Esztergom és Vidéke, 1912

1912 / 29. szám

1912. április 7. ESZTERGOM és VIDÉKE. 3 pénzintézetek által alapított Hungária általános biztositó társaság főügynökségét, — mely inté­zetnek egyik alapitó igazgatósági tagja, — elvál­lalja. Ez irányban már régebbtől folytak tárgya­lások, de a szervezés munkálatai a központot annyira igénybe vették, hogy a vidék bevonására csak most került a sor. Bleszl Ferenc igazgató személyes szorgalmazására a Hungária biztositó egy kiváló szakerőt rendelt ki az esztergomi fő­ügynökség vezetésére Fleckenstein Ödön biztositó titkár személyében, ki e héten már meg is jelent a Takarékpénztárban, a biztositó iroda felállítása és a segédszemélyzet szervezése ügyében. Ezek szerint a Hungária főügynöksége a Takarékpénz­tár égisze alatt, a székház Széchenyi-téri első emeletén nyerne elhelyezést és közvetlen össze­köttetésben állna a mai takarékpénztári irodával. E főügynökség, mely önálló hatáskörrel és köt- vénykiállítási joggal van felruházva, nem csupán Esztergom város és megye területén fog működni, hanem Hont, Bars, Nógrád, Komárom és Pest megyék szomszédos járásaira is ki fog terjesz­kedni olykép, hogy az Esztergom várostól 50 kilométernyi távolságba eső községek kevés ki­vétellel mind ide fognak tartozni. Fleckenstein Ödön az uj titkár, ki kiváló szakértelmű, ambició­zus fiatalember (zombori tekintélyes róm. kát. ügyvéd fia), már május hóban át fogja venni a főügynökség vezetését. — A városrendező vihar. Az elemi iskolá­ban tanultuk már, hogy a „szelek tisztítják a levegőt“; ez idei áprilissal beköszöntött vihar azonban magasabb célzattal indult városunknak. Fejébe vette többek között ugyanis, hogy a kis Duna partján éktelenkedő villamos transzformátor szekrényét elsöpri a föld színéről, de hogy nem birt vele, csak néhány vezetéket szaggatott szerte. Célja azonban el lesz érve, mert a villamos mü vezetősége már is tárgyalt az egyik háztulajdo­nossal, s igy ez ocsmány alkotmány, mely kü­lönben a szabályozási munkálatnak is útját állja, elkerül mégis helyéről és a ház padlásában fog elhelyezést nyerni. — A kereskedelmi és iparkamarai tag­választás megejtésére kiküldött központi bizottság közhírré teszi, hogy a győri kereskedelmi és ipar­kamarába küldendő tagok választása Esztergom- gomban 1912. évi május hó 5. napjának délelőtt 9 órájától délutáni 4 órájáig a városháza nagy­termében fog megtartatni. Választandó a kamarai lajstromok szerint szavazásra jogosult kereskedők által 6, az iparosok által 6 tag, kiknek megbíza­tása öt egymásután következő évre terjed és akik közül a legtöbb szavazatot nyert 3 kereskedő és 3 iparos, mint rendes kültag, a kamarába azonnal belép, mig a kevesebb szavazatot nyert 3—3 pót kültagnak fog kijelentetni. Választó a vármegye és a város területén lakó mindazon kereskedő és iparüző, aki a kamarai tagválasztási lajstromba fel van véve. Kamarai taggá választható azon vá­lasztó, aki legalább 3 év óta folytatja kereskedé­sét, vagy iparát s a névjegyzékben ez a minősége ki van tüntetve. A választás f. évi május hó 5-ik napján délelőtt 9 órakor nyittatik meg s aznap délután 4 óráig tart. — Ismét a rendőrkutya. Minden újságol­vasó tudomással bir a nem rég elkövetett pacsa- tüttösi borzalmas gyilkosságról; ha más nem ra­gadta volna is meg figyelmét, e? az ultra mucsai hangzású helységnév bizonnyal emlékében maradt. Mint érdekes dolgot említjük meg, hogy a gazdag és előkelő gyilkosnak, Sipos Sándornak felfede­zéséhez az első nyomot dr. Plosz zalaapáti kör­orvos Scherlok nevű rendőrkutyája nyújtotta. íme mégis csak jó valamire a rendőreb. — Betörés Lábatlanon. A Dániel Endre tulajdonát képező lábatlani „Korona“-vendéglőben betörők jártak csütörtökön. A cementgyár telepén lévő vendéglő ivójában felfeszitették egy fejszével az asztal lapját, hogy a pénzesfiók tartalmát el­emeljék. Ott azonban összesen csak 6 kor. 2 fil­lért találtak, amit el is vittek, de hogy a pénz­összeg csekély volta miatt vigasztalódjanak, meg­ittak a hely színén 3 deci rumot és 5 deci boro­vicskát. Ezek után nyomuk veszett; a csendőrség keresi a tetteseket. A piszkei menyasszony: Margit néni. Boris néni. A feminizmus minden vonalon hódit. Eddig házasságba és házasságban férfi-emberek szoktak szédelegni, de ime most Piszkén Margit néni megfordítva csinálta a dolgot. A regényes história ott kezdődött, hogy a múlt hetekben Czirók Vince piszkei vendéglőshöz beállított egy 40—45 év körüli, kissé himlőhelyes arcú nő és szolgálatra ajánlkozott. A vendéglős kijelentette, hogy felfo­gadja őt, ha hiányzó cselédkönyvét azonnal elho­zatja. A nő, aki szendén kérte, hogy szólítsák őt egyszerűen „Margit néninek“, rögtön irt is a könyviért Kéméndre, ahol állítólag édes anyja, özv. Nagy Istvánná lakik. Mivel azonban a könyv 3 nap múlva sem érkezett meg, a vendéglős elbocsátotta Margit nénit, aki el is ment, de ugyan­akkor eltűnt a házból 13 üveg pezsgő és likőr is. Margit néni nem ment messzire, csak a szom­szédba, Novák Istvánnéhoz, ahol csak annyit kért, hogy engedjék kissé megpihenni, mert igen fáradt. Majd a 2 órai vonattal Kéméndre utazik anyjához. A pihenés idejét arra használta fel a jó svádájú nő, hogy teljesen megnyerte Novákné bizalmát és barátságát, aki végül Margit néni kérése foly­tán arra is vállalkozott, hogy összehozta azt Gál József nevű piszkei özvegyemberrel, aki iránt látatlanba is nagy szimpátiával viseltetett a ven­dég. A kéméndi utazásból eljegyzés lett tünemé­nyes gyorsasággal, amit elősegített Margit néni­nek az a kijelentése, hogy neki tízezer koronája van az ipolysági takarékpénztárban s anyja gaz­dag asszony. Hamarosan abban a programmban állapodtak meg, hogy ir anyjának ajánlott levelet, amiben tudatja vele eljegyzését, azután elutazik a Császárfürdőbe, ahol a bátyja kávés, ettől átveszi a 600 koronáját, amivel az tartozik neki. Innen Kéméndre megy anyjához, majd visszatér Piszkére s innen hármasban fognak Kéméndre utazni ház- tűznézőbe. Ezzel az ürüggyel kicsalt Nováknétól 44 koronát, gyűrűket s egyéb ékszert, teljes női fehérneműt, felsőruhát, cipőt, keztyűt, összesen 213 korona értékben. Özv. Szabó Pálné, szül. Nagy Margit, ahogy magát bemutatta, ezután jegyet váltott Császárfürdő állomásig, felült a vonatra és — azóta se hire, se hamva A csendőrség kinyomozta, hogy ez eset előtt 4 nappal Ipolyságon Vermes József építésznél állt be szolgálatba a jeles hölgy s ott Boris néninek nevezte magát. Könyve ott sem volt persze, de ígérte, hogy elküldeti azt Esztergomban lakó anyja által. Ipolyságon csak egy éjjelt töltött Boris néni, de bekasszált gazdája részére 3 kor. 70 fillér tej­pénzt, a mit tévedésből magával vitt, nemkülön­ben cselédtársának ridiküljét is. Innen utazott Piszkére. Piszkén Nováknénál hagyott egy csomó különböző monogramokkal ellátott piszkos, elnyűtt fehérneműt, amiket valószínűleg úgy lopkodott össze. A csendőrség országszerte körözteti Margit — Boris nénit, a kinek ösmertető jele, hogy felső két szemfoga hiányzik és bal mutatóujja hibás. Valószínű, hogy ő követett el tavaly Érsekújvá­ron is egy hasonló programm szerint lefolyt házas­ságszédelgést, a melyből 60 forintot és egy öltö­zet ruhát szerzett magának a körmönfont szédelgő asszony.--Az utca képe. A húsvéti ünnepek köze­ledtével megváltozott városunk külső képe. A megszokott arcok meggyérültek, uj arcokat lá­tunk az utcákon. Hiába, itt a húsvéti vakáció, sokan elutaztak és sokan megérkeztek. A viszont­látás öröme szinte rányomta bélyegét városunk külső képére. A kellemetlen időjárás ugyan sokat leront belőle, mert a sétáló közönség a meleg szo­bákban keres menedéket a szélvihar elől. — Párkány meghódítása. Porgesz Béla mozgófényképszinházát husvétvasárnap és hétfőn a párkányi nagyvendéglő dísztermébe helyezi át. Mindkét napon uj műsor lesz. Porgesz Béla teszi meg tehát az első lépést Párkánynak Esztergom­hoz. való csatolása ügyében, ami különben már csak a közel jövő kérdése. — Lopások Csolnokon. A csolnoki uj bányá­ban a napokban több lopás történt. A bánya részv. társaságtól nagy mennyiségű szerszámot, ásót, csákányt, edényeket, kalapácsot loptak el isme­retlen tettesek. György Gergely bányamunkásnak több rendbeli tarisznyáját lopták el ; ez esetben azonban megkerült a tettes Krach János csavargó személyében. — A Szerecsen-mozi húsvéti, rendkívül ér­dekes, szenzációs műsorára ezúton is felhívjuk olvasóink figyelmét. — Népmozgalmi statisztika. Esztergomban az anyakönyvihivatal adatai szerint 1912. márc. hó 24 tői 31-ig. Születtek: Horváth Ilona rk. bér­kocsis leánya, — Kovács Franciska Matild rk. földm. leánya, — Erős Gyula rk. földm. fia, — Gegenfurtner Amália Jozefa rk. utibiztos leánya, — Sallay József ref. csizmadia fia, — Fábrik Franciska rk. kőbányai munkás leánya, — Maradi Imre rk. földm. fia, — Sárközi Béla rk. háztar­tásbeli fia, — Cserge (fiú) halvaszületett, — Rayman Ha elegánsan, jól és olcsón akar ruházkodni, menjen a mi esztergomi KOMLÓS SÁNDORUNKHOZ BUDAPEST, VI., Andrássy-ut 7. szám. Kész angol felöltők 36, 41, 52, 60 és 70 kor. öltönyök 50, 55 és 60 korona. 55 55 Összes angol úri divat cikkek ben nagy választék. Esztergomiaknak külön előnyös árak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom