Esztergom és Vidéke, 1930

1930-02-16 / 14.szám

Lázas nyomozással az autó után kutattak és a szálak Érsekújvárra vezettek. Hamarosan meg is találták. Nagy volt a meglepetés, amikor az autó tulajdonosa azt mondotta, hogy az autó kirándulásáról nem tud sem­mit. Rövidesen ez a rejtély is meg­oldódott. Alig egy órára, hogy a detektívek Érsekujvárott az autót megtalálták, a rendőrségen jelentkezett Szigeti Jenő ügynök és bejelentette, hogy ő járt Bátorkeszin az autóval és összebeszólt Dickkel. A soffőrnek — aki a dologról semmit sem sejtett — azt parancsolta, hogy éjnek idején többször vigye őt a falun keresztül. Ez meg is történt és így kelt lábra a hír, hoey vad száguldozás­sal betörők jártak Bátorkeszin. Ami­kor tehát az autó éjjel a falun több­ször végighajtott, Dick Manó hozzá­látott az önbetöréshez és elrejtette árúinak nagy részét. Másnap azután autósbetörésről íett feljelentést. Dick Manó ellen hatóság félre vezetése és biztosítási csalás cimén indítottak eljárást. Erre a furfangos lépésre az vezette a kereskedőt, mert anyagi helyzete nagyon rosszra­fordult. Szőgyénben nem engedik meg a magyar kultur­elöaúásokat. Megemlékeztünk már lapunkban annakidején, hogy Szőgyénben ki­bővítették az iparoskör épületét és teljesen új munkával átalakították, azzal uj külsőt is kapott a kör. A renoválási és az átalakítási költsé­gekre nagy összeget fordítottak, de fennáll még 30 ezer csehkorona. Most szinelőadásokból kívánják az összeget törleszteni, de emellett in­gyenes varró, és szövőnapokat is akarnak tartani. A falu jegyzője azonban meggá­tolni igyekszik a falu színmagyar lakosságának törekvéseit és nehéz akadályokat gördít a kulturelőadá­sok elé. Mikor beadták kérelmüket az elő­adások engedélyezése végett a köz­ség jegyzőjéhez, egy Holecz nevű volt légionistához, aki kereken eluta­sította kérelmüket. A nép érthető elkeseredéssel be­szél a jegyző eljárásáról, de nem tehetnek semmit, mert Holecz figye­lembe sem veszi a panaszokat. Az eset híre azonban már szárnyrakelt és remélhető, hogy a felsőbb ható­ság fülébe is eljut, ahol talán majd meghallgatásra talál a szőgyéniek kérése. Nyilvánvaló, hogy a jegyző a magyar lakosság egysége közé akar éket ütni és minden olyan tö­rekvést meggátolni, amely magyar megnyilatkozást tükröz. A szénában rejtőző macska megharapott egy hentes­inast. Pénteken reggel ismét egy súlyo­sabb macskaharapás volt Esztergom­ban. Hroba Lajos hentes és mészáros inasa, Major József felment a Ferenc József-út 73. számú ház padlására, hogy onnan szénát hozzon le. Amint a szénába nyalábolt, egyszerre csak éles fájdalmat „érzett bal kezefején és amint kirántotta a karját a széná­ból egy macska ugrott elő. A macska elég erősen harapta meg Majort, úgy hogy a fog nyom ok helyén kibuggyant a vér. A harapás nagy fájdalmat okozott. Major azonnal elment a Kolos­kórházba, ahol sebét bekötötték és azt tanácsolták, hogy utazzék Buda­pestre, a Pasteur-intézetbe. A fiu védőoltás céljából el is utazott. A Szabad Egyetem e heti tanrendje: Hétfőn, február 17-én: D. u. 5-6-ig. Dr. Balogh Albin szentbenedekrendi gimn. tanár: A hazai őskereszténységről. Harmadik óra: A kereszténység belső élete és küzdelmei. D. u. 6—íg. Dr. Csonkás Mihály reáliskolai tanár: A napkirály ko­médiása. Hetedik óra. A Napkirály komédiása. Moliere mániákusai. Pénteken, február 21-én: D. u. 5—6-ig. Dr. Laky Vilmos szentbenedekrendi gimn. tanár: Gö­rög földön. Hetedik óra. Peloponné­ses ós a régi emlékek. D. u. 6—7-ig. Dr. Marczell Ár­pád reáliskolai tanár: Európa mai válsága. Harmadik óra: A megoldás útjai: kommunizmus, fascizmus, Pán-Európa, a paktumok. Az előadások helye: a reáliskola emeleti III. oszt. tanterme. Beiratkozás naponta d. e. 10—11 óra között a tanfolyam vezetőjénél, Obermüller Ferenc reáliskolai igaz­gatónál, az igazgatói irodában (Deák Ferenc-utca 2. sz. földsz. 1. ajtó.) AZESZTERGOII KERESKEDELMI TÁRSULAT KÖZLEMÉNYEI Klinda István mérnök előadása iránt élénk érdeklődés mutatkozott. Mint hozzáértő előadó rámutatott a célszerű világítás előnyeire, megma­gyarázta a különféle világító testek közötti különbséget, bőven fejtegette a villamos világítás lényegét és sok olyan körülményre mutatott reá, amelyekről eddig tudomásunk nem volt. Az élvezetesen előadott szak­előadást nagy érdeklődéssel hallgat­ták meg kereskedőink, kik az önzet­len magyarázatot lelkesen megtap soiták. A villanyvilágítás kérdése annyira sokoldalú, hogy erről a tárgyról még nagyon sokat lehetne beszélni. Valószínű, hogy még egy kiegészítő előadásra is szükség lesz. Az általános gazdasági helyzetre élesen rávilágít a parlamentben el­hangzott azon vád, hogy a Beszkárt főtisztviselői aránytalan nagy fizetést húznak, amikor az országban a mun­kanélküliek száma rohamosan növe­kedik. A leglojálisabb kormánypárti férfiak is gondolkodóba esnek, ami­kor a gazdasági élet egyes megnyil­vánulásai hibákat tárnak elénk. Jól tudjuk hogy tökéletes munka nem létezik hogy a hatóság minden érde­ket kielégíteni nem tud, viszont azon­ban tény az, hogy helyi politikánk is hibás. Most pl. felemelték a köve­zetvámot és igy a vidéki gazdák egyáltalában nem jönnek be a vá­rosba. A felemelt kövezetvám foly­tán kevesebb bevétele lesz a városnak mint volt a kisebb vám .mellett. Ez természetes, mert a sok apró összeg többre megy, mint a kevés nagy összeg. Esztergomban a helypénz 2 pengő, Dorogon 60 fillér. Ha tehát a megyei gazda Dorogon tudja eladni feleslegét, lényeges megtakarítást ér el. Ugyancsak hibáztatják az árusok, hogy itt a legkisebb piszokért 10 P bírságot kell fizetniök, mig Dorogon hasonló birságra még soha sor nem került. Ezek a jelentéktelennek látszó pénzbeli különbözetek sorvasztják el a mi piacunkat és ha hatóságunk, amely mindenkor megértést tanusí tott eddig bajaink iránt, nem fog eré­lyesen közbelépni, akkor bizony a hetivásárok teljesen meg fognak szűnni városunkban és akkor min­den ragyogni fog a tisztaságtól, de a lüktető vérkeringésbe zavarok fog­nak jelentkezni. Erre az ügyre leg­közelebb kimeritőbb tanulmány után vissza fogunk térni. Társasvacsora. A társulat tagjai óhajtása folytán február 22-én, szom­baton este fél 9 órakor újból társas­vacsorát rendezünk, melyre már most lehet előjegyezni a klub gond­nokánál. (•— ei) HÍMEK Jó volna . . . Jó volna veled hegyekre mászni, lejtőkön rohanni volna jó, napos tisztáson vigan cicázni, vad csúcsokon, hol szikráz a hó . . . harangvirággal harangozni, sötét erdőben kalandozni, minden illatot magunkba szívni, egy vén parasztnál tejet inni . . . beleszédülni napba égbe, beleszédülni egymás szemébe, versenyt futni az esti széllel, csillagot lesni csendes éjjel, az egész világot megölelni . . . jó volna együtt boldognak lenni! Szántó Magda. Püspöki konferencia. Dr. Serédi Jusztinián bibornok-hercegprimás f. évi március 3-ára budai palotájába tanácskozásra hívta össze a magyar­országi latin és görög szertartású római katolikus püspöki kart. Főigazgatói látogatás. Acsay István dr. budapestvidéki tankerületi kir. főigazgató kedden és szerdán városunkban tartózkodott a bencés gimnázium meglátogatása céljából. A tapasztalt tanulmányi előmenetel felett a legteljesebb elismerését fe­jezte ki. A lekéri plébános utóda. Zéle­nyák János halaiával megüresedett lekéri plébániára Lányi József dr. felszentelt püspök Zachár Ádám ipolyszakállasi esperes-plébánost ne­vezte ki. Halálozás. Papp Mária Laura fogadalmas nővér, a Paulai Szent Vincéről nevezett irgalmas nővérek miskolci társházának tagja, folyó hó 11 én este fél 10 órakor, életének 59-ik, rendi szolgálatának 42 ik évé­ben az esztergomi Vörös Kereszt­kórházban elhunyt. Az örök hazába költözött irgalmas nővér temetése csütörtökön délután fél 5 órakor volt rendi társnőinek meleg részvéte mellett a szentgyörgymezői temető kápolnájából. A főszékesegyházi énekkar mai műsora. Mise : Hstvened vasárnap­ról. A szentmisét Drahos János pápai prelátus, kanonok mondja. Introitus, graduale és Communio korál. Goller: Missa Clementis, G-dur, vegyeskarra orgonakisórettel. Goller : Bonum est, offertorium. Mise végén Buchner: Ave Maris Stella. A közigazgatási bizottságban kisorsolták a folyó évben lejáró mandátumokat. A közigazgatási bizottság miután új törvény értelmé­ben megalakulván, keddi ülésében sorsolta ki, hogy a bizottság tagjai közül kiknek a mandátuma járjon le a folyó évben, valamint azokat is, kiknek tartson két esztendeig. Az elnöklő baráti Huszár Aladár dr. főispán a sorsolás megejtése után az eredményt a következőkben hir­dette ki: folyó év végén lejár gróf Eszterházy Móric, Fehér Gyula dr., Lőke Károly, Péntek Pál és Réhling Konrád bizottsági tagok mandátuma, két évig tart még Bleszl Ferenc, gróf Degenfeld-Schönburg Ottó, Ghyczy Elemér, Mátéffy Viktor és Schmidt Sándor bizottsági tagok mandátuma. Gyászrovat. Nemes Ferencné sz. Rappauer Mária f. hó 11-én életé­nek 26 ik évében elhunyt. Temetése csütörtökön volt a szentgyörgyme­zői temetőben. Hajnali Kálmán új szerzemé­nyeinek sikere. Nemrég hagyta el a budapesti „Elef-nyomda sajtóját Hajnali Kálmán új egyházi énekei­nek kottája, amely négy éneket tar­talmaz. Az első ének Rudnyánszky­tól Ave Maria, a második Sík Sán­dortól: Az andócsi Máriához, a harmadik Veszély Gézától: Az Ol­táriszentséghez és a negyedik egy Tantum ergo. Mind a négy ének kitűnő megzenésítése Hajnali Kál­mánnak, a Turista Dalárda kiváló karnagyának. A művet az ország sok helyéről rendelték meg és min­denünnen a legszebb elismerő soro­kat küldik a szerzőnek. Az éneke­ket az esztergomi főegyházmegyei hatóság is jóváhagyta és így két­szeres sikere lesz. A kotta 2 pen­gőért kapható a szerzőnél. A reáliskola hangversenye. Már­cius 1-én, szombaton este fél 8 óra­kor a Fürdő-szálló színháztermében nagyszabású hangversenyt tartanak a reáliskola növendékei. A hang­verseny után az iskola volt növen­dékeinek egy bizottság táncestélyt rendez. Mind a hangverseny, mind a táncestély elé nagy érdeklődéssel tekint a város fiatalsága és az úri közönség, mert a reálisták zenetu­dása ismert és a táncestélyen pedig a pár évvel ezelőtt kiválóan sikerült Reál-bál kedves emlékei elevenednek meg. Szerencsétlenség a korcsolya­pályán. Péntek este súlyosabb bal­eset történt a Saskert-korcsolyapályán, ahol Szölgyémy Klári, Szölgyémy Gyula ny. igazgatótanító leánya el­elesett a jégen és csuklótörést szen­vedett. A pályán levő ismerősei azonnal elvitték Hamza József fő­orvoshoz, aki elsősegélyben része­sítette. Ezután elmentek a Kolos­kórházba, ahol megröntgenezték. Bekötözés után Szölgyémy Klárit szülei lakására kisérték. Színielőadás a főgimnázium­ban. Hirt adtunk ró'a, hogy a szent­ferencrendi fiuinternátus növendékei f. hh 23.-án a főgimnázium díszter­mében 6 órai kezdettel műkedvelői vidám előadást rendez. Színre kerül Jurka József 3 felvonásos bohózata a „Három naplopó". Mint értesülünk mind a rendezőség, melynek élén P. Andreska Felicián s. prefektus áll, mind a szereplő ifjúság legjobb tudá­sukat viszik a színpadra. Felhívjuk közönségünk figyelmét, ki mindig Legolcsóbbak a maradékok Virág és Szántónál. "9%

Next

/
Oldalképek
Tartalom