Esztergom és Vidéke, 1934

1934-07-29 / 59.szám

)|PIPIPI»IPIP>PIPI>liiP|g|PIP»fPIP>|i|PIPIPIPIPIPIiNPIP>PI>IPIPIPtPI»l»lliíPI>l>WI>IP>PIPIPI»l|i|l NYÁRI SZEZONVÉGI KIÁRUSÍTÁS VIRÁG ÉS SZÁNTÓ-nál NEM ERRE A CÉLRA ÖSSZEVÁSÁROLT ÁRÚK! A RAKTÁRON VISSZAMARADT LEQJ03B MINŐSEM ÁRUINKAT, LESZÁLLÍTOTT ÁRAKON ÁRDSITIDSI^HHHHHHHHHHHB mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Bányaszerencsétlenség Döntő­sön. Megrázó bányaszerencsétlenség történt kedden estefelé Dömösön. Az ottani kőbányában a bányamunká­sok sziklát robbantottak. A felrob­bantott szikla feltaszította az egyik ott dolgozó bányamunkást, Walcz Józsefet és olyan szerencsétlenül zu hanták rá a szikladarabok, hogy élet­veszélyes sérüléseket szenvedett. Fő­leg a fején, de más testrészein is súlyosan megsérült és koponyatörés is érte. A váci orvos részesítette el­ső segélyben, majd az újpesti men­tők Budapestre az Uzsoki-utcai OTI kórházba vitték. Itt az éjszaka fo­lyamán műtétet hajtottak rajta végre. Állapota válságos. Kiváló jó, selyem harisnya csak néhány napig 1.38 P. Keménynél. Autóbaleset Komáromban. Ha­talmas nagy butorszállitó csukott te­herautomobil ugyanolyan nagyságú pótkocsival igyekezett Komáromon keresztül Wienből jövet Budapest felé bútorokkal megrakodva. A pót­kocsi jobb oldali kettős hátsó kereke azonban Komáromban, a Klapka György-uton, a gyógyszertár előtt a tengelyről leszakadt, mire a nagy gépjárműnek hirtelen meg kellett áll­nia. Az elvált autókerék egyike egyensúlyát megtartotta, sebessége a tehertől megszabadulva fokozód­ván tovább gurult ki a piactérre, ahol neki ment Landesz gyümölcs­árus asztalának, közben eltaszított több vásárlót, köztük Sebestyén De­zsőné komáromi lakost is, kit a földre teritett. Szerencsére az autókaram­ból nagyobb szerencsétlenséget nem okozott, csupán Sebestyénné kosa­rába lévő tojások törtek össze s a bögrében vitt tejfel ömlött szét a földön. A butorszálitó automobil Sto­wasser Károly bécsi speditőrös tu­lajdona, a gépjárművet Rajmon Já­nos soffőr vezette. A vizsgálat meg­indult, hogy a kisebb balesetért kit terhel a felelőség. A vizsgálat a gép­járművek vezetőit teljesen igazolta. A kidőlt istállófal agyonnyo­mott egy embert. Mult szerdán hajnalban szinte példátlanul álló ha­lálos kimenetelű szerencsétlenség történt Ács község közelében, az egyik majorban. A nagy hőség miatt közvetlen az istálló fala mellett ké­szitelt magának pihenőhelyeit Lukácsi József 27 éves ácsi lakos, a major egyik alkalmazottja, aki ott el is aludt. Amig Lukácsi aludt, az istál­lóban lévő lovak rugdalni kezdték a pajta falát, mely hirtelen nagy ro­bajai beszakadt és a lehullj törme­lék maga alá temette az alvó férfit. Mire a major alkalmazottai figyel­mesek lettek a zajra és kiásták a romok alól Lukácsi Józsefet, a sze­rencsétlen legény már halott volt. A nem mindennapi halálos szerencsét­lenségről értesítették a győri ügyész­séget is, mely az ügy kivizsgálására megindította a nyomozást. Numerus clausust kérnek a pékek. A Magyar Sütők Országos Szövetsége fölterjesztést intézett a kereskedelemügyi miniszterhez az ezentúl kiadandó sütőipari igazolvá­nyok, illetve iparengedélyek számá­nak korlátozása érdekében. A fölter­jesztés szerint a sütőiparban már az állam megkárosításáig elfajult a ver­seny és ez a sütőipari üzemek túl­ságos elszaporodására vezethető visz­sza. A gyakorlati élet tapasztalatai szerint feltétlenül szükség van az uj iparengedélyek számának korlátozá­sára. A szövetség konkrét kérése az, hogy a miniszter sorozza a süttőipart az engedélyhez kötött iparok közé, amely szerint a sütőiparra uj ipar­engedély kiadását attól kell függővé tenni, hogy az illető községben, ahol az iparengedélyt kérő iparát gyako­rolni szándékozik, fenforog-e a szük­sége annak, hogy azokon kivül, akik a kérdéses ipart ott már gyakorol­ják, mások is iparengedélyt nyer­jenek. Krepdesinek, ruha diszek, gom­bok, csattok legolcsóbban Kemény­nél. Rendelet az össztáncról. A bel­ügyminisztérium a hivatalos lapban rendeletet közöl arról, hogy a nyil­vános tánciskolák gyakorló lecke­óráin, az úgynezezett Össztáncokon a tánciskola 17. életévét be nem töltött növendékének csak szülő vagy felügyeletre alkalmas hozzátartozó kíséretében szabad megjelennie és a tánciskolából eltávoznia. A leányok­nak, még ha 17. évüket be is töl­tötték, az össztáncról csak szülő vagy hozzátartozó kíséretében szabad tá­vozniuk A rendelet ma lépett életbe. Matt selyem harisnya elsőrendű T82 Keménynél. Férfi és női gyapjú fürdőtricó összes szinekben P. 396 Schwach­nál. Azsur, plissé, endlizés, előnyom tatás, gombkészités Keménynél. Jobbat nem talál, kellemesebben nem érezheti magát, mint az Árpád­kert vendéglőben. Délután kellemes pihenés az árnyas szőlőlugas alatt a kisduna mentén, este társaságban a legjobban elszórakozik. Jó borok, bármikor eredeti halászlé, figyelmes kiszolgálás. Takarékos gazdasszony zsírt, húst és felvágottat Csákváry tói ho­zasson. Habselyem férfiingek csodaszé­pek Keménynél. Habselyem nőibluzok, kombi nék, nadrágok legolcsóbbak Kemény­nél. Magánnyomozó iroda. Szabó Albert nyugalmazott detektivfelügyelő m. kir. államrendőrség által engedé­lyezett magánnyomozó irodája Esz­tergomban, Deák Ferenc-u. 15. sz. alatt. Megfigyel, informál, kényes ter mészetű ügyekben nyomoz, okmányo­kat beszerez, ismeretlen helyen tar­tózkodó vagy eltűnt egyéneket fel­kutat, úgy bel- mint külföldön. FILMHÍRADÓ Kultur Mozgó megnyitó előadásai. Augusztus 1-én szerdán, „ Vágyak ritmusa" Joan Crawford és Klark Gable tündöklő filmje, és a „Sivatag jiai" könnyekig kacagtató Stan és Pan burlekszremekével nyitja meg előadásait. Szombaton, csak 1 nap 1 „Ange­lika nővér" a szerelem, a megbo csájtás, a bün és a tisztaság filmje, szívhez szóló, felemelően magasztos történet és „A cigánykirály" ro­mantikus története egy hercegnőnek és egy ciganylegénynek, kerül be­mutatásra. Vasárnap „Ciklon az óceán felett" a levegő hőseinek eposza, a férfiak története kik új világokat hódítanak meg és az asszonyok története, akik nagy tettekre késztetik a férfiakat. Az előadásainkat a nyári szezon­ban szerdán és szombaton 8 órától folytatólag, vasár és. ünnepnapon 5, 7 és 9 órakor kezdjük. mmmwmmmmmmmmmmmmm Express-hird etés. Kévekötők, ponyvák és zsákok nagyban és kicsinyben kaphatók WEISZ MÓR Posztóárúházában Kultur Mozgó Szerdán fél 8 órától folytatólag Megnyitó előadás! A szezon legszebb, legpompásabb filmje I Pazar kiállítás ! Ragyogó pompa I Vágjak ritmusa Egy csodálatosan szép táncosnő re­génye. Főszereplők : Joan Crawford és Clark Gable. A sivatag fiai A két kiváló komédiáskirály legújabb szenzációja. Főszereplők: Stan és Pan. Hem lehet, hogy búban éljem ezt az adó-s világot, borban kell, hogy megkeressem a magyaros vígságot; föl megyek hát „Boszniá"-ba, (Basa-utca 8.) hol oly víg a hangulat, hogy a jó kusztasi fehérbortól feledjem el adómat Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik szeretett jó férjem, illetve édesapám el­hunyta alkalmából részvétükkel és a temetésen való megjele­nésükkel fájdalmunkat enyhí­tették ezúton mondunk hálás köszönetet. özv. Kerekes Józsefné és gyermekei. SPORT. Magyarország első nszótanfolyama és a dorogi úszóverseny Mozgalmas élet indult meg az esztergomi úszósportban. Szombaton és vasárnap nagy napja volt úszóink­nak Esztergomban és Dorogon, s a legszebb eredményeket könyvelhe­tik el. Országos viszonylatban is nagy­jelentőségű és örvendetes sportese­mény zajlott le szombaton és va­sárnap Esztergomban és a szomszé­dos Dorogon. Mindkét esemény az úszósport újabb fellendüléséről tesz tanúságot és bizonyítja, hogy váro­sunkban és Dorog községben lelkes gárda és ambiciós vezetők együttes munkája csodás eredményeket tud felmutatni. Ha ez a lelkes munka kitartó szorgalommal tovább folyik, úszóink híre messzire jut és a leg­nagyobb versenyeken is megállják majd helyüket. Dicsőséget szerezve a magyar névnek, s ez a dicsőség visszaszáll azokra, akik áldozatkész­ségükkel előmozdítói, erős támoga­tói ennek a sportnak: az Esztergomi Takarékpénztár Rt. vezetőségére és a dorogi bányavezetőségre, akik min­taszerű uszodáikkal legelsősorban tették lehetővé e sportág fejlődését, különösen mutatkozik ez Dorogon a sport egyéb ágaiban is, ahol nagy áldozatokkal olyan sporttelepet léte­sített és tart fenn a bánya, amely­hez hasonlóval csonkahazánk kevés nagyvárosa is alig dicsekedhetik. Tudósításaink különben a követ­kezők : Az esztergomi űszotanfolyam vizsgaeredményei Július hó 21-én, szombaton tar­tolták meg élénk érdeklődés mellett Magyarország első úszótanfolyamá­nak vizsgáját, az Esztergomi Szent István Strandfürdő uszodájában. f\

Next

/
Oldalképek
Tartalom