Esztergom és Vidéke, 1937

1937-01-10 / 3.szám

"Bezúzott fehér kirakat (gránitból faragták az arcom, zizzenő selyemként hullatok mégis szép szavakat. Jia tél zúg, ha gőzöl a nap és mindig kioül hordom s csillog szivem a fehér kirakat. ÓB"előle él az őzszemű vágy, nyilt tükre visszaveri a mosolyt, mindig tud adni, ha elmész előtte komor közönnyel s kemény a szád, — kaeag ő, ha te nem tudsz kacagni. 3 hogy egyszer elaludt, azalatt gaz rabló osont, emelt ökle dörrent s csörrent a cél; kincsek, mosolyok holtak, bezúzva áll a kirakat, a najy ferde résén behuhoj a szél. Ifj. Balázs János. lik össze, tehát mi az oka annak, hogy a termelők lassan tönkremen­nek. Ha a termelő kapná meg azt az árat, ahogyan azt a borkereskedő tovább adja, — leszámítva az ő tisz tességes polgári hasznát, — akkor a termelő meg volna elégedve. Mi­kor ezer és ezer kistermelőt látunk koldusbotra jutni, ugyanakkor eze­ken keresztül néhány nagykereskedő hatalmas vagyont szerez. Mi magyar kisgazdák nem azt a sorsot érdemeljük, hogy minket a közvetlen termelőktől távol álló tőke koldusbotra juttasson. Mi kisgazdák becsülettel, vitézséggel végigharcol­tuk a világháborút, a mi magyar becsületünkhöz semmi szenny nem férkőzött. 1919-ben mint sebzett oroszlán dacoliunk és védtük a ma gyar szent koronát és a forradalom letörésekor megint csak nekünk kis gazdáknak kellett az ekeszarvát fe­leségeink kezébe adni és fegyvert ragadva az országot a szennytől és piszoktól megtisztítani. Mikor megkezdődött szerencsétlen, megcsonkított magyar hazánk újjá­építése, akkor is a magyar kisgaz dának kellett alapkőnek lenni, mert abban látták a legnagyobb szikla erőt. Most pedig, amikor az ország békéje rendben van, akkor megint megjelenik a nemzetközi szellem a maga tőkéjével és nehéz csákányá­val hatalmas ütéseket már ennek a szerencsétlen országnak azon réte­geire, amelyek büszkén vallhatják magukat a rombolókkal szemben a nemzeti alapkő részeinek. Hálás köszönettel maradok tiszte­lettel. Mifter János kisgazda. Biztató előjelek között kö­zeledik az Öregcserkészbál Az Erzsébet teával megindult hó­dító útjára Esztergomban is Karne­vál hercege s miként az ott látot­takból következtethetünk: Az idei rövid farsang ugyancsak hangula­tosnak Ígérkezik. Táncosokban és jókedvben nem lesz hiány, s külö­nösen az előbbi az, ami már maga is nagy örömet szerez a leányifjú­ságnak s igy alapja a jó hangulat­nak. Az Öregcserkészbál hagyományos külsejű és mókás hangú kedves meghívói ma futottak szét Eszter­gomba és a vidékre, hogy a mult évi sport világküzdelmek szellemé­ben a vidámság és jókedv olimpiai játékára invitálják a táncoskedvű fiatalságot. Az érdeklődés igen nagy, sőt ha lehet még a korábbi éveknél is fokozottabb, amihez okot nemcsak a jelenleg városunkban oly nagy szá­mura emelkedett férfi fiatalság, ha­nem az igen rövid farsang is szol­gáltatja. Az érdeklődés kiterjed ezen bál hagyományai értelmében a közeii és távolabbi vidékre is, sőt érdeklődik a főváros, ahonnan évről évre rán­dul ki egy-egy igazi vidéki jóhan­gulatú mulatságra éhes társaság. A rendezőség lázasan tevékenyke­dik, hogy a várakozásnak, miként a múltban mindég, úgy az idén is meg­feleljen s sok éves gyakorlatuk biz­tositéka a sikernek, amit a magunk részéről is a legnagyobb mértékben kívánunk. Az előkészületekből azon kivül, hogy szép meglepetések készülnek, csak annyit sikerült megtudnunk, hogy ezidén is a tavaly oly kedve­sen bevált nyitópár rendszerrel nyit­ják a bált s a nyitó hölgyek felké­rése már folyik is. Meghívó még igényelhető Katona Andor sportházában, ahol minden egyéb felvilágosítást is megadnak. A bál jótékonycélú és tiszta jövedel­mét az öreg Holló Fészek alap ja­vára fordítja a rendezőség. Felhívás az esztergomi bencés gimná­zium volt növendékeihez! A Bencés Diákszövetség esz­tergomi osztálya f. évi január hó 17-én délelőtt 11 órakor az esztergomi bencés gimná­zium dísztermében közgyűlést tart. Erre a Bencés Diákszövet­ség az esztergomi bencés gim­názium összes volt tanítványait meghívja. Vezetőség. JlcBiboros Jíereegprin\ás úr ŐBminenciáfa mindazok­nak, kik a karácsonyi ünne pek és az újesztendő alkal­mából jókioánáfáikkal a pa­lotában kitett íveken felke­resték, hálás köszönetet mond és a jókivánatokat fő­pásztori imádsággal viszo­nozza. Új érseki biztos. A bíboros Hercegprímás dr. Tóth Kálmán pro tonotárius-kaoonokot, az esztergomi érseki papnevelő-intézet kormányzó ját a vízivárosi érseki leánygimná-* ziumhoz érseki biztossá nevezte ki. Miniszteri elismerés és köszö­net. A honvédelmi miniszter a hely­beli hősi temető rendezése, gondo­zása és jókarbantartása érdekében kifejtett tevékenységükért Glatz Gyula polgármestert dicsérő elismerésével, az érseki tanítóképző tantestületét pedig elismerésével és köszönetével tüntette ki. Glatz Gyula polgármes­ternek, aki elhárította magától az ünnepélyes átadást, Radocsay László főispán a mult napokban nyújtotta át a honvédelmi miniszter erről szóló leiratát. A Szent Anna>plébánia új se­gédleikésze. A bíboros Hercegprí­más az Esztergom Szent Anna plé­bánia segédlelkészévé Farkas Györ­gyöt nevezte ki. Halálozás. Fetter Kornél székes­fővárosipolgári iskolai tanár, tartalékos hadnagy, 53 éves korában, hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése pénteken, f. hó 8-án folyt le meleg részvét mellett a szentgyörgy mezői temető kápolnájából. Az elhunytban dr. Rajner János, a Simor-kórház főorvosa apósát gyászolja. Nyugod­jék bókében I Kinevezés. A karácsonyi előlép­tetések során a kormányzó Garami Károly kir. Ítélőtáblai irodai főtiszt­nek, aki a világháború előtt az esz­tergomi rendőrségen teljesített szol­gálatot mint fogalmazó-helyettes, a segédhivatali igazgatói címet és jel­leget adományozta. A Szent Anna plébániatemp­lom istentiszteletei: Vasár- és ün­nepnapokon reggel 8 órakor csen­des szentmise szentbeszéddel, 10 órakor énekes szentmise szentbe­széddel. Délután 3 órakor szentsé­ges litánia. — Hétköznapokon 7 és fél 8 órakor szentmise. Szombaton és ünnepelőtti napokon este 6 óra­kor litánia. Credo-gyűlés. Folyó hó 17-én, jövő vasárnap délelőtt 11 órakor tartja a Credo Egyesület gyűlését, a Belvárosi Kat. Öivasókörben. A gyű­lés előadója Jeszenszky Kálmán prelátus-kanonok. Oltáregyfeti szentségimádás. Az Esztergomi Oltáregylet ma, va­sárnap, folyó hó 10-én tartja szoká­sos havi szentségimádását a vízi­városi zárdatemplomban. Délután 5 órakor szentbeszéd, litánia és szent­ségbetétel. — Hétfőn, 11 én délután 4 órakor választmányi gyűlés. Az Esztergomi Tanult Férfiak Kongregációjának folyó hó 15 én, pénteken este 7 órakor a bencés gimnáziumban tartandó ülésén vitéz Sághy Antal bánya felügyelő előadást tart a Katolikus sajtóról. A Belvárosi Olvasókör V. kul­túresijét jan. 10-én, vasárnap este 7 órai kezdettel tartja meg. Előadók Horeczky Géza dr. főorvos és Borz Lajos kir. s. tanfelügyelő lesznek. A kisérő műsorban a Belv. Társu­lati Óvoda vesz részt Gonda Olga óvónő vezetésével. Mindenki karácsonyfájára Bern­walner János mézeskalácsos mézes­süteményt, Morvái Ferenc játéktár­gyakat, Meszes István droguhta pe­dig a karácsonyfa megvilágításához görögtűz anyagot, ajándékoztak. A karácsonyfa felállításának s díszíté­sének nehéz munkáját Szabó Antal városi kertész végezte. A szíves aján­dékokért s fáradozásért a megaján­dékozott „mindenki" helyett mi mon­dunk hálás köszönetet a nyilvános­ság képviseletében. Belvárosi Katolikus Olvasókör a szokásos és hagyományos társas­vacsoráját kövércsütörtökön, február 4-én saját helyiségében fogja meg­tartani. Az érdeklődők jelentkezhet nek a házgondnoknál. Farsangi naptár Január 9-én Fehérrózsa-est a Fürdőben. 9-én MESE műsoros sportmulatsága a Ma­gyar Királyban. 10-én Ipartestület műsoros farsangi estély• a Fürdőben. 16-án Öregcserkész-bál a Fürdőben. 16-án Frontharcosok műsoros farsangi mu­latsága a Magyar Királyban. 30- án Vitézi-bál a Fürdőben. 31- én Szentgyörgymezei Olvasókör műsoros táncestélye saját helyiségében. Február 1- én öreg Hollók álarcosbálja a Fürdőben. 2- án Katolikus Legényegylet műsoros far­sangi mulatsága saját helyiségében. 2-án Vasutasbál a Fürdőben. 4-én Belvárosi Kat. Olvasókör táncmulat­sága saját helyiségében. 6- án Széchenyi Kaszinó műsoros táncesté­lye saját helyiségében. 7- én Szentgyörgy mezei Olvasókör farsang­záró táncestéivé saját helyiségében. 7-én Belvárosi Kat. Ifjúsági Egyesület tánc­mulatsága a Belv. Kat. Olvasókörben. m • •. • A német magánóvodában és nyelviskolában a tanítás jan. 15-én ismét megkezdődik, amiről az érde­kelt szülőket ezúton értesítem. Uri-u. 4. Hornomé Szkalka Anna. Kulturest. A Belvárosi Kat. Ol­vasókör jan. 3-án tartotta 4. kultur­est j ét, amelyet Búzás Lajos újévi köszöntő verse nyitott meg. Dr. Etter Jenő főügyész értékes gondo­latokkal adott feleletet: Miért kell készülnünk a Szt. István évre ? be­szédtéma kérdésére. A Belvárosi Bol­dog Margit kongregáció „Nagymama álruhája" c. karácsonyi színdarabját adta elő ismét nagy tetszéssel. A szereplők kedves játékát a közönség közben is többször élénk tapssal ju­talmazta. A zárószám Augusztin János tanító szép, tartalmas oktató­előadása volt: „A gyermek nevelése az iskoláskorig" címmel, melyben főieg a családi élet vonzó példájául emelte ki. Nézzük meg ma este az Iglói diákokat! Nagy érdeklődés mutat­kozik városszerte a MESE nagy­szabású bálja iránt, amely ma, szom­baton, f. hó 9-én este lesz a Magyar Király összes termeiben. A táncestély előtt, mint tudjuk, a műkedvelő gárda előadja az Iglói diákokat, Farkas Imrének ezt a romantikus, bájos, szép diákoperettjét. Alkalmunk volt megnézni a főpróbát és öröm­mel győződtünk meg arról, hogy nagyon ritkán látott műkedvelői tel* jesitményben lesz városunk közön­ségének része. A rendezőség ezúton is meghívja azokat, akik esetleg té­vedésből nem kaptak meghívót. Hölgyeim és Uraim jó mulatást es­tére — a MESE-bálonl Panaszos levél. Kaptuk az alábbi sorokat: „Mint régi és hűséges elő­fizetőjük, kérem felhívni az illetéke­sek figyelmét, arra az áldatlan vi­szonyokra, melyek most az Akácfa­utcában van. A hóolvadás és az esők után oly nagy ebben az utcában a sár, hogy nem túlzok akkor, midőn azt állítom, hogy ilyen utca még Budapest környékén a „legsötétebb Angyalföldön" sincs. Bokáig érő agya­gos sár, majd a változatosság ked­véért hig lucsakos, majd meg való­ságos jégpálya várja a boldogtalan járókelőt. Most midőn megindulnak a tavaszi útépítések, kérjük a város vezetőségét, hogy ne tűrje ezt az egészségtelen állapotot, annál is in­kább, hiszen ezen az útvonalon bo­nyolódik le a forgalom a legnagyobb részt az egész Szenttamás hegyen. Ha valaki az olvasók közül ezt túl­zásnak venné kérjük látogasson el ezen az utcába az esti órákban és a ruházatáról meg fog győződni, hogy az utca rendezésének kérése nagyon is indokolt." Aláírás. „Ipartestületi-bál" ma, vasárnap este 8 órakor a Fttrdö Szállodában 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom