegéd és Vicze Rozália rk. — Szenes István rk. kórházi udva­ros ós Drahos Erzsébet rk. — Maj­tényi István rk. vasöntősegéd és Tóth Rozália rk. — Szabó Mihály bányakovács rk. és Aschenbrenner Ilona rk. — Halálozások: özv. Rupp Jánosné sz. Sári Julianna rk. 76 éves. — Özv. Kabarcz Lajosné sz. Forgács Erzsébet rk. 78 éves. Jancsó Zoltán ref. 18 éves. Kötelező a tejfogyasztás a hon­védségnél. Gömbös Gyula honvé­delmi miniszter június 10. én kelt 4655. számú rendeletével július l-iol a honvédségnél a tej fogyasztását kötelezővé tette. A honvédelmi mi­niszternek ezt a rendeletét bizonyo­san örömmel fogadják a tejtermelők is, a katonák is, mert a „fekete kávé"-nál a tej kétségtelenül értéke­sebb és egészségesebb táplálék a szervezetre. Érdekes egyébként, hogy több hónappal ezelőtt a cseh­szlovák hadügyminiszter is foglalko­zott ezzel a kérdéssel és kiszámítot­ták, hogy V2 literes napi fejadag mellett ez ott napi 75.000 liter tej­fogyasztási többletet jelent. A mi hadsereglétszámunk mellett ez a mennyiség persze kisebb, de a tej­fogyasztásra nézve mégis számottevő. Hol biztosit a miniszterelnök ? Egyik fővárosi tekintélyes szaklap­ban olvassuk a következő cikket: „Hol biztosít a miniszterelnök ? Mint értesülünk, Bethlen miniszterelnök új, pompás automobilját, a már orszá­gos hírnévre szert tett Lancia Di­lambdát a Fonciérenél biztosította be, mintegy 30.000 pengő értékben. A miniszterelnök úr mindenesetre nyugodtan ülhet kocsijában, mert az áitaia választott társaság kétségtele­nül elsőrangú.* Az olcsó nyári árakon a Kö­nigsgrube porosz szalon fűtőszén eladását július es augusztusi szállí­tásra megkezdői*. Saját érdekéoen felkérjük tiszteit vevőinket, hogy elő­jegyzéseiket üzletünben rmelöDo esz­közölni szíveskedjenek. Ezt annál is inkább kérjük, meri. csak annyit zá­rolunk mi is a banyánál, amennyit előzőleg elhelyezni tudunk. Teljes tisztelettel Marosi J. és Fia szén­osztálya. Július elsejétől kezdve csak 473 magyar vándorolhat ki Ame­rikába. Az európai bevándorlást az amerikai szenátus az eddigi 150.000 ezer bevándorló helyett 120.000 ezerre redukálta. Magyarországból a jelenlegi 869 helyett csak 473 be­vándorló mehet juíius 1-től Amerikába. Acél ruganyos ágybetéteket ju­tányos áron készít Havas, Német­utca 8. SZERKESZTŐ: VÉCS OTTÓ SPORT*. lobb csapatokat! A mult vasárnap a fotballbirók csapata volt Esztergomban és mér­kőzött meg a Move S C vei. Unal­mas, rossz mérkőzés volt. 4:3-ra győzött a Move S C, de legalább is 12 : 0 ra kellett volna vezetnie. Tisz­teletben tartjuk a bírókat, de azok ha csak igy tudnak játszani, akkor maradjanak csak a sip mellett. Egyik játékosuk megfogta csatárunk karját és visszatartotta, hogy az ne tudjon biztos helyzetéből lőni. De egyébként is falusi játékban volt részünk és azt üzenjük a Move vezetőségének, hogy ilyen meccsekkel nem lehet sportpropagandát csinálni. Ilyen mér­kőzésből nem kérünk többet ! Tokod—Szolnok 2:1 Nagy meccs volt vasárnap Toko­don. A szolnokiak jöttek föl, hogy közöttük és Tokod között az első­séget eldöntsék. Az első félidő vál­tozatos játékkal telt el 1:1 ered­ménnyel. A második félidőben a tokodiak erős tempót diktáltak és fölénybe is kerültek. A meccs 2: 1 eredménnyel végződött a tokodiak javára és ezzel bejutottak a közép­magyar elszöveíség képviseletébe. Győzelmüket megérdemelték. RÁDIÓ Csütörtök, június 26. 9.15: Há­zikvartett hangversenye. — 9.30: Hi­rek. — 9.45: A hangverseny folyta­tása. — 11.10: Vizáliás. — 12: Ha­rangszó. — 12.05 : Katonazenekari hangverseny. — 12.25: A hangver­seny folytatása. — 13: Időjelzés. — 14.30: Hirek. — .15: Piaci árak. — 16: Rádió Szabad Egyetem. —17.10: Mesék. — 17.40: Felolvasás a mon­tellói csatáról. —-18: A Székesfővá­rosi zenekar hangversenye. — 19.15: Angol lecke. — 19.45: Nagy Izabella nótaestje cigányzenekar kísérettel. — 20.40: Felolvasás Amerikáról. — 21: Hangverseny. — 21.40 : Időjelzés. Majd Fejes szalonzenekar hangversenye. — 22.30 : Bura Sándor zenekarának hang­versenye, mit a berlini rádióállomás is közvetít. Péntek, június 27. 9.15: Gramo­fonhangverseny. — 9*30: Hirek. — 9.45: A hagverseny folytatása. — 11.10: Vizáliás. — 12: Déli harang­szó. — 12.05: Országos Tiszti Ka­szinó szalonzenekarának hangversenye. — 12.25: Hirek. — 12.35: — A hangverseny folytatása. — 13: Időjel­zés. — 14.30: Hirek. — 15: Piaci árak. — 16: Novella felolvasás. — 16.45: Időjelzés. — 17.10: Előadás a turáni Alföldről. — 17.40 : Bécsi da­lok chrammel-zene kísérettel. — 18.30 : Felolvasás Erdély emlékeiről a magyar regevilágban. — 15.50: Ballett-est. — 19.50: Ügetőversenyeredmények. — 20: „Az ember tragédiájának* előa­dása a Stúdióból. — 22.10 : Időjelzés, utána Magyari Imre cigányzenekarának hangversenye. Szombat, június 28. 9.15: Hang­verseny. — 9.30: Hírek. — 1.45 : A hangverseny folytatása. —11.10 : Víz­állás jelentés. — 12: Déli harangszó. — 12.05: Orosz balalajka-zenekar hangversenye. — 12.25: Hirek. — 12.35: A hangverseny folytatása. — 13: Időjelzés. — 14.30: Hirek. — 15: Piaci árak. — 16 : Cserkészelő­adás. — 16.45: Időjelzés. — 17: Előadás művészesetekről. — 17.30: Gramofonhangverseny. — 18: Előadás a magyar irodalom múltjából. — 18.30: Az újpesti polgári leányiskola énekka­rának hangversenye. — 19.16: Fejes szalonzenekar hangversenye. — 20.10: Lóversenyeredmények. — 20.15: No­vellák. — 20.45: Előadás a katonaze­néről. — 22.15: Időjelzés, utána Bura Sándor zenekarának hangversenye. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik felejthetet len drága jó férjem, illetve édes apánk elhunyta alkalmával őszinte részvétükkel és a teme­tésen való kegyeletes megjele­nésükkel fájdalmunkat enyhí­teni törekedtek, ezúton is hálás köszönetet mondunk. özv. Schmidt Józsefné és gyermekei. I Haszonbérbe kiadd S2*S5SrL$ lágosítás nyerhető Kerschbaummayer gyógy­szerésznél Kossuth Lajos-utca. vennék kihúzna tót (tengeti) Címet kiadóba kérek Eladá ház Jókai-utca 17. alatt szabad kéz­ből, van benne 6 egymásba nyitó szoba, 2 konyha, üveges veranda és az összes mellékhelyiségek (istállóval is fel­szerelten.) Bővebbet ugyanott. fÜ7iinfi féJ » esetle S e S ész napra lUtUIIU ajánlkozik. — Cim Cser­noch János-út 52. szám. nyári lakások a Nagyduna-strandon teljes berendezéssel olcsón kaphatók október l-ig Nem nem soha-út 1. szám a hajóállomás mellett Huber Lajosnénál. U97Íneoláfi kerestetik azonnali belépésre. iWlüSClSiU Cim a kiadóban. £ in cin egy jól termő fél homoki tag. Kút SttUU van melletta. Tudakozódni lehet ifj. Krisnejder Jánosnál a Sz. Vendel-úti vámnál. 3 V9flflC7ffl|ient kerese k Sári sáp község laUadtlalatU vadászterületéhez. A tag­díj évi 150 P. Esedékes július 1-én. Füredi Kálmán Sárisáp. Kiadó 2 szobás konyhás lakás aug. l-re, Cim a kiadóban. Cin .In a Simor János-utca 52. sz. ház, mely UAUU áll 10 szoba, 3 konyha, 1 üzlethe­lyiség, 1 mosókonyha és a szükséges mel­lékhelyiségekből. Bővebbet ugyanott. siitiililek t^ZT,*^ Kifliifi 2 UtCaí SZODa " kon y aás lal£ ás mellék­niftUU helyiségekkel, külön udvarral július 15-ére. Ugyanott 2 szobás udvari lakás mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. Templom­tér 18. (Szentgyörgymező.) keresek azonnali belépes­sél Dinnyés László Hu­nyadi János-utca 22. sz. íiStiládi Il97 ket szoba konyhás eladó a U&aiaUI IIitt v á ros központjában. — Cim a kiadóban. Előszoba, 3 szoba, fürdőszoba, konyha, speiz, pince, kert szép ki­látással. Város központján. Magányos ház. Cim Nádler Rezső Szentgyörgymező. Flsilá e °y ^ k az a Cseraoch János-úton, tlfiUU mely áll 2 szoba, előszoba, konyha, speiz, pince és nyitott verandából. — Vétel esetén azonnal elfoglalható. —• Bőveb >et a kiadóban. X PPPCplf S2oba konyhás, kertem lakást ul Goun augusztus l-re. Lehet magánház­ban a város külső részeiben is. Feltételek: , száraz, egészséges. — Cim Kossuth Lajos­utca lő, szám alatt. Üzembeszüntetés miatt a felszá­molás alatt lévő POHL gépgyár berendezése rendkívül olcsó áron eladó. Kaphatók: esztergapadok, fúrógé­pek, vas- és fagyalugépek, prések, kalapácsok, .marógépek, vésőgépek stb. Villanymotorok, gőzgépek, ön­tödei berendezési tárgyak, közlőmű­vek, szíjak stb. Kérjen árjegyzéket! Pobl E. és flai Szombathely felszámolás alatt. 7'/ 2 százalékos export-kölcsön. Az Esztergomi Hitelszövetke­zet az Orsz. Központi Hitelszövet­kezettel történt megállapodása alap­ján, abból a célból, hogy az eszter­gomi 100 holdon aluli gazdák érde­kében a gabonának és az élőállatnak az országból való kivitelét előse­gítse, exporl-kölcsönt bocsát az esz­tergomi gazdák rendelkezésére. A kölcsön 7V2%-03 kamattal áll rendelkezésre, visszafizetési határidő legkésőbb 1931. május hó 30-ig be­zárólag. Kölcsönt igénylők az Esztergomi Hitelszövetkezet hivatalos helyiségé­ben kedden, pénteken és vasár­nap d. e. 10—12-ig (Sissay-utca 9. szam) június hó 29-ig jelentkez­hetnek, ahol a bővebb felvilágosítást is megszerezhetik. Esztergomi Hitelszövetkezet mint az O. K. H. tagja igazgatósága. Hirdetés. Esztergomi Székesfőkaptalan tulaj­donát képező, Esztergomban Ferenc József-út 12. sz. alatti házban levő 9 járatú, 35 lóerős villanyerőre be­rendezett malom, bárbeadó, esetleg épülettel együtt eladó, Tudakozódni lehet a Jószágigazgatóságnál (Köl csey-u. 1. szám.) Legfinomabb pergetett akáe-móz kapható kgr-kint 1*80 pengőért Vörös József fűszer-és csemege-kereskedésében. RF0RRHS*a ieie, kőlyag; reuma gyógyvize " « -wmm» ém >ftli«g> inam* nt $ ^iaJeoartfcirtittgsfr LERAKAT: VOROS JÓZSEF ESZTERGOM. Nyomatott Laiszky János könyvnyomdájában Esztergom Simor János-utca 18—20. — Felelős kiadó: Laiszky Kázmér,

Next

/
Oldalképek
Tartalom