Somogyi Néplap, 1954. május (11. évfolyam, 103-127. szám)

1954-05-01 / 103. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Éljen május 1, a proletárnemzetköziség nagy ünnepe _„A PARTJA AAEOV-E1 P Ä RT B ÍZOTTS A'G^N AV LA i \ —i— ------------------------------ - - - ___________ — MÁJUS 1, A BÉKE ERŐINEK SEREGSZEMLÉJE SZÉP EREDMÉNYEKET HOZOTT BEGYŰJTÉSI HÉT A BARCSI JÁRÁSBAN Felszabadulásunk óta tizedszer ün­nepeljük a hagyományos nemzetközi munkásünnepet, a munka, a tavasz, a béke és az öröm ünnepét. Május X ebben az évben is a világ dolgozói­nak nagy nemzetközi seregszemléje, s egyben a béke erőinek hatalmas megmozdulása. Május 1-e a nemzet­közi munkásmozgalom ünnepnapja — ebben az évben még inkább, mint az elmúlt években — a békéért folyó világküzdelem fontos mérföldköve. A mostani májusi seregszemle az el­múlt év óta jelentősen megerősö­dött, megnövekedett béketábor se­regszemléje is. A mai napon az egész világon, a kapitalista országok­ban, a gyarmatokon és a félgyarma­tokon, vörös lobogó alatt tüntetnek a dolgozók a háború ellen, a béke mellett. Mindig többen és többen so­rakoznak fel a szovjet nép által ma­gasra emelt béke és szabadság zász­laja alá. Az idei május 1-ét olyan körülmé­nyek között ünnepeljük, amikor szerte az egész világon megnöveked­tek a béke erői, s a béketábor je­lentős sikereket ért el a békéért ví­vott harcban. A nemrég lezajlott berlini négyhatalmi értekezlet és a napjainkban ülésező genfi értekezlet — Kína részvételével — azt bizonyít­ja, hogy a világ népeinek, a béke­szerető embereknek akarata tár­gyalóasztalhoz tudta ültetni a nyu­gati nagyhatalmakat, hogy tárgyalja­nak a béke megszilárdításának és fenntartásának lehetőségeiről. De nemcsak ez jelenti a béketá­bor erejének növekedését. Jellemző­je az is, hogy a békeszerető emberek nyomására, tiltakozására az elmúlt évben megkötötték a koreai fegyver- szünetet és sikerült csökkenteni a nemzetközi feszültséget is. A béke erejének növekedését jellemzi az a számtalan lenyűgöző eredmény, ame­lyeket a Szovjetunió ért el az elmúlt év alatt. A Szovjetunió segítségével, a szovjet tapasztalatokra támaszkod­va. erősödtek a népi demokratikus országok, közöttük hazánk is. A ta­valyi májusi seregszemle óta, egy esztendő alatt szinte felmérhetetle- nek azok az eredmények, amelyeket hazánkban különösen a kormánypro­gramul óta, a kormányprogramm célkitűzéseinek megvalósítása köz­ben a népjólét emelése terén elér­tünk. Gazdagodott, sokrétűbb lett ez alatt az idő alatt az emberek éle­te, de gazdag és sokrétű a párt és a kormány cselekvése is, amely nyo­mon követi hazánkban az emberek életét, hogy könnyebbé, szebbé te­gye azt. A megtett utat és az irányt nemcsak az árleszállítási rendeletek, a mezőgazdasági határozatok mér­földkövei mutatják, hanem a beteg- biztosítás kiterjesztése, a táppénz­ügyek rendezése és a nyugdíjrendele- tet rendező kis méterkövek is. És így sorolhatnánk tovább mindazt, amit pártunk és kormányunk a dol­gozó emberről való gondoskodás te­rén tett. A dolgozó emberről való gondoskodás azonban nemcsak álla­mi feladat. A mi hazánkban felada­ta ez mindenkinek, akinek emberek­kel van dolga, aki mások munkáját irányítja. Az új politika, a dolgozók­ról való gondoskodás nemcsak gaz­dasági intézkedést jelent, hanem új szellemet is, amely áthatja életünk minden területét. A mi államunk­ban a dolgozó emberről való gondos­kodás törvény, de nemcsak írott, ha­nem íratlan törvény is, amelyet min­denütt és minden körülmények kö­zött végre kell hajtanunk. A 10. szabad május 1-nek hazánk­ban az ad különösen nagy jelentősé­get, hogy pártunk III. kongresszusá­ra készül nemcsak pártunk minden tagja, de hazánk minden dolgozója is. Az ország, de a megye területén nincs olyan dolgozó, aki a párt iránti szeretettől áthatva ne készülne jó 1 munkával a nagy napra. A tervek teljesítésére, az önköltség csökken­tésére, a minőség megjavítására — dolgozó parasztságunknál a tavaszi munkák időbeni elvégzésére, a be­gyűjtési és az adófizetési kötelezett­ségek teljesítésére tett fogadalmak megvalósítása nemcsak a párt iránti hála, szeretet és ragaszkodás jelei. Kifejezői annak is, hogy megyénk dolgozó népe, ipari munkásaink és dolgozó parasztjaink világosan lát­ják, hogy a kormányprogramul to­vábbi célkitűzéseinek megvalósítása: a mezőgazdaság felvirágoztatása, a népjólét emelése elsősorban az ő munkájuktól, terveik teljesítésétől, kötelezettségeik rendezésétől függ. A kongresszus tiszteletére indult munkaverseny további előretörése, az egyre nagyobb eredmények mu­tatják, hogy milyen nagy alkotóerőt jelent dolgozó népünk hazaszeretete és békevágya. A mi dolgozóink a májusi seregszemlére — amely egy­úttal a béke seregszemléje — mun­kával készültek, mert tudják, hogy a békéért való harc akkor járhat si­kerrel, ha tovább fejlesztjük azokat az eredményeket, amelyeket a ter­melésben, a kormányprogramm megvalósításában s egyben népgaz­daságunk megerősitésében és hazánk szocialista építésében elértünk, s ha kiküszöböljük a mutatkozó hiányos­ságokat is. 1954 május 1-nek fényét növeli, hogy a májusi ünnep küszöbén in­dult el ismét népünk tömegeinek az a mozgalma, hogy Genf felé nézve követelik az atom- és hidrogénfegy­verek betiltását, az indokínai háború beszüntetését, a béke megszilárdítá­sát. Száz és száz táviratban mondták el e követeléseiket dolgozóink, s me­gyénkben is újra fellendült a közsé­gekben, üzemekben az egész lakossá­got egybefogó békevédelmi harc. Éléseket, megbeszéléseket tartanak, s tisztázzák az egyes nemzetközi kérdéseket. A magyar nép nem akar háborút s éppen ezért örömet okoz neki, hogy május 1-ét olyan időpont­ban ünnepelheti, amikor világszerte jelentős sikereket értek el a háborús tervek megakadályozásában. A mi népünk békét akar, gazdag, jól meg­művelt földeket, réteket, több jár­művet és ipari cikket, gazdagabb életet. Ez a mi célunk és nemcsak bel-, de külpolitikánk is. Kormá­nyunk kész részt venni az európai népek olyan egyezményében, amely a világproblémák megoldását tár­gyalások útján keresi. 65 esztendeje, hogy a II. Interna- cionálé kongresszusán május 1-ét nemzetközi munkásünneppé nyilvá- nitották. 65 év telt el azóta, de ez év májusában még érvényesebbek azok a szavak, amelyeket 1919 május 1-i beszédében mondott Lenin elv­társ: »Megváltozott a proletárnap ünneplésének képe, nemcsak miná- lunk Az egé3z világon a munkások az imperializmussal való harc útjára léptek . . . Ma biztonságban lehet mondani, hogy nemcsak vörös Mosz­kvában, vörös Petrográdon és Buda­pesten, de minden nagy proletárköz­pontban a munkások, akik az utcá­ra nem sétálni, hanem erejük de­monstrálására mennek ki, beszélnek a szovjet hatalom jelentőségéről és a proletáriátus közeli győzelméről«. Május 1 ünnepének képe azóta to­vább változott. Az erejüket mutató tömegek száma megsokszorozódott s 1954 május 1-e mindennél nagyobb tüntetés a béke mellett. A béke mel­lett, a háború és az imperializmus ellen tüntet a kétmillió sztrájkoló francia munkás, s a békés életért tüntet az egész világ békeszerető emberisége. Ebből a tüntetésből Ma­gyarország munkásosztálya és dolgo­zó parasztsága is megnövekedett súllyal veszi ki részét, a békéért, a nép jólétéért és boldogulásáért. A barcsi járás párt. és tanács- szervei javítottak munkájukon, amit igazol az, hogy sok olyan községben, amelyek a begyűjtési tervek teljesítésével messze elma­radtak, az utóbbi napokban egyre több tojást, baromfit és tejet, va­lamint hízottsertést gyűjtenek be. Kálmáncsa községben pl. a leg' utóbbi öt napban, mintegy 196 kg tojást, 30 kg baromfit gyűjtöttek be, s több mint 3660 forint pénz­adót fizettek be a község dolgozó parasztjai. Megyénk valamennyi községében április utolsó napjaiban határszemle volt, melynek során a határszemle- bizottságok felkutatták a megműve- letlen területeket, majd azok tu­lajdonosait felszólították a föld azon­nali megmunkálására. A bizottságok tíz nap múlva ismét ellenőrzik a ha­tárt s megállapítják, hogy a munká­kat valóban elvégezték-e. A toponári községi tanács jól meg­szervezte a határszemlét. A bizott­ságban olyan dolgozó parasztok is részt vettek, mint Virág József 17 holdas gazda, aki minden mezőgaz­dasági munkát az elsők között vég­zett el. Ismeri az egész határt s min­den darab földről tudja, hogy ki an­nak a tulajdonosa. A bizottság tag­jai között volt a tanács mezőgazda- sági előadója, a mezőőr, Buzsáki Ist­ván dolgozó paraszt-éc NyuLasi Vik­tor, a kaposvári gépállomás agronó- musa. A bizottság már az első dűlőben megtalálta Bank Imre 16 holdas gazda 2000 négyszögöl szárítatlan te­Marcali község élenjáró dolgozó parasztjai már jónéhány héttel ez_ előtt elhatározták, hogy a párt- kongresszusig maradék nélkül ele­get tesznek félévi állat' és állati termékbeadási kötelezettségüknek. Samu Antal 5 holdas, Lakos Jó­zsef 12 holdas már egész évre tel­jesítették tojás- és baromfibeadá­sukat. A tanács is az utóbbi idő­ben sokat javított munkáján. A begyűjtési állandó-bizottság tag_ jainak több feladatot adnak, s ugyanakkor bevonják az élenjáró gazdákat is a népnevelőmunkába. Helyes módszer az is, hogy a vég­rehajtóbizottsági ülésekre a tanács meghív több olyan gazdát is, aki idáig halogatta a beadást, s ott A balatonújhelyi álfami gazda­ság csaknem 400 holdas kertészete az elmúlt esztendőben is nagy- mennyiségű zöldségáruval látta el a városok dolgozóit és a balaton- parti üdülőkben pihenőket, ezen­felül exportra is szállított. A növekvő igények kielégítése az idén komoly feladat elé állí­totta a gazdaságot. Ezen úgy igyekeztek segíteni, hogy kertésze­tük bővítésére Jut község határá­ban egy 80 holdas öntözéses ker­tészetet létesítettek, és a tavalyi tapasztalatok alapján a termésho­zam fokozását tűzték célul maguk elé. A mopt már közel 500 holdas kertészet dolgozóinak szorgalmas munkája eredményeként több mint 12 mázsa sóska, 5 mázsa spárga és ugyanennyi spenót került primőr áruként a piacra. A kedvezőtlen időjárás sem tudta megakadályoz­ni őket munkájukban. Minden per' cet kihasználva végezték a palán­ták kiültetését és a fagyveszély el­Tótújfalu községben, ahol Jeki Imre elvtárs begyűjtési megbízott segített a tanácsnak a begyűjtési munkában, öt nap alatt közel 16 százalékkal emelkedett a begyűj­tés eredménye. Bonyevácz gazdát, aki az idén még úgyszólván sem­mit sem adott be, nevelő szóval meggyőzték az állami fegyelem betartásának jelentőségéről,, s másnap már 8 kg tojást vitt a be­gyűjtőhöz, majd megfogadta, hogy a kongresszus napjáig maradék nélkül teljesíti félévi beadását. rületét, amelyen még a napraforgó- szár is fennáll. Bajzik Gyula és Kula Péterné egy-egy hold földje szintén szántatlan. Schveininger Istvánnak ugyancsak 2000 négyszögöl terület® vár szántásra. Nemcsak a szántatlan területeket, hanem a növények fejlődését is fi­gyelemmel kísérte a bizottság. Meg­vizsgálták Csima Gusztáv ritka és gyomos bíborföldjét, akinek azt ja­vasolták, hogy ezt a földet mielőbb szántsa fel és vesse el kukoricával. Ugyanebbe a dűlőbe esik Virág Jó­zsef 2 hold őszibúza vetése, amelyet tavasszal fej trágyázott, de egy kis részen nem kielégítő a növény fej­lődése. Javasolták néki, hogy ismé­telten fejtrágyázza a vetésnek ezt a részét. A néhány hold szántatlan terüle­tet és gyengén telelt vetést kivéve az egész határ azt mutatja, hogy szorgalmas, igyekvő dolgozó parasz­tok lakják Toponárt, akik jó gazdái a földnek. Szalóky Erzsébet. megbeszélik vele, hogy ne akadá­lyozza a község begyűjtési tervé' nek teljesítését. Török József 8 hol_ das gazda a legutóbbi végrehajtóbi­zottsági ülésen résztvett, s ott megfogadta, hogy felszámolja ha­nyagságát; néhány nap múlva máris bevitte a kötelezőt tojásból és baromfiból félévre. A község tojásból, baromfiból 100, hízottser­tésből 83 százalékra teljesítette eddig féléves begyűjtési tervét. Megvan a lehetőség a községben arra is, hogy sertésből is teljesít­sék a kongresszus napjáig az első féléves begyűjtési tervet. Harcol­janak ezért továbbra is odaadóan a marcaliak. hárítására is alaposan felkészül­tek. A kertészeti brigád lelkes tagjai jó munkával készültek május 1 méltó megünneplésére. 15 hold szépen kikelt borsót már megka­páltak és 40 hold csemegetengeri­ből 20 holdat négyzetesen vetettek el, s kétszer megkapálták a sza­mócát, a hiányos részeket ' pedig pótolták. Lener Mária, az Előre brigád 4. sz. munkacsapat vezetője felaján­lotta, hogy a több és jobb minő­ségű szamócatermés érdekében csapatával 10 holdon sztahanovis- ta'parcellát állít be, s május 1-ig a kapáláson kívül a fej trágyázást is elvégzi. Holdanként 5000 liter trágyalé és 50 ezer liter víz keve­rékével egyszer már le is árasz­tották. Ezenkívül a 10 holdas ká­poszta sztahanov-parcella előkészí­tésénél — a tavalyitól eltérően — holdanként 50 mázsával több szer_ vestrágyát használtak fel, s mű­trágyából 150 kg szuperfoszfát, Ugyancsak megjavult a begyűj­tési munka Darány községben, amit igazol az, hogy néhány nap alatt a tojásbegyüjtési terv telje­sítését 22 százalékkal növelték. A barcsi járás párt- és tanács­szervei harcoljanak továbbra is következetesen azért, hogy a kon­gresszus napjáig a járás, minden községe, termelőszövetkezete, egyénileg dolgozó parasztja mara­dék nélkül eleget tegyen az első félévi beadási kötelezettségének. B darányi gépállomás tavaszi kampánytervének befejezésével ünnepli május elsejét A darányi gépállomás traktoro­sai pár héttel ezelőtt megfogadták, hogy tavaszi kampánytervüket május 1-ig 100 százalékig teljesí­tik. Adott szavuk valóraváltásához kemény munkára volt szükség, mert a közbejött tartós esők nem egyszer kiverték az ekéket a ba­rázdából. A legutóbbi értekezletükön ala­posan átgondolt tervet dolgoztak ki az erőgépek gyors átcsoportosí' tására. Minden brigád körzetében vannak homokos, dombosabb te­rületek, ahol még esőben is lehet folytatni a munkát. Ezért úgy osz­tották be a gépeket, hogy a dom­bosabb részekhez közel dolgozza nak, s ha az eső már lehetetlenné teszi a további szántást, nyomban átvonulhassanak ezekre a terüle­tekre. A terv kidolgozása után nem is maradtak tétlenül a traktorosok. Ifj. Valusek József brigádjában Grosics János és Tóth György traktorosok a darányi Győzelem tsz alacsonyabb fekvésű földjeit művelték, amikor az eső meg­eredt és lehetelenné vált a szán­tás. Gyorsan a közelben lévő ma­gasabb fekvésű homokos terület­re mentek át, ahol az egyéni gaz­dák parcelláin forgatták a földet az ekefejek. A szorgalmas munka meg is hozta gyümölcsét. Április 30'án délelőtt a darányi gépállomás be­fejezte tavaszi kampánytervét: 6200 normálhold talajmunkát vég­zett el. Az eredményekhez nagy­mértékben hozzájárult ifj. Valusek József brigádja csaknem 2000 nor­málholdas teljesítményével és Grosics János, Tóth György trak­torosok, akik tervüket 180 száza­lékra teljesítették. 120 kg kálisó keverékét 110 kg pétisóval kétszeri részletben ada­golták. Ezzel a módszerrel és az elkövetkező gondos növényápolás­sal elérik, hogy holdanként 80 mázsa helyett 100—120 mázsát ta' karíthassanak majd le. A káposztapalántákat már ki is ültették, s a 95 százalékos meg- eredés is azt mutatja, hogy lelki- ismeretes munkát végeznek a ba­latonúj helyi állami gazdaság ker­tészetének dolgozói. Hatvan hold paradicsomból is mintegy 20 holdon létesítenek sztahanovista-parcellát. A tavalyi­tól eltérően és a késői fagyoktól való megóvás érdekében a palántá­kat langyos ágyakba ültették ki és tüzelik. Ennek eredménye dús gyökérzet, mely ellenállóbbá teszi a növényt és az érés is két héttel előbb következik be. így 90 má­zsa helyett holdanként 30 mázsá­val adhatnak többet piacra és ex' portkötelezettségüket is korai, friss áruval teljesíthetik. A toponári határszemle tapasztalatai Teljesítse sertésbeadási tervét Marcali község ü iialalonújlielyi állami gazdaság kertészeti dolgozói jó munkával készültek május t-re

Next

/
Oldalképek
Tartalom