Somogyi Néplap, 1958. november (15. évfolyam, 258-283. szám)

1958-11-01 / 258. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Somogyi Néplap M S ZM P M EGY El BIZOTTSÁGA ÉS A M EGYE I TANÁCS LAP 0 A XV. évfolyam, 258. szám. ÁRA 50 FILLÉR Szombat, 1958. november 1. Mai számunk tartalmából Vissza a főzőkanálhoz Emberek gondban és örömben Egész heti rádióműsor A NÉP JELÖLTJEI HORVÁTH JÁNOS A zákányi falugyűlésen ha­tározták el a község választó- polgárai, hogy javasolják Hor­váth János elvtársinak, a volt pártmunkásnak, a szövetkeze­ti mozgalom harcosának, a MÉSZÖV elnökének a megyei tanácstagok jelöltlistájára való felvételét; BÁLINT JÓZSEF Még csak 27 éves, de már jó néhány felelős beosztást bíztak rá. Volt osztályvezető­helyettes, főkönyvelő, 1957 augusztusától pedig a megyei tanács tervosztályának a ve­zetője. Nemesvid, Nagyszaká­csi, Csákány, Szőkedencs köz­ségeik lakói jelölték megyei tanácstagnak. Felfejlődőben a kefeüzem termelése A Kaposvári Kefeüzem az év második felében egyre na­gyobb termelési eredményeket ért el, először az exporttervé­ben mutatkozó lemaradást pó­tolta, majd pedig felzárkózott a belföldön forgalomba kerülő árucikkek termelésében is. Az év utolsó negyedére új szerző­dést is kötött az üzem, még­pedig a Budakalászi Textil­művekkel: textil-lószőr elő- állítására. A kaposvári gyár még sohasem foglalkozott nyers lófarokszőrből készíthe­tő textil-lószőr gyártásával. Az új cikk megválasztása helyes­nek bizonyult, minősége felül­múlja a budapesti cégek által gyártott lószőr minőségét. Minden remény megvan arra nézve, hogy a Budakalászi Textilművek állandó megren­delővé válik, így az új cikk állandó gyártmánnyá. Az üzem az elmúlt hónap­ban 127,2 százalékos tervtel­jesítést ért el; Most van kialakulófélben a tanácsválasztások tiszteletére indult munkaverseny, melyet a kefeüzem lelkes KlSZ-szer- vezete kezdeményezett, s amelybe az üzem összes dol­gozója bekapcsolódott; A kaposvári autókórházban Megyénk legforgalmasabb autó- és motorjavító intézmé­nye a Finommechanikai és Gépjavító Vállalat Irányi Dá­niel utcai autójavító részlege. Ide kerül minden elromlott közületi személyautó, teher­gépkocsi kisebb-nagyobb javí­tásra, istápolásra. Ez a kapos­vári autókórház. Legalább száz állandó ügy­fele van a vállalat autós részlegének, ezek mind somo­gyiak vagy baranyaiak. De megfordul itt az ország min­den részéből való gépkocsi, amelyik éppen megyénkben romlott el, Somogy valame­lyik országútján adta be a kulcsot. Szerviz, szerelés vagy egyéb gépi munkát végeznek a részleg dolgozói, és a technikai felszereléshez mérten kevés ki­vétellel minden autó betegsé­gére tudnak megfelelő orvos­ságot találni. A forgalom meglehetősen nagy. Ezt a statisztika mutat­ja ki a leginkább: szeptember­ben 112 személy-, 62 teher­gépkocsi és 16 motorkerékpár javítását végezték eh Új létesítmények Moszkvában november 7-re Moszkva (MTI). A szovjet főváros nagyszerű új épít­ményekkel gazdagodik a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 41. évfordulójára. A no­vember 7-i ünnepségek során nyitják majd meg a szovjet főváros most elkészült új út­vonalát és a Moszkva folyón átívelő kétemeletes hidat. A 'közforgalmi híd megnyitása iitám rövidesen befejeződnek a Metro új vonalának építkezé­sei is. A kétemeletes híd 21 méter szélességű felső emeletén az új Komszomol sugárútról a gépkocsik és a gyalogosok közvetlenül juthatnak el a Lenin-hegyre. Az alsó emele­tén halad majd óit a Metro új vonala, amely a folyó bal partján, a sporttelep mellett emelkedik ki a felszínre. A híd mindkét oldalán metró■ A KORMÁNY SZÓVIVŐJÉNEK SAJTÓÉRTEKEZLETE Gyáros László rendkívüli követ és meghatalmazott mi­niszter, a Minisztertanács tá­jékoztatási hivatalának elnö­ke pénteken délelőtt sajtóér­tekezletet tartott, amelyen vá­laszolt a hazai és külföldi tu­dósítók kérdéseire. Arra a kérdésre, hogyan ér­tékelik Magyarországon A LENGYEL PÁRT- ÉS KORMÁNYKÜLDÖTTSÉG LÁTOGATÁSÁT, elmondotta: őszinte örömmel tölt el bennünket, hogy a Len­gyel Népköztársaság kapcso­lata a Szovjetunióval és a többi baráti szocialista or­szággal mind szorosabbá válik. A szocialista országok közötti testveri barátság elmélyítése és továbbfejlesztése nemcsak minden egyes szocialista ál­lam érdeke, hanem elengedhe­tetlen alapfeltétele az egész szocialista tábor további meg­erősödésének és a békének is. A szocializmus ellenségei napjainkban arra összponto­sítják erőfeszítéseiket, hogy megbontsák a szocialista tá­bor egységét. Ez a törekvésük azonban kudarcra van ítélve, mert a szocialista tábor egy­sége napról napra erősödik, és a szocialista országok test­véri együttműködése mind szélesebb alapúkon bontakozik ki. A Brazíliába került magyarokról több ízben megjelent tudósí­tásokkal kapcsolatban feltett megálló •készül, a földalatti' kérdésre a szóvivő elmondot­vasút szerelvényei pedig a hídról befutnak a Lenin- hegy alatt épített alagútba. Az új hídon a közúti for­galom előreláthatólag már közvetlenül a novemberi ün­nepségek után megindul, A Metro új vonalát december második felében adják át a forgalomnak. Kisipari mestervizsga tanfolyamok A kisiparosság régi óhaját tel­jesítette kormányunknak az a rendelkezése, amely újból bevezet­te a mestervizsgát. A vizsgák le­bonyolítását és az ezzel kapcsola­tos szervező és előkészítő munkát a KIOSZ-ra ruházták. E felhatalmazás alapján mint a kisiparosság érdekképviselete szer­veztük meg mestervizsga-bizottsá­gainkat, amelyek felkészülve vár­ják a vizsgázókat. Érdekképvise­leti szerepünket kívánjuk betölte­ni az előkészítő tanfolyamok szervezésével és indításával is. A tanfolyamon való részvétel nem kötelező. A vizsgára mindenki saját maga is felkészülhet. Az önkéntes jelentkezés birtokában indítunk a megye székhelyén (Ka­posvár, Iparosszékház) novem­ber 4-én 36 órás közigazgatási­iparjogi tanfolyamot. Ezt követi az asztalo-siparban szakmai tan­folyam indítása. Megfelelő szá­mú jelentkező esetén a távol la­kók érdekében a járási székhe­lyeken is tartunk közigazgatási tanfolyamot. Hisszük, hogy a tanfolyamok in­dításával hasznos szolgálatot te­szünk mindazoknak, akik szeretik szakmájukat, céljuk, hogy szak­tudásukkal megbecsülést szerezze­nek maguknak, és hogy a lakos­ság igényeit kiváló kisipari ter­mékkel elégítsék ki. KIOSZ Somogy megyei titkársága ta: Az egész nemzetközi saj tót foglalkoztatta azoknak a magyar családoknak a kálvá­riája, akiknek sikerült Brazí­liából visszaszökni Angliába. Ügyükkel még az angol par­lament is foglalkozott. Ezek a családok nem ok nélkül hagy­ták el Brazíliát. A sorsukról a különböző nemzetközi szer­vekhez küldött levelek hű ké­pet adnak. Ezután Gyáros László né­hány szemelvényt felolvasott ezekből a levelekből.; Egy — Lindthez, az ENSZ menekült- ügyi főbiztosához írt október 1-én keltezett — levél így kezdődik: »Mélyen tisztelt elnök úr! E levélben több mint hétszáz személy, gyerek, asszony, fér­fi fordul önhöz, és önön ke­resztül a magyar kormányhoz segítségért. Több mint hét­száz, a nyugati propaganda ál­tal megtévesztett személy, aki­ket mint rabszolgákat eladtak és éhhalálra ítéltek. Nem tu­dunk máshová fordulni véde­lemért a »magyar komité«, a brazil hatóságok és az orga­nizáció véres, kegyetlen ter­rorja elől...« A »magyar komité« vezetői — dr. Jordán Emil perjel, dr. Kogl Szeverin páter és dr. Jancsó Albert volt hadbíró százados — több milliót sik­kasztottak a »menekültek« ré­szére összegyűjtött pénzből. E hatalmas sikkasztási botrány ma már a brazil bíróság előtt van. A levélíró a továbbiakban beszámol arról is, hogy ez év február 8-án Rio de Janeiro* ban, a virágok szigetén több mint 230 személyt, köztük sok gyermeket,, asszonyt, beteget és öreget véresre, kékre-zöld- re verettek, majd erőszakkal elhurcoltatták őket az őserdő vidékére. A megkínzott embe­rek közül többeket olyan nyi­latkozatok aláírására vagy megírására kényszerítettek, mintha sorsukkal elégedettek volnának. , A levél írója szerint »dr. Al­berto Gonzago Fernandhez, az ENSZ dél-amerikai menekült- ügyi megbízottja mindenben fedezi a »magyar komité« üzel- pontja az Egyesült Államok külügyminisztériumának 1958. október 23-i nyilatkozatával kapcsolatban, > meit, és az elégedetlenkedőket egyik legutóbbi látogatásakor súlyos börtönbüntetéssel fe­nyegette meg, ha nem nyug­szanak bele sorsukba«. Egy másik levél szintén ar­ról a nélkülözésről és nyomor­ról beszél, amit már nem le­het bírni, és rámutat: San Paolóban még hatszáz ma­gyar van, akik haza akarnak menni. A levél közli* kétszáz Rióban élő rútul becsapott, félrevezetett magyar adatait és segítséget kér. — Könnyű volna most elő­szedni — mondotta Gyáros László — a Szabad Európa és társai különböző hátborzon­gató rémmeséit a magyaror­szági állapotokról, és szembe­állítani azokat a külföldre szökött magyarok tényleges helyzetével. Ehelyett inkább azon vagyunk, hogy valami­lyen formában elérjük az ille­tékes nemzetközi fórumokon a külföldre került magyarok ki­szolgáltatott helyzetének va­lamelyes javítását, illetve ha­zahozataluk megoldását. Az il­letékes magyar hatóságok már több esetben tárgyalásokat folytattak Lindt úrral, az ENSZ menekültügyi főbiztosá­val. Meg kell azonban jegyez­nem, hogy eddig nem sok lát­ható eredménnyel. Arra a kérdésre, hogy mi a kormány szóvivőjének állás­a kormány szóvivője megje­gyezte, nem ez az első alka­lom, hogy hasonló természetű kérdésre kérnek tőle választ, és nem ez az első eset, hogy az Egyesült Államok külügy­minisztériuma hallatta hang­ját, amikor jobb lett volna hallgatnia. Minden egyes ilyen természetű megnyilatkozása ugyanis csak azt bizonyítja, hogy az amerikai kormánykö­rök csökönyösen ragaszkod­nak a más népek belügyeibe való durva beavatkozás elvé­hez és gyakorlatához. A ma­gyar kormány ennek tudatá­ban elítéli és visszautasítja az Egyesült Államok kormányá­nak ezt az újabb provokáció­ját. , , A Duna vízi energiájának hasznosítására létrejött MAGYAR—CSEHSZLOVÁK MEGÄLLAPODÄSSAL kapcsolatban a szóvivő el­Kidolgozzák a könyvtárügy és a népművelés fejlesztésének 15 éves tervéi : Naponta 500 liter tejet vesz át Vida Gyuláné, a szabási tej- átvevő vezetője. Képünkön épp a termelőszövetkezet tejét önti a szeparátorba. : A Művelődésügyi Miniszté- • riumban tájékoztatták a? > MTI munkatársát a népműve- ; lés terveiről. : Az MSZMP művelődéspoli- ’ Ilkájának irányelvei és a Központi Bizottság határozata a munkásosztállyal kapcsola­tos feladatokról hosszú időre megszabta a népművelés ten­nivalóit, és nagy munkát ró a Művelődésügyi Minisztérium közművelési főosztályára. A munkások, az értelmisé­giek és a falvak lakói, amikor országszerte megvitatják az MSZMP művelődéspolitikájá­nak irányelveit, egyúttal ja­vaslatokat tesznek a falu, a város, a megye kulturális fej­lesztésére is. Ezekből a javas­latokból a Művelődésügyi Mi­nisztériumban összeállítják majd a könyvtárügy és a nép­művelés fejlesztésének 15 éves tervét. A tervekben és . a következő £ hónapok munkájában megfele­lő helyet kap a munkásosztály •kulturális ellátottságának és nevelésének megjavítása. Megerősítik a népművelési tevékenység társadalmi jelle­gét, és szorosabbra fűzik a kapcsolatot a tömegszerveze­tekkel, köztük a KISZ és a Hazafias Népfront helyi szer­veivel is. Bevonnak a nép­művelésbe olyan értelmiségie­ket, akik szívesen vállalnak feladatokat az emberek . neve­léséből. Országszerte új művelődési otthonok épülnek társadalmi erőből. A mégyék művelődés- ügyi osztályainak közreműkö­désével típusterveket készíte­nek a kultúra otthonainak épí­téséhez, és kezdeményezik, •hogy ott, ahol társadalmi ösz- szefogás-sal emelnek művelődé­si házakat, minden szerv . a maga módján — a gyárakban például az igazgatói alapból — járuljon hozzá a költségekhez. Felmérik a művelődési há­zak jelenlegi helyzetét, s a "ta­pasztalatok alapján javaslatot dolgoznak ki a feladatokról. Biztosítják a világnézeti ne- velőmunika kibontakozását. Javaslatot tesznek arra, hogy a dolgozók esti iskoláiban a tanításnál számba vegyék a felnőttek szélesebb látókörét és élettapasztalatait. A közelmúltban kezdték •meg, s a jövőben még nagyobb lendülettel folytatják a helyi népművelési intézmények át-‘ adását a tanács kezelésébe. Szabályozzák a tanácsi és a szákszervezeti könyvtárhálózat együttműködésének elveit, és sok helyütt centralizálják a kisebb könyvtárakat. A jövő év őszétől a tanító- és óvónőképzés reformjaként ezekben az iskolákban köte­lező tárgyként oktatják a nép­művelést'. Ezenkívül népműve­lési szakköröket' is alakí­tanak. Jövőre országszerte tanfolyamokat tartanak azok­nak a pedagógusoknak, akik majd a tanító-, illetőleg az óvónőképzőkben a népműve­lést oktatják; mondotta, hogy ez a kérdés most már a megvalósulás stá­diumába került. A Miniszter- tanács október 23-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta a közös érdekű Duna-kzakasz vízienergiájának hasznosításá­ról szóló határozatot. A kétségkívül hatalmas je­lentőségű közös erőmű-építke­zés kiemelkedő példája a KGST-hez tartozó országok ba­ráti együttműködésének, bé­kés törekvéseinek, egyúttal pe­dig újabb hozzájárulás a ma­gyar—csehszlovák gazdasági és politikai együttműködés el­mélyítéséhez és kiszélesítésé­hez. Kül­kereskedelmünk helyzetéről Gyáros László közölte a fel­tett kérdésre: nehézipari ex­portunk terén az a szándé­kunk, hogy a piaci igényeknek megfelelően fokozzuk a komp­lett gyári berendezések, első­sorban a gyümölcs- és főze­lék-, baromfi- és egyéb hús­feldolgozó gyárberendezések; malmok, továbbá hűtőberende­zések exportját. Világszerte elismert távközlési iparunk gyártmányainál korszerűsíté­seket hajtunk végre. Például a Rotary-rendszerű telefon- központok mellett a Grossbar- rendszerű telefonközpontokat is rövidesen exportálni fogjuk. Műszeripari' Vonatkozásban exportunk a Szovjetunió nagy rendelései eredményeként át tud térni a tömeggyártásra. A lakosság közszükségleti iparcikkekkel való ellátását, a választék bővítését részben a külkereskedelem útján való­sítjuk meg. Közszükségleti im­portcikk-ellátottságunk ma már az 1954, évinek hatszoro­sára emelkedett. Az 1959. évi behozatali program az import további fejlesztését irányozza elő. Tervbe vettük, hogy nem csupán az itthon gyártott szá­mos közszükségleti cikk alap­anyagait importáljuk a baráti és a tőkés országokból, hanem kész gyártmányokat is vásá­(Foly tat ás a második oldalonj

Next

/
Oldalképek
Tartalom