Esztergom és Vidéke, 1919

1919-09-16 / 57.szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: SIMOR JÁNOS UCCA 20. SZÁM TELEFON 21., hova a lap szellemi részét illető közlemények továbbá előfizetési s hirdetési dijak stb. küldendők. A hivatalos rész szerkesztője: FEKETE REZSŐ. Főmunkatárs: VITÁL ISTVÁN. Laptulajdonos és a szerkesztésért felelős: LAISZKY KÁZMÉR. Megjelenik hétfő és ünnep utáni nap kivételével mindennap. Előfizetési árak: egy évre . 72 K., félévre . 36 K. negyedévre 18 K., egy hóra . 6 K. Egyes szám ára 50 fii. — Hirdetések árszabály szerint. — Kéziratot nem adunk vissza. Bettelheim Ernő szabadlábon. Bécs, szept. 15. Morgen illetékes helyről értesül, hogy Bettelheim Ernő nemrég elfogott kommunistát a leg­közelebbi napokban szabadlábra he­lyezik és Német-Ausztria egyik köz­ségében fogják internálni. Benner államkancellár nyilat­kozik Ausztriáról. Versailles, szept 15. Renner dr. osztrák államkancellár a rádió ügy­nökség tudósítójának mondotta, hogy a mai nap forduló pont az osztrák nép sorában. Eddig egy állam része volt Ausztria, ezután a hatalmak akaratából kis állammá lesz. Ha eb­ben a fájdalmas állapotban a nép­szövetség kellőkép s állandóan támo­gat bennünket, ebben az elszigetelt­ségben is meg fogjuk tudni állni a helyünket. Súlyos hadi terheket alig tudjuk elviselni. Gazdaságilag függő­ben leszünk valamennyi szomszé­dunktól. A világ félreértette Ausztriának Németországhoz való csatlakozó szán­dékát és azt hitte, hogy ez panger­manizmus és nacionalista túlozás, holott valóságban nem volt egyéb, mint kétségbeesésünk, elhagyatottsá­gunk kifejezése. Franciaország Ausztriáért. Paris, szept. 15. Sant Germaini békekötés alkalmából történelmi visz­szapillantást vetettek a volt Osztrák­Magyar Monarchia szerepére, hang­súlyozták a Monarchia bűnösségét, de szimpatikusán beszéltek az új osztrák köztársaságról, utalva arra, hogy a nagyhatalmak kivált Francia­ország, mindent el fognak követni, hogy az új államalakulat a béke­szerződéssel reárótt súlyos terhek ellenére is életképes maradjon. En­nek az az előfeltétele, mondják a szociáldemokrata lapok kivételével, hogy Ausztria minden hátsó gondo­lat nélkül mondjon le Németország­hoz való csatlakozásáról. Kormányválság Jugoszláviában. Belgrád, szept. 15. A kormány­válságban ma délelőtt ujabb fordulat történt. A radikálisok kijelentették, hogy nem hajlandók a koalíciós kormányba belépni, ha a délszláv klub és más politikai csoportok is résztvesznek bennük. Minthogy azon­ban a demokrata párt, valamint szo­ciáldemokraták, nem fogadhatják el a kompromissziumot, melyet Koro­setz dr. pártja felajánlott, tárgyalá­sokat megszakították s amig a pár­tok teljes megállapodásra nem jut­nak, a nemzetgyűlés nem tarthat ülést. Teschen még sem lesz a cseheké. Berlin, szept. 15. Későesti órák­ban érkezett Prágába Benes külügy­miniszter távirata Parisból, amely szerint a tescheni kérdésben a- ese­tiekre nézve kedvezőtlenül döntöttek. Kész a bolgár békeszerződés. St. Germain, szept. 15. Journal des Debats jelenti: a legfőbb tanács az osztrák békeszerződés aláírása után ülést tartott, melyen elhatározta, hogy a bolgár békeszerződést a jövő hét folyamáa nyújtja át a bolgár meghatalmazottaknak. Az olaszok elhagyták Fiumét. Fiume, szept. 15. Ma d. u. vál­tották fel az olasz tengerészegylet utolsó csapatait, amellyel holnap tá­voznak el Fiúméból. Dante Allighiéri és az Emanulli Filiberta nevű hadi­hajók is készülnek az elutazásra. A 137. számú amerikai torpedó naszád ma reggel odaérkezett. Hivatalos rész. Körözvény. Dolár Anna 22 éves, korneuburgi volt lakos folyó évi június 22-én lakásáról eltűnt s valószínűleg ön­gyilkosságot követett el. Nevezett középtermetű, kerek arcú, sötétszőke hajú, fogai épek, utoljára sötétkék kosztümben fehér blúzban, fekete fűzős cipőben volt, fehérne­műjében A. D. monogrammal. Körözendő, feltalálás esetén jelen­tés teendő. Esztergom, 1919. szept. 22-én. Alispán h. Dr. Szilárd vm. főjegyző. |j KÖZELLÁTÁS II Lisztkiosztás. Értesíttetik a város közönsége, hogy szeptember 14-iki helyi lapokban kö­zölt liszt adag megváltoztatott, mert a vidékről várt liszt mennyiség nem jött meg. Ennélfogva szeptember 15—21-ig terjedő időre személyenkint 40 deka fehér és 60 deka kenyér­liszt kerül kiosztásra a 13. számú lisztjegyre. Megnyugtatásul megjegyeztetik, hogy minden intézkedés megtörtént, hogy a jövő héten legalább a ren­des liszt adag legyen kiutalható. Húsvágás bejelentése. A közélelmezési hivatal ismételten felhívja az összes helybeli mészáros és hentes iparosokat, hogy minden héten csütörtökön d. e. 11 óráig a közélelmezési hivatalnak be­jelentendő, hogy ki mennyi vágó állatott (marha, borjú, sertés) szándékozik azon hét péntekén levágni. Ha valamely mészáros vagy hen­tes a kellő időben a vágó állatokat be nem jelenti, nevezettől a hatóság az illető állatot a vágóhídon el fogja kobozni. Cukorkiosztás ezidőszerint nem lesz. Minthogy a közönség egy része a közélelmezési hivatalt állandóan cukor kiadásért zavarja értesíttetnek, hogy ezidő szerint cukor kiosztás nem lesz, mert a megszállás folytán a cukorgyárak az állam tulajdonában nincsenek. Azonban a hatóság mindent elkö­vet, hogy bizonyos mennyiségű cu­kor, bármily uton vagy áron besze­rezhető legyen és annak megtörténte után a közönséget a helyi lapok ut­ján értesíteni fogja a kiosztásról. Őrlési engedély kérése A közélelmezési hivatalnak tudo­mására jutott, hogy a közönség nagy­része őrlési engedély nélkül Őröltet. Ezek alapján felhivatik a közön­ség, hogy akinek gabonája van, bármely malomban őrlési engedély nélkül, el fog koboztatni. Őrlési engedélyt a közélelmezési hivatal díjtalan adja ki és pedig házi szükségletre buza, rozs, negyedéven­kénti mennyiségre s gazdasági szük­ségletre árpa és tengeri darálásra egy­egy időre egy métermázsára. Úgyszintén felhivatnak az Összes malomtulajdonosok, hogy amely malomban ismételten őrlési en­gedély nélkül gabona fog talál­tatni, az illető tulajdonos szigorúan meg fog büntettetni és az iparenge­délye bizonyos időre fel lesz füg­gesztve. Egyben értesíttetnek az összes helybeli malom tulajdonosok, hogy a jelenleg kibocsájtás alatt álló őr­lési szelvényeket pontosan és lelki­ismeretesen töltsék ki és a vissza­maradt szelvényt őrizzék meg, mert ha a malom vizsgálatnál csak egy tétel is hiányozni tog, ugy a neve­zett ellen a fenti büntetések lesznek végrehajtva. A régi malomkönyvek tovább is kitöltetendők és megőr­zendők. A kereskedők elszámolása. Felhivatnak az összes hatósági cikkek elárusitásával megbízott ke­reskedők, hogy szeptember hó 18-án (csütörtökön) d. e. 12 óráig a rak­táron levő összes hatósági élelmicik­kek maradványairól a közélelmezési hivatalnak számoljanak el és pedig a lisztnél: . . . K fehér, . . . K buza, . . . K rozs, . . . K tengeri liszt stb. s egyben külön feltüntetendő a leszámolásnál, hogy mennyi a a raktáron levő régi lisztmeny­nyiség is. Az állapotos és szoptatós anyák pótléka. A közélelmezési hivatal meggyő­ződést szerzett arról, hogy többen a 20 %-os pótjegyet illetéktelenül el­vitték. Ennélfogva elrendelem, hogy csak azok kaphatnak jegyeikre (II. számra) október hó 1-én pótélelmet, akinek a jegyük felső részén dr. Berényi Zsigmond, vagy dr. Hamza József főorvos urak igazolják, hogy neve­zett állapotos (a 6-ik hónapban van), vagy szoptatós gyermeke van (egy éves korig) vagy, hogy aggkoru (70 éven felül van) és pótélelemre van szüksége. Akinél ezen tényállás jegyének fel­részén rávezetve, aláírva és pecséttel ellátva nem lesz, élelmet (pótlást) nem fog kapni és csalásért a rend­őrség a megtorló intézkedést fogja megindítani. Esztergom, 1919. évi szept. 14. Dr. Antony Béla polgármester. gg| HÍREK. |£j| Házasság. Kovancsek Jenő ma, f. hó 16-án déli Va 1 órakor vezeti oltárhoz a belvárosi plébánia-tem­plomban özv. Vörös József né urnő ked­ves leányát, Margitot. Szabadságon. Reviczky Gábor dr. vármegyei másod főjegyző kétheti szabadságra ment. A főgimnázium keresztvissza­helyezési ünnepélye kiváló érdek­lődés mellett folyt le vasárnap a fő­gimnázium nagytermében, melyet ez Telefon.-Távirat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom