Esztergom és Vidéke, 1991

1991-01-11 / 1. szám

sábjts Mihály V 2 5 aJ F°f l könyvtár Esztergom, Táncsics M u Pf- 106. Tel.: 11.945 " " ALAPÍTTATOTT 1879-BEN ESZTERGOM ES VIDEKE TÁRSADALOM • POLITIKA * MŰVELŐDÉS * HELYISMERET * IDEGENFORGALOM 1991. JANUAR 11 1. SZAM ARA: 19,50 Ft A törvényeknek is meg van a maguk •őrténete? Egy latin közmondás szerint a köny­eknek megvan a maguk története, a ma­guk sorsa. Aki beleolvasott a Népszabadság 1990. december 27-i szá­nába, abban a törvényekkel kapcsolat­ban is ilyen gondolat merülhetett fel. A rövid hírből kiderül, hogy Békés várme­gye székhelye 1950-ig Gyula volt, azóta Békéscsaba. „A két város viszonyát ez a ény azóta is erőteljesen beárnyékolta. \fost úgy tűnik, megszűnhet a régi ellen­iét. Békéscsaba tudniillik megyei jogú vá­-osi rangot ért el és kapott, tehát nincs külön szerepe a továbbiakban a megyei önkormányzatban. Ezt mérlegelve a gyu­laiak azt javasolják a pénteken megala­kuló megyei közgyűlésnek, hogy Békés megye székhelye ismét az a Gyula legyen, ihol a megyei kórház, a megyei bíróság és ügyészség és a levéltár ma is műkö­dik." Az önkormányzati törvény, úgy tűnik, egyik végiggondolatlan része a megyei inkormányzat és a megye területén levő, zzal azonos jogokat küpó megyei jogú ' "árosok kapcsolata. Amegyei jogú város­iá való nyilvánítást az önkormányzati örvény határidejében 20 olyan város kér­te, amely megfelelt az önkormányzati tör­vény 61. §-a (1) bekezdésének, amely ezt 50 ezernél nagyobb lakosságszámhoz kö­tötte. Esztergom volt az egyetlen város, amely szoros kivételként egyedi minősí­téstkért. Horváth Balázs belügyminiszter Esztergom kérését elutasította. Nem aka­rok idézni sem az Esztergom értékeit be­mutató írásból, sem a képviselő-testület leveléből. A számaránnyal szemben, bár­mennyire is szeretnénk, nem lehet érv a történelmi múlt, az ősi dicsőség, Eszter­gom mai kiemelt egyházi szerepe? Logi­kusan gondolkozó, történelmet ismerő ember számára ezek természetesek, fel sem kell sorolni - de a hideg jogi gondol­képes lenne erre! S ezek után jöhetnek a valós és tényleges érvek: a magyar törté­nelem egyik legjelentősebb városáról van szó; arról a városról, amely fél évezreden át az Európához kötő kereszténység szék­városa volt, s amelyben a későbbiekben olyan főpapok tevékenykedtek, mint Si­mor János, Csernoch János, Serédi Jusz­tinián, Mindszenty József, Schwarz-Eggenhoffer Artúr, Lékai Lász­ló. Gyűjteményei európai hírűek, a város­Csaba helyett Gyula? kozás számára ezek nem érvek. Nem így Tatabánya város polgármes­tere, aki úgy vélte, hogy ilyen alapon 15-20 város kérhette volna a megye váro­si jogot, s ez avval leértékelődött volna. Szerény kérdés: ha mondjuk Bánhida és Felsógalla úgy döntene, hogy önálló akar lenni, akkor a lélekszám alapján Tatabá­nya ma megyei jogú város lenne? Az alapvető kérdés elsikkadt a vitában. Esztergom képes lenne-e ellátni saját és közvetlen környezetében a megyei sze­repkört? Mert véleményem szerint a lé­lekszámnál ez lényegesebb kérdés, mind közigazgatásilag, mind jogilag, mind pe­dig gazdaságilag. Egy, a korábbi évtize­dek szorításából szabaduló Esztergom ban élő kutatók és a várossal foglalkozó kutatók munkáit Európa-szerte ismerik. Történeti értékeinek egy része még a föld alatt rejtőzik, de szűkebb környezetével együtt így is áttekintést ad az őskor em­berétől napjaink alkotóiig. Az elmúlt ne­héz évtizedekben is mindig meg volt a szoros kapcsolat a kultúra, a magyarság területén az egyházi és nem egyházi in­tézmények között. Felidézhetnénk az országosnál jóval fej­lettebb egészségügyi ellátást, középfokú oktatást; azt, hogy a városnak van évtize­dek óta működő főiskolája, másfél száz éve működő egyházi főiskolája. Egy változó világban szorosabbra fűz­heti kapcsolatait a Duna túlpartjának dön­tően magyar lakta népességével. Remény van arra, hogy ipara is talpra álljon. Ha az 1920-1930-as években megin­dult fejlődés nem törik meg - nem törik meg kisszerű pártcélokból! - ma nem ilyen várost látnánk magunk előtt. S egy törvény hogy alakul? Az önkor­mányzati törvény májusban készült vál­tozata két lehetőséggel számolt. Vagy 100.000 főben húzza meg a határt (ez 8 várost érintett volna), vagy esetleg 60.000 főben, „ami hazai viszonyainkat tekintve még nagyvárosi népességnek te­kinthető". Ilyen város az akkori számítá­sok szerint 12 lett volna. A hosszan elhúzódó vita eredménye lett az 50.000 fős változat. A törvény döntően számará­nyokhoz való kötése nem megnyugató: a szerepkörből és feladatvállalási lehető­ségből kellene kiindulni. S ahogy Gyulán felmerült a gondolat, hogy a megye ter­heiből szerepet nem vállaló Békéscsaba helyett a megmaradt megyének érdemes lenne új megoldásokon gondolkozni, Ko­márom-Esztergom megye önkormány­zata is elgondolkodhat. Esztergomnak viszont nem szabad beletörődnie a „nem"-be. Múltunk, jelenünk és a jobb jövőbe vetett reális hitünk alapján önkor­mányzatunknak, de az egész városnak mindent meg kell tennie, hogy kitűzött célját, a megyei városi jogot elérje! Ortutay András BEMUTATKOZOM... Örömmel vállalom az Esztergom és Vidéke „Bemutatkozó"-sorozatának folytatását, mely so­rozatban előttem Balogh Péter alpolgármester­társam szólt önmagáról. Születésileg én sem vagyok esztergomi, de ide­költözésem óta, (1970) otthon érzem magam és ennek az az oka, hogy gyermekkorom a Dunához, a Pilishez: Leányfaluhoz - Szentendréhez - Viseg­rádhoz köt. Ez a tájék, ezek a dombhegy-vonula­tok, és a víz jelenléte életemre meghatározó erővel hat. Akkor sem engedett vonzásából, ami­kor kedvező csábítás mozdított volna más vidék­re. Szentendre mediterrán hangulata, szellemisége serdülésem legszebb pillanataival ivódott belém. Érettségi után kerültem Budapestre a Műszaki Egyetemre, ahol építészmérnöki diplomát szerez­em. Friss diplomámmal néhány évig még a MET­ROPOLIS légkörében mártóztam, míg íazaköltöztem a Dunakanyarba, letelepedtem vá­asztott városomban: Esztergomban. Ezt megelőzően csak diákként fordultam meg tt, ahol a várhegyi ásatások már akkor is időről időre izgalmas részleteket kínáltak az érdeklődők­nek, no meg a várhegyi emlékek rekonstrukciója az építészhallgatók szinte kötelező zarándokhelyé­vé tették Esztergomot. Mióta a városban élek, építésztervezőként dol­gozom. Ez a szerep, ez a tevékenység láttatja velem a VÁROST „belülről", és utazásaim (ide sorolom budapesti életemet is) láttatják „kívülről". Esztergom nem véletlenül lett időnk kezdetén őseink központja! Pompás és rendkívüli adottságú hely. Hogy mi pusztulhatott itt el a történelem viharaiban, nehéz felidézni. Az biztos, hogy a je­lenlegi helyzet messze elmarad a történelmi mesék idézetében leírtaktól. Ezért merem bátran kijelen­teni: hiszek a VÁROS sorsának jobbra fordulásá­ban, mert ehhez megvannak az adottságai, csak ezeket ki kell használni. Ehhez bátorságra, hitre, akaratra van szükség! (Azért egy kis pénzre is, de az megteremthető!) De szükséges az is, hogy lás­suk a lehetőségeink és elmaradásaink között feszü­lő különbséget. Lássuk azt, hogy hol kell továbblépnünk és hogyan! Először is nagyon jól fel kell mérni jelenlegi helyzetünket. E felmérés el kell viseltesse velünk arcunk pironkodását is, mert itt hibáink bevallása is elkerülhetetlen. Ha idáig eljutottunk, akkor az adottságokra leg­inkább illeszthető programot, valamilyen irányult­ságot kell meghatározni, amivel kezdődhet az építése. Úgy gondolom, hogy ehhez a munkához az önkormányzati forma lehetőséget kínál - a koráb­bi tanácsi rendszerhez képest. Á lehetőséggel ter­mészetesen élni kell, de korábban e lehetőségek behatároltak voltak, így a város lakossága számá­ra döntési lehetőségek alig-alig maradtak. Az önkormányzat gazdálkodhat, és időről idő­re nagy nyilvánosság előtt - Esztergom lakossága előtt - el kell számolnia a kapott talentumokkal. Ezért elkerülhetetlen, de egyben kívánalom is - megítélésem szerint - a nyilvános működés. Ha tudjuk, hogy mit akarunk közös célkitűzésként elérni, ha tudjuk, hogy ezért mit kell vállalnunk (akár lemondásban is) biztosan más tartással tesszük, mintha csak céltalanul tennénk ugyan­ezt. (Feneketlen kútba felesleges bármit tölteni.) Hiszem, hogy szándékainkat illesztve, akarata­inkat rendezve, igényeinket magas kultúrszintre helyezve elérhetünk valami olyan eredményt, ' ami Géza fejedelmünk méltó fiaivá tehet bennün­ket. Ez lenne a mi munkánk és ez nem kevés... - Esztergom, 1991. január 4. Kund Ferenc alpolgármester

Next

/
Oldalképek
Tartalom