93 találat (0,139 másodperc)

Találatok

1. 1997-12-18 / 51-52. szám
[...] első önálló tárlatát F Zámbó István rendezte és nyitotta meg Ugyanez [...] hogy az öröktől fogva létezőt kerese Festői alaptémáit azon a titokzatos [...]
2. 1930-06-26 / 50.szám
[...] és Vicze Rozália rk Szenes István rk kórházi udva­ros ós Drahos Erzsébet rk Maj­tényi István rk vasöntősegéd és Tóth Rozália [...] 9 flflC 7 ffl ient kerese k Sári sáp község laUadtlalatU [...]
3. 1990. szeptember / 17. szám
[...] Lajos Dr Dinnyés Jó­zsef Farda István Schiller Ker­tész Tamás Jónás Zsigmond [...] Lajos Dr Dinnyés Jó­zsef Farda István Schiller Ker­tész Tamás Jónás Zsigmond [...] MSZP Reményi Károly KDNP Szabó István FKgP Szász Sándor MSZMP Szerencsés [...] véleményem hogy kiemelt központi támogatás kérése a város jogos igénye Ezért [...]
4. 2000-12-14 / 50. szám
[...] látta vendégül Miután dr Horváth István az EPE elnöke köszöntötte a [...] és a városfejlesztés néhány égető kérése is Megemlítette a képviselő a [...] tervezendő Mindszenty szobrot dr Kelényi István művészettörténész főiskolai docens támasztotta alá [...] megküldik az alapít­vány kuratóriumának Sári István városi főépítész Meggyes Tamás polgármester [...]
5. 1938 / 57. szám
[...] Az átképző tan­folyamok irányítója Kultsár István az értelmiségi munkanélküliek kor­mánybiztosa Augusztus [...] úgy találja hogy az illető kérése megokolt ak­kor amennyiben az Önállósítási [...] ígérkező gyakorlati életpá­lyákra A Szent István emSék és a szenttamásiak den [...] a Szentta­más hegyen épülő Szent István em léknek határidőre el kell [...]
6. 2000-11-02 / 44. szám
[...] Mócska Szovák Kornél és Tring­li István előadása után kerekasztal beszélgetésre került [...] amelyen többek között a Szent István Strandfürdő volt kazánházában történő öltöző [...] kapcsolatos felhasz­nálási előszerződés tulajdonosi hozzájárulás kérése a kórházi konténerek bontásához energiatakarékossági [...] magyar királyság megszületett Most Szent István királyt a korabeli források megközelítésével [...]
7. 1904-08-14 / 65.szám
[...] hálaadó isteni tisztelet lesz Sz István napja A bibornok hpri­más f [...] megjelent XLV számú körlevele Sz István ünnepére nézve a következőket tartalmazza [...] miniszternek rendeletét mely a Szent Istvánt követő vasárnap munkaszünetének részleges felfüggesz­téséről [...] teljesíteni Nem hagyott nyugodni utolsó kérése telje­sítettem végső óhaját melyet Mariska [...]
8. 1914 / 63. szám
[...] specialiter Nagybol­dogasszony napján egyúttal Sz István emlékezetét is megülik Igaz hogy [...] azon hogy Nagyboldogasszony és Sz István királyunk emlékezeté e nagy idők [...] valaha országunk istápja Hol vagy István király téged magyar kíván Reménységünk [...] tisztikarral szemben ha külön engedelem kérése nélkül közre­adjuk Miért Azért mert [...]
9. 1932-07-03 / 53.szám
[...] VERMES IGNÁC Kossuth utca 10 kérése patrónusukkal Szent László­val együtt A [...] Héregei vagyunk Bánydsa József ffliklóssy István f Miklóssy István 46 éven át az esztergomi [...] éves korában half meg Miklóssy István különös tipusú ember volt Különös [...] rokonságon kivül dr Brey er István felszentelt püspök dr Drahos János [...]
10. 1990. április / 6. szám
[...] út jajveszékeléssel leért hozzá­juk Berkesi István ny erdész elbeszélése ő is [...] mű­ködő kutat Megerősíti Dr Hor­váth István az esztergomi BALAS­SA BÁLINT Múzeum [...] ha­lálát A tragikus sorsú Enyedi Ist­ván az Esztergom belvárosi teme­tőben nyugszik [...] és a tanároknak az a kérése hogy aki nélkülözhető vagy feljavítható [...]
11. 1929-06-16 / 45.szám
[...] fog megjelenni Kiadó hoz­zánk érkezett kérése alapján tiszte­lettel felszólítjuk mindazokat akik [...] vasbeton a köz­jólét szolgálatában Petró István A községek villamosításáról Dr Gesz­tely [...] konferencia nagyjelentőségű eredményét ismer­teti Vásárhelyi István dr a Magyar Külpolitika legújabb [...] nemrég megjelent visszaemlékezései nyomán Tisza István grófról közöl a lap jellemző [...]
12. 2005-03-10 / 10-11. szám
[...] pedagógus és a hagyomány­ápolás Pénzes István még nyitrai főiskolás korában fogott [...] szülőföld Kürt története és Májer István ottani tevékenysége érde­kelte aki saját [...] hónapban más országot március Pénzes István Fontos kérdésnek tartotta hogy a [...] kapituláció követelésével Görgeynek csak egy kérése van kíméljék meg a 13 [...]
13. 1926-11-07 / 89 .szám
[...] Medárd dr Machovits Gyula Nád­ler István Karcsay Miklós dr Fe­hér Gyula [...] 44 000 ölveczky Fe­renc Rudolf István Marko György­né Szathmáry József dr [...] Bárdos József Nagy Imre Vi­lághy István Sprincz Alajos Tamás Ferenc Mattyasóvszky [...] Kultur vezetőségének de azért van kérése is Az olyan szép sportképet
14. 1908-04-09 / 29.szám
[...] pályá­zott volt főügyész dr Földváry Ist­ván választatott meg A főjegyzői állásra [...] Pálfi Rezső Némethy László Ujfalusy István és Vereh János A küzdelem [...] kifelé nyíljanak mert habár figyelmezte­tése kérése talán mosolyra is ger­jeszt egyeseket [...] tagja volt polgári társaságunknak Rakovszky István Esztergomban Rakovszky István a képviselőház elnöke valóságos belső [...]
15. 1931-05-14 / 39.szám
[...] Mátéffy Viktor távozik Most Rostássy István kir mérnök villamos szakértő ad [...] job­bat adni Gróhnak az a kérése hogy a Hungária ne 600 [...] Károly gróf Esterházy Móric Hász István tábori püspök és Böhle Kornél [...] irodaigazgató 17 én dr Csárszky István prelátus kanonok Tornaünnepély a tanítóképző­ben [...]
16. 1934-04-01 / 26.szám
[...] világítás Ez az itt lakók kérése Krepdesinek ruha díszek gom­bok csattok [...] tart Ez alkalommal vitéz Szabó Ist­ván kir tanfelügyelő tart előadást A [...] és közbenjárt hogy a Mo­vero kérése mégis teljesedjék Schmidt Sándor dr [...]
17. 1932-06-23 / 50.szám
[...] mint külföldön Egy szegény ember kérése Szerkesztőségünkben egy szegény nagy bajba [...] rk 3 éves Ipoly­szalka Kriskó István rk 53 éves földm Teplán [...] nagy sikere Trillap partnere Homonnay István volt A nehéz énekes szerepben [...] játszotta a főszerepet Azután Homonnay István tünt ki Kis sze­repe volt [...]
18. 1934-04-12 / 29.szám
[...] 14 iki egyesületi Nagyboldogasszony Szent István ünnepségen közre­működjenek Felhívás a város [...] A bizottságnak az a tiszteletteljes kérése hogy ismert önzetlen mun­káját szíveskedjék [...] polgársá­gát az elnökség Gyászhír Palásthy István nyűg igazgató tanító és főkántor [...] nagyprépost Farkas Jenő gyáros Hajdú István ny jószág­kormányzó Malus Gyula gyáros [...]
19. 1995-04-20 / 16. szám
[...] tárgyalására hívta össze Dr Kemenszki István rendőrkapitány sajtótájékoztatójából 1 Beszámoló a [...] Ferenc ESzB elnök 13 Vizsgálat kérése az Esztergom és Vidékében megjelent [...] sérel­mére elkövetett betörésnek az elkö­Baranya István 33 éves a Mind­szenty iskola [...] Mindszenty iskolában Bánhidy László Bara­nya István Berényi Vilmos dr Magyarsóki Ferenc
20. 1896-02-27 / 17.szám
[...] nyolcvanöt kiküldöttnek megválasztására dr Föld­váry István városi főügyész mint iparha­tósági bizfos [...] Szilányi Ferenc érseki helynök Szt Istvánról ne­vezett esztergomvári prépost és nyitrai [...] Velebnyi János második dékán Milakovszky István könyv­tárosok Rangl Antal és Varga [...] Bremecz társainak minden intése és kérése dacára visszatért a bányába hogy [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind