Esztergom és Vidéke, 1932

1932-06-23 / 50.szám

4* KGOM é» VIDÉKE. 1932. június 23 Autóbuszjárat a búbánati sö­rözőhöz.} A közönség kényelme szem­pontjából a városi autóbuszüzem va­sár- és ünnepnapokon két járatot fog indítani a búbánati sörözőhöz. Az autóbusz indul d. u. 3 és 5 órakor, indulás onnan vissza d. u. 4 óra 35 perckor és este 7 órakor. A viteldíj oda és vissza 70 fillér. Magánnyomozó iroda. Szabó Albert nyugalmazott detektivfelügyelő m. kir. államrendőrség által engedé­lyezett magánnyomozó irodája Esz­tergomban, Deák Ferenc-u. 15. sz. alatt. Megfigyel, informál, kényes ter­mészetű ügyekben nyomoz, okmányo kat beszerez, ismeretlen helyen tar­tózkodó vagy eltűnt egyéneket fel­kutat, úgy bel- mint külföldön. Egy szegény ember kérése. Szerkesztőségünkben egy szegény, nagy bajba került családos és mun­kanélküli ember jött. Kéri a jószi­vűeket és tehetőseket, hogy 30 pen­gős lakbérét segítsenek kifizetni. Ado­mányokat a szerkesztőségbe kérünk. „Kadettkisasszony" és „Szivek szimfóniája" két Bolváry világfilm egy előadásban kerül bemutatásra csütörtöki műsorán a Kultur Mozgó­nak. A fiatalság részére csütörtökön d*. u. 5 órai kezdettel lesz előadás. A filmekről csak annyit irunk, hogy a tökéletes hangfelvételt, tökéletes leadással játsszuk. Okvetlen nézze meg mindenki, mert sohasem lesz alkalma rendes helyárakkal ilyen két világfilmet látni. A szombaton be­mutatásra kerülő „Szent láng" és „Hai Tang" c. két hangosfilmre min­denki figyelmét már most fefhivjuk. Csütörtöki műsorra a jegyeiről min­denki előre gondoskodjon. Kollegium, líceum és az összes bel- és künnlakó iskolai növendékek részére csikós és sima ruha anya­gok, siff ónok, vásznak, trikók, blú­zok, cipők, jelzőszámok és betűk min­dig olcsón kaphatók SCHWACH-nál. Anyakönyvi kivonat. Születések: Jeles Mária rk. honvédőrmester le­ánya. — Uhlár Lajos rk. földm. fia. — Heer Anna rk. tehenes leánya. — Esperger Katalin rk. földmives leánya. — Kumper Ferenc rk. kő­műves fia. — Bálint Nagy Gyula ref. üzletvezető fia. — Házasság­kötés : Albert Gyula rk. géplakatos­segéd és Csépány Piroska rk. — Halálozások: Lakner Mihály rk. 3 éves (Mogyorósbánya). — Effen­berger Vince ny. fogyasztási szem­lész rk. 60 éves. — Torzsok János g. kath. 42 éves ny. tiszthelyettes. — Nagy György rk. 3 éves (Ipoly­szalka). — Kriskó István rk. 53 éves földm. — Teplán Gyula rk. 1 hónapos. — Kajner Józsefné sz. Ambrus Julianna ref 57 éves. — özv. Bagin Károlyné Manga Teréz rk. 52 éves. Dugulás és aranyeres ^bántal­mak gyomor- és bélzavarok, máj és lépduzzadás, hát- és derékfájás ellen a természetes „Ferenc József" keserűviz naponként többször be­véve, hathatós segítséget nyújt. Menhely! gyermekek azonnal elhelyezhetők. A gondozásba venni óhajtók érdeklődhetnek a telepfel­ügyelőnőnél Simor utca 6. S2BIMJHA2E Két napon szombaton és vasárnap este telt ház nézte végig a Mosoly országát. Lelkes volt a közönség és lelkes játékkal tele ambícióval ját­szottak a színészek is. Trillap Ilonka — természetes — vitte a fényes főszerepet. Tökéletes művészettel játszotta szerepének min­den mozzanatát és ezt művészi játé­kot egyre emelte Trillap Ilonka a kitűnő hangjával. Különösen a má­sodik felvonásban volt nagy sikere. Trillap partnere Homonnay István volt. A nehéz énekes szerepben is kitűnő, mindvégig könnyedén, fino­man játsz k. Amilyen komoly művé­szetet ad a prózában, éppen olyan tökéleteset nyújt az operettben is. Gellért Marika szépen és jellem­zően alatiitotta a kinai leány szere­pét, nem maradt el bármelyik első­rangú alakítástól. Erdödy Kálmán nemcsak játékával, de Gellért Mari kával együtt táncával is sikert vál­tott ki. A közönséget Sugár Jenő kacagtatta meg sokszor. Eredeti volt Karándi Sári és Szederkényi Kató. A nagyszerű rendezés külön elisme rést érdemel és mindezt tökéletessé, teljessé tette ifj. Stefanidesz Károly vezetésével a zenekar pompás já­téka. Hétfőn ismét nem volt előadás. Kedden A toroczkói menyasszony ment elég nagyszámú közönséggel Elsősorban Nádor Olga pompás já­tékáról kell dicsérettel megemlékezni. Hűen játszotta a főszerepet Azután Homonnay István tünt ki. Kis sze­repe volt, de az igazi művész a kis szerepben is művész marad. Korda Sándor különálló művé­szettel ismertette el, hogy a művé­szek legjavából való. Ha filmen ját­szotta volna Korda a zsidó szerepét, abban legfeljebb csak tökéletesebb lett volna. Nagyszerű volt. Kiválóak voltak Szabó F. László, Egyed Mar­git, Szederkényi Kató, Galgóczy Fe renc és Zilahy János. Heti műsor: Szerda „Zöld bárány". Csütörtök „Cserebogár, sárga cse rebogár. Péntek „Az elcserélt ember" Kiss Ferenc vendégszereplésével. RADIO Csütörtök, június 23. 9.15 Szalonzene. — 12.05 Balalajka. — 4 „Helyes gyetmekrevelés." — 5 Novella. — 5.30 Hazíkvin'ett. — 6.30 Szabadelőadás.— 7 Magyar nóták. — 8 Külügyi negyedóra. — 815 Hangverseny. — 10 Jazzene. — 11 Cig nyzene. Péntek, június 24. 9.15 Postászene. — 12.05 Hangverseny — 1.15 Testnevelés. — 4 „Divatcsevegés.* — 5 Cigányzene. — 6 Oiimpiászra indulók búcsúztatása. — 6.15 Szabadelőadás. — 6.45 Szalonzene. — 7.35 Irodelmi előadás. — 8 Ének zongorakísérettel- — 9.15 Gramo­fon. — Később cigányzene. Szombat, június 25. 9.15 Gramofon. — 12.05 Katonazene. — 4 Játék. — 5 Novellák. — 6 Citera. — 6.45 Gyóni-ünnepély. — 7.30 Dalest. — 8 Ope­rett a Stúdióból. — Majd cigányzené. Szerkesztő: VÉCS OTTÓ Felelős szerkesztő és laptulajdonos: LAISZKY KÁZMÉR Kiadó a Széchenyi-tér 5 sz. alatt az emeleten dr. Décsi fogorvos lakása, mely áll 4 szoba, előszoba, fürdőszoba és összes mellékhelyiségekből, nov. li­re. Megtekinthető naponta d. e. 11—1 óráig. Ugyanott a földszinten egy kü­lön álló garson szoba kiadó. Bővebbet Schalkház Irma, Sziget, vagy Rothnagel, Budapest, V. Markó-u. 12. Tanulót, egy szobafestőt és egy mázolót fizetéssel felvesz Sebák Ferenc szobafestő és mázoló Akáefa-utca 2. Keresek aug. l-re 2 tágas, esetleg 3 kisebD szobából, előszobából, kony­hából, speizból, fáskamrából stb. szük­séges mellékhelyiségből álló jókarban lévő lakást. Fizetek 300 P-től 400 P­ig terjedő évi lakbért, melyben a víz­díj is benn foglaltatik. Ajánlatokat ké­rek utca és házszám megnevezéssel „Kiadó lakás R. B." jeligére a kiadóba leadni. Minden elfogadható olcsó áron vállalok szabó munkát, szépen és jól kidolgozva, a mai Ízlésnek megfelelően. Borovszky István férfi szabó, Szt. Anna­utca 37. Ugyanott egy gramofon is eladó 60 lemezzel. Fiata! háziszolgát felvesz Schwach Sándor kereskedő. Eiadó az Úri-utca 11. számú ház, a primáspalota tőszomszédságában. — Bővebbet ugyanott. Eiadó Aranyhegyen az ujonan épült apáczalak felett a második telek, 430 négyszögöl gyümölcsös a rajta lévő Ela-lakkal 3500 pengőért. Esetleg bér­beadó. — Bővebb felvilágosítást nyújt Meszes Kultur drogéria. Javítóvizsgára gimnazistákat mér­sékelt áron előkészít jogszigorló. Szt. Anna-utca 10. sz. Kétszer 2 szobás és egyszer 1 szobás lakás verandával és fürdővel kiadó. Cim a kiadóban. 2290/1932. tkvi szám. Árverési hirdetményi faivonat. Az Esztergomi Kereskedelmi és Iparbank Rt. végrehajtatónak Robotka Jánosné szül. Kovács Apollónia tokodi lakos végrehajtást szenvedett ellen inditotl végrehajtási ügvé­ben a tkvi hatórág a végrehajtató kérelme következtében a végrehajtási árverést 640 P tőkekövetelés behajtása végeit az esztergomi kir. járásbíróság terü'etén lévő Tokod községben fekvő s a tokodi 315. sz. betétben A I. 2., 3., 30 sor-, 213.. 215., 212/2 hrsz. a. foglalt s Robotka Jánosné sz. Kovács Apollóniu nevén álló udvar 156. ö. í. sz. ház és ssántó a „Beltelekben) 620 P 50 f, u. e. tkvi betétben u. annak nevén álló következő ingatlanokra A II., 5—8 sor 4626/2., 4832/2., 4945/4. hrsz. a. szántók és rét, továbbá 2/676-od legelőilletőség 186 P. A III. 3., 4. sor-, 954/1. 955/1. hrsz. a. szőlők a „Nyárasvögyi" dűlőbe 93 P 50 f, A IV. 4—6. sor-, 4073/1, 4074/1., 4074/5. hrsz. a. szántók a „Bundáshegy* dü őben 129 P 50 f, A I. 33—36 , 38-47- sor-, 1278/1., 1520/2, 1521/2, 1522/2., 1596/2, 2179/4., 2432/2., 24 3/2., 2434/2., 2657/2., 2705/4., 2736/1., 1735/7. hrsz. a. szántó* a „Szállások", „Vajaskuti" stb. dűlőben 2/676­od rész legelőilletőségre az 1520/2. hrszú ingatlanra C 54. alatt a Magyar Ált. Kőszén­banya RK javára bekebelezect szo Igaltni jog fenntartásával 814 P kikiáltási árban. Ha azonban a szolgalmi jog fentartásával a fenti hitelező kielégítésére szükséges 1000 P figyelembevétellel erre a részre eső vétel­ár-rész 40 P-őn aluli lenne, és az összes vételár nem éri el az 1000 P-t, az árverés hatályát veszti és az ingatlan a szolgalom fenntartása nélkül árverezendő el. A tkvi hatóság az árverésnek Tokod községházánál megtartására 1932.évi július hó 11. napiának d e. 11 éráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. tc. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlanok közül a 213., 215., 212/2. hrsz a kikiáltási ár fe­lén él, a többit a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nemlehet (1908: XLI. tc. 26. §). 2. Az ávverelni szándékozók kötelesek bá­natpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát kész­pénzben, vagy az 1881 : LX. tc. 42. § ában megállapított árfolyammal számított óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe l-e yezéséről kiállitott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltétele­ket aléirni. (1881 : LX. tc. 147., 150.» 170. §§. 1908 . XLI. tc. 21. §.) 3. Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási ár­nál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiál­tási ér százaléka szerint megállapított bánat­pénzt az általa igert ár ugyanannyi száza­iékáig kiegészíteni. (1908: XLI. tc. 25. §.) A jószsgtestek ezt meghaladó további megosztása iránti kérelmét a tkvi hatóság elutasítja, mert ez tekintettel a kikiáltási árak csekélyebb voltára, nem mutatkozik célravezetőnek. Esztergom, 1932. évi április hó 6. napján. Schwarcz sk. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: Clementisz iroJaigazgató. Autótulajdonosoknál jól be­vezetett szorgalmas helyi képviselőt keres Óragyár, Bpest, Tőmő-u. 26. Nem kell uj penge, !s 1-20 K„ 8 Darling penge élesítőt vásárol eiEGLCB FEBENC cégnél. Ugyanott legjobban vásárolhatja a legújabb ipftDMA gyakorlat felvételű 1 ViliiA gramofon lemezeket, valamint az összes sláger kotta újdonságokat, hangszereket és játékárukat. Tessék meggyőződni! SZEGEDI jéggyára már üzemben van. Tiszta, bacillusmentes jég ára helyben átvéve mm ként P 2.— Kötésnél, állandó vásárlásnál árengedmény. 1 tábla 24 fillér, kívánatra házhoz szállítom. Szives rendelést kér kiváló tisztelettel Szegedi ándor Kossuth-utca 4, Vadászrészjegy kapható Sárisáp község vadászterü­letére (2354 kat. hold). Cim: Füredi Kálmán Budapest. X Kelemen utca 34a. Kultur Mozgó Csütörtökön 5 és 8 tói folytatólag zimí 0&iá j (Zwei herzen ioi 3 ATakf) ADÄTT ABBZQM Filmoperettek két koronája. Cipő árainkat leszállította k! NŐI CIPŐK tn minden számban 'w.50 P-től, FÉRFI CIPŐK ÍJ minden számban * * 50 P-től, GYE CTÖ K K 290 P-tdl! BAUER TESTVÉREK „Verseny Áruház" cipőüzlete Kossuth Lajos-utca 4. szám alatt. (Hérom Szerecsen épületben).

Next

/
Oldalképek
Tartalom