Esztergom és Vidéke, 1920

1920-01-01 / 1.szám

Esztergom vármegye hivatalos lapja. Szerkesztőség és kiadóhivatal: SIMOR JÁNOS UCCA 20. SZÁM TELEFON 21., iova a lap szellemi részét illető (Őzlemények továbbá előfizetési s hirdetési dijak stb. küldendők. A hivatalos rész szerkesztője: FEKETE REZSŐ. Főmunkatárs: VITÁL ISTVÁN. Lapíulajdonos^és^i szerkesztésért felelős : LAl§ZKY KÁZMÉR. Megjelenik tjétfö és ünnep utá<ii nap kivételével mindennap. Előfizetési árak: egy évre . 96 K., félévre . 48 K. negyedévre 24 K., egy hóra . 8 K. Egyes szám ára 50 fii. - Hirdetések árszabály szerint. ­Kéziratot nem adunk vissza. A vándor, — minél fáradtabb, ah­lál többet tekint vissza a megtett átra, hogy összevesse azt a még hátralevő szakasszal... — Mi is 'áradtaic, kimerültek vagyunk, hiszen alyan szakaszát jártuk be életünk jtjának az elmúlt esztendőben, hogy isten óvjon, Isten mentsen meg ben­lünjíet a megismétlésétől I... Szo­úan emlékezetes, gyászos esz­tendeje marad nemzetünknek ez az 191 j. esztendő!... Nézzünk hát vissza erre a sötét, szakadékos útra ; bérre jártunk, hol bolyongtunk és Fogyan menekedtünk meg a vég­romlásból 1... • ' nélkül és remény nélkül, amelyet a hadtápja vert meg. Elhányja fegy­verét és ököllel meg gyűlölettel tá­mad a front mögött bűnöző hadtáp­jára ... Az őrült kavarodásban velőt­rázó hangon sivítanak áz összeomláson kéjelgő martalócok: „ Hazugságért véreztetek több mint ötven hónapon keresztül, mert nincs • Haza, nincs Király, és nincs Isten!. .. Feláldoz­tátok az egyetlen javatokat, amitek volt, a testi erőtöket! . .. Vonjátok össze ennek a maradványait, élesz­szétek fel a gyűlölet tüzén és emész­szétek el vele a hazugság szellemét, ott, ahol találjátok. Fel az utolsó harcra f Világ proletárjai egyesülje­tek" !.. . A martalócok hada nőttön nő, fölszedi az eldobott fegyvereket és — győz; győzelme terjed, mint a rohanó ár a — menekülők nyo­mában ... Hetek alatt övék az egész ország Haza, Király és Isten nélkül, az egész ország — a népe nélkül I.. Hová lett Magyarország népe? Egy része menekül tovább, most már az sldobott fegyverei elől is, menekül a saját lelkiismerete elől is, de nem •lalál menedéket sehol. .. Nincsen Darálja a saját honában sem, mert íem bizik senkiben; vissza nem for­lul, szembe nem áll az üldöző, min­ient felperzselő martalócok hadával, nert amig a szomszéd háza ég és negkinzou teste lóg az akasztófán, i többi csak arra gondol, hová rejtse :incseit és hol talál elég nagy vörös splet, hogy elfedje önmagát... A másik rész, a harmadik, a ne­;yedik rész koncnak kerül a vér zaga után kóválygó keselyűk, a lögre szálló hollók elé .. . Hatalmas zinjáték ez a világproletárjai szá­lára, ami nálunk történt 1919.-ben. lik rendezték ezt a hatalmas, a ke­ssztény műveltséget meggyalázó zinjátékot ?... Azok, akik ész és íhetiég nélkül, hit nélkül, remény és szeretet nélkül hatalomba akar­tak jutni!. .. Tanuljuk meg tzt 1919. év törté 1 netéből és ne higyjük, hogy a törte­nelem lesz, hojgy a történelem ese menyei^ lfikerüihetetlenek ! A törté­nelemJögy kíszüI, im/it akármely má| ó&otasa az, embereknek és ha a iuegszenvedett embere!: nem is tudják, kit vonjanak felelősségre vesz­te, • v- *'ért, szenvedéseikért, ez a felelősség azért nem múlik el ró­luk! ... Vig.ázzunk rá, hogy ajto Jeiős egyének keresésében ne veszít­sük el még azt is, ami megment­hető! Nemzeti eszményeink s a poklok kapujánál föléledt hitünk ragadtak ki bennünket a végpusztulástól, mert ha letudtunk volna mondani a ha­z áról és ha meg tud tuk v olna tagadni •aí, taicat, ázoKa Keselyírit/ &m&r$ hollók nem mentettek volna meg bennünket! A haza általunk mene­kült meg és mi a haza által a vég­romlástól, mert a haza csak addig él, amig mí bennünk él és ha úgy akarjuk, nincs az az erőszak, amely kitéphetné lelkünkből az oszthatatlan hazát !. .. De ehhez szükséges, hogy ebben az akaratban mi magunk is oszthatatlanok legyünk. Az én Ma­gyarságomnak csak akkor lesz vége, ha énmagam dobom ki a lel­kemből és ugyanez áll minderi iva­dékomra, aki magyarnak hiszi és tt^dja magát. Érezzük, látjuk, tudjuk most már, hogy a rabszolga vásárok korszaka nem mult még el és nem is múlik ei mindaddig, amig lesznek rabszol­ga-ielkek. A vásár, az üzérkedés tart még, most van a legnagyabb erejé­ben, — csak az a kérdés, horda vagy darab számra kell-e alkudniok ránk a kufároknak! ?... — Ezzel a kérdéssel megyünk bele az ujesz­tendőbe, de legyünk készen a fele­lettel is! A bitang martalócoktól a haza eszméje mentett meg bennün­ket, a Regnum Marianum eszméje ; ezt a Regnnm Marianum-oi most mi mentjük meg a rabló üzérektől úgy, hogy visszaállítjuk porbatapo­sott ősi alkotmányát, visszahelyez­zük jogaiba Szent István Koronáját s eggyé forradunk benne mindnyájan mint annak tagjai í... Ezt jelenti a Keresztény nemzeti kurzus! Amig ezt végre nem haj­tottuk, üresen zakatoló malom a ne­vünk és vásári portéka egész Össze­tételünk ! . . . Padányi Andor. Krisztusi szeretettel adjatok hadifoglyaink hazaszállítá­sára. 2238/1919. szám. Másolat: A magyar kormány* 6409/1919; M. E. számú rendelete a tényleges katona' szolgalatra behívott gazdasági cselédek és a mezőgazdasági üzemekben alkalmazott ipari munkások szolgálati szerződéseinek érvénybftn tartása tárgyában. A magyar kormány háború esetére szóló kivételes intézkedésokről alko tott törvényes rendelkezések alapján a követ kezőket rendeli Az 1907. évi XLV. t. c. 49. §-ának utolsó bekezdése a nemzeti hadsereg részére elrendelt nyolc heti katonai behívások folytán tényleges katonai szolgálatra bevonult szegődményes gazdasági cselédekre és mező­gazdasági üzemekben alkalmazott ipari mun­kásokra nem terjed ki, illetve az ilyen gaz' dasági cselédek és mezőgazdasági iparosok szolgálati szerződése a katonai behívások "köteles a bevonultak összes illetményeit és járandóságait a bevonulás idejére, a bovonul­taknak, illetve családjuknak hiánytalanul ki­szolgáltatni. — Budapest, 1919. évi december hó 5.-én. Huszár Károly s. k. magyar minisz­terelnök. A másolat hiteléül Szüts Lajos t. k. iroda vezető. Rendelet. Ai esztergomi járás valamennyi községi Elöljáróságának, A fenti rendeletet tudomásulvétel és kös­hirrététel végett közlöm. Esztergom, 1919. dec. 22. Prikkel s. k. szolgabíró. Esztergomi járás főszolgabirájától. 2233/1919. szám. Másolat; Dunántúli központi kormánybiz­tos. Székesfehérvár. Szám : 857/1919. kh. Kormánybiztos Urnák. Az utóbbi időben Budapestről igen sok utas özönlik be a Du­nántúlra, kik között államellenes agitátorok, lánckereskedők, árucsempészek vannak. Magas állami érdekek fűződnek ahhoz, hogy ezen ártalmas elemek szigorú megfigyelés, ellen­őrzés alatt tartassanak és szükség esetén letartóztatva őrizetbe vétessenek, illetve illetékes hatóságnak átadassanak. A hatóságok ezen feladatának lehetővé tétele és megköny­nyitése céljából előterjesztést tettem a nagy­méltóságú magyar belügyminiszter úrhoz, hogy az 1912. LXIII. t. c. 6. §-a alapján a ministerium az 1903. V. t. c. 2., \, 10.. 11., 12., 14. és 15. §-ainak rendelkezéseit a du­nántúli városok és községekben a magyar állampolgárokra vonatkozólag is terjessze ki. Addig is azonban mig a minisztérium ez irányban intézkednék, kérem Méltóságodat, utasítani kegyeskedjék az összes elsőfokú rendőrhatóságokat s ezek utján a csendőrsé­get is, hogy a községekben városokban meg­jelenő idegeneket s azoknak viselkedését a legnagyobb figyelemmel kisérjék. Amennyiben azoknál államellenes magatartást észlelnének, viselkedésükkel rend, személy és vagyonbiz­tonságot veszélyeztetnénk, újságokat és egyéb sajtótermékeket, melyeknek terjesztése be­tiltatott, a Dunántúlra becsempásszék, azokat terjesztik, vagy terjeszteni megkíséreli tettesek azoonal letartóztatandó hatóságnak átadandók december hó 8 kormanybi 1954/1919. szám. Másolat: Szám. 90786/1919. VII. Magyar Belügyminiszter. Tárgy: Sajtótermékek uccai terjesztésének megtiltása tárgyában kiadott 83263/1919. B. M. sz. számú rendelet módo­sítása. Valamennyi törvényhatóság első tiszt­viselőjének és Budapest főváros polgármes­terének. Az 1919. évi november 14.-én 83263/1919. B. M. szám alatt kiadott rende­letemmel valamennyi időszaki és egyéb tajt«­temietoií uc^a; terjesztését'további rendel­kezésig megtiltom. Tekintettel arra, hogy a magyar kormánynak 5499/1919. M. E. számú rendelete az előzetes sajtó cenzúráról szóló rendeleteket újból hatályba léptette, tekintet­tel továbbá arra, hogy a nemzeti hadsereg fővezérlete a sajtóval szemben gyakorolt eddigi rendkívüli korlátozó intézkedéseket megszüntette, a sajtótermékek uccai terjesz­tésének betiltásáról szóló fcntemlitett rendé, letemet ezennel felfüggesztem és megengedem, hogy mindazok az időszaki és egyéb sajtó­termékek melyeknek az uccán való terjesz­tésére magyar hatóságok által kiállított és érvényben levő engedélyük van, az 1914. évi XVV. t. c. 11-13. §8-aiban megállapított feltételek mellett szabadon terjeszthetők. Mindazon sajtótermékeknek, kiadói akiknek a sajtótermék uccai terjesztéséhez szükséges hatósági engedély nincsen, kötelesek est az engedélyt az 1914. évi XVL t. c. 11. §-ában előirt rendelkezések szerint megszerezni, ellen­kező esetben az illető sajtótermék elkobzandó. Felhívom a Cimet, hogy az 1914. évi XIV. t. c-nek a sajtótermékek terjesztéséről szóló rendelkezéseit a törvényhatósága területén terjesztett sajtótermékekkel szemben a leg­szigorúbban alkalmazza a sajtótermékek ter­jesztését a rendőri hatóságok és közegek utján állandóan ellenőriztesse és az uccai terjesztés körül észlelt szabálytalanságok és visszaélések eseteiben a megtorló lépéseket haladéktalanul tegye meg. Budapest, 1919. évi december hó 2.-án Beniczky s. k. Rendelet. As esztergomi járás valamennyi községi elöljáróságának és csendőrőrségének. Tudomásulvétel és alkalmazkodás végett a fenti rendeletet közlöm. Esztergom, 1919. dec. 18. Prikkel s. k. szolgabíró. [ fl Telefon. • Távirat. | Az ország kormányzatának in­tézményes megváltoztatása. Budapest. A keresztény-pártok Hivatalos rész* Esztergomi járás főszolgabirájától. Rendelet. At esztergomi járás valamennyi közi ég Elöljáróságának. A dunántúli központi kormánybiztosságnak fenti tárgyban kiadott rendeletét tudomásul­vétel, pontos alkalmazkodás és végrehajtás céljából teljes szövegében közlöm. Esztergom, 1919. dec. 22. Prikkel s k. szolgabíró. Esztergomi járás főszolgabirájától.

Next

/
Oldalképek
Tartalom