Esztergom és Vidéke, 1921

1921 / 126. szám

2 ES2T i£RGOM és VIDÉKE. 1921. november 3. számú közönség jelenlétében nyitotta meg a népfőiskolák tanfolyamait Palkovics László alispán a vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter kép­viseletében. Mátéffy Viktor nemzet­gyűlési képviselő üdvözölte az alispánt mint a miniszter képviselőjét. Dr. Novágh a szabadoktaiási tanács tit­kára fejtegette a Népfőiskolák fontos­ságát és Bodnár György kir. tanfelü­gyelő a kormány gondoskodásáért mondott köszönetét. Meg kell említe­nünk azt a nem várt dolgot, hogy a megnyitó ünnepélyen alig láttunk a hallgatók közül ott néhányat. Adományok avaskapui Mária- szoborra. Jakobek Jenő ivén a vas­kapui Mária-szoborra a következők adakoztak: Csere József és neje 500 K, Jakobek Jenő és neje 100—100 K, Muzsik Árpád és Margó János 40—40 K, Vincze László 30 K, Schmidt Lujza 25 K, Király László, Cserő és Wetzler, B., Scheiber Er­vin, N. N., Zalaba József ifj., N. N., Hajdú Ferenc 20—20 K és Korentsy Sándor 10 K. Orvosi hir. Dr. Molnár József a budapesti „Zita“ és Szt. Rókus f. kórház volt, jelenleg a m. kir. IV. kerékpáros zlj. orvosa rendelését 14- től 16 ónig (d. u. 2—4-ig) ÍV. Béla király-ucca 1. szám alatt megkezdte Mostoha városrész. Szentgyörgy- mező városrészről lesz szó az alábbi közleményben. Sok mindenféléről pa­naszkodnak Szentgyörgymező derék polgárai. Nagynehezen sikerült nekik kiharcolniok a fiúiskolában az 5. és 6. osztályt, de már az Árvaház-ucca rendezése nem sikerült. Lévén pedig az árvaházban leányiskola, melybe az egész városrész elemista leánykái járnak. Az iskolával szemben van egy köz, amely lényegesen megrövi­dítené az apróság útját, de télviz idején nem mehetnek arra, mert az Árvaház-uccán keresztülmenni nem lehet. Az uccának semmi vízleveze­tője nem lévén, viz vagy sártenger borítja az uccát. A városrész megle­hetősen messze esik Esztergom köz­pontjától, de fiókpóstahivatala nincs. Minden legkisebb postai küldemény miatt be kell jönniök a város köze­pébe, hogy postai küldeményük elme- hessen. — Igazán méltányos tehát a szentgyörgymezői polgárok azon ké­rése, hogy ott egy fiókpóstahivatal állittassék fel. Sok időt takarítanának meg ezzel a szentgyörgymezőiek, az idő pedig pénz. Az újbor hatása. Vármegyénk egyik jó bortermő községének hatá­rában a múlt napokban egy embert találtak, aki teljesen élettelenül feküdt az út mellett. Minden élesztési kísér­let hiábavalónak bizonyult és igy méltán halottnak tarthatták az arra járók s bejelentették a csendőrség­nek az esetet. A csendőrök azonnal kimentek a helyszínére s megvizs­gálták az ismeretlen embert és akkor khünt, hogy az illetőben bizony van élet, de még több újbor. Pár óra múlva teljesen magához tért az illető és ha kissé nehéz fejjel is, de haza ballagott. A hősök emlékét tehetségünk­höz képest igyekeztünk megünne­pelni. A kegyelet, amellyel a hősök­nek tartozunk, inkább a kíváncsiság, mint az őket megillető áldozatkész­ség jegyében részesült. Mert sok­sok áldozatra vagyunk kötelezve irántuk., azt minden kebel és szív érezni tartozik, sajnos, kevés ily ne­mesen érző kebelre és szívre találtak a szentgyörgymezői hősök temetőjé­ben 'pihepő hős katonák ; mert a vá­ros polgársága közül csak a követ­kezők járultak anyagi áldozattal a hős halottaink gyászünnepélyének épüle­tessé tételéhez és pedig: a Magyar Turista Egyesület Esztergomi Osztálya 1 koszorút, Sziklai kertész 7 darab koszorút, Csányi Ferenc 20 gyertyát, Géringer József 20 gyertyát, Szántai Imréné 3 koszorút, 5 gyertyát, özv. Jedlicska Rezsőné 11 drb. gyertyát, László Lajosné 1 koszorút és 4 gyer­tyát, Horváth András 4 gyertyát, Mráz Józsefné 1 koszorút, Berkovits család 1 csokrot ajándékoztak; eh­hez még egy két nevét be nem mondó adakozó járult, akiknek nemes lelkét áldja a jó Isten, az állomásparancs­nokság nevében pedig köszönettel adózunk mi a helybeli helyőrség ka­tonái. Az arcképes igazolványok hiá­nyában addig, mig azok érvényesítési újabb záradékolással visszaérkeznek) jogában áll az illetékes hivatali fel- sőbbségnek az igényjogosult részére írásbeli igazolványt adni, melyben igazolja, hogy . . . számú X. Y. (hi­vatali állás) tulajdonát képező iga­zolvány 1922. évre leendő érvénye sités végett a Szombathelyi Üzletve­zetőséghez fel lett terjesztve. Ezen igazolványon kitüntetendő, milyen kocsi osztályra jogosult az illető. A tulajdonos ezen igazolványt aláírásá­val köteles ellátni. A kiállító hivatal főnöke az igazolványt aláírni s a hi­vatal pecsétjével tartozik ellátni. Ezen igazolványra a vasút a tisztviselői jegyet kiadja. Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi számában „Orvosi díjszabás“ cimü hírünkbe sajtó hiba csúszott be. Rendelés az orvos lakásán nem 50, hanem csak 30 korona. Közalkalmazottak ingyenes gyógykezelése cimü legutóbbi hir bizonyára nagyon sokakat megtévesz­ted különösen azok közül akik min­dent irigyelnek. Ez a hir ebben a formában nem fedi a valóságot, mert ingyenes gyógykezelésről szó sincs. A tény az, hogy a közalkalmazottak minden néven nevezendő hivatalbeli jövedelmük után 2°/o-ot fizetnek be be állam pénztárába. Egy kisebb hivatalnok évenkint 5—600 kororo- nát fog befizetni „ingyenes“ gyógy­kezelés címén. Mekkora összeg esik a forga lomban levő bankjegyekből egy emberre? Németországban 94 mil­liárd márka értékű bankjegy és pénz­jegy van forgalomban. Ä lakosságra fejenkint 1593 márka esik. Magyar- országnak 22 milliárdnyi bankjegye van, amelyből 2800 korona esik egy lakosra ; Lengyelország 194 milliárd bankjegyet forgat, melyből fejenként 6929 lengyelmárka jut egy lengyel állampolgárnak. Ausztria 70 milliárd nyi forgalom mellett 11.666 koroná­val terheli minden polgárát ; Cseh­országban 11 és fél milliárdnyi a papírpénz, egy lakosra tehát 851 szokol esik. Románia egy hónapig megen­gedi az arany kivitelt. A román kormány rendeletet bocsátott ki, amely szerint megengedi a szabad arany­kivitelt egy hónap tartamára. Az ér­dekelteknek a kivitt arany ellenérté­két leiben kell fizetni a román határ vámhivatalokban. A „Magyarság“ című napilap, mely dr. Milotay István szerkeszté­sében jelenik meg, a keresztény nem­zeti irányzat intranzigens képviselője. Elsőrendű Írógárdája, vidéki és kül­földi tudósítói a lapot nemcsak ele­venné teszik, de jól értesültségével mindenkit tud tájékoztatni, minden közérdekű eseményről. Előfizetőinek számtalan kedvezményt nyújt s min­denkinek útbaigazítást, tanácsot ad „szerkesztői üzeneteiben“. A lap ki- adóhivatala Budapest, VII., Miksá- ucca 8. szám ingyen küld mutat­ványszámokat. Tűzifa és szén a legjutányosabb árban kapható Illés Sándor Eszter­gom, Szt. Anna-ucca 16. szám alatt. Megérkeztek az őszi női kalap divat újdonságok óriási választék­ban az Esztergomi Fogyasztási és Értékesítő Szövetknzet rövidáru osz­tályában. Széchenyi-tér 16. l/piMplr házat, lehetőleg kerttel, földet és VuIIIIuH rétet Ajánlatokat a kiadóba kérek. különféle női ruha, ezüst evőeszkö­zök, 2 darab fél éves kiváló fajma­lac, 1 darab karikás öntött vaskályha, 1 darab kútfej szívócsővel. Értekezni lehet délután fél 5 és 6 őrá között- Bővebbet a kiadóhivatalban Városi huniig jutányos áron eladó UUIIllfl a kiadóhivatalban. Cim FI rí fflfi a h°l°P-kútnál 7777 négyszetméter LlaUU akácás és gyümölcsös egy rész er­dővel. Cim : Kálvária-ucca 25. Szenttamás. különféle nagyságú faládák körül­belül 5 vaggon mennyiségben. Ki­sebb asztalos munkákra is alkalmas, tu­dakozódni lehet Sótér Józsefnél Szentta­máson, a téglagyár feletti házban. Préselt széna eladó Német-ucca 37. sz. alatt. Legjobb tetőcserepet éHser1|: genhofer-féle egyesült téglagyárak r.-t­Magántanítást vállalna iskolához egy harmadéves tanítójelölt pén­zért esetleg élelmezésért. Cim a kiadóban. Parti fi PC vagy igás kocsis állást keres ItU tillüd Kasparec Nándor Vámosmikola. Ajánlatok Miskó József leveleivel küldendők. Eladó a Német-uccai 18—20 Bővebbet ugyanott. számú ház. Pigrlrí egy hasas disznó Árok-ucca 12 szám alatt jutányos áron egy 2 éves nőstény kecske üri-ucca l. szám alatt­Fpllférptilf azon egyén, ki f. hó 22-én r biliül Cilii délelőtt 10 órakor a belvárosi plébánia templomban a katonamisén a padban ott felejtett esőernyőmet magával vitte, hogy azt kiadóhivatalunkba szolgál­tassa be. egy hízott nagy disznó Palkovics Károly-ucca 22. szám alatt. egy hizlalni való disznó Barkóczy- ucca 19. szám Szentgyörgymezőn. Vértesi lés. A nagyérdemű közönség b. tudomására hozom, hogy la­kásomon Kossuth L.-ucca 7. sz. (emeleten) férfi ruha szövetek, hozzávaló bélések illetve szabó kellékek a lehető leg­jutányosabb áron kaphatók. Teljes tisztelettel Draxler Alajos. 9 Kukorica csöves és morzsolt, továbbá árpa, zab kapható Spick Ferenc gabonakereskedőnél Esztergom, Csernoch-út 28. Kívánatra házhoz is szállít. Elsőrendű fagymentes téli káposzta csöves tengeri, hagyma és burgonya bármely mennyiségben jutányos áron beszerezhető a Fogyasztási Szövetkezet raktárában és üzleteiben. ÓBAJiVITÍSOK gyorsan és pontosan készülnek KIHALT KÓR ékszerész és órásnál, ESZTERGOM Széchenyi-tér 11. szám alatt. Veszek mindennemű fémet, sárga és vörösrezet, ólmot, ónt, fémhulladékot stb. a leg­magasabb áron bármely menyiségben. Kívánatra vi­dékre és házhoz is megyek. NÉMETH FERENC Deák Ferenc-ucea 18. sz. Hielött lefekszik vagy felkel jusson eszébe, az hogy szép csak úgy lesz, ha Dr. Lyons crémet, poudert, szappant, hajszeszt használ. Kapható Henning János ss Fia drogériájában, Esztergom Széchenyi tér 5. szám alatt (Pósta mellett) Kézi- j|J! munka férfi-, női-, fiú és gyermek cipők óriási választékban legol­csóbb árban kapható BAU £ B verseny áruházában Kossuth L. u. 4. (Három Szerecsen.) Tip-Top cipő különlegességek. Nyomatott Latezky János könyvnyomdájában Siinor JánoH-nnca 18—ÜQ.

Next

/
Oldalképek
Tartalom