Esztergom és Vidéke, 1938

1938 / 57. szám

OTVENKILENCEDIK ÉVF. 57. SZ. VASÁRNAP, 1938. JULIUS 24 Szerkesztőség, kiadóhivatal: Simor-u. 20 Keresztény politikai és társadalmi lap Előfizetési ár 1 hóra: 1 Dengő 20 filléi Megjelenik hetenkint kétszer Csütörtökön 10, vasárnap 16 fii. Tűrhetetlenné vált immár a drágaság. Nem a gyü­mölcsről van szó, amelyet a májusi abnormis hidegek szü­reteltek le, s amelynél bizonyos mértékben érthető is lenne a drágulás. Noha itt sem indokolt a többszáz százalékos áremel­kedés. — Azonban a legszük­ségesebb élelmicikkek árai mu­tatnak olyan kilengést, ami­lyenre alig volt példa az utóbbi évek történetében. A rekordot a mi mindennapi kenyerünk tartja, noha a jó Isten különös kegyelme folytán ebben az évben jónak, de lega­lább is közepesnek mondható búza és rozstermésről számol­hatunk be. Semmivel sincs indokolva tehát, hogy az árakat a mostani toronymagasságban tartsák. Ámde nemcsak a mi mindennapi kenyerünk, a többi élelmicikkek árai is túlhaladták azt a színvonalat, amelyet még szó nélkül, hang nélkül, panasz nélkül vehetünk tudomásul. Nem nehéz megjósolni anyagi szempontból hol végezzük ezt az évet, ha a kirívó jelensége­ken nem segítenek, a tűrhetet­lenné vált drágaságot le nem törik és a véle kapcsolatos mohó gazdagodási rendszert kellő mederbe nem kényszerítik. Mert például a kenyérnél nem a kínálat és kereslet szabja meg ma már az árakat. Búzánk, rozsunk bőven van. És kenye­rünk mégse lenne, ha nem tudjuk megfizetni azokat az árakat, amelyekkel a pékkartell teszi boldogtalanná a fogyasztót és sokasítja gondjait főleg a sokgyermekes családapáknak. Azzal mindig számolunk és számolnunk is kell, hogy a profit lovagjai megragadják a kínálkozó alkalmakat az árak emelésére és a drágítás folyto­nossá tételére. De még nem volt példa arra, hogy ez a drágulási folyamat olyan tartós legyen, mint ebben az évben. Szüksé­ges tehát, hogy az arra illetékes hatóságok nézzenek szét az árak dzsungelében s vizsgálják felül, hogy főleg a tömegfogyasztási cikkek árai indokoltan emelked­tek-e arra a színvonalra, amely egyre tűrhetetlenebbé teszi a mindennapi életet. Meg kell vizsgálni és ott, ahol túlhajtott buzgósággal találkoznak, kö­nyörtelenül le kell sújtani. Le kell sújtani, mert tapasztalásból tudjuk, hogy a nyerészkedési ambíció nem áll meg egy szín­vonalon, minden kínálkozó alka­lommal csavar egyet az árakon s ezt a féktelen mohóságot csak hatósági intézkedéssel és . köz­benjárással lehet megakadá­lyozni. A magyar fogyasztó már nem egyszer adta tanujelét báránytürelmének. Nem harcol és nem idegeskedik. Hiszen a kartelek könyörtelen árdiktatú­rája elieni küzdelme is mintha alább hagyott volna s az üzleti mohóság ellen legfeljebb a par­lamentben vagy a sajtó hasáb­jain hallatja hangját. Ez a türelem, ez a sok mindenbe való beletörődés azonban nem jelenti, hogy a végsőkig, a teljes anyagi romlásig engedik az úgynevezett tejjel-mézzel folyó Kánaánban a legszükségesebb élelmicikkek árait emelkedni. Nem, ennyire mégsem vagyunk. Ennek a társadalomnak is van önérzete, tud számolni, nyitott szemmel jár a világban és meg tudja állapítani, hogy a drágu­lás mikor indokolt és mikor nem. Egyhangú a vélemény, hogy tovább feszíteni a húrt nem lehet. Tovább hajtani a drágulást nem szabad, mert annak nagyon súlyos követ­kezményei lehetnek. Ezt pedig tudomásul kell venniök a drágítóknak és azok­nak is, akik az ő ellenőrzésükre és adott esetben szigorú meg­büntetésükre hivatottak. Augusztus 1-én kezdődnek az ifjúság átképző tanfolyamai A munkanélküli értelmiségi ifjú-1 banknivatamokká képezzék át. A ság elhelyezése aktuálissá vált: a kérvényezőknek ez a tömege, min legrövidebb időn belül megindulnak az akciók, hogy megfelelően szak­képzett fiatal intellektuelek álljanak rendelkezésre, amikor lehetővé válik a nagyobbarányú elhelyezkedés. Ezeknek az akcióknak homlokte­rében az úgynevezett átképzési tan­folyamok állnak, amelyeknek tudva­lévőén az a céljuk, hogy a tisztán elméleti képzettségű értelmiségi if­júságot megtanítsák, ráneveljék a gyakorlati életpályákra. Tekintve azonban, hogy egy-egy ilyen tanfo­lyam huzamosabb ideig is eltarthat, gondoskodni kellett arról, hogy át­képző tanfolyamon résztvevő ifjú közben megélhessen. így született meg az a terv, amely szerint ezek az ifjak a tanfolyam elvégzése köz­ben havi 100 pengős támogatásban részesülnek. Mint ismeretes, a ma­gyar ipar és kereskedelem megfelelő érdekképviseletei, de magánvállalatok is igen jelentős, már eddig is több- százezer pengőt kitevő adománnyal járultak hozzá a tanfolyamok anyagi megalapozásához. Az átképző tan­folyamok irányítója Kultsár István, az értelmiségi munkanélküliek kor­mánybiztosa. — Augusztus 1 én kez­dődnek a tanfolyamok. A május 27-én lejárt jelentkezési határidőig 8750 pályázó adta be kérvényét. Ebben a tekintélyes tö­megben feltűnő nagy számban van­nak jogászok, államtudományi dók torok, főleg pedig bölcsészeti fakul­tást elvégzett középiskolai tanárok, de igen szép számmal jelentkeztek olyan fiatalemberek is, akiknek csak érettségijük van. Ezt az óriási jelentkező létszámot természetesen nem lehet azonnal száz százalékig kielégíteni. A szelek­ciónál legelőször számításba veszik azt a körülményt, hogy a jelentke­zők legtekintélyesebb hányada, kö­rülbelül 1800 ifjú azt kéri, hogy sajátitása egy diplomás embernek sokkal rövidebb időt vesz igénybe, de általában fölösleges az egész esz­tendős tanfolyam. így alakult aztán ki a tanfolyam kategorizálása, úgy, hogy a legrövidebb tanfolyam há­rom hónapig, a leghosszabb nyolc hónapig fog tartani. Ez viszont azt jelenti, hogy au­gusztus 1-én meginduló tanfolyamok során nem egészen egy esztendő alatt 1500—1600 ifjút lehet átké­pezni. Amikor a jelölt elvégezte az át­képző tanfolyamot és arról sikere­sen levizsgázott, bizonyítványt kap. Ez a bizonyítvány minden további vizsgáztatást, kipróbálást fölösle­gessé tesz. A bizonyítványt nyert ifjakat szá- montartja az értelmiségi munkanél­küliek kormánybiztosa, aki azután a felszabaduló állasokhoz képest gon­doskodik az ifjak elhelyezkedéséről. Az igy kijelölendő ifjak minden to­vábbi nélkül elfoglalhatják állásukat, fizetésüket pedig a később megálla­pítandó létminimumban szabják meg. Ez természetesen csak a kezdő fizetés: az elhelyezkedés után már az illető szorgalmától függ a további előmenetel. Az átképzőit ifjaknak végül jogo­sultságuk van arra is, hogy a nem­zeti önállósítási alapnál pályázzanak. Ha a kormánybiztos úgy találja, hogy az illető kérése megokolt, ak­kor — amennyiben az Önállósítási Alapnak megvan a megfelelő fede­zete — folyósítják azt a pár ezer pengőt, amellyel megindulhat az új egzisztencia. Ezekben foglaltuk össze annak a hatalmas munkának körvonalait, mely augusztus 1-én, az átképző tanfo­lyamok kezdetével indul meg és amely előreláthatóan a most követ­kezendő esztendő során másfélezer értelmiségi munkanélkülit képez át a legéletképesebbnek, leghasznosabb­nak ígérkező gyakorlati életpá­lyákra. A Szent István-emSék és a szenttamásiak den valószínűség szerint háttérbe szorul a sorozásnál, mert a bankhi­vatalnoki pályán éppen elég olyan jelentkező van, aki egyenesen erre a mesterségre készült. Nincs szükség arra, hogy ezt az amúgy is túlzsú­foltnak Ígérkező pályát még jobban elárasszák. Eredetileg — az anyagi lehetőség­nek megfelelően — úgy tervezték, hogy az első esztendőben ezer ifjút képeznek át a gyakorlati pályákra. Amikor azonban konkretizálódtak a megoldási módozatok, rájöttek, hogy nem feltétlenül szükséges szigorúan egy esztendőben meghatározni a tan­folyam időtartamát, mert vannak olyan gyakorlati pályák, amelyek el­Hála az Istennek, hogy a Szentta­más-hegyen épülő Szent István-em- léknek határidőre el kell készülnie. Ezt a munkát már nem lehet to­vább halogatni, mert hiszen alig há- romhétmulva itt vannak az augusz­tusi jubileumi ünnepek, amikor a Szent István emlékmű felavatásra kerül. Nem is halogatják. Porzik a csákány, izzad az ember, szünet nél­kül hordják, rakják, faragják a kö­vet és szinte napról-napra, szemünk láttára épülnek a párkányok és lép- csőzetek, emelkednek a bástyák és tornyocskák, most már szemünk elé rajzolódik az egész stílusos lépcső - rendszer és elénk tárul az érdekes új kép, az új szenttamási hegyoldal, az esztergomi Szent Istváa-bástya, amely — ha tekintetbe vesszük a mű jövő továbbfejlesztését, művészi és praktikussági szempontból való további gazdagítását, gyarapítását és esetleg a lépcsőzetek fokozatos to­vábbépítését a hegyoldalon, — olyan érdekességet, idegenforgalmi és vá­rosszépítési értéket jelenthet Eszter­gomnak, akár Budapestnek a Ha­lászbástya. Hisszük, hogy aki egyszer végig­járja a Szent István-lépcsőt és a Szenttamáshegy tetejéről végignézi a várost és hegykoszorús vidékét a Duna csillogó, széles tükörszalagjá­val, az igyekezni fog minél több­ször megjárni ezt az enyhén emel­kedő, érdekes szerpentinútat ezért a gyönyörű panorámáért. Örömmel, szinte jóleső érzéssel figyeljük az építés lázas munkáját, —■ hiszen az alkotás ieheilete érzik most a Szenttamás-hegy körül, amely pedig a legnagyobb öröm a művelt ember számára. Hisszük és remél­jük. hogy mire készen lesz a mű, a más elgondolások hívei és a ma­gántervezők is megnyugodva isme­rik el azt, hogy a város új értékkel gazdagodott és hogy a műnek ép­pen azért, mert a Szenttamás-he­gyen emeltetett, speciális, érdekes jövője van. Ennyit minden tárgyila-

Next

/
Oldalképek
Tartalom