Esztergom és Vidéke, 1920

1920-08-31 / 178.szám

Báthy László, Robitsek Ferenc, Dr. Lepold Antal, Dr. Breyer István és Dr. Krammer György prelátus kano­nokok, Marosi Ferenc, Heischmann Ferenc, Lőwy Lajos és Tamás Sán­dor ; 60 koronát Einczinger Ferencné, és özv. Grünausz Istvánné ; 50 koro­nát Palkovics László, Mátéffy Viktor, Dr. Mike Lajos, Nagy Károly, Dr. Zwillinger Ferenc, Láhny Mihály, Fekete Árpád, Szekeres Gábor, Szántó Géza, Pelczmann László, Klomann Nándor, Balogh László, Dudás Anna és Mieselbach Antal; 40 koronát ifj. Matus Gyula, Csibyné, Kemény La­jos, Grosz Ferenc, Farkas Jenőné, Berencz György, Dr. Weisz Sándor és a Rózsafüzér-ipar ; 30 koronái Dr. Drahos János, Pareccó Vilmos, Lux Ida, Meszéna Lajos, Dr. Huszár Gyula, Kerschbaummayer Károly, Buzárovits G., Dr. Katona Sándor. Dr. Darvas Géza, Rosenberg Sámuel és Deutsch Mór. A többi adományok már kisebb összegek, hely szűke mi­att a lapban nem közölhetők. Az egész gyűjtési akcióról összefoglaló kimutatást fogunk közzé tenni. Felhívás az iparosokhoz! Fel­kérjük az összes helybeli keresztény iparosokat, hogy szerdán, szept. hó 1-én este 9 órakor az iparkamarai választások ügyében az ipartestület nagytermében tartandó fontos érte­kezletre okvetlenül megjelenni szí­veskedjenek. Az Esztergomi Keresz­tény Nemzeti Egyesülés Pártjának elnöksége. Tolvaj cseléd. Bajer János 22 éves szolgalegény Schneider János kirvai gazdánál szolgált. A mult hét egyik napján azután gondolt egyet és megszökött, de magával vitt a gazda ruha és fehérneműjéből mint­egy 16 ezer korona értékű holmit. Most a csendőrök keresik a rossz útra tévedt fiatalembert. A Corso-mozgó e hét folyamán kisebb átalakítások miatt szünetet tart. Az előadások szeptember hó 4.-én, azaz szombaton újból meg­kezdődnek, mely alkalommal Lőtte Neumann főszereplésével „Játék a tűzzel" cimü 5 felv. szerelmi regény és Franz Hofer 3 felv. kacagtató víg­játéka a „Csendélet Mucsán" kerül bemutatásra. Jobban kell vigyázni a pénzre. Scheibert Károly bajóti lakosnak ugy­látszik nem sok gondot okozott a pénze, mert Bilik János ottani lakos könnyűszerrel elemelhetett tőle 2204 koronáról szóló pénztári jegyet és 1000 korona készpénzt. A csendőrök elfogták a tettest, aki aligha fog oly könnyen menekülni az esztergomi hatóság kezei közül. Rokkant hősök könyvesháza 7. füzete megjelent. Hadirokkantak in­gyen kapják. Nem rokkantaknak ára 4 kor. Kapható a Hadigondozó Nép­irodában (városház). Aki nem ad vissza a koroná­ból, árdrágítást követel. A hiva­talos lap legközelebbi számában leg­közelebb meg fog jelenni egy hir­detmény, amely figyelmezteti a kö­zönséget, hogy a vendéglőkben, ká­véházakban és éttermekben a koro­nákból kötelesek aprópénzt vissza­adni, mert ellenkező esetben az il­lető vendéglőtulajdonos árdrágítást követ el. Az Árvizsgáló Bizotttság a bonrendszerf ajánlja s az összegyűj­tött bonokat köteles a vendéglős vagy a kávéháztulajdonos beváltani. A belvárosi kisdedóvóba (Boty­tyán János-ucca 7. sz.) szeptember hó 1—5. napján délelőtt 8 — 12. óráig lehet a kisdedeket beíratni. Felvétet­nek 3—6 éves, mindkét nemű, bár­mely vallású, de csak feltétlenül egészséges gyermekek. A kisdedóvó egész nap nyitva áll s a kisdedek felett az intézet óvónői felváltva gya­korolnak felügyeletet. Egyébként bár­mely napján jelentkezhetnek a kis­dedek felvétel céljából s a nap tet­szés szerinti óráit tölthetik az óvo­dában. Beiratási dij nincs, a havi óvásdij 5 korona. 1920—21. tanévi működését a kisdedóvó szeptember hó 6.-án kezdi meg. A diktatúra alatt végzett köz­munkák és szállítások ügyében a kormány rendeletileg felszólítja a vállalatokat és üzemeket, hogy a proletárdiktatúra szerveinek rendel­kezéséből kifolyó mindennemű köve­teléseiket 60 napon belül jelentsék be. Kitöltendő űrlapok a statisztikai hivatalnál, valamint minden keres­kedelmi és iparkamaránál kaphatók. Uj rend a vasúton. A m. kir. államvasutak igazgatósága akként in­tézkedik, hogy a helyiérdekű vona­lak kivételével a többi vonalakon köz­lekedő személyvonatokon „szolgálati kocsi" felirattal ellátott I.—Il.-ik osz­tályú kocsik közlekedjenek, amelye­ken utazhatnak a szolgálatban levő vasúti alkalmazottakon kivül a m. kir. minisztériumok s az alájuk tar­tozó hivatalok mindazon tisztviselői és mindazon küldöttei is, akiknek arcképes igazolványuk van és hiva­talos kiküldetésben utaznak. Mint ér­tesülünk, a délivasut is megadja a tisztviselőknek azokat a kedvezmé­nyeket, melyek eddig a Máv-nál ér vényben voltak. A lőpor legmagasab ára. A m kir. központi tüzérszertár parancsnok­ság hivatalos értesítése szerint a köz­ponti raktárban : a füstös lőpor kg­ként 35 K. a füst nélküli lőpor kg­ként 180 kor. Vidéki árusítók kicsiny­ben a füstös lőport kg-ként 47 K-ért, a füst nélköli kg-ként 240 K-ás ár­ban kötelesek árusítani. Az árvizsgáló bizottság f. hó 18-án hozott határo­zata szerint aki ennél magasabb árt követel, árdrágító vissaélést kövt el s a megszabott büntetéssel sújtják. Apró hirdetések. Tflláltstntt e SY kulcs f. hó 27-én a Né­lairtllí lUll met-uccában Tulajdonosa át­veheti azt kiadóhivatalunkban­keres magányos házaspár Bot­tyán János-ucca 7. sz. Jelent­kezni lehet d. u 4—6 óra között. IluplvniDetopnn német és francia órákat nycifMCÓICI uu ad Berlitz modszer alap . ján Cim : Imaház-u. 6., balra az első ajtó Fifllilí gyumölcszállitáshoz alkalmas kocsi LiaUU cim e lap kiadóhivatalában nagy keményfa borprést gabonáért. Cim : Simor Já­nos ucca 40. szám alatt FlnHí hÚ7 Simor János-ucca 24. számú LiaUU ház nagy kerttel, kijárattal a Német-uccára eladó. Tudakozódni lehet Batthány Lajos-ucca 13 szám alatt­Cipész segédeket keresek Szent Anna ucca 36. szám alatt. Uáftnff flÍ7Ífí) kapható az Esztergomi Fo­líUJUll UUIItt g y a5ztá5 i és'ÉrtékesítőSzö­vetkezet Simor János uccai fiókjában. Friss kukorica moslék ^% t ^. renkint 10 K-ért a kenyérmezei gazdaságban. llpojpb ráckádat, használt kádat, hordó­• öűiCR k at) d on gát t abroncsot magas ár­ban- Mayer Sándor kádár Német-ucca 49­Rlítnpf VPC7fntlf Íróasztalt, szekrényt és DUIUI l VG&OIIIK sz ékeket. Cim : Szövet­kezeti Központok Árúforgalmi R.-T- Esz­tergomi Kirendeltsége Ferenc József-út 22­íhlpfholvicánot kirakattal, továbbá gaz­u£i&iiici)'iyyci dasági épek c i helveze _ sére alkalmas és száraz raktárt keres azon­nalra a Szövetkezeti Központok Árúforgalmi R.-T- Esztergomi Kirendeltsége Ferenc Jó­zsef-út 22. sz. Egy hold napáé eladó a bőgőskereszti dű­IICI Go i őben Bővebbet Német­ucca 9- szám alatt. Flaíilí lóh&retermés ós földbérbeadás. Do­LlaUU r0 gj ^ ton 1254 négyszögöles és az Első rétekben 582 négyszögöles föld ez évi lóhere termése eladó. Továbbá őrhegyalján 2 és fél hold szántó részes művelésre bér­beadó- Értekezhetni Ferenc József-út 45. szám alatt az emeleten. FnU C7flhfl6 bútorozott lakást keresek HlJ "tUHttd szeptember l-se. Ajánlatok Bozó József hadnagyhoz intézendők Petőfi­ucca 2. szám alá. kerestetik szeptember hó el­sejére. Német-u- 21 ! b sz. a. Vacflpnliinlf mákot, babot és borsét na­laaai UIUIIII gy0DD es kisebb mennyiség­ben Szövetkezeti Központok Árúforgalmi R.-T- Esztergomi Kirendeltsége Ferenc Jó­zsef-út 22. szám. nemes faj és finom szoba­növények kaphatók Navra­til József mű- és kereskedelmi kertésznél Biró-út (Sziget.) Ilvpíi hallnnnlr 50—70 literesek eladók UYCy UOTÍUIIUR Bakács kelmefestőnél Si­mor János-uccában. Ugyanott egy térés szalma megvételre kerestetik. A Korona Mozgószinház MŰSORA szerdán ós csütörtökön A moder filmkultúra remeke! Parázna pénz. Irányfilm 6 felvonásban. Főszereplők Conrad Veidt és Reinhold Schünzel. Az előadások kezdete: hétköznapokon este V'27 és Va9 órakor, vasár- és ünnep­napokon d. ti. 3, 5 és este 7 és 9 órakor. 2570/1920. tkvi szám. árverési hirdetmény-kivonat Dr. Zwillinger Ferenc esztergomi ügyvéd által képviselt : özv. Tölgyesy Jánosné Peck Julianna tkvi tulajdo­nos kérése ügyében a telekkönyvi hatóság az önkéntes árverést akként, hogy az a jelzálogos hitelezőkkel szemben végrehajtási árverés jogha­tályával birjon, az esztergomi kir. járásbíróság területén levő, Eszter­gomban fekvő, s az esztergomi 1325 sztkvi betétben A. I. 1, 2 sorsz. 8203. hrszmu 859 • öl, területű szántóra a Barátkert dűlőben és 8204. hrszmu 1454 Q-öl területű szántóra ugyanott 377 kör. kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1920. évi október hó 16. napján délután 2 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos he­lyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötele­sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 %-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. §§. 1908 : XL. t.-c. 21. §.) Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha töb­bet igérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalé­káig kiegészíteni (1908: XL1. 25. §.). Esztergom, 1920. évi jul. hó 22. A kiadmány hiteléül: Dr. Borbély s. k. Keszthelyi s. k. jbiró. tkvvezető. HAlVIKtlB d. e. 9-től d. u. 7-ig Esztergom, Madách-ucca 1. sz. Schrank likőrgyár mellett jobbra. Önkéntes árverés. Kiskorú Knorr testvérek tulajdo­nát képező Uri-ucca 33. számú ház 1920. szeptember hó 5-én vasár­nap délelőtt 10 órakor irodámban (Iparbank épület) önkéntes árverés útján ebdás alá kerül. Gróh József ügyvéd. Baromfi vész és egyéb fertőzések ellen a leg­jobb és legolcsóbb védekezés Pearson ,Paccolin' használata Kapható : Rottár „Hattyú" drogériájában Kossuth Lajos-ucca 15. szám alatt] Ugyanott állat rühesség elleni kenőcs, kékpor, sertéstáppor, keserüsó, csontliszt, kénpor, állat fluid és különböző állat­gyógyszerek jutányos beszerzési forrása. Esztergomi Kereskedelmi és Iparbank Vesszük és eladjuk a világ összes pénznemeit. Fizetéseket teljesítünk Európa összes államaiban. Akinek pénze van Cseh-Szlo­venskoban, nem szükséges azt annak ide áthozni, mert mi azt a pénzt bármikor a legmagasabb áron itt megvá­sároljuk és pénztárunkban ki­fizetjük. Aki a túloldalra megy hitellevelünk alapján Párkány­ban vagy másutt is tetszés szerinti cseh pénzhez juthat. Különösen nagy fizetési részletekkel rendelkezünk a esek és német pénz­piacon. Chekkeket és utalványokat adónk és veszünk Európa bármely pénzpiacára. £1 mAm J védjegyű tojáspótló) fogeróm, ru­hafesték, kékítő, vászoncipötisztitó, lábizzadás elleni tabletta, sósbor­szesz, velencei mosdópor, dr. Lyons készítmények n. m.: crém, ponder, szappan, haj szesz, szájvíz, ecetsav és ételolaj beszerzési forrása : BENNING JÁNOS és FIA drogériájában, Esztergom Saéchenyi-tér 6. Hám alatt (Posta mellett.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom