Esztergom és Vidéke, 1918

1918 / 49. szám

2 ESZTERGOM és VIDÉKE. 1918. július 28. A Cs. és kir. 82. székely gya­logezred hadialbumának szer­tősége (Szászváros, Hunyadm.) ez­úton kéri a különböző katonai kö­telékekben, vagy kórházakban szét­szórod tisztjeit a regimentnek, hogy fényképeiket, naplójegyzeteiket, harc­téri fölvételeiket és érdekes megfi­gyeléseiket a szerkesztőségnek meg­küldeni szíveskedjenek. A hősi ha­lottak, úgy a tisztek, mint a legény­ség — hozzátartozóit kéri a szer­kesztőség a hősi halottak fényképei­nek, rövid életrajzi adatainak és eset­leg hátramaradt naplóinak, általános érdekű leveleinek megküldésére. A szerkesztőség minden rendelkezésére bocsátott képet, naplót stb. annak idején sértetlenül visszaszolgáltat. A kádáriparosok felmentése. A kádáriparosoRnak a szüreti" idényre való felmentése tárgyában a keres­kedelmi és iparkamarák felterjesz­tést intéztek a földmívetésügyi m. kir. miniszterhez. A miniszter köz­lése szerint megtörténtek a lépé­sek arra nézve, hogy úgy a mögöttes országrészekben szolgá­latot teljesítő mint a hadrakelt sereg kötelékebe tartozó kádariparo- sok f. évi november hó 31-ig lehe­tőleg szabadságoltassanak. A győri kereskedelmi és iparkamara felhívja a fentiek alapján az érdekelt borter­melőket, hogy amennyiben hordóik jóakarba helyezese céljából hadba vonult kádáriparosaikra szükségük van, az igénybevonni kívánt iparosok felmentését az illetők katonai szol­gálati beosztásuk es csapattesteik pontos megnevezése mellett sürgősen kérelmezzék. Zongorahangoló Esztergom­ban. Wolek József — bécsi cégtől — tudomására adja t. c. közönség­nek, hogy megérkezett és zongorát javít, hangol, vesz, elad és cserél. Cime : Rózsa-utca 15. szám. Himnuszunk a nyaraló német gyerekeknél. Egyik fővárosi folyó­irat közli, hogy a nyaraltatasra hoz­zánk érkező gyermekek egy csoport­jától megérkezéskor meglepetve hal­lotta a fogadó bizottság a magyar himnusz kifogástalan előadását. Min­den gyermeknél ott volt a szöveg a következő ortográfiával: , lschten áhld meg o modjort Joh kedwel bőschagel, Njujtsch felehje wadő kort, Ho kü*d ellsnschägel. Bolschorsch okit ragért táp, Hohs rah wig esstendőt, Megbűhnődte mar eh nap A múltot s jöwendőth. Halálozás. Szabó Endréné, szül. Gizinger Magdolna szőgyéni róm. kath. tanítónő, f. hó 27.-én reggel 3 órakor életének 38-ik, házasságá­nak 16. évében hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése ma d. u. 6 órakor lesz a szőgyéni sírkertben. Egy szőlőtelep; egy millió há­romszázezer korona. Debrecenben egy ötvenöt holdas szőlőtelep egy millió háromszázezer koronáért cse­rélt gazdát. Nem is valami nagy ár, ha meggondoljuk, hogy a vevő 800.000 korona hasznot remél az idei termésből. A „Vasárnapi Újság“ julius 21-iki száma pompás képeket közöl a királyi pár pozsonyi látogatásáról, mely nagy ünnepélyesség között e héten zajlott le. További képei kö­zül fölemlítjük a Károly király gyer- mek-nyaraltatási képeit, V. Meh'med szultán temetéséről s az olasz harc­térről közölt kiválóan érdekes képe­ket. Szövegrészében Berkes Imre re­gényének és a fordított regény foly­tatásának közlésén kívül Bársony Istvántól közöl hangulatos vadász­rajzot, Havas Gyulától költeményt stb. Vasárnapi Újság előfizetési ára negyedévre 10korona. Megrendelhető a „Vasárnapi Újság“ kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-ucca 4. sz.) Ugyanitt megrendelhető a „Ké­pes Néplap“, a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre 2 kor 40 fillér. . jl^j NYILTTÉR ^ E rovatban közlőitekért n*m vállal felelősséget a szerkesztőség. T ▼ I I Mindazok kik felejthetet­len jófeleségem, illetve edes anyánk váratlan elhunyta alkalmával részvétükkel fel­kerestek es a temetésen va­ló megjelenésükkel mély fájdalmunkat enyhíteni ke­gyesek voltak fogadják ez úton őszinte és hálás kö- szönetünket. Szatzlauer János és családja. Esztergom sz, k. város közéleim, hivatalától. 1137/1918. K. é, sz. Hirdetmény. Esztergom vármegye alispánjának a 6147/1918 számú rendelete alap­ján értesítem a város területén lévő összes fa és faszénkereskedőket, hogy a fa és faszén készleteikben beállott változásokat haladéktalanul jelent­sék be. A szükséges nyomtatványok a vá­rosi közélelmezési hivatalban díjtala­nul kiadatnak. Esztergom, 1918. julius 18. Dr. Anióny Béla polgármester. Esztergom sz. kir. város polgármesterétől. 1189/1918. pm. sz. Esztergom város közélelmezési hi­vatala az uj élelmiszerjegyeket — ki­bocsátásuk előtt — a következőkben ismerteti. Mindazon családok részére, kik ke­reskedők — nem intézmények, vál­lalatok — utján részesülnek ellátás­ban, családtagjaik számának megfe- lelőleg, foglalkozásuk szerint piros, zöld és kék jegyek lesznek kiadva és pedig aszerint, amint a családfő iparos, földműves, vagy más foglal­kozású. Á cukor- és általános-jegy egész évre, a lisztjegy 10 hétre adatik ki, smint ilyen, megőrzendő, mert az át­vételi elismervény ellenében egyszer kiadott jegy helyett uj egyáltalán nem kapható, s igy az elvesztő további ellátásban nem részesül. — Á jegy névre szól s másra át nem ruház­ható; úgyszintén a jegyen feltünte­tett kereskedőtől való áthelyezés ké­rése is céltalan, mert az előre meg­állapított beosztástól eltérni nem lehet. Minden élemiszer utalása a lehe­tőséghez képest minden hét, illetve hónap meghatározott napjain fog tör­ténni, ami a helyi lapokban közölve lesz a fejadagok megállapításával. Ha valamely élelmiszer az egész város részére nem elegendő, újabb utaláskor az előbb vásárlók az egész közönség kielégítéséig kiszolgálva nem lesznek. Bár a népszámlálás adatai a hiva­tal rendelkezésére állanak, mégis min­den jogos követelés kielégítése cél­jából a cukor-jegyek a hivatalnál lesznek kiadva, alább jelzett időben és sorrendben. A többi jegy pedig a cukrot kiszolgáló kereskedőknél, hir- lapilag jelzendő időpontokban. Könnyű és gyors lebonyolítás cél­jából előre is figyelmezteti a hivatal a közönséget, hogy az alább megálla­pított rendhez szigorúan ragaszkod­jék, mert a rend be nem tartása, továbbá jogtalan követelése, szánt szándékos megtévesztése, lárma és tolakodás csak a személyzet műkö­dését a közönség gyors és igazságos Kiszolgáltatásában hátráltatja. A jegyért csak a családfő, vagy felnőtt családtag jelentkezhetik, mert gyermekekkel, vagy aki lakását, an- .nak házszámát, a családtagok élet­korát és számát bemondani nem tudja, azokkal a hivatal nem tárgyalhat. — Törvényes következmenyek, terhe alatt tilos nem létező, vagy elhunyt személyeket bemondani, mert az ki- hágási eljárást von maga után. — Újszülöttekről anyakönyvi kivonatot kell felmutatni. Csakis az előbb irt rendben lehet jelentkezni s jelzett helyen ucca és házszám szerint felállani, mert igy a személyzetnek nem kell keresgé­léssel az idejét tölteni. — Kivételek nem lesznek, igy előre, vagy utólag jelentkezni nem lehet. A jegyek a Közélelmezési Hivatalban adatnak ki és pedig 1918 julius 29.-én délután 2 órától az Akácfa, Alsószé- rűsor, Andrássy, Angyal, Arany Já­nos, Attilla, Álmos, Árok, Árpád, Árvaház uccabeliek részére, 1918. julius 30.-án délután 2 órá­tól a Bajnok, Balassa, Barkóczy, Ba­sa, Bottyány Lajos, Bátori Sch. Bó dog, Bercsényi, Besze, IV. Béla, Biró, Bottyán János, Czuczor Gergely, Csar- ook, Csernoch János, Deák Ferenc és Dobozy Mihály uccabeliek ré­szére, 1918. julius 31.-én d. u. 2 órától a Dorogi, Erzsébet, Felsőszérűsor, Ferenc József, Gr. Forgách, Főapát, Főszékesegyház, Fürdőköz, Fűzfa, Galamb, Gőzhajó, Gyár, Hegytető, Héviz, Honvéd, Honvédtemető, Ho- ránszky és Hunyadi uccabeliek ré­szére, 1918. augusztus 1-én az Imaház, Iskola, Jókai, Kálvária, Kápolna, Káp­talan, Kenderföld, Kereszt, Kertész, Kossuth, Kovács, Kórház, Kölcsey és Könyök uaca beliek részére, 1918. augusztus 2.-án a Laktanya, Lépcső, Madách, Magyar, Majláth, Major, Major-tér, Malom, Malonyai, Mária-Terézia, Mária-Valéria, Mező, Molnár sor, Nagy Duna sétány, Nagy Duna sor, Nap, Német és Népkert uccabeliek részére, 1918. augusztus 3.-án a Palkovich Károly, Papnevelde, Pályaház, Páz­mány, Perc, Petőfi, Plébánia, Prímás- tér, Rákóczy-tér, Rozália, Rózsa, Rud- nay, Sánc. Simor, Sissay, és Sci- tovszky uccabeliek részére, 1918. augusztus 4.-én d. c. 8 órá­tól a Szt. Anna, Szt. György, Szt. István-tér, Szt. János, Szt. Lőrinc, Sz. Tamás, Szt. Vendel, Széchenyi- tér, Szigetköz, Tábor, Táti, Temp­lom, Templom-tér, Téglaház, Uj, Úri, Vámház, Vár, Villanytelep, Vörös­marty uccabeliek és a Határ-beliek részére. A nyomtatványok beszerzési árá­nak fedezésére minden családfő egy- szersmindenkorra 1 koronát tartozik befizetni a jegyek kiadásakor. Dr. Antony Béla polgármester. Esztergom szab, kir. város tanácsától. 6899/1918. tan. sz. Hirdetmény. Esztergom szab. kir. város taná­csa ezennel közhirré teszi, hogy a járdáknál és uccai közterületeknek magáncélokból leendő elfoglalása és használása tárgyában 91/916 kgy. szám alatt módosított 69/911 kgy. számú 'szabályrendelet módosítás­sal ellátott része a m. kir. Bel­ügyminiszter Ur által 60.85 1/917 szám alatt jóváhagyatván, az a fo- folyó évi július hó 31-ével a város területére életbe lép. Kelt Esztergomban a szab. kir. vá­ros tanácsának 1918. évi julius hó 20.-án tartott üléséből. O’sváth Andor Dr, Antony Béla főjegyző. polgármester. Szives figyelmébe ajánlom „A C I D I N“ (Törv. védve.) Vegytiszta eczetpólló készítményemet, melyből 1 rész 14 rész vízzel higitva és élelmezési törvényeknek megfelelő, élvezeti célokra kiválóan alkal­mas és a legjobb ecetet adja. Készíti: Dr. Soltz Aladár gyógyszerész Pozsony, I., DeákFerenc n. 11. Szent Marton gyógyszertar és chemiai laboratórium. fí \ nrc Motortulajdonosok és gazdák figyelmébe!! KURDYJÓZSEF — mechanikai- és gépjavító-műhely* — ESZTERGOM, JÓKAI-U. 1. Elvállalja gépek javítását, motoroknak évi jó karban tartálát, falelőaaég mellett. — Szállít motoralkatréezeket, gyújtáefelezerelé- aeket, bármilyen gyártmányú motorhoa. — Raktáron tartja a világhírű l'lsermnnn- éa Both gyújtó készülékeket és ezeknek ja­vítását, kicserélését rövid időn belül, ju­tányos árbaa eeikőzli. — Vidékre motor­szerelőket Mérsékelt díjazás mellett küld. Továbbá elfogadja permetezőgépek javitá cs rsndbehozatalát kalló garancia mellett Nagy rektár kerékpár gramofon ée per metezö gépekben. ezen , Tovi I Sit E Nag) dtá­ilett. f P«r- i 634/918 Nyomatott Laiszky János könyvnyomdájában Esztergom, Simor János ucca il—2m. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom