Esztergom és Vidéke, 1994

1994-09-08 / 36. szám

10 ESZTERGOM ÉS VIDÉKE VÁROSHÁZA HÍREI * RÖVIDEN * VAROSHAZA HÍREI * RÖVIDEN * VAROSHAZA HÍREI Városi beruházás, pénzügy és szociális gondoskodás Gáztársulás: Augusztus 19-én a DUNAGÁZ és ÉGÁZ javaslattal kereste fel a polgármestert. Eszerint Szent­györgymezőn, illetve az északi városrészen gáztársulást szervez­ne a DUNAGÁZ. A Hivatal mind pénzügyi, mind jogi szempontból megvizsgálja a lehetőségeket. Csatornázási helyzetkép: - Szentgyörgy mező: a kivitele­ző kész állapotot jelentett, csak üzembe helyezéskor nyújthat be számlát, addig az utak burkolatát kell rendbetennie. - Déli városrész: A Pöltenberg u„ Szentpál u., Verseghy u. fele, Bajor Á. u., Zsolt N. u. és a Szent­királyi u. eleje kész, a többi utca határideje szeptember 20. - A Török I. u.-i csatorna mó­dosított terveit kézhez kaptuk, az árajánlat bekérésére is rövidesen sor kerül. - Az esztergom-kertvárosi csa­tornázás I. ütemét a kivitelező késznek jelentette. A műszaki át­adás és az üzembe helyezés július 22-én megtörtént. - Augusztus 5-én a kertvárosi csatornaépítés II. ütemének kivi­telezésére 3 pályázat érkezett, melyek az esztergomi befogadó vezetéket és átemelőt, valamint a Retek u.-tól a Kertváros felé lévő teljes csatornázást tartalmazzák. Augusztus 12-én a pályázat ered­ményhirdetése megtörtént, a munkát a Pitt és Társa Kft. végzi. - A kertvárosi képviselők fel­keresték dr. Könözsy László pol­gármestert a csatornaépítés II. ütemének műszaki tartalma és a rendelkezésre álló pénz kevés volta miatt. További hitelfelvételt kértek. Telefon: - Június 30-án a Dorogi Terve­ző Iroda Kft. szervezésében Esz­tergom és környéke telefonfej­lesztése vonatkozásában (optikai kábel) egyeztető tárgyalásra ke­rült sor a Telekom amerikai-né­met cég képviselőivel. A tervezé­si munka megkezdődött. A hiva­talnak adatszolgáltatási kötele­zettsége van, amit folyamatosan teljesít. Óvoda: - Július l-jén megtörtént a kertvárosi óvoda épülő, új szár­nyának műszaki átadása. - Augusztus 18-án a Budai Nagy Antal úti óvoda belső mű­szaki átadása meghiúsult, még sok a befejezendő munka. Kerékpárút: - Július 7-én a budapesti GÁT Mélyépítő Kft.-vel aláírták a Du­na-parti kerékpárút 6 km-es vona­lának fővállalkozói és lebonyolí­tási szerződését. A vállalt határi­dő: 96 nap. Az építkezés megkez­dődött. A kerékpárúttal kapcsolatban a Horváth Géza sori lakók panasza miatt fórumot tartottak. A lakók­nak az a kérése, hogy ne az álta­luk telepített és gondozott köztéri parkon át menjen a kerékpárút nyomvonala, hanem a Duna men­tén. A többletköltségekre vonat­kozóan a Műszaki Iroda ajánlatot kért a tervezőtől és a kivitelező­től. A tervező ezt 7,2 M + Áfa összegben jelölte meg. A témát a alá is írták. A részletes előterjesz­tés külön napirendi pontként kerül a képviselő-testület elé. - A Bazilika díszkivilágítására az ÉDÁSZ még júniusban elké­szítette a terveket, de az OMVH és a Tűzoltóság szakhatósági en­gedélyét nem mellékelte, csak megkérte. Júliusban két alkalom­mal kértünk árajánlatokat, de azok magasabbak voltak, mint a rendelkezésünkre álló pénz. Az augusztus 29-i újabb (harmadik) egyeztetés során arra kértük a ter­vezőt, hogy költségtakarékosabb megoldásokat alkalmazzon. Az újabb terveket várhatóan szep­temberben kapjuk meg. Bevételek: - A Kincstári Vagyonkezelő Szervezet a lőtér hasznosításából származó 2.713. 027 Ft átutalásá­ról értesítette önkormányzatun­kat. Útbeszakadása Katona István utcában Településfejlesztési Bizottság tár­gyalta. A lakókkal történt helyszí­ni egyeztetés és bejárás után a Bi­zottság az eredeti elképzelés mel­lett döntött. Szennyvízelvezetés: -Július 11-én aGAMESZ-szal az úgynevzett KECS lakások szennyvízelvezetésével kapcso­latban helyszíni bejárásra került sor. A rendszer telekhatáron kívü­li része egyelőre ismeretlen. Kórházi rekonstrukció: - Az augusztus 1-jei beadási határidőre a Vaszary Kolos Kór­ház rekonsüukciójára vonatkozó­an 8 pályázótól érkezett ajánlat. Az augusztus 2-i eredményhirde­tésen a Complanorg Mérnöki Szolgáltató Kft. (Budapest) aján­latát fogadta el az illetékes bizott­ság. A szerződést augusztus 8-án - Az Észak-Dunántúli Környe­zetvédelmi Felügyelőség értesí­tette Önkormányzatunkat, hogy a Lencsehegyi Szénbányák Kft.-t 1993. évi káros légszennyezése miatt bírság fizetésére kötelezték, amelyből 21.900 Ft-ot az eszter­gomi Önkormányzat részére kell megfizetnie. - Az Észak-Dunántúli Környe­zetvédelmi Felügyelőség, mint el­ső fokú környezetvédelmi ható­ság az Észak-Dunántúli Vízmű Rt.-t szennyvízbírság fizetésére kötelezte, amelyből Önkormány­zatunkat 125.336 Ft és 205.634 Ft illeti. - A TÁKISZ a pincerendsze­rek veszélyelhárítási munkálatai­nak támogatására 9.000 E Ft ki­adási pótelőirányzat engedélyezé­séről döntött. A központosított ál­lami támogatás számlánkra meg­érkezett. - A Kincstári Vagyonkezelő Szervezet arról értesítette Önkor­mányzatunkat, hogy értékesítette a kertvárosi HK gyakorlótér föld­területét. A KVSZ elszámolása szerint Önkormányzatunkat 3.300 EFt illeti, amelynek utalásáról in­tézkedett. - A Belügyminisztérium értesí­tette Önkormányzatunkat, hogy - gyermeknevelési támogatás címén 563 EFt-ot, - munkanélküliek jövede­lempótló támogatása címén 1.844 EFt-ot adott kiadási pótelőirány­zatként - az 1994. július hónap­ban megküldött önkormányzati igények alapján. - Az önkormányzati intézmé­nyek és a Polgármesteri Hivatal 1994. I. féléves költségvetési be­számolóit augusztus 8-án átadták a TÁKISZ részére. Szociális gondoskodás: - Szociális ágazatban az Ön­kormányzat ez évben a következő összegeket fizette ki: - rendszeres segélyezésben harminc fő részesült. Számukra 1.223.000 Ft-ot fizettek ki. - Átmeneti szociális segélyben 1162 fő részesült, részükre 5.500.000 Ft-ot fizettek ki. - Lakásfenntartási támogatás­ban 705 fő részesült, számukra 7.283.000 Ft-ot fizettek ki. Szá­mosan részesültek távfűtési támo­gatásban, a megállapító határoza­tok postázása megtörtént. - Munkanélküliek jövede­lempótló támogatásában 634 fő részesült, számukra 14.970.000 Ft-ot fizettek ki. (A jövede­lempótló támogatások felét az Önkormányzat, másik felét a Központi Költségvetés fedezi. Az előbbi szám csak az Önkormány­zat által felhasznált összeget jel­zi.) - Ápolási díjban 41 fő része­sült, számukra 3.700.000 Ft-ot fi­zettek ki. - Rendszeres nevelési segély­ben 423 fő részesült, számukra 4.835.000 Ft-ot fizettek ki. - Eseti gyámügyi segélyben 2096 fő részesült, számukra 5.200.000 Ft-ot fizettek ki. (Na­gyobb összegű felhasználásokra a szeptemberi beiskolázáskor kerül sor, tankönyvek, étkezés...) Az oldalt szerkesztette: Pálos Imre

Next

/
Oldalképek
Tartalom