Somogyi Néplap, 1954. július (11. évfolyam, 154-180. szám)

1954-07-01 / 154. szám

VILÁG P i LETARJAI IF ESÜLJETEK! Járási pár.laktívaértekezlet Fonyódon Pártszervezeteink feladatai a párt erősítésében, a nyári munkák '" való felkészülésben Magyarország—Uruguay 4:2 (2:2, 1:0) A- MAGYAR DdGOZ A RT JA M EGYE I PART B IZOTTS A'GA'M Aií LA XI. évfolyam. 154. szám. ÁRA 50 FILLÉR VW*.-! Csütörtök, 1954 július 1. K>2föSSS89RttiC& CXI Megyénk éleiéből Jelentés t kenyércsata tatjáról fGY KELL LEKÜZDíI v* vjINKA ERŐHIÁftT A sávoly; Szatfráság tsz"ben befej eztaz árpa csép­lését A termelőszövetkezet a sa-'át etíböi állított a cséplőgéphez muPíásokat’ akik Lörintfózsef felelős cséplőgépvezető ^nyitásával végeztél*, munkát. A tsz tagjai ezzel növelték munkaegyükre járó ga­bonát. 4 &OMBAJNISTa NE ISMERJENEK AKAALYT! A kéthelyi tsz-l*en a marcali gépáinás kombájn­ja araitia a* árpái -kedden a délutánokban kezd­ték meg a murkát j rövidesen 3' hold'pát aratott le es csépelt el. Nehézsf^ gördült először íombájn mun­kája elé, mivel erős#1 Sazos volt az árr A kombájnis- ták azonban leküzd('íték ezt az akadát és megemel­ték a vágószerkczett . Tg.-' aztán már tpen működött a kombájn. Eiőre a 60 magános céplésérH A marcali gépálomáson a tavalyoz hasonlóan most is lelkes v*rsei7vállalásiak szüleik a cséplésre: 60 vagonos mozgalmit indíttattak el. ^gépállomás fe­lelős csépiögépvezető egymással vetél-dnek a szem- veszleseg nélküli cs<r- ésért, -a csépiét terv' túlteljesí- íeséert A Rinkóczi-üstvérek egymás* i versenyeznek, Kiss Béla pedig Kov.-cs Józ-effel van irosversenyben. Az ő példájuk nyonán a gépállomás ibbi cséplőgép- vezetői is versenyv’é Látásokat tettek. Móvotíveiefci neveti jövedelmet Aany Dános A nagybajomi ír,árban aratják az ősziárpát. Arany János egyéniig dolgozó paraszt is igyekszik az ara ássál. 114 négyszqöl földjén már az ősszel jól elő­készítette a talajt, jólmegtrágyázta, hogy minél többet kihozhasson belőle. Hőben, szemveszteség nélkül le­an, a utána r: ásodveíeként 100 napos kukoricát és bur­gonyát vet>így ezévi jövedelme nagyobb lesz. t* »»«HP Traktorosok vetélkedése a larlóhántas ás másodvefés mielőbti elvégzéséért A .adi gépállomáskét kombájnja és két arató-ké­ve kötőgépe is indulásr' készen vár. Az egyik a szuloki Sallai tsz ősziárpáját ratja, a másik a kadarkút! Sza­badság tsz-nél várja a) aratás megkezdését. Két arató- géo indult el tegnapéit} a gépállomásról- az egyik a kálmápcsai, a más:k c visnyei termelőszövetkezet se­gítségére sietett az öszjrpa aratásánál Hedrehelyen megkzdték az aprómagvak cséplé- sét, a napokban Lad kzségben is elkezdik a cséplést a gépállomás traktorosi. A gépállomás traknrosai közül sokan tettek már vállalást a tarlchántási másodvetési munkák mielőbbi elvégzésére. Csapó, jóás, Herman és Szűcs elvtársak, a gépállomás traktoros; vállalták, hogy 80 hold tarló­hántást ét másodnövérrvetést. elvégeznek a kenyérga- bonacséplés megkezdésig. ■B ■■ S9* Minél több g^bonot a hazának — ez a jelszaviii; a nagybaráti állami 5;azdasá dolgozóinak A nagyterét! állati gazdaságban jól haladnak a r 'Vényápolási munkák! 104 hold doh ínyük második kapálását elvégezték, ; r rmadikkal is hamarosan vé­geznek. 194 hold bürgtyujukat háromszor betöltötték, S73 hold kukorica máspszori kézikapálását és három­szori gépikapálását belezték. 60 hold cukorrépa ne­gyedik kapálásával is igeznek ezen a héten. A takar­mánynövények. betakarítsanak a befejezésetek teze- lednek a gazdaságbanA pillangós növények betakarí- j fását 401 holdon végeák el és 3 ezer mázsa szénával 1 termeltek többet tervé felül. Előkészültek a na? aratásra is a gazdaság vezetői és dolgozói. 3 kombájré aratógép, 4 fogatos fűkaszáló és egy gépvontatású aszáló, valamint 120 aratópár Várja készen az aratámegkezdését,, 1649 hold aratni- í valójukat 8 nap alatti akarják végezni, hogy minél kisebb szemveszteségg minél több gabonát adhassa­nak államunknak. wVilágbajnoki hét66 tartásával válaszoljunk labda­rúgóink győzelmére Bejutottunk a döntőbe, 4:2-re győztünk az uruguay-iak ellen. Hajrá, magyarok! — hangzott Sze­pesi György bemondása a Magyar- ország—Uruguay mérkőzés végén. Élesen felberreg a telefon szer­kesztőségünkben, a kaposvári Sza­badságzászló tsz tagjai nevében örömmel közük, hogy labdarúgó­ink nagyszerű teljesítménye, az irántuk érzett szeretet jeléül júli­us 1-től 7-ig »világbajnoki hetet« tartanak. Vállalják, hogy a növényápolást kifogástalanul elvégzik, ősziárpá­jukat saját erőből egy nap alatt levágják és az első gabonát a ha­zának adják. Ha a kenyérgabona beérik, vasárnap is aratnak és »világbajnoki őrséget« tartanak. Egyben a lapon keresztül »világ- bajnoki hét« tartására hívják fel a megye termelőszövetkezeteit és dolgozó parasztjait. A tsz dolgozói nevében: Molnár István tsz-elnök, Bódog Antal párttitkár, Sárközi Tibor DISZ-fiatal. Ezt az elhatározásukat a tsz tag­jai közölték a Megyei Fárt-végre- hajtófcizottsággal. Bőhm József elvtárs, a párt-végrehajtóbizottság mezőgazdasági osztályvezetője egyet értett a tsz tagjainak kezde­ményezésével és a Megyei Párt­végrehajtóbizottság nevében ne­mes vetélkedésre szólítja a megye termelőszövetkezeteit és dolgozó parasztjait. Újabb telefon: A Megyei Állat- i csapatnak. Vállalják, hogy júliusi és Zsírbegyüjtő Vállalat igazgató- j első dekádtervüket határidő előtt ja, Kepecs József elvtárs jelenti, j öt nappal teljesítik, hogy táviratot küldenek a magyar ! Nagyszerűen harcoltak a magyar labdarúgók. Kitartó, hősies küzdelemben, a magyar nép iránti szeretettől fűtve vívták ki a két­szeres világbajnok ellen a győzelmet. Válaszoljunk ugyanilyen hő­sies munkával: vasárnapig tartsunk »világbajnoki hetet« és ezalatt az idő alatt végezzük el a növényápolást, a szénabetakarítást, tslje- SlTSÜK"^éStneiTel eseaeKés"Oemiasl—köccrezettségtiríket, a hátrál "ke, sok törlesszék le adósságukat. Megkezdődött a rozs aratása . . megyénkben Június |^én megyérikten helyenként kiadós eső akadályozta az aratást, másrfj:p,_szerdára áronban kiderült és teljes erővel folytat­ták tovább a' helyikét ^-^ermelősz övetkezetek és egyénileg dolgozó parasztok. Az egeSz-megye sokszínű határában szaporodnak a jó termést ígérő ősziárpakeresztek. A megyében több község már végzett is az ősziárpa aratásával. A fonyódi járásban 29-én TÁSKA község befejezte az ősziárpa ara­tását. Tóth Ignác 10 holdas dolgozó paraszt jelentette elsőnek a köz­ségi tanácsnál, hogy 800 négyszögöl ősziárpája keresztekben áll, utána következett Borsos Vendel 6 holdas dolgozó paraszt. Szentes Ferenc 6 holdas egyéni gazda, a községi tanács elnök- helyettese kedden a határszemle során örömmel állapította meg, hogy földjén két hold rozs már kasza alá érett. Hazaérkezése után családjával együtt felkészült, hogy másnap a megyében elsőnek kezdje meg a kenyérgabona aratását. Június 30-án reggel feleségé­vel, leányával és fiával hozzálátott a munkához. Szentes gazda ka­szája széles rendeket vág, s a dús kalászok gyorsan kévébe kerülnek. Hollád község szintén jelentette, hogy végzett az ősziárpával és megkezdte a rozsaratást. Slemmel János 10 holdas gazda kezdte meg a határban elsőnek a rozs aratását. Úgy intézzük kogy ne legyen fennakadás a csépfésben Élénken figyeljük községünk határában, hogyan érik a gabona. Megállapítottuk, hogy csupán néhány nap választ el bennünket a »nagy aratástól«. Kisberény dolgozó parasztjai megtették az előkészületeket az ara­tásra. Kapásnövényeiket háromszor megkapálták, az esős idő ellenére betakarították a lucernát és a vörös­herét. A rétiszénát is rövidesen betakarítják. A nö­vényápolási munkában Biró László és Bogdán Ferenc dolgozó parasztok jártak az élen. Ők végeztek minden­kor először a növényápolási munkával, sőt dolgozó pa­raszttársaikat is serkentették. Dolgozó parasztjaink lel­kes munkájának köszönhető, hogy nem lehet találni községük határában olyan területet, ahol ne végezték volna el a szükséges növényápolást. Megkezdték az ősziárpa aratását Kisberény határá­ban. Elsőnek Erdélyi István látott munkához. A csép- lési munkára a gabonabehordást úgy szervezzük, hogy a cséplőgép folyamatosan tudja végezni a cséplést, az elkészített menetirányterv alapján. Összeállítottuk a cséplőgépmunkások névsorát és átadtuk a cséplőgépe vezetőnek, hogy legyen ideje megismerkedni velük és az egyes problémákat még időben elintézhessék, hogy a munka zavartalan menjen. Kiss Sándor VB-elnök. fali-féle rendsodróval takarítoíták le itoifiti Dózsa tsz 8 Ili cÉitasóját A napok óta tartó meleg szinte óráról-órára érleli a gabonákat. A somogymegyei balatonkiliti Dózsa tsz tagjai aggódva tanakodtak: hogyan tudnak megbirkózni az összetorlódott munkával, amikor 8 hold cukorborsó­juk is aratásra vár. Ennek letakarításához 20 munka­napra var*, szükség s S4 hnM. ncziérnáiiiJnAs kasza alá érett. A balatonkiliti gépállomás párttitkára, Furján Já­nos azonban jól tudja, hogy mikor és hol kell segíteni. Az egyik agronómussal és műszaki dolgozóval megbe­szélte, hogy a Kund-féle rendsodróval próbálják meg a cukorborsó letakarítását. Június 28-án, hétfőn a kísérlet sikerrel jápt. Más­nap, kedden kora reggel, harmattal, amikor nem kell tartani a pergéstől, egy G—35-ös traktor vontatta a rendsodrót a tábla széléhez. A villákat egy-két centi» méter mélyen a földbe engedve, megkezdődött a munka és délig már a 8 hold cukorborsónak több mint fele renden volt. A Dózsa tsz tagjai igen megörültek ennek a jókor jött segítségnek és a növénytermelési brigád szorgal­mas tagjai vidáman gyűjtötték kis kupacokba a le­aratott terményt, hogy szárítás után kombájnnal csé­pelhessék majd el. Közben felkészültek ősziárpájuk aratására is. A gépállomás ehhez a munkához is segít­séget ad. Egy kévekötő-aratógép látott munkához és csak a közbejött eső akadályozta meg, hogy estére kel­ve már keresztekben álljon a tsz gabonája. A termelőszövetkezet tagjai most köszönetüket fe­jezték ki a gépállomás dolgozóinak a gyors segítségért és ígéretet tettek arra, hogy ők hasonlóan kiveszik ré­szüket' az idei bő termés betakarításában. A nap már a látha- ^ tár széléhez kö­zeledett. Az esti vonat erősen zakatolva robo­gott el a kadarkút! Sza­badság tsz tehénistállója mögött. — Mindjárt 7 óra, fej­ni kell — villant fel Sa­lamon Lajos tehenész gondolatában. — Akkor hát neki- cihelődünk! — fordult oda tehenésztársához, Szilukács Pálhoz. Aztán mind a ketten bementek a tejházba előkészíteni a tejesedényeket. . A tehenek, fejüket a cementjászolba eresztve, egyenletesen szuszogva falták a kellemes illatú szénát. Mind a 13 jó­húsban van és gondo­san, tisztántartva. Tő- gyük erősen megduz­zadt reggel óta az egész­napos legelés után. — Nem tudom, mit csináljak . . . ma itt volt a körzeti ellenőr — mondta Salamon Lajos, Tőare az íijért miután a fejőkannával és fejőszé-kkel a kezük­ben kiértek a tejházból — és a telkemre kötöt­te, hogy a »Vilmát« már el leéli apasztani — mu­tatott az eg^ik nagyha­sas, zsemlyestarka te­hénre. — Mert már el­múlt benn nyolchónapos a borjú ... De még minden fejősnél majd­nem tele adja a 6 lite­res fejőkét. — Hm . . . mit csi­náljunk? — szólalt meg halkan Szilukács. — Azt. hogy el kell tőle venni a korpát és a má­sik tehénnek adni, ame­lyik nem hasas . . . Filézz nap úgyis tele­szedik magukat a jó le­gelőn, itt bent már csak azokat kellene jobban etetni, amelyikek job­ban vissza is adják azt tejben — tette hozzá s odatelepedett a szélső tehén mellé a fejőszék­re. ' C alamori szó nélkül ^ látott munkához, s míg gyakorlott kéz­mozdulatokkal csorgatta a tejet a tehén tőgyéből, az előbb hallottak mo­toszkáltak a fejében. — Érdem szerint kel­lene etetni' a teheneket — gondolta. — Igaza van Szilukácsnak, hisz februárban, meg már­ciusban, amikor a ta­karmányszűke miatt ér­dem szerint etettük a teheneket, hamarosan egy-két literrel emelke­dett a tejhozam. Hiába . . . nem elég csak pon­tosan betartani a fejési időt, az etetési időt ah­hoz, hogy több tej le­gyen ... Ha a hat nagyhasú tehéntől el­vonnánk a napi két kiló korpát és azt a másik hét tehénnek adnánk — kezdett számolni magá­ban — akkor is leg­alább két literrel tud­nánk emelni a fejési át­lagot néhány hét alatt. Hátha még -minden nap háromszor kifejnénk őket. E közben a fejőke megtelt jószagú, habos tejjel és Salamon a tejház felé indult. De Szilukács mellett hirte­len megállt és odaszólt neki: — Tudod, mit gon­doltam? — ráncolta ösz- sze homlokát. — Egy rácsot kellene készíteni a jászolra és már mégis valósíthatnánk az egye­di etetést. — Eh . . . régi dolog ez már — válaszolt le­mondóan Szilukács — a vezetőség nem ad az ilyesmire. — Még hogy nem ad? —• emelte fel hangját Salamon — hát én is vezetőségi tag vagyok és ha megmagyarázom a többieknek, hogy az egyedi takarmányozás­sal, no meg a háromszo­ri fejessel a jelenlegi 8 literes fejési átlagot ha­marosan 10 literre tud-* nánk emelni, akkor biz­tosan nem ellenkeznek. Én bizony felemelem a szavam az új módszerek bevezetése végett, ha a többiek hallgatnak is róla. Nem mindegy az, hogy 50—60 liter tejjel kevesebbet vagy többet tudunk eladni! A ztán tovább foly­“ tatta útját a tej­ház felé és az az elha­tározás fogamzott meg benne: harcolni fog azért, hogy a teher szetben is érvényesülje nek az új, a nagyobb eredményt hozó módsze rek. Ss. F.

Next

/
Oldalképek
Tartalom