Somogyi Néplap, 1958. május (15. évfolyam, 102-127. szám)

1958-05-01 / 102. szám

tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&AAAAAAAAAAAAAAA4AAAA* lkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAt íimwoliiUiiiliimmiUlAiiiiiiiiu.iin.ititiuiitiumUál, < b te? ■% VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! t>­AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LÁP3A XV. évfolyam, 102. szám. ÁRA 60 FILLÉR Csütörtök, 1958. május 1. kUAAUJ>*á*tAAAAAAAAAáktAiA.AAA UAAAAAIAAAAAAAAAAáA. aj/Aüaáaáaaaáíííaáíaáíaaaaaaai^aaaía ◄ | _ ÉLJEN MÁ3US 1, a MUNKÁS NEMZETKÖZISÉG NAGY ÜNNEPE! OIL ÁT ÓIK .4 VILÁG DOLGOZÓINAK NAGY ÜNNEPÉN Május elseje a világ dolgo­zóinak egyetemes ünnepe. Po­litikai jelentőségére Lenin 1904-ben így mutatott rá: Ezen a napon »a világ munkásai megünneplik azt, hogy öntuda­tos életre ébredtek, megünnep­lik azt, hogy egyesültek az erő­szak és az elnyomás minden formája ellen vívott harcban, a dolgozó millióknak az éhség­től, a nyomortól és a megaláz­tatástól való megszabadításá­ért vívott harcban. Két világ áll egymással szemben ebben a nagy küzdelemben: a tőke világa és a munka világa, a ki­zsákmányolás és rabszolgaság világa, a testvériség és sza­badság világa«. Lenin akkor írta ezeket a so­rokat, amikor a földön minden hatalom a kapitalisták kezé­ben összpontosult, s a dolgozók csupán öntudatos történelmi tevékenységük hajnalán éltek. Azóta évtizedek múltak el, nemzedékek követték egymást. S a néptömegek forradalmi energiája, amelyet a marxi— lenini tanítások hatottak át, felismerhetetlenségig megvál­toztatta a világot. Az új kor­szak kezdetét a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzel­me jelezte. Ez a forradalom azt hirdette, hogy megkezdő­dött az emberiség történelmi átmenete a kapitalizmusból a szocializmusba. Melyek e korszak legfőbb jellemvonásai? Egész sor or­szág kilépett a kapitalizmus világából, és kialakult a szo­cializmus világrendszere. A ke­leti elnyomott népek felsza­badultak a gyarmati rabság alól, és az egykori gyarmati bi­rodalmak romjain politikailag független államok alakultak ki. Fokozódott a világ dolgozóinak politikai aktivitása. A kommu­nista és a munkáspártok veze­tése alatt, a marxizmus—leni- nizmus szellemében eszmeileg és szervezetileg megerősödött a munkásosztály. Elmélyültek és élesedtek a kapitalizmus el­lentmondásai. A szocialista tábor, valamint a nemzetközi felszabadító és demokratikus mozgalom ere­jének növekedését szemlélte­tően bizonyította a kommunis­ta és munkáspártok képvise­lőinek tavalyi, moszkvai ta­nácskozása. Ez a tanácskozás általánosította a szocialista ál­lamok kommunista és mun­káspártjainak kollektív tapasz­talatait, elemezte a nemzet­közi forradalmi és demokra­tikus mozgalom eredményeit a kapitalista világ keretein be­lül, és kiemelte a gyarmati és függő országok nemzeti felsza­badító küzdelmeinek sikereit. A tanácskozás részvevői ugyan­akkor megtárgyalták a jelen­legi történelmi korszak legfon­tosabb kérdéseit. A moszkvai dokumentumok megvilágítják a nemzetközi munkás- és demokratikus moz­galom előtt álló célokat, vala­mint a békéért, a demokráciá­ért és a szocializmusért foly­tatott harc eszközeit. A nyilat­kozat — a »-Kommunista Kiált­vány« szellemében — legfon­tosabb feladatként a dolgozók nemzetközi szolidaritását és a proletár internacionalizmus erősítését jelölte meg. Az idei május elsejét a világ dolgozói a haladó, szabadság- és békeszerető erők összefogá­sának jegyében ünnepük. A szovjet nép már több mint 40 éve fáradhatatlanul küzd a béke, a demokrácia és a szo­cializmus ügyéért. Most e ne­mes célt írta zászlajára az egész haladó emberiség. Az egész világon mélyreható történelmi változásoknak le­hetünk tanúi. Az európai és az goznak. A népi demokratikus államok egyre nagyobb szere­pet játszanak a nemzetközi életben. A szocializmus erőinek nagy­arányú növekedése következ­tében gyorsütemű fejlődésnek indult az antiimperialista nem­zeti mozgalom. A háború utáni években nemcsak Kínában és Koreában jött létre a nép ha­talma, hanem több mint 700 kommunista mozgalmainak te­vékenységét is. Hiszen a dol­gozók az élet gyakorlatában győződhetnek meg arról, hogy csupán a marxizmus—leniniz- mus képes helyes magyaráza­tot adni a történelmi fejlődés menetére, hogy csak a kommu­nista és munkáspártok vezet­hetik a népet a béke és a tár­sadalmi haladás útjára. Ezzé! magyarázhatjuk azt, hogy a ázsiai népi demokráciák elin­dultak a szocialista építés út­ján. Egyre inkább kibontako­zik a gyarmati és függő orszá­gok nemzeti-felszabadító moz­galma. Sokkal szélesebbkörű tevékenységet fejtenek ki a kapitalista országokban lévő kommunista és munkáspártok. A fenti haladó erők fejlődése még inkább erősíti a dolgozók nemzetközi összefogását. A szocialista tábor legyőzhe­tetlen ereje pedig éppen a megbonthatatlan összefogásban rejlik. A szocializmus országai évről évre erősödnek és virá­millió ember szabadult meg Keleten a gyarmati igától. Napjainkban tanúi lehetünk annak, hogyan omlik össze az imperializmus gyarmati rend­szere. A nemzeti felszabadító harcok tüze felégeti az ázsiai, közel-keleti, afrikai, latin-ame­rikai és a világ többi részén még meglévő gyarmati ural­mat. A függetlenségért küzdő népek erőt és biztatást nyernek a szocialista tábor legyőzhetet­len erejéből. A szocializmus eszméi maga» sabb színvonalra emelik a ka­pitalista országok munkás- és kommunista ideológia és a kommunista pártok tekintélye és befolyása szerte a világon növekszik. Negyven évvel ezelőtt a szo­cialista forradalmat vezető le­nini bolsevik párt 240 000 ta­got számláit. Más országokban akkor még nem beszélhettünk marxista—leninista pártról. Néhány év múlva, különösen az 1919-es Kommunista Inter- nacionálé után már a legtöbb kapitalista országban gyökeret ereszt a kommunista párt. 1935 július-augusztusában, a Komintern VII. kongresszusá­nak idején a nemzetközi kom­munista mozgalom már 3 141 000 főt egyesít soraiban. A második világháború végére a kommunisták száma több mint 20 millióra emelkedett. Jelenleg a világ 75 kommunis­ta pártja — köztük a kapita­lista országok pártjai is — több mint 45 millió tagot számlál. A második világháború előtt a kapitalista országokban csu­pán a Francia Kommunista Pártot tekinthettük tömegpárt­nak, Ma már azonban tömeg­bázissal rendelkezik az olasz, indiai, indonéz, finn és sok más kommunista párt is. 1S57- ben a Francia Kommunista Párt 20 000 fővel gyarapította sorait. India Kommunista Párt­jába 70 000 új tag kérte fel­vételét. Az Argentin Kommu­nista Párt taglétszáma 30 000- rel növekedett. Ugyanezt fi­gyelhetjük , meg Dclkelet- Ázsia, a Közel- és Közép-Ke­let valamennyi kommunista pártjánál, a latin-amerikai pártok többségében. A kommunista világmozga­lom éltető ereje a tömegekkel tartott szoros kapcsolatából táplálkozik. Ezt a mozgalmat a marxizmus—leninizmus eszméi olyan egységgé kovácsolják, amely győzedelmesen küzd a demokrácia, a béke és a szo­cializmus győzelméért. A kommunista és munkás­pártok képviselői a moszkvai tanácskozáson számtalanszor hangsúlyozták, hogy korunk­ban különösen fontos a szocia­lista államok, a kommunista és munkáspártok egységének és testvéri együttműködésének megszilárdítása, a nemzetközi j munkás-, nemzeti-felszabadító és demokratikus mozgalmak összefogása. A »Kommunista Kiáltvány« lángoló jelszava: »Világ prole­tárjai, egyesüljetek!« minden­nél élesebben visszhangzik a i szocialista országok népeinek j ajkáról. A proletár internacio­nalizmus eszméje napjainkban anyagi erővé válik, amely meg­sokszorozza a békéért harcoló erők küzdőképességét. Korunk legégetőbb kérdése a béke megvédése, amely az ösz- szes nép, minden ember létér­dekévé vált. S itt csapnak ösz- sze legélesebben a haladás és a reakció erői. A Szovjetunió béketörekvéseií az egész iia- iadó emberiség támogatja. A szovjet külpolitika a nemzet­közi helyzet reális értékelésé­ből indul kL A szovjet kor­mány és a kommunista párt tehát nem egyszerűsíti le a nemzetközi problémákat és ne­hézségeket. De meggyőződéssel vallja, hogy jóakarattal és igaz törekvéssel bármilyen kérdést meg lehet oldanL A szovjet külpolitika pedig ezt a törek­vést szolgálja, amit a legutób­bi időben is számos nemzetkö­zi jelentőségű javaslat és kez­deményezés tanúsít. A világ dolgozóinak nagy ün­nepén még erősebben hallat ják hangjukat a békeszerető népeit. Május elseje újabb bizonyítéka lesz annak, hogy a világ dol­gozói olyan szorosra zárják so­raikat, hogy gátat vethetnek az emberiségellenes próbálkozá­soknak. frTTTVrVTTVVV'fWVTVTTTVVVTÍVVrVVVTÍTVTVTTTTTTVVTTTVTTTVVrrrTVTTTTVTTVTVTTTTVTTVVVTTfl 1 ' |»TTVTVYTTVTVYyvYTVTy7WTYWYT7TYy Tvr frsytv^^^TTWTTTywTt?VTyywTyT7VT?7yvTi,ywTyTTVYTyvyTvvwTTV'yTTywvTTrTTrwvvwTyyTTywvvTW9?vYT7yT7T?vvwyrTTywrwvvvwwywvwvyvfVTyyyywyyfvfpTvyvTf TvyrvvwfTTVTyyyTTTTyTvyyywTyvfTvvyyyvywTvyyTyywTTyyyyyTTWTVTVWf fyvT^VTTti

Next

/
Oldalképek
Tartalom