Esztergom és Vidéke, 1934

1934-04-01 / 26.szám

szénbánya rt. 200 P, Magyar Álta­lános Kőszénbánya rt. 100 P, Pesti Hazai Első Takarékpénztár 50 P, Esztergomi Kereskedelmi és Iparbank 20 P, dr. Török Mihály prelátus­kanonok 20 P, Réhling Konrád m. kir. bányaügyi főtanácsos Tata­bánya 10 P. A társulatba számos új tag lépett be. A szervezkedés to­vább folyik. Tag lehet minden ér­telmes és tisztességes polgár. A tag­sági dij évi 4 P. A belépő tagok Esztergom törökuralom alól való felszabadulásának kétszázötven éves jubileuma alkalmából bő tartalom­mal és sok képpel megjelent „Em­lékkönyv "-et (bolti ár 10 P) is meg­kapják. Itt emiitjük fel: dr. Balogh Jenő felsőházi tag, a Magyar Tudo­mányos Akadémia főtitkára arról ér­tesítette a társulat igazgatóját, hogy az Emlékkönyvet a tudós társaság történelmi bizottságának is bemu­tatta. Esztergom lég- és gázvédelme. A csehek állandóan fejlesztik repülő­hadseregüket. Készen állanak, hogy bármely pillanatban légi flottájukkal támadást intézzenek. Esztergom ha­tárváros és igy az első magyar vá rosok között lenne, amelyek a légi támadás veszedelmének ki lennének téve. Ezzel szemben mi felkészült­ség nélkül állunk, a lakosság eddig még semmiféle oktatást nem kapott, hogy mitévő legyen egy légi táma­dás alkalmával. Teljesen tájékozat­lan, de azt sem tudja, hogy mit te­gyen, ha gázbombákkal támadnának a csehek. Elkerülhetetlenül szüksé­ges, hogy a lakosság megfelelő ki­oktatásban részesüljön. A kellő ki­ok atás után azután egy próbariadót kell rendezni, hogy a lakosság teljes tudatában legyen, hogy mit kell tenni. Németországban megfelelő pincéket építenek már a háztulajdonosok is erre a célra az államtól segélyt kap­nak. Ideje lenne, ha nálunk is tör­ténne bajt megelőző intézkedés. Állandóan frissen csapolt sör az „Arany Bárányában. A mai naptól kezdve állandóan frissen csapolt sör kapható az Arany Bárány­ban, továbbá elsőrendű fajborok, hideg és meleg ételek. Kitűnő, ma­gyar konyha, figyelmes kiszolgálás, szolid árak. Midőn erről a nb. közön­séget tisztelettel értesítem, szives párt­fogását kérem Szabó Ferenc vendéglős. Csatornázzák a Mária Terézia­utcát. Végre megindultak a Mária Terézia-utcában a csatornázási mun­kálatok. Ezzel a munkával a fejlő­dés terére lépett ez az utca. A csa­tornázás elkészültével felemelik az utca szintjét. Már most felhívjuk a figyelmet, hogy az utca szintjének felemelése után a Hősök ligetét kell elkészíteni a fásítással. Életveszélyes út. A Szentjános ­kúthoz vezető út két oldala már csaknem teljesen beépült. Nagyon szép utcarész alakul ki Kedves az utcakép. Sajnos azonban ebből az utcából a Szatzlauer-pincétől Szent­györgymezőfelé egy olyan elágazó út húzódik, amely a főútvonalnál szakadékot képez. Rossz itt a korlát, este pedig nincs világítás. Életveszé­lyes már itt a közlekedés. Halaszt hatatlanul szükséges a part megvé­dése. Ugyanígy a világítás. Ez az itt lakók kérése. Krepdesinek, ruha díszek, gom­bok, csattok legolcsóbban Kemény­nél. Asztalos munkákat, javításokat jutányosán és pontosan készit THÓMA József asztalos, Kossuth Lajos-u. 27. Névmagyarosítás. Buckler Adolf várm. számv. tanácsos családi ne vét a belügyminiszter engedélyével „Bónyi"-ra, Znak Ferenc várm. szám­ellenőr pedig „Tihanyi"-rA változtatta. Uj dijnok a kir. Adóhivatal­ban. A pénzügyminiszter dr. Thu­róczy Antalt az esztergomi kir. Adó­hivatalba dijnoknak kinevezte. Az új dijnokot az állástalan diplomások 'közül nevezték ki. Magas a kövezetvám az autók után. Mind gyakrabban panaszolják, hogy az Esztergomba érkező autók után fizetendő kövezetvám igen ma­gas. Egy pengőt kell fizetni nálunk, holott más városban jóval kevesebb a dij. A motorbiciklik kövezetváma is igen magas. Jól tenné a város, ha idegenforgalmi szempontból a magas dijakat mérsékelné. Qondnokváltozás a Vaskapun. Dávid Jenő a Vaskapu eddigi gond­noka megválik állásától. A gondnoki állás uj betöltésével kapcsolatban rá kell mutatni arra, hogy ezt a festői szépségű helyet méltóképpen rendbe kell hozni. Az új gondnoktól foko­zottabb karbantartást, a turista kö zönség megfelelő és pontos kiszol­gálását kell követelni. Elszaporodtak a szarkák. Esz tergomban igen elszaporodtak a szarkák és ennek következtében ve­szedelem fenyegeti éneklő madarain­kat. Amúgy is kevés éneklő mada­runk van. Kisebbíti számukat egy másik veszedelem. A macskák is pusztítják hasznos madarainkat. A madárvédelem érdekében sürgős in­tézkedést kérünk. A főszékesegyházi ének- és zenekar húsvéti műsora. Nagy szombaton az esti feltámadáskor: Seyler: Angelus és cum transisset Buchner : Exsurge (kispapok ének­kara.) Kersch: Domine probasti me és Resurrexi. Feltámadt Krisztus. Quadflieg: Te Deum. Büchner : Re­gina coeli Haller: Tantum ergo. Pá­pai himnusz. — Húsvét vasárnap­ján : Buchner: Ecce Sacerdos. Gires­bacher: Hac dies graduale Victimae pascali sequentia, koraliter. Filke: Terra tremuit offertorium. Mozart: Koronázási mise C-dur. Pápai him­nusz. — Húsvét hétfőn : Griesbacher: Haec dies graduale, Victimae paschali sequentiae, koraliter. Filke: Angelus Domini offertorium. Gruber: Mise c-moll. Mind a két napon az Introi­tus és Communio koraliter. A táti német anyanyelvű ifjúság előadja Esztergomban a „Cigány Panná £í-t. A táti műkedvelő ifjúság jövő vasárnap, április 8 án, Eszter­gomban, a Kat. Legényegyletben előadja Almási Tihamér Cigány Panna c. háromfelvonásos népszínművét, melyet Taton már nagysikerrel elő adtak. Azok, akik ezt az előadást látták, elragadtatással nyilatkoztak a táti műkedvelők teljesítményéről, akik német anyanyelvűek és mégis oly szépen, tisztán csengő magyar­sággal adták elő ezt a magyar szín­művet, hogy az a kívánság merült fel: látogassanak el gárdájukkal vá­rosunkba is. Most eljönnek. Vendé­geink lesznek. Fogadjuk a táti ifja­kat szívesen és nézzük meg előadá­sukat, melyet a táti frontharcos egye­sület alapja javára rendeznek. Elő­adás kezdete este 8 órakor. Hely­árak 1 P, 50, 30 és 20 fill. Többek érdeklődésére közölhetjük, hogy jegy elővételről gondoskodva lesz. Bőveb­bet a jövő számunkban. Húsvéti szertartások a belvá­rosi plébánia-templomban. A bel városban a föltámadási szertartás és körmenet este 7-kor lesz. A templom vegyeskarának műsora : Ammer J. : „Exurge" vegyeskar. „Domine pro­basti me" falsobordoni, a többi rész népének. Husvétvasárnapján szent­misék a szokásos időben. A 9 órai nagymisén a templom ének és ze­nekara Deák Bárdos György : „Missa in hon. Sancti Emerici"-jét adja el­Ammer karnagy vezetésével és Haj­nali Kálmán orgonakiséretével. A mi­sében előforduló szólórészeket Taky Marianna és Müller Antalné éneklik. Offertoriumra A. Wiltberger „Terra tremuit" énekli Taky Marianna, dr. Rosenmüller Zoltán hegedűkiséreté­vel. Fél 12 órakor gyermekkar, há­romszólamu húsvéti énekek. Szólista. Ammer Judit III. o. t. D u. a szo­kásos időben litánia. Húsvéthétfőn a 9 órai nagymisén gyermekkar énekel. Az orvosszövetség törvényha­tósági tagküldése. Gönczy Béla kórházi igazgató halálával megüre­sedett törvényhatósági tagsági szék. A komáromi és esztergomi orvoszö­vetség április 14 én választja meg a kiküldendő tagot. A választás elnöke Stockinger János vm. tiszti főorvos lesz, helyettes elnök pedig Poletta Ernő orvos. Mint értesültünk a szö­vetség dr. Hamza Józsefet fogja rendes tagnak, dr. Balassa Gábor kisbéri orvost pedig póttagnak vá­lasztani. Felhívás az iparosokhoz. Az ipartestület tagjait felkéri az elnök ség, hogy a belvárosi plébánia-temp­lom feltámadási körmenetén való részvételre szombaton este 6 órakor az ipartestületben gyülekezzenek. A MÁV. helyi nyugdijasok ko­szorú és gyámolitő egyesülete felkéri tagjait — a tényleges vas­utasokat is —, hogy a feltámadási körmenetre megjelenni és zászlónk alá sorakozni szíveskedjenek. Az Elnökség. Filléres gyors megy Egerbe. Április hó 22 én Esztergomból fillé­res gyors indul Egerbe, ebbe a fé­nyes történelmi múltra visszatekintő városba A kirándulás, melyet már a mult évben óhajtott közönségünk, előreláthatólag igen sikerült lesz. Az érdeklődés máris élénken mutatkozik. Részvételi dij mindössze 4 80 P. Ebéd (menü) 1.30 és 1.80 P. Ebé det csak akkor tud az idegenforgalmi hivatal biztositani, ha annak ára a jelentkezéskor előre be lesz fizetve. Indulás Esztergomból kb. 6 órakor. Esztergom—Budapesti vonalon, ahol felszálló lesz, a voiat m?g fog állni. Jelentkezési határidő április 12, d. e. 12 óra, A kirándulás csak akkur lesz megtartva, ha legalább 500 jelent kezŐ lesz Bővebb felvilágosítást kész seggel nyújt az Idegenforgalmi Hiva­tal (Magyar Király épület). A ritka szép és olcsó kirándulásra külön is felhívjuk olvasóink, figyelmét. Credo gyűlés. A Credo Egyesü­let április hó 8-án, jövő vasárnap, a Belvárosi Kat. Olvasókörben gyűlést tart. Ez alkalommal vitéz Szabó Ist­ván kir. tanfelügyelő tart előadást. A tagokat kérjük a teljes számban való megjelenésre. Vezetőség. Az „Országos Kamaraszínház" április hó 4 én „Marusja" c. 4 fel­vonásos színjátékkal kezdi meg az előadásait. Este 10 órakor Induló vonatot kérünk. Húsvéttel megindu t az esz­tergomi idegenforgalom. Már tavaly nehezményeztük, hogy Esztergom­ból korán indulnak Pest felé az esti vonatok. Hét órakor megy az utolsó vonat és igy a kirándulók kényte­lenek hazautazni, holott itt szeret­nének még tölteni egy két órát. Kér­jük a várost, tegye meg sürgősen a lépéseket, hogy Esztergomból este 10 órakor indítsák Pe^t felé az utolsó vonatot. Baleset. Lusztig János csolnoki lakosnak, március 24-én, a gyalugép elkapta balkezét és ujjait összeron­csolta. Az új iskolaszék első gyűlése. Esztergom város ujonan megválasz­tott iskolaszéke a mult héten tar­totta első gyűlését. Ez alkalommal Fehér Gyula nagyprépost korelnök­le'te alatt "az iskolaszék először elnö­köt választott. Egyhangúlag Glatz Gyula polgármestert választották meg. Alelnök és előadó dr. Brenner Antal főjegyző lett. A gyűlésen szóba ke­rült a továbbiakban a Szent Imre fiúiskola udvarának megnagyobbí­tása. Vitéz SZÍVÓS Waldvogel József azt indítványozta, hogy az iskola mögötti kertet kell játszótér és tor nagyakorlatok céljára felhasználni Lepold Antal prelátus-kanonok a zárda elemi iskola elnéptelenedésére hívta fel az iskolaszék figyelmét. Ha bekövetkezne az elnéptelenedés, a miniszter megvonná az államsegélyt Azt ajánlotta, hogy a városnál meg­üresedő tanítónői állásokat ne tölt­sék be, mert rendelkezésre áll a zárda. Az indítványt vitéz Szivós­Waldvogel József nem helyeselte. Brenner Antal dr. főjegyzőnek az volt a véleménye, hogy az iskola­hatóság nem dirigálhatja a tanuló­kat, hogy a zárdába járjanak. Le­hetetlenség például, hogy Horthy Miklós-úti vagy ripáriai leányok a zárdába járjanak. A lábatlani hadviseltek már­cius hó 25-én a községháza tanács termében értekezletet tartottak ame­lyen v. Zsigz János dr. is nertette a a frontharcos szövetség célkitűzését. A beszéd hatása alatt az egybegyűlt nagyszámú hallgatóság lelkesedéssel csatlakozott a szövetséghez s elhatá­rozta, hogy engedélyt kér a szövet­ségtől a lábatlani helyi csoport meg­alakítására. Az alakuló közgyűlést április végére tervezi ki Az országzászló ügy. Az eszter­gomi Országzászló bizottság a jövő héten ülést tart. Mint értesülünk az országzászlót sikerül felállítani. A Movero-nak vitorlázó gépre van szüksége. Tudvalevőleg a do­rogi bánya kilátásba helyezte, hogy az esztergomi Movero részére egy vitorlázó gépet ajándékoz. Nagy örömmel fogadta a Movero ezt az áldozatkészséget, mert vitorlázó gép nélkül lehetetlen a továbbképzés. Sajnos a megvalósulás pénzügyi okokból elmaradt. Vitéz SZÍVÓS Wald­vogel József azonban felkereste Schmidt Sándor dr. báayaügyi főta­nácsost és közbenjárt, hogy a Mo­vero kérése mégis teljesedjék. Schmidt Sándor dr. megígérte, hogy a gép rövidesen elkészül. Reggelig tartő táncvizsga lesz (Húsvétvasárnap) ápr. 1-én, melyre tisztelettel meghívom a városunk fiatalságát. Ápr. 3 án uj tánckurzus veszi kezdetét. Szives pártfogást kér Zachey Ilus oki, tánctanárnő. Nincs kizárva, sőt igen nagy a valószínűség, hogy a következő m. kir. osztáiysorsjátékon ép azok fognak nyerni, akiknek a sorsjegyét legutóbb nem húzták ki. A statisz­tika és a tapasztalat azt bizonyitji, hogy a szerencse változó és forgandó. Vannak sorsjegyszámok, melyeket többször nem húztak ki és később egymásután az ilyen számok nyerik a nagy nyereményeket, tehát kitar­tást ajánlunk t. olvasóinknak és ta­nácsos, hogy ragaszkodjék mindenki a volt számához. Közismert, hogy az osztálysorsjegyek is már családi tulajdont képeznek és apáról-fiura szallanak. Nyereményjogosultsága csak annak van, aki a sorsjegy árát a húzás előtt kifizette. Tudomány-pártolás. Köszönettel hozzuk nyilvánosságra, hogy az újjá­szervezés alatt álló „Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Társulat" számára eddig a következő adomá­nyok folytak be: Salgótarjáni KŐ­Megvehető elhalt György János féle 451 négyszög öles hegymegi föld Dr. Katona Sándor ügyvédnél 150 P­ért. Április 1-én reggelig tartó táncvizsga Zachey Has tánciskolájában (Kaszinó).

Next

/
Oldalképek
Tartalom