732 találat

Találatok

1. 1951-04-22 / 93. szám
[...] benyújtott 250 millió dolláros köl­csön kérése után ennek a banknak egyik [...] Illés Ferenc 10 holdas Sándor István 13 holdas Lulc ác s Ist­ván M atiuca 9 holdas és [...] 28 A nyomdáért felel MOJZER ISTVÁN Férfi és női munkavállalók jelentkezzetek [...]
2. 1951-08-28 / 199. szám
[...] holdas Somogyzsitfa 1773 százalék Horváth István 1 holdas Zákány 1727 százalék [...] egyébként a község dolgozóinak a kérése akkor Csököly község hamarosan elérné [...]
3. 1951-12-16 / 294. (293.) szám
[...] tanács munkáját is ahol Rakosa István tanácselnök az osztályharc következetes vitele [...] vígan élik az életűket Rakosa Istvánnak segítségre sincs szüksé­ge és a [...] segí­teni tudott volna A segPség ké­rése helyeit hazamentéi a legtöbb­ször dolgozni [...] traktoristák e Péterfai Sándor Sebestyén Ist­ván Harangozó Györgyné F rkas József [...]
4. 1952-01-18 / 14. szám
[...] amelyek nin­csenek meg az iskolákban Kérése az hogy olyan egyszerű hangsze­rekre [...] fegyelmi vizsgálat folyik Hasonló Vöröskői István balatonke reszlún tanító ügye is [...]
5. 1952-01-22 / 17. szám
[...] fel Megtalálta Vér­tes elvtárs amif kerese t Lako­dalmassal fog készülni a [...] kiváló kultűrmunkás Fucskó Károly Jankovics István Hajnali Pál Fucskó Annus Fenyvesi [...]
6. 1952-04-17 / 89. szám
[...] ju álmát is kapott de kerese ük is jcn al magasabb [...] a A brigád vezetője Mol­nár Istvánná április 4 re nem ju­tott [...] máris szép eredményekkel büszkélkednek Takács Istvánná átlag 160 százalékot teljesít nem [...]
7. 1952-05-24 / 120. szám
[...] túlteljesítik szocia lista fogadalmaikat Bum István sztahanovista kő­műves jól harcol a [...] József né Ek k r Istvánná Gulyás Ferencné Sza­bó Gyuláné Ben e István né paraszt asszonyok Hajdú Istvánná közép­paraszt asszony és így sorolhatnám [...] a luilUírmunikáfaa 60 éves Bene Ist­vánt is Az MNiDSZ III kongresszusára [...]
8. 1953-01-11 / 9. szám
[...] SZTK ban történt kifizetés Szelstzky István sztahanovista az Útfenntartó Vállalatnál másfél [...] rendszer Folytatás Rajt illetve játékengedély kérése Asztalitenisz Ma délelőtt 10 órai [...] tatai edzőtáborba súlyemelő tanfolyamra Szabó István sporttársat hogy ez­zel lehetőségei biztosítson [...] Ifjúsági és III o minősítés ké­rése A sportkör négy példányban kitölti [...]
9. 1953-01-13 / 10. szám
[...] tartotta ünnepi megnyitó beszédét Fosrogi István elvtárs a Megyei Tanács elnökhelyettese [...] rendszer Folytatás II o minősítés kérése Csatolni kell a minősítés elnyeréséhez [...] és az I oszt minősítess kérése A sportkör fdadata a szükséges [...] átlépési nyilatkozata az új sportkör kéré­se a régi sportkör kiadása mind­két [...]
10. 1953-02-13 / 37. szám
[...] z a nyilatkozata és boesánal kérése azonban teljes ellentétben áll szá­mos [...] be­gyűjtésről szóló minisztertanácsi határozatot Pránics István községi mezőgaz­dasági előadó ismertette a [...] a terméshozam növelése érdekében Szőke Istvánná tanácstag dolgo­zó parasztasszony vállalta hogy [...]
11. 1953-11-15 / 268. szám
[...] út­törő rovatához küldjétek Előre Jóna István m úttörő oszt vez Kitüntetések [...] végzett kiváló munkájuk elismeréséül Bognár István az állami gazdasá­gok főigazgatósá ga [...] kérést benyújtaná Rajt iJelrtve játékengedély kérése Rajt illetve játékengedélyt csak a [...] ifjúsági és III osztályú minősítés kérése A sportkör feladata Ha ai [...]
12. 1953-11-20 / 272. szám
[...] Zsurakovszki Mihály Felelős kiadó Tóth István Szerkesztőség Kaposvár Latinka Sándor u [...] intézkedjenek hogy az EgyenesMt dolgozóinak kérése teljesüljön Jókarban lévő cserépkályhái vernék [...]
13. 1953-12-06 / 286. szám
[...] rabszolgakaresikedőnek H iáiba leánya Nancy kérése kö­nyörgése Tamiíisinalk köveltmi kel 1 [...] Gitta alakította hitelesen George alak­jában István János benne volt az a [...] társadalmukat Tassi Tamás Czéh Gitta István János Leíjítényi Éva Fazekas Zsuzsiéi [...]
14. 1953-12-25 / 302. szám
[...] 11 éves Anna 9 éves István 7 éves Mihály 4 éves [...] Szeniluka pusztán lakó folyamodót hogy kérése nem teljesíthető Kaposvár 1933 december [...]
15. 1954-01-21 / 17. szám
[...] tödtlémlk és a párliszerveze i kérése gy alkran visßzaiutasíí ásra tailá [...] egyik csoport volt a Szaöma István csoport a másik pedig i [...] A bajnokság során a Szabna István cso­portban a K Vasas nyerte [...] Zsurakovszki Mihály Felelős kiadó Tóth István Szerkesztőség Kaposvár Latinka Sándor u [...]
16. 1954-03-12 / 60. szám
[...] az irattárba helyezik m Jelvények kérése és kiadása Ha a spor­toló [...] Zsuiraikovfczki Mihály Felelős kiadó Tóth István Szerkesztőség Kaposvár Latinka Sándor u [...]
17. 1954-04-20 / 93. szám
[...] Zsurakovszki Mihály Felelős kiadó Tóth István Szerkesztőség Kaposvár Latinka Sándor u [...] Miklós u 20 0 Tejüzem kérése megyénk dolgozó parasztjaihoz Minél télen [...]
18. 1954-05-11 / 110. szám
[...] Nagy János csoportvezető­nek az a kérése hogy a város lakói jobban [...] Cserépkályhák átrakását javítását válla­lom Kardos István kályhás Május 1 u 51 [...] Zsurakovszki Mihály Felelős kiadó Tóth István Szerkesztőség Kaposvár Latinka Sándor n [...]
19. 1954-07-31 / 180. szám
[...] a traktorost s helyette Matók Ist­vánt küldte ki aki egy hét [...] fellelhető jellemző fi­gura v Papp István művészien formálta meg Fritz szerepét [...] Dezső János A Munkásmozgalmi Intézet kérése A Magyar t Munkásmozgalmi In­tézet [...]
20. 1954-08-04 / 183. szám
[...] MNDSZ­és DISZ szervezet kultúrbrigádja Berényi Istvánná vezetésével vasár nap este tánccal [...] Csupán ennyi a ka­posvári szakkör kérése és ez a kérés jogos [...] Horváth János Felelős kiadó Tóth István Telefon 901 468 Szerkesztőség Kaposvár [...]
21. 1954-08-17 / 194. szám
[...] fizetnie A Nagyatádi Konzervgyár dolgozóinál kérése a tmelüöz Népi demokráciánkban mindin [...] ki Balázs Jánosné 135 Farkas Istvánná 132 Kelemen Ilona 107 és Golobicza Istvánná 128 százalékos teljesítésével muta­tott példát [...]
22. 1954-09-08 / 212. szám
[...] es csapata Kaposvárnak Hozzászólás Avar István cikkéhez Az elmúlt esztendők megmutatták [...] egyesületi vezetőktől az a JT kérése hogy ne igyekezzenek minden elszenvedett [...] augusztus 29 i számában Avar István a Kaposvári Dózsa ed­zőjének Miért [...] Horváth János Felelős kiadó Tóth István Szerkesztőség Kaposvár Latinka Sándor i [...]
23. 1954-10-17 / 246. szám
[...] Pártja Politikai Bizottságának tagja Kádas Ist­ván elvtárs az MDP Központi Vezetősége póttagja Tóth István Szőke Pál Hidas Mihály Dani [...] meg az értekezletet majd Tóth István elvtárs a So­mogymegyei Pártbizottság első [...] hagyják nyugodtan termelni az a kérése a paraszt­ságnak hogy az állam [...]
24. 1954-11-03 / 260. szám
[...] Lapunk tegnapi számában közöltük Dobi István elvtárs beszédét amelyhez a tanácskozáson [...] ipari ára­mot a tagság ismételt kérése elle­nére sem vezették be Most [...] akkor gátolja sertésállományuk nö­velését VINCZE ISTVÁN a somogyvári Szabadság tsz elnöke [...] mun­kát idejében tudtak elvégezni SZABÓ ISTVÁN elvtárs a lábodi Béke tsz [...]
25. 1954-11-04 / 261. szám
[...] műszak meg­indításáról Nagy Zoltán Kristóf István és Cink Jenő elvtársak is­mertették [...] község kö­veti Szabó Árpád Varga István Si­monies István példájára minden gaz­da hiánytalanul eleget [...] terv maradt az nem Varga Istvánon mú­lott Elutasították a ké­rést azzal [...] s egyemberként jelölték ismét Varga Istvánt ta­nácstagnak hogy majd újabb négy [...]
26. 1954-11-11 / 267. szám
[...] feketemunkát vállaltak el amelyet Adroki István végzett el és vette fel [...] volt fő­gépészt 1 évi Androki István sze­relőt 6 havi Berdár József [...] A gazdakör tagjainak az a kérése hogy az il­letékesek tegyék lehetővé [...] kell előznie a szó­rakozást Hujber István Nagyatád Felajánlottam juttatott földemet még [...]
27. 1954-11-17 / 272. szám
[...] siófoki malom A Vaskombinát dolgozóinak kérése a Cukorgyár dolgozóihoz Örömmel olvastuk [...] i Ugrin leszárma­zottá Miklós fia István Az utób­binak jobbágya Kyral Péter [...] a püspök egyik lullyai jobbágyánál Istvánnál helyezte eí megőrzés végett Erre [...] 74 ben készített adólajstrom Marfon Istvánná balatonszemesi kö zépparasztasszony példamutatóan vé­gezte [...]
28. 1954-11-19 / 274. szám
[...] kéthelyi választók bíznak jelöltjükben Gyutai Istvánná kéthelyi tanács­titkárt ismét jelölték községének [...] választók bíznak jelöltjükben s Gyutai Ist­vánná eddigi munkája biztosítéka ennek a [...] az országos begyűjtési versenyben Bálványos kérése o Megyei Népfrontbizottsághoz Mi Bálványos [...]
29. 1954-11-20 / 275. szám
[...] nemrég megindult válasz­tási munkaverseny Gimes István és Farkas Kálmán csontozókat nemcsak [...] fog­lalkozunk csak részletesebben Az a kérése hogy a kaposvári vívó­sportról is [...]
30. 1954-11-25 / 279. szám
[...] és özv Er láson Varga István hajdúböször dősi Józsefné a nyírábrányi [...] olyan aprónak és jelentéktelennek látszó kérése vagy javaslata amire ne szentelnének [...]
31. 1954-12-11 / 293. szám
[...] falu ügyével bajával foglalkozott Simon Istvánná a Benkő köz ér­dekében szólott [...] prop Osztály I Bőripari KISZ kérése a Tanácsi Építő Vállalathoz A [...] Közelednek az ünnepek megkér­dezzük Auer István elvtársat a Húsüzem igazgatóját és [...] parasztokat állami fegyelemre nevelni Mózer István VB elnök Kovács István VB titkár Termeljün A Kávészeriparí [...]
32. 1955-02-08 / 32. szám
[...] tagok életszínvonalának szün­telen emeléséért László István elvtárs a Megyei Tanács végrehajtóblzct [...] fiatal bonviván Bánáti Sándor Papp Ist­ván Takács Margit Péter Gizi Ko­vács [...] Zsírbegyűjtő VáHaTJat dolgozóitól ez a kérése Kiss András elvtársinak s ez [...] feladott a felsőmocsoládi vasút­állomáson Lucz Istvánná balatonlellei lakos címére 60 kg [...]
33. 1955-03-06 / 55. szám
[...] a mezőt járja mondja Cinder Ist­ván tsz tag Olyan ez a [...] ezek nemesítést módjait A gazdák kérése meghallgatás­ra talált és a mai [...] Ál­lami Gazdaság balatonboglári te­lepvezetője Horváth István elv­társ valamint Pettenkoffer Sán­dor a [...] gazdáknak Vörös Lajos Megjelent Doki Istvánnak a iermelőszövetkexeti mostgíílomról írt könyve [...]
34. 1955-03-31 / 76. szám
[...] A fctsz pánt titkára Varga István elvtérs ö szin­tén a méretes [...] teljesítik állam pcigári kötelezettségüket Felmer István mesztsgnyői vegyesiparos 7500 forinttal Batter [...] elnyerhes­se az élüzem címet HORVÁTH ISTVÁNT a Kaposvári Asztalosipari KTSZ dolgozóját [...] koronát ajdnem három és félnapi kerese enni is kell Hiába kér [...]
35. 1955-05-12 / 110. szám
[...] értesíteni fogjuk Bartó János Iharosberény Kérése ügyében megindítottuk a vizsgálatot Nagy [...] azonban nem akarnak lemaradni Dervalics István úttörő csapatvezető haditervet dolgozott ki [...]
36. 1955-07-10 / 161. szám
[...] JB határozata s az ügyvezető kérése ellenére sem tárgyalták meg a [...] pártomkívüli földmű­viesiszövetkezeti dolgozó köztük Luczó István Schmoll József Balogh Sán­dor Blum [...] be a pártbizottságba mint Herr István a gépállomás igazgató­ja Bán István községi tanácselnök Szöllősi István elvtárs De így voltak a [...]
37. 1955-08-16 / 192. szám
[...] érdekében a járási pártbi­zottság ismételt kérése ellenére a tsz egyébként kiváló [...] os házszám alatt lak­nak Lőczi Istvánék Galambszürké­re meszelt takaros házuk virágba [...] lako­dalommal lett Kovács Katalinból Lőczi Istvánná de a fénykép akko­riban náluk [...] VékonyvarkoCsos Kati lánya kö­rötte lábatlankodik István fia aki ez évben végezte [...]
38. 1956-01-15 / 13. szám
[...] miatt Egy nagybajami trgktorista jogos kérése adják vissza a gépemet hogy [...] Kisharmadás J Pál József Gyulai István Kiss József h Győrfi Jenő Farkas János Fazekas István Oláh Gyula HcrVáth Imre ifj [...]
39. 1956-03-18 / 67. szám
[...] és szállítás személyzeti ügyek cimborák kérése sport és totótippek Ezért nem [...] hol­nap március 19 én Horváth István J megyei tanácstag Ecsetnyben dr [...] munkája je­lenik meg Ezt Hevesi István Na­gyítás képkivágás című szakkönyve követi [...] Horváth Jánes Felelős kiadó Tóth István Szerkesztőség és kiadóhivatal Kaposvár Latlnka [...]
40. 1956-05-12 / 111. szám
[...] kinn a földeken dol­goznak Császár István Varga Vendel gyárt kohászati iparunk [...] nem élünk vissza vele FARKAS ISTVÁN Ha csak tárgyalás viz is [...] hiszem azonban nemcsak egy utca kérése ez arra kérjük a Városi [...] majdnem olyan szakértelemmel dolgozik Szíj Istvánnal együtt a gombatenyésztésben mint Geiger [...]
41. 1956-06-05 / 131. szám
[...] A buzsáki tsz ta gok kérése a Nagy­bajomi Növényvédő Állomás pótló­lag [...] na ki a gyárból Kollár István brigád vezető azonmód sárosán kezeletlenül [...]
42. 1956-06-09 / 135. szám
[...] munkára a megye traktorosait Lőezi István és felesé­ge négy óve dolgozik [...] ez de megéri mondja Madarász István a kerté­szeti brigádvezető 20 holdas [...] előleget kapott A SZÓLÁDI GAZDÁK KÉRÉSE a Balatonkiliti Gépállomás vezetői­hez hogy [...] hogy közénk álljon vá­laszolta Kovács István a tsz elnöke Da most [...]
43. 1956-06-17 / 142. szám
[...] a szakszer­vezet között akkor Vonyó Istvánná is biztosan mert volna szólni [...] gyermekének jobb körülményeket biztosíthasson Szemesné kérése jo­gos volt A Munkatörvénykönyv is [...] szabadságra mennie mert akkorra ütemezték kérése el­lenére Ha a szív legyőzné [...]
44. 1956-06-29 / 152. szám
[...] Vagy mi az oka ha kérése esetleg nem teljesíthető a Május [...] hogy a hentesüzletben dolgozó Morei István udvariasan szclgálja ki a vásárlókat [...] igazgatóját és mű­szaki vezetőjét Horváth István és Horváth Tivadar eivtársakat mi [...]
45. 1956-07-29 / 178. szám
[...] éppen helyes A párttagok vélemé­nyének kérése nélkül osztják be a hallgatókat [...] 1552 évi ostromának amikor Dobó István a hős várkapitány vi­tézeivel és [...]
46. 1956-08-09 / 187. szám
[...] ötéves terv szempontjából Br Dózsa István községi állatorvos Marcali Még lehet [...] kerüljön gyújtóeszköz Hatásos módszer Horváth István a Kaposvári Cukorgyár gépműhelyének főmű­vezetője [...] fórumát Jogtalan volt például Varga István elvtárs kérése hogy a rezsiműhelyt nem a [...]
47. 1956-08-22 / 197. szám
[...] pénteken I számolót melyet Tóth István elvtárs megvitatta tez mozgaknunk helyzetét [...] a be I fásokat TÓTH ISTVÁN Támogatjuk erősítjük fejlesztjük szövetkezeteinket A [...] a látogatások ta­pasztalatairól beszélt Szeitz István eivtárs a szuloki Kossuth Tsz [...] a villanyhálózatba Reméljük a miklósdak kérése meghallgatásra talál majd illetékes helyeken [...]
48. 1956-09-12 / 215. szám
[...] észleltek a vizsgálat során Antal István elsőrendű vádlotton A délelőtti tárgyaláson [...] nem szám­fejtették a dolgozók ismételt kérése ellenére sem Erre mit tehettek [...] Csongrá­di János leánya Éva Horváth Ist­ván leánya Mária Kulcsár Sándor fia [...] előéletű horvaikéi ti lakos Vámosi Istvántól mintegy 250 forint értékű baromfit [...]
49. 1956-09-21 / 223. szám
[...] társulás egyik leg­tekintélyesebb gyümölcstermelője Hetzer Ist­ván akinek fáit és gyümölcsét messze [...] Vendéi ügyét és megállapítot­ta hogy kérése jogos a gazdaság vezetői igazságtalanul [...] címért De jól dolgozik Mol­nár Istvánná brigádja is a készáru­térnél Fischer [...]
50. 1956-09-26 / 227. szám
[...] a látogatási igazol­ványt kérte Decsi István rendező Simon Ferenc látogatási igazolvá­nyát [...] egyet­len művelődési háznak is Kósa István 1 Legyen Kaposvárott is diétás [...] nem Jogtalan a fo­nyódi dolgozók kérése Reméljük az üdülővendéglátó Vállalat is [...]
51. 1956-09-29 / 230. szám
[...] tanács­elnököt hogy mielőbb orvosolja Szűcs István sérelmét aki ezelőtt öt évvel [...] kapott társbérleti la­kásban lakik Szűcs István másik jo­gos sérelme hogy 1950 [...] méltá­nyolva teljesítse a tanács Berta Ist­ván kérését ne kelljen kifizetnie a [...] az embertelenségről a nemtörődöm­ségről Többéves kérése az üzem dolgozóinak hogy a [...]
52. 1956-10-05 / 235. szám
[...] vásárolt ci­pővel kapcsolatban igaza van kérése jogos Kérését azonban mi nem [...] élvezik saját munkájuk gyü­mölcsét Komáromi István a Megyei Tanács szociálpolitikai csoporívezetője [...]
53. 1956-10-10 / 239. szám
[...] családnak és az elnöknek Kerti Istvánnak A hatáskörök leadásáról tárgyalt a [...] utazni hanem a község­ben döntenek kérése panasza sérel­me felől Nyilván helyesnek [...]
54. 1956-10-14 / 243. szám
[...] né­pünk feléjük fordult i Nagyatád kérése a MOKÉP hez Amióta Nagyatádon [...] Utolsó állomás a központ Szon­di István főmérnök elvtárs szerint nincs édes [...] második otthonát az üzemet Szűts István
55. 1956-10-18 / 246. szám
[...] ügyészség Eljá rást indít Szabó István begyűjtési megbízott ellen Csak azért [...] gabonát Jogtalanul tették Egyéb­ként Szabó István félrevezette a tar ácselnököt és [...] bizalommal fordulhatnak az ügyészséghez Szántó István A HÉT KÖNYVEI Népszava Könyvkiadó [...] megfelelően lehet meghatározni a propagandisták kérése vagy az elő­adói iroda tagjainak [...]
56. 1956-10-19 / 247. szám
[...] Társulat Köz­ponti Agrártudományi Szakosztálya Márkus Istvánnak a Csillag szep­temberi számában megjelent [...] több fővárosi lap s Dobi Ist­ván elvtárs az Elnöki Tanács elnö­ke [...] nyílt szabad elvi vita adhat kérése jogos Feltehető az a kérdés [...] felébresztéséhez új szebb harcokra SZÜTS ISTVÁN
57. 1956-10-20 / 248. szám
[...] nép valóban művelt legyen SZÁNTÓ ISTVÁN SIKKASZTÖT ÍTÉLT EL A BIRÖSÁG [...] arról hogy hova lett Németh István kő­művest rá akarták szedni arra [...] lopták Erős gya­nú volt Püspök Istvánra a járási begyűjtési hivatal helyettes [...] közül egyetlen egy­nek volt jogtalan kérése Kunszabó Ferenc Várható időjárás szomba­ton [...]
58. 1957-07-24 / 171. szám
[...] minél előbb szőnyeghez jussunk Máté István KISZ titkár Gyékényes Mi a [...] megyei alszövetségéhez mely­nek vezetője Horváth István a kő­vetkezőket üzeni Gyékényesre Az [...] ta­lán megoldható lenne a gyékénye­siek kérése Barátságos mérkőzések Almásfüzitői Olajmunkás Balatonboglári [...]
59. 1957-08-31 / 203. szám
[...] ger A levelet melyet Szép István a Marcali Állami Gazdaság igaz­gatója [...] lapokon nehogy rossz kezekbe kerüljön kéré­se Ez tehát Bendly Laci levele [...]
60. 1957-09-10 / 211. szám
[...] Kádár János kormányelnöknél és Dobi Istvánnál A Mongol Népköztársaság kor­mány és [...] folytattak a mon­gol vendégekkel Dobi István a Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke [...] során Jumzsagijn Ce­denbal átadta Dobi Istvánnak Zs Szambunak a Mongol Népköztársa­ság [...] s a népfront megyei elnökségének kéré­se nyomán nemsokára közöttük lesz az [...]
61. 1957-09-29 / 228. szám
[...] SLASZ elnökségének te az a kérése a fegyelmi bizottságokhoz amely a [...] érdekében Ezt egyébként hangsúlyozta Szabó István az Agrártudományi Egyetem növénytermesztési tanszékének [...] éve hi­vatásszerűen foglalkozik növényter­meléssel Kustos István a Nagyba­ráti Állami Gazdaság igazgatója [...]
62. 1957-10-11 / 238. szám
[...] ásító Rozália 217 9 Gyimesi István­ná 200 7 Dómján József teremmes­ter [...] sötét jóslatok de volt társai kérése is írja meg mi történt [...]
63. 1957-10-24 / 249. szám
[...] a címszereplő Olgyai Mag­dának Fillér Istvánnak Kovács Zsuzsának az István szerepét ját­szó Pusztai Péternek s [...] legtöbbje olyan községek lakóinak a kérése amelyek távol esnek a nagyobb [...]
64. 1957-10-27 / 252. szám
[...] ez a bővült helység Nyári István a párt régi harcosa szavai [...] szövetkezeti tag Beregszászi Lajos Huszár István Kapuvári István Kovács József Lukács Péter Nagy [...] értékben Módjában lett volna Tóth Istvánnak kifizetni azt a tizenhétezret amelyen [...] éves tartalékot gyűjteni a Tóth Istvánok Ilyen egyezségbe so­ha többet nem [...]
65. 1957-11-23 / 275. szám
[...] a nép aláza­tos szolgája TURK ISTVÁN aniRllllVII in Ulllllti IUi ÜUIIIIlllUl [...] megyei sportfelügyelősógnél is a tabiak kérése ügyében ott azt mondották ha [...] békevonat utasa Ugyanakkor Iharosberényben Bódis István tart élménybeszámolót Cslky Gergely Színház [...]
66. 1957-11-24 / 276. szám
[...] a bolt bizottság elnöke Baumgärtner Ist­ván hasonlóan jó ellenőrző munkát végez [...] profi akar lenni csupán egy kérése van szeretne vasas szakmát tanulni [...]
67. 1957-12-04 / 284. szám
[...] Kása Sándor fia Tivadar Varga Ist­ván fia István Jovánczai János leá­nya Mária Esküdt [...] Labdarúgó Alszövetségtől A heresznye sportkör kérése a So­mogyi Néplaphoz hogy adjon [...] munkából fegyelmi ügy se Gorján István sportköri élnék Plnterics Imre Intéző [...]
68. 1957-12-08 / 288. szám
[...] nem látta a számlát Zimonyi Istvánná boltvezetőhelyet­tes látva hogy ebből a [...] kút vizet kevertek Ár volt István üzlet­vezető ezt azzal indokolja hogy [...] kultúrotthonban Az est elő­adója Takács István az MSZMP me gyei bizottsága [...] lenne más i Tsz tagságának kérése teljesüljön s a mód A [...]
69. 1957-12-13 / 292. szám
[...] és borbólytalanság eredményét ismerte meg Istvánéiban pedig azon ne cso­dálkozzék ha [...] egy levél kézirata amit Piszky István tihanyi Viinkapitány írt a törökkoppányi [...] keletnémet száraz vegytisztítógépet A posta kérése a csomag és tevéi feladókhoz [...]
70. 1957-12-20 / 298. szám
[...] ne zárkózzanak el az ifjú­ság kérése elől hogy a tavasszal már [...] ilyen tehetséget par­lagon hagyni Gáspár István levelező Tudósítónktól Hogyan kaphatnak évközben [...] se­gítséget Somogyi Józsefné és Borsos Istvánná a nőta­nács vezetői szintén nem [...]
71. 1958-01-22 / 18. szám
[...] tényálladékát kimeríti Elvtársi üdvözlettel Muszti István körzetszerelő Semmi célunk a piszkáló [...] komoly napilap mint a JÓZÖ ISTVÁN Gamás A vitás földtulajdon ügyek [...] pofon ütötték POLGÁR JÁNOS Kutas Kérésére közöljük hogy a múltban meglévő [...]
72. 1958-02-22 / 45. szám
[...] Béke Szálló nagytermé­Á fonyódi énekkar kérése A Somogyi Néplap febru­ár 12 [...] 14 holdas újgazda s Borbély Ist­ván ugyanekkora földterületet hozott be a [...] fossuk a tervünket Elmondta Silling István a mikei Kossuth Tsz elnöke [...]
73. 1958-02-28 / 50. szám
[...] csil­lagpusztai vezetők a termelő szövetkezet kérése iránt Meg­ígérték hogyha Toldi pusztán [...] nem súgja kö­zelebb hajolva Szigeti István gazda Takaros kis háza egy [...] őt hold földje van Bogdán István feladta a kóbor cigány életet [...] fordítva Ha Guzsován József Szige­ti István vagy akármelyik gazda betoppan a [...]
74. 1958-03-05 / 54. szám
[...] érdekeit szem előtt tartva Illés István göllei lakos ezt a kérdést [...] esetére van be­állítva elszállították KASZA ISTVÁN Áramszolgáltató Vállalat Ne várjanak máskon [...] most nem tudunk adni Amennyiben kérése aktuális lesz s állás­ba szeretne [...]
75. 1958-03-13 / 61. szám
[...] i számában A fonyódi ének­kar kérése című cikkével kapcsolatban szeretnénk megjegyezni [...] hogy nevük megemlítést nyerjen Péter István a tőzegüzem igazgatója Gondolatok AZ [...]
76. 1958-04-01 / 77. szám
[...] udvarokban tyúkok kapirgálr ak Horváth Istvánná a földművesszövatkezet fel­vásárlója pedig nem [...] megfelelő mennyisé­get mondta S Horváth Istvánná nyakába vette a falut Majd [...] jelzés úgy hangzik az üzemágas kérése Van kelete a műtrágyának Csík [...]
77. 1958-04-16 / 89. szám
[...] A mielőbbi intézkedések re­ményében CSUHA ISTVÁN Kaposvár Háromszáz lakó érdekében WJ [...] Öröm ürömmel cí­men közöltük Károly Istvánná pusztakovácsi lakos pana­szát A Közlekedés [...] át Laki Pál A termelőszövetkezet kérése A fiadi Lenin tsz 1951 [...]
78. 1958-04-20 / 93. szám
[...] a kiadás a miatta Szép István igazgató bevételt A vezetők bíztak [...] jelenti hogy Vendler Béla Káplár István Horváth János és a többi [...] a mezőgazdasági í szakember ék kérése gépet I még több gépet [...]
79. 1958-05-21 / 118. szám
[...] régen amikor a vágási engedély kérése kötelező volt az árnyékvilági élet [...] Gyula Horváth Sándor Vi rágih István és Gazda Kele­men szövetkezeti tagok [...]
80. 1958-05-28 / 124. szám
[...] A két forgalmi szolgálattevő Horváth István és Horváth Gyula izgatottan ült [...] a minisztertanács ülését A szentaiak kérése Szenta községben még nincs villany [...]
81. 1958-07-08 / 159. szám
[...] Az fmsz ve­zetőinek az a kérése hogy ha már létrehozták több [...] tagoknak Busa János és Andor István parasztok kezdeményezésére 9 10 taggal [...] van a csíráztatott burgonyából Horgas István 1200 négyszög­ölről 9000 forint értékű [...]
82. 1958-07-19 / 169. szám
[...] a városi tanácsnál a donneriak kérése ügyében A városi tanács elnöke [...] hogy az Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat kérése melyben 51 ezer forintot igényeltek [...] sürgős intézkedést várnak Né h István főépit 5 ze­tő utasítást adott [...] Már oly régen volt Ferenc István a kérdező le­mászik a szekérről [...]
83. 1958-08-01 / 180. szám
[...] Szamosi Jánosné Berta Imre Hajdú Istvánná és Papp Gyulámé érdemel di­cséretet [...] A vásárló közönségnek az a kérése az üzlet dolgozóihoz hogy továbbra [...]
84. 1958-08-06 / 184. szám
[...] elérésé­ben nagy része van Farkas Istvánnak az üzem vezető­jének A többiek [...] segédmun­kások bérét kifizetni GYÓGYFÜRDŐBE VÁ­GYÓK KÉRÉSE a mi kérésünk is Jó [...] veszélyt is jelentő prob­léma Szabó István LábocL
85. 1958-08-17 / 194. szám
[...] igazolványát mondja higgadtan a kalauz Kéré­se teljesül Az igazolványt zsebre vágja [...] vannak a jö­vőre vonatkozólag Kasza Istvánná ágit prop titkár és Szabó [...]
86. 1958-09-06 / 210. szám
[...] több mint 600 litert Máté István Bingés János Csizmadia Béla és [...] 25 i számában GYÓGYFÜRDŐBE VÁGYÓK KÉRÉSE címmel Farkas Imre aláírással megjelent [...]
87. 1958-09-19 / 221. szám
[...] utakat ez több száz ember kérése míg a vil­lamosítás csak négy [...] örömére A nágocsi termelőszövetkezetek Melisek István helyi tanácselnökkel Nágocs határá­nak adatait [...] Szaporán jönnek a szénás­szekerek Visnyei István nem felfelé hanem le az [...] Dobai Sándor és Krei iner István pedig a fiatalok f legkiválóbbjai [...]
88. 1958-11-09 / 265. szám
[...] valaha Ma­gyarországon szabadabb a mostaninál Kérése van Megírja Panasza van Meg­írja [...] érték a kormányt elsősorban Bethlen Istvánt akinek tudtával a frankhami sítás [...] Kelemen báró nagybányai vitéz Horthy Ist­ván tehát ismét földbirtokos arisztokraták meg [...]
89. 1958-11-25 / 278. szám
[...] rélném Típus szuper rádiómat Do­bó István utca 27 1688 zők könyvek [...] Egészségügyi Minisztériumiba A névtelen le­vélíró kérése Teremtsenek rendet a kaposvári Petőfi [...]
90. 1958-11-28 / 281. szám
[...] GÓLLÖVŐLISTÁN HÍREK I A nagyatádiak kérése Nagyatádon több ezer bér él [...] j 423 négyszögöl Érdeklődni Cár István Lengyeltóti Tüdőkórház 1706 Lengyeltótiban házhely [...]
91. 1958-11-29 / 282. szám
[...] súlyosabb érve­ket a fodrászoknál akiknek kérése lám városi gonddá nőtt és [...] viselkednek Far­kas Anny és Csorba István 3 kép
92. 1958-11-30 / 283. szám
[...] A Beslia hegy lakóinak régi kérése tel jesül a Sornogy vári [...] u 28 1690 Fonyódon Szent István út 35 szá­mú 3 szoba [...]
93. 1958-12-17 / 297. szám
[...] nak csak az az egy ké­rése van hogy az utasok ilyenkor [...] Osváth Ernő Gombócz Zoltán ELEK ISTVÁN MERÉNYLET A VILÁGŰRBEN A Hold [...] sporteseményeket örökítenek meg legkiválóbb művészfotog­Honfi István ráfusalnk akik egyaránt is­merik a [...]
94. 1959-01-08 / 6. szám
[...] én este előadást tart Urbán Istvánná egészség ügyi dolgozó Öltözködés télen [...] 1 U 57 A kórház kérése A fertőző betegek kórházi ellátása [...] Kaposvár Me­zó u 83 Szőke István 4 J ó állapotban lévő [...]
95. 1959-01-25 / 21. szám
[...] gatteros című írás Dá vid István életútját vázolja cseléd volt újgazda [...] Úgy találták hogy Molnár doktor kérése talál­kozik a környék állategészség­ügyének érdekeivel [...]
96. 1959-02-11 / 35. szám
[...] erjedés a faluban mondja Papp István tanácselnök A zárszámadás közelebb hozta [...] gazda volt a kezdeménye­ző Kovács István púrttitkár a Szabadság Tsz tagja [...] Ta­nács keddi ülésén meghallgat­ta Dobi Istvánnak az Elnöki Tanács elnökének a [...] A tabiak és a siófokiak kérése megvalósítható Kívánságuk a hosszú sió­foki [...]
97. 1959-03-29 / 75. szám
[...] párttitká­ra Varga János üzemegy­ségvezető Lipódi István N Horváth János bri­gádvezető összedugják [...] Miás hang ez nem a kérésé hanem a hata­lom erejével fellépő [...]
98. 1959-05-16 / 113. szám
[...] részt vett az ülésen Torma István a járási pártbizottság titkára és [...] a hónap végére el­készülnek Szükségmegoldás­Török István a Siófoki Halászati Vállalat sofőrje [...] a mun­kákban A tsz nek kérése is van A Segesdi Gépállomás [...]
99. 1959-07-28 / 175. szám
[...] csata eldől Szalontai Sándor Újhe­lyi István Pados György ipari épületi villanyszerelő [...] Pál Peisz Márton faluvillamosító Pető István Matula László László György hálózati [...] Magyar Lajos vízvezetékszerelő és Bu­dai István Hirth József laka­tos példát mutattak [...] megilleti A tanácsnak az a kérése hogy az illetékes szervek nyújtsa­nak [...]
100. 1959-10-07 / 235. szám
[...] a kórházban J 1 óth István somogyvári olvasónk levelet kül­dött hozzánk [...] ágyon fejsérült kisfiú fekszik P István Vi­gyázatlan részeg motoros ütöt­te el [...] baráti és elvtársi kapcsolataikat HORVÁTH ISTVÁN sz b titkár Úttörők a [...] A pórul járt szarka egyetlen kérése Ne kérem ne mondják meg [...]