Somogyi Néplap, 1956. június (13. évfolyam, 128-153. szám)

1956-06-01 / 128. szám

Á. AZ MOr /0M06Y HEGYEI BIZOTTSÁGBA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIII. évfolyam, 128. szám. ARA 51 FILLÉR Péntek, 1956. június 1. 5 Mai ISW jfl cs liiiraií A Balatan'kLliili Gépállomás dolgo­zói telkesen vetélkednek, hogy jobb munkával köszönthessék a traktoros napot. Jó alkalom van most az első­ségért harcolni: kapásnövényeink várják a gépeket, a szorgos •traktoris- tákat, hogy megszabadulva a gyom­tól, erőteljesen fejlődhessenek. A kiüti traktoristák az ünnep tisz­teletére kivétel nélkül szép felaján­lást tettek. Voltaic, akik a napi mű- szalknonma 110—120 százalékos tel­jesítését vállalták. Hencz Ferenc pl. 120 százalék elérésére tett felaján­lást. Azóta mindennap hajnalban ül a gépére és csak a sötét este szállít­ja le róla. Hétfőn 200 százalékos tel­jesítményt ért el, szerdán pedig 35 hold kuitávátorozásával végzett. Cut­man Ádám, Takács Ferenc, Kopácsi Barnabás mindennap teljesíti fel­ajánlását. A vezetőség is kitesz magáért, hogy emlékezetessé varázsolja az idei fralctoros napot. Bizottságot alakítot­tak, melynek tagjai közül az egyik a terem díszítéséért, a másik az ételért, italért, a harmadik a sport- és kul­túrműsoréit felelős. A mostanában alakult tánczenekar, melynek mind a tíz tagja gépáiltamási dolgozó, állan­dóan gyakorol, hogy az ünnepségen ő húzhassa a talpalávalót. Az előkészületek, no meg a dolgo­zók jó hangulata arra enged követ­keztetni, hogy jól sikerül a június 10 traktoros nap. Sxabó József traktoros teljesítette éves tervét fi csurgói begyűjtési; megbízott méStó a dicséretre Szabó József a Felsőbsgátpusztai Állami Gazdaság nagykiterjedésíi tábláin vívja a csatát G—35-ös trak­torával a több termésért, a földek gondos megműveléséért. Azok között volt, akik már kora tavasszal gépre ültek, dacolva a hideggel, faggyal, a bő esőzések feláztatta talajjal. Sza­bó József méltó a traktoros névhez. Példamutató szorgalommal eddig 442 normálhold talajmunkát végzett, és szerdán, sok hónappal a határidő előtt, a megyében elsőnek teljesítet­te éves tervét. Köszönet és elismerés Szabó Józsefnek. A megye traktoristái kövessék Szabó József példáját. Fű tovön nem marad a sávolyí Szabadságban A sávolya Szabadság Termelőszö­vetkezet határában igen mozgalmas az étet. Kora reggeltől késő estig minden épkézláb ember a földeken szorgoskodik. Idejében akarnak vé­gezni a növényápolással. Május 31- ig összes kapásnövényeiket — mint­egy 80 hóidat — megkapálták. 54 holdas kukoricatáblájuk igen bizta­tó, gyönyörűen fejlődik, már 15 cen­Kapát fogtak az úttörők is A répáspusztai Első ötéves Terv| Tse-foen jól halad a növényápolás, fő-* leg a cukorrépa egyelése. Ebben 1 nagy részük van a helyi hetedikes ésU nyolcadikos úttörő leányoknak és*! fiúknak. Diósi Sándor tanító vezeté­sével a diákok délutánonként kint1? szorgoskodnak a mezőn szüleikkel, a« tsz-tagökkal. Legutóbb húsz diák ío-a gott kapát a kezébe, s állt be a ré-t pasorok közé. A szokatlan, nehéz| munkában derekasan megálltak he-j lyülcet. A tanulók munkaegységjóvá-g írásban részesültek. Az évi 5000 literes fejési átlagért Három termelőszövetkezetünkben! — a somogymeggyesi Előre, a bedeg-2 kéri Uj Élet, a ráksi Uj Életben — az évi 5000 literes teheneinkén ti tej­hozam eléréséért folyik' a harc/* Ezekben a tsz-ekben már tavaly is a jelentős, a megyei átlagon felüli? eredmények születtek. Idén még to­vább akarják öregbíteni tsz-ük hír-& nevét. A tehenek zömét mindhárom^ tsz-ben törzskönyvileg ellenőrzik. A<j legtöbb tejet az első négy hónapban*! a somogymeggyesi Élőiében fejték,$ tehenenként 1672 litert. Bízunk abban, hogy az állatié-/ nyésztésükről híres szövetkezetek te-| benészei beváltják ígéreteiket, s jobbí gondozással, a takarmány helyes? összeállításával év végére elérik azt egyedenkénti 5000 literes tejhoza-j mot. KI TALÁLT EGY MODELLEZŐ REPÜLŐGÉPET? timéter magas, haragoszöld az egész tábla. Csütörtökön reggel hozzáláttak a lóher és a rétek kaszálásához. A ló- hert a Marcali Gépállomás két fű­kaszálógépe kaszálja, a dús rétifüvet pedig mintegy húsz kaszaerő vágja. Az idei fűterméa jól fizet: 25—28 mázsára becsülik a szövetkezet tag­jai. Ez öt mázsával több a tavalyi­nál. Négy-öt hónappal ezelőtt Csurgón még mintegy 200 hátralékos egyéni dolgozó parasztot tartottak nyilván. A begyűjtési megbízott és a vb a tavasz elején felvilágosító, nevelő szóval harcot indított a hátralékok felszámolásáért. Hogy ez a munka eredménnyel Járt, azt mi sem bizo­nyltja Jobban, mint az, hogy Csur­gó a Járás nagyközségei között az első helyezett lelt a felszabadulási versenyszakaszban. Dicséret Illeti lelkes munkájáért, szorgalmáért Csordás Istvánt, Csurgó begyűjtési megbízottját. Megyénk legjobb öntevékeny művészen csoportjai IV• A Barcsi KTSZ énekkara és a Fűrészüzem zenekara Az Orbán több millió dolláros fagykárt okozott Amerikában Május 25-én egy kései fagy az Egye- sült Államok északkeleti területein több millió dolláros károkat okozott a mező­gazdaságbaö. y. ? radioaktív eső BAJORORSZÁGBAN Bajorországban rendszeresen vizsgálják a csapadékot, hogy az esetleges rá' ’^aktivitásról tudomást szerezzenek, ur. Baumgartner föld­művelésügyi miniszter közlése sze­rint 1955 májusában, júniusában és decemberében nagyfokúan rádió- aktív eső esett Bajorországban. A fényképfelvételek Jelentős zavaro­kat Jeleztek. Május 31-én, csütörtökön délelőtt 10 órakor egy piros színű modellező re­pülőgép Szekszár dról északnyugati irányban elszállt. Kérjük a becsületes megtalálót, értesítse a MÖHOSZ Tolna g megyei elnökségét. Cím: MÖHOSZ, Szek-.^ szárd, Rákóczi u. 16. A budapesti Közforgalmi Re=- pülőtér elegáns várócsar­nokában öten üldögélünk az egyik asztal körül Kaposvárra repülő utasok: három asszony, egy pedagógus és jómagam. A tapasztalt repülőutas nyugalmá­val mosolyogtam az először uta­zók izgalmán. Nyugtatgattam őket azzal, hogy ez az izgalom alig különbözik attól az elfogó­dottságtól, mellyel egykor a »vakmerő utas« a 20 kilométeres sebességgel száguldó vonatra, az »ördög szekerére« felszállt. Az also percek izgalmán túl már él­vezték a sima utat, a nagy ezüst­bogár egyenletes zümmögését, a mélyből felcsillanó folyók vé­kony csíkját, a tarka mezősávo- kon lassan kúszó árnyát a gép­nek. Kaposvárott már igazat ad­tak, hogy nemcsak »felemelő ér­zés, hanem kényelmes, nagysze­rű utazás is a repülés. Az egyik asszony =- fonónő a Lőrinci Fonóban — útközben elmesélte, hogy egész éjjel le sem hunyta szemét az izgalomé­tól. Megkérdeztem tőle, hogy miért utazik hát repülőgéppel, ha úgy fél. Az ölében fekvő hatal­mas virágcsokorra mutatott: »Az öcsém esküvőjére utazom és a vonatban elhervadt volna a vi­rág.« Tanító útitársammal az autó­buszban arról beszélgettünk, hogy mégis csak sak nagyszerű változás történt a mi életünkben, hogy egy munkásasszony egy csokor virág frissesége kedvéért repülőgéppel utazik Kaposvárra. Helyeslőiig bólongatott, aztán majdnem■ egyszerre elnevettük magunkat, hisz mm is oly rég mj. sem utazhattunk volna repülő­géppel nemcsak Kaposvárra, de sehova sem: egy tanító meg egy könyvtáros ? Apróság? De apróságok ezreinek mozaikjából tevődik össze az élet minden nagyszerű­sége. Csak igazságos, látószem­mel kell járnunk mindennapi életünk táguló útjain. —lob — Az első hó 11 év óta Johannesburgban Johannesburg délafrikai városban Jmájus 25-én havazott először 11 év óta. JA gyermekek nagy örömrivatgással fo- -gadták a ritka természeti tüneményt, Ihólabdáztak és hóembereket építettek. ÍA kisebb gyermekek most láttak elő- íjször havat életükben. Igen nagy sikert aratott Kaposváro tt a színházban megrendezett ifjú­sági kulturális seregszemle megyei döntőjén a Barcsi KTSZ ének­kara. Az énekkar mindössze másféléves múltra tekinthet, vissza, de fennállása óta sokat, szerepel, gyakran rendeznek önálló műsoros es­teket. Az énekkar tagjai közt vannak még néhányan, akik a régi iparos dalárdának is tagjai voltak. Ez a dalkör több évtizedág műkö­dött. A Barcsi Fűrészüzem zenekara már csaknem hat éve alakulí. Szereplésével szép sikert aratott a megyei bemutatón. Vidéken mű­sort ritkán adtak eddig, inkább csak üzemük dolgozóit szórakoztat­ták. Az ének- és zenekart Bérezi István vezényelte. A megyei be­mutatón külön-külön is fellépett a két öntevékeny művészegyüttes. (MTI-fotó. Tormai Andor felvétele.) Pénzügyi dolgozóinknak jól fel kell használniuk a félév utolsó hónapfát Már csak egy hónap áll rendelke­zésre ahhoz, hogy első félévi adóbe­vételi tervét minden járás, minden község teljesítse. A pénzügyi szer­vek és tanácsok megfeszített munká­jára van szükség, hisz a megye május 30-ig mindössze 50,9 százalékra tel­jesítette II. negyedévi adóbevételi tervét. Ez azt jelenti, hogy a hátra­lévő csaknem 50 százalékot júniusban — egy hónap alatt — kell rendezni. Sokhelyütt nem lesz könnyű a két­hónapos mulasztást pótolni, de terv­szerűbb, jobb előkészítő munkával mindenütt meg lehet javítani az adó­A Balatonűjhelyi Állami Gazdaságnak két tehene megy az Országos Mezőgazdasági Kiállításra Az egyik, a »Hajnal«, 42,2 liter tejet ad naponta, a másik, a borjas »Narancs« napi tejhozama 37 liter. Tejhozama azon­ban napról napra emelkedik, s így vár­ható, hogy egy héten belül eléri a 40 litert. A gazdaság mindkét tehénnel részt vesz a 10 000 literes tejtermelési mozgalomban. fizetést. Különösen sokat kell tenniük e té­ren a barcsi járás pénzügyi dolgo­zóinak, ugyanis a járás alig több mint egvharmadát teljesítette II. negyedévi adóbevételi tervének. Sok tennivaló lesz a tabi, siófoki járásban is. A nagyatádiak pedig, ha nem ja­vítanak munkájukon, könnyen a ha­todik helyre csúszhatnak. Az adófizetési versenyben változat­lanul 1. a marcali, 2. a csurgói, 3. a kaposvári, 4. fonyódi, 5. a nagyatádi, 6. a siófoki (egyenlő százalékkal), 7. a tabi, 8. a barcsi járás. Az első megbetegedés az amerikai hidrogénbombarobbantás következtében Mint az ADN Tokióból Jelenti, alig néhány nappal azután, hogy az Egye­sült Államok május 21-én a Csendes­óceánon felrobbantott egy hidrogén­bombát, egy japán halászhajó tulajdo­nosa, aki a robbantás napján a kísér­leti terület közelében volt, csúnya bőr­kiütéseket kapott. A hajó egész legény­ségét gondosan meg fogják vizsgálni. >Még fokozottabban óvjuk, védjük a társadalmi tulajdont A Fonyódi Járási Hazafias Népfront Bizottság anhétja a társadalmi tulajdon védelméről Mintegy nyolcvan ember jött ösz- ísze május 29-én a fonyódi járási ta- Dnácsszékházban a Hazafias Népfront íjárási bizottsága által rendezett tár­sadalmi tulajdon védelmi ankétra: ^tanácselnökök, tsz-elnökök, fmsz-ve- Jzetők és dolgozók, üzemek, vállala­tok vezetői. Az ankét előadója dr. ^Tarlós Emil, a Kaposvári Járásbíró­ság vezetője volt. Elöljáróban el kell ^mondani: sikeres volt az ankét, érde- ?mes és helyes lett volna, ha a Ha­zafias Népfront megyei bizottsága «függetlenített vezetői közül is meg­jelenik valaki. Tarlós elvtárs előadása nagyrészé- ?ben azzal foglalkozott: mi az oka íannak, hogy dolgozók és vezetők vé- ! tőnek a társadalmi tulajdon ellen. , Beszélt arról, hogy milyen következ­em ényekkel jár, ha egy vezető nem ffegyelmezett, s a dolgozók körében jsem tart fegyelmet; mit jelent az el- [flenőrzés hiánya, s milyen súlyosan lehet véteni a társa­dalmi tulajdon ellen, ha valakit szakértelem nélkül állítanak va­lamilyen felelős munkakörbe. Természetesen figyelembe kell ven­ni, hogy a társadalmi tulajdon ellen jvétőkben van-e bűnözési hajlam, ha igen, milyen környezet nevelte erre. A későbbiek során az előadás és ,a hozzászólások jól kiegészítettéle egymást. Az ankét részvevői sok ér­dekes problémát hoztak a fonyódi já- jrás különböző részeiből. Görög Já- Jnos elvtárs, a Somogy túri Uj Somogy Termelőszövetkezet elnöke saját szo- imcrú példájukat mondta el: hogyan .csalta hosszú időn át a tsz-t Nagy aki a tsz borát adta el két budapesti borkimérésben; hogyan játszotta ki és vezette félre a termelőszövetkezet vezetőit — mi­vel azok nem értettek az ellenőrzés­hez —, de még a budapesti XIII. ke­rületi tanácsot is saját készítményt! papírjaival; hogyan károsította meg több ezer forinttal a szövetkezetét. A bürokrácia útvesztője is sok­szor ad alkalmat a csalásra. Többen is említettek példát erre. Magyar Imre, Balatonmária tanács­elnöke elmondta: a községi tanácsok vezetőinek sokszor «rugalmasnak« és «leleményesnek« kell lenniük, hogy például egy április negyedikével vagy május elsejével kapcsolatos kiadást elszámoljon. S ha a «rugalmasság« egyszer-kétszer sikerül, bátorítást nyer a tanácstitkár, hogy saját sza­kállára is elszámoljon több száz vagy ezer forintot. Házembauer elvtárs azt vetette fel, milyen káros az, hogy a balaton- vidéki üdülő vendéglátóipari válla­latokat központilag irányítják. A bu­dapesti központban ugyanis nem tudják, hogy helyileg mit, hogyan lehetne jól és olcsón megoldani. Az is nagyon káros, hogy a helyi ta­nácsoknak nines ellenőrzési jo­guk a vendéglátóipari vállalat­nál. S így előfordul, hogy a Balaton mel­lettit!) vendéglátóipari vállalatok(l) deficittel zárnak, Sovák György elvtárs, a JÁSZÖV elnöke hozzászólásában többek kö­zött a felelősség kérdéséről szólt, ar­ról, hogy miért alkalmaznak olyan embereket felelős munkakörben, akik már többször is súlyosan vétettek a társadalmi tulajdon ellen. Megemlí­tette azt is, hogy nem eléggé gyors az igazságszol­gáltatás s nem is elég szigorú. Több termelőszövetkezeti elnök, párttitkár beszélt arról, hogy nap mint nap milyen harcot kell vívniuk azok ellen, akik herdálják a tsz va­gyonát, a társadalmi tulajdont. Jáger György elvtársnak, a Fonyó­di Járási Tanács elnökhelyettesének értékes hozzászólásából különösen figyelemre méltó, amiről az ankéton szinte senki sem beszélt, hogy nemcsak az vét a társadalmi tu­lajdon ellen, aki lop, csal, sik­kaszt, hanem az is, aki hanyagul bánik a rábízott géppol, szer­számmal és egyéb felszereléssel. Gépállomási példát említett, hogy nem egyszer esőben, sárban a sza­bad ég alatt ázik, rozsdásodik a traktor vagy más munkagép. A tár­sadalmi tulajdon elleni vétés e for­májával sajnos sokszor és sokhelyütt találkozunk. A csaknem öt óra hosszat tartó ankéton sok hasznosat hallottak a Fészvevők, mind az előadótól, mind egymástól. A hallottakat gyümöl- csöztetni kell munkaterületükön: a termelőszövetkezetben, tanácsappa­rátusban, üzemben és vállalatnál. Az ankét eredménye az kell legyen, hogy ezután még fokozottabban óv­ják, védik a társadalmi tulajdont. Pinté» Ilona

Next

/
Oldalképek
Tartalom