Somogyi Néplap, 1951. április (8. évfolyam, 76-100. szám)

1951-04-01 / 76. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! VIII. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM. ARA: SO FILLER VASÁRNAP, 1901. ÁPRJiLIS 1. SOMOGYI MAI SZAMBÁN: A tevkölesönnye remények harmadik napi húzásá­nak eredményei. — Miért fegyverzi fel az USA Til* bandáját? — Képek Szovjet országból. — Az új munkásak ezreire van szükség az építőiftarban. — A verseny mozgalom fokozásával, az ellenség elleni harc megjavításával gyorsítsák meg a tavaszi mun­kákat az állami gazdaságok. Április 4 előtt Néffy nap választ el bennünket április 4-től, a magyar nép felsza­badításának hatodik évfordulójától. Április 4 a magyar nép legnagyobb ünnepe, nemzeti ünnep, s bátrán hozzátehetjük, hogy történelmünk legjelentősebb ünnepe. Hat évvel ez­előtt négy évszázad idegen es gyű­lölt terhétől szabadultunk meg, s az osztrák, német hódítók gyar­matából szabad, független nép let­tünk. Hat évvel ezelőtt ezer év igá' iát zúzta darabokra a 'őrös Had­sereg. A főpapok, főnemesek, nagy- birtokosok, püspökök, grófok és a burzsoázia országából, szabad va­dászterületéből, a dolgozó nép ha­zája lett Magyarország. Az orszá­got igazi tula jdonosa, a dolgozó nép vette birtokába. A szovjet fegyverek diadalra vitték a magyar szabadság ügyét. A barbár fasiszta hordákat megsemmisítő \ őrös Hadserég zasz la ja az a zászló volt, amit a vilag- szabadságért lelkesedő, harcoló és halni tudó nagyjaink, Petőfi. Ság- vári, Latinka. Szalma és még sok hősünk, hazáink történelmének leg­jobbjai tartottak magasra. Fis ahogy felnek az évek, a gvö zelmek évei, április 4 nagysága egyre jolbban kibontakozik elöltünk. Győzelmes osztályharcunk számta­lan vívmánya, a szocialista építés ügye, az életszínvonal állandó emt-­kedése, dolgozóink növekvő öntir- data egvre nagyobbá, egyre ma­gasztos abba és szebbé emeli ezt az ünnepet s egyre jobban elmélyíti dolgozó népünkben azt a tudatot, hogy ez a nap a magyar történelem legnagyobb eseménye volt, s a ma gyiar történőiéin, a magyar nép leg nagyobb ünnepe is marad. Április 4 és a szaibadság egy. Áp­rilis 4 és a béke 6§y. Április 4 és a boldogabb élet, a szocialista épí- tés ügye egy. Ez a nap jele.nii ne­künk a fordulat napját. Ez a nap jelenti nekünk a békét, s szabad ságof. Nem beszélhetünk eredmé­nyeinkről anélkül, hogy ne emlé­keznénk meg április 4-ről. Minden eredmény, minden felépülő gyár, iskola, kórház, híd, vasútvonal, né­pünk világos és tiszta jövője ápri­lis 4-hez kapcsolódik. Ma már ha­zánkban, a magyar népi demokrá­ciában mindenki előtt nyilvánvaló, hogy hazánkban a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet alapját, népi demokráciánkat, a proletárdiktatúrát, * Szovjetunió teremtette meg. A szocialista Szovjetunió munkás és paraszthadserege, a Vőrös Had­sereg a győzelmes sztálini stratégia val vívta ki nemcsak a magyar nép. hanem a többi népi demokratikus országok szabadságát is. A mi fel­adatunk annyiból állt, hogy a régi, lerombolt ország helyén felépítsük a dolgozó nép szilárd, erős és bol­dog országát. Ezt is a szovjet példa nyomón, szovjet segítséggel tettük meg és csak így tehettük me;,'. A Szovjetunió telipt nemcsak, hogy szétzúzta a bennünket leigázó fa­siszta hordákat és visszaadta a sza­badságunkat, hanem a régi leróni bolt ország helyén segített felépí­teni az újat, a dolgozó nép álla­mát. S hogy az ő példájuk nyomán, az ő segítségükkel jelentős lépése­ket tettünk a szocializmus felé, az a magyar dolgozók egyre növekvő öntudatának, elszántságának, nagy­szerű építő munkájának és a harc^ bői a legtöbbet magukra ^ vállaló magyar kommunistáknak köszön­hető. Nékik köszönhető az, hogy a magyar dolgozók ráléptek arra az útra, melyet Lenin és Sztálin, a szovjet példa diadala számunkra ■megmutatott. Mint számtalan példa bebizo­nyította, a magyar dolgozók a fel­szabadulás óta eltelt időszakban egy­re magasabb fokát harcolják ki a demokráciának. Rendszerünk ma már teljesíti a proletárdiktatúra, a proletár demokrácia feladatait, és biztos léptekkel halad a szocialista jövő felé. Hazánk dolgozó népe tisztában van április. 4 történelmi jelentősé gével, s éppen ezért nemcsak, mint a legnagyobb nemzeti ünnepet tisz­teli ezt a napot, hanem szocialista kötelezettségvállalásokat is tesz, hogy fokozottabb és jobb munkával bizonyítja be tiszteletét a nagy ün­nep iránt. Ipari és mezőgazdasági dolgozók egyaránt több és jobb munkát vállaltak április 4-re és megindították a harcot a vállalások teljesítéséért. Megyénk üzemeinek dolgozói több mint 90 százalékig kapcsolódtak bele ebbe a felaján­lási mozgalomba, s felajánlásaikat máris jelentősen túlteljesítették. A termelési győzelmek méltó kifejezői annak a hálának és mélységes sze­retetnek, melyet a magyar nép a Szovjetunió és győzelmeinek szer­vezője, a Párt iránt érez. A Kapos­vári Fíítőház eredményt eredmény­re halmoz. Alig pár hete került ki győzelmesen a kongresszusi ver­senyből, április 4'i felajánlását már­is jelentősen túlteljesíti. 1 öbb mint 100 ezer forint értékű megtakarí­tást értek el eddig. A Kaposvári Cukorgyár, a Magasépítési Vállalat j ugyancsak szép eredményekkel ke­lsz iil április 4-re. | Munkásosztályunk, mint mindig, 1 most is élenjár a szocialista ver­senyben, s példáját mind jobban követik mezőgazdaságunk dolgozói is. Dolgozó parasztságunk a tavaszi munkák határidőre való elvégzésé­ért s a begyűjtés 100 százalékos befejezésre indított harcot. A Sza­mbád Nép szerdai száma az első ol- j dalon közli, hogy Somogy megyé­iben 37 termelőszövetkezeti csoport j befejezte a tavaszi kalászosok ve­) tését és 47 termelőcsoport kötött | hosszúlejáratú versenyszerződést. 1 Azóta a lendület, tovább fokozódott. Megyénk dolgozó parasztjai, terme i löszé vel kezeli csoportjai tehát or­szágosan is szép eredményt értek I el1 az április 4 tiszteletére folyó I versenyben. ! Hatalmas lendülettel indult az I április 4-i verseny, a szép ered­ményekkel végződő kongresszusi verseny után. Az eredmények mel­lett azonban hiányosságok is van nak még. Több üzemben, mint pél­dául a Vágóhíd és Húsfeldolgozó üzemben visszaesett a termelés. ! Ezeken a helyeken nem ériették meg la szocialista verseny jelentőségét A Húsüzemben 20 százalékkal eseit vissza a termelés. A Magasépítési Vállalatnál is Lemaradás volt ta­pasztalható eleinte, azonban a nö­vekvő versenylázban a kongresz- szusi átlagot is túlszárnyalták. Ha ezt a példát követik a lemaradók, akkor minden remény meg van ar­ra, hogy a hiányosságok dacára is szép eredményekkel fog zárulni az április 4'i verseny. | I Még bensőségesebbé teszi ezt az ünnepet az, hogy a napokban indul ; rneg szocialista iparosítási tervünk , egyik legnagyobb vívmányának, a kaposvári 50.000 orsós fonodának építkezése. Ez az építkezés nem­csak városunk, de egész országunk büszkesége lesz, s mindennél na- j gyobb bizonyítéka a szovjet támo- j gatásnak az, hogy az üzemiben a legmodernebb szovjet gépekkel fog­nak dolgozni. Világos bizonyítéka j ez annak, hogy a Szovjetunió nem- i HARCBAN AZ ÁPRILIS 4-1 FELAJÁNLÁSOK TELJESÍTÉSÉÉRT A felajánlások teljesítésében példát mutat a kaposvári Fűtőház A KAPOSVÁRI FüTÖHÁZ dolgozói, I vállalták akik a kongresszusi versenyben el­nyerték a Megyei Pártbizottság kon­gresszusi zászlóját, április 4-re teli leiajánlásaikat máris jelentősen túl tel­jcsíteiik. A mozdonyszemélyzet az áj, csökkentett szénki szabáshoz vis zonyít- va 5 százalékos szénmegtakarítást vál­lalt, vagyis összesen 108 tonnáit, 15.120 forint ériékben. Eddig 108 ton­na helyeit 170 tonna szenet takarítot­tak meg, 23.800 forint érvekben. .4 MOZDOXY JAVÍTÓ MŰHELY dol­gozói vállalták, hogy 133 százalékos átlagteljesítményüket tovább emelik. ,t műhely átlagteljesítménye 134 szá­zalékra emelkedett s 1072 forint meg­takarítást értek el. A műhely dolgozói vállalták mé<J, hogy a 376.519. sz. mozdony főjavítását ,« műhelyben el­végzik és nem küldik u főműhelybe. A mozdony javítását a műhely dolgo­zói már 10 nappal a határidő elölt elvégezték. A megtakarítás értélre 70.000 forint. A KOCSIJAVÍTÓ MŰHELY és a vontatási dolgozók is 100 százalékban teljesítették vállalásukat. A FOTO,HÁZI DOLGOZÓK áttol telt vállalások értéke 89.000 forint, mely­ből eddig 62.000 forintot teljesített ele. Az iffthrnínjoásotk és a nők is teljés létszámban tettek felajánlást. Az üzem dolgozói 99 százalékig bekapcsolódtak f u versenybe. KIMAGASLÓ TELJESITMENYT ÉRT EI. Garami János mozdonyvezető és Balogh József fűtő, akik eddig 7 ton­na szenet takarítottak meg, 1750 forint értékben. Balogh Imre, ifjúmunkás mosdotny- htkatos vállalta, hogy 105 százalékos teljesítményét 108 százalékra emeli. Eddig 142 százalékos átlagMjestímiéinyt ért el. Topolics Jónomé kocsttiszfítv 139 százalékot vállalt és 142 százalékot teljesített. Bíró Sándor mozdonylakir- tos 131 százalékról 133 százalékra iHÍl- hrnttv, hogy emeli teljesítményét. Ed­dig 149 százalékot teljesített. Virág Sándor ifjúmunkás 132 százalékos vál­lal ásóval szemben 139 százalékul tel­jesített. A TAVASZI MUNKÁK HÍ KEI A böhönyei termelocsoport és Lábod község került az élre a tavaszi munkák párosversenyében A tavaszi mezőgazdasági munká­latok gyors és jó minőségben való végrehajtása érdekében folyó ver­senyben jó eredmények születtek a kedvezőtlen időjárás ellenére is me­gyénkben. Somogy megyében a köz­ségeknek a háiromfai és a lábodi dolgozó parasztok mutattak példát, akik úgy, mint ősszel, párosver­senyre hívták ki egymást és a ver­senyben végzelt jó munkával igye­keznek elérni a magasabb termés­átlagokat. Most a lábadtak vezetnek A kél község között folyó ver­senyben —- nem úgy, mint az ősz­szel — most a lábodi dolgozó pa­rasztok vezetnek és mindent elkö­vetnek, hogy az idén ők nyerjék meg a versenyt a háromfai dolgo­zó parasztok előtt. Bebizonyosodott, hogy a lábodi dolgozó parasztok nemcsak a levegőibe beszéltek, ami­kor a versenykihívás megtételekor azt mondták, hogy „még éjjel is dolgozunk ha kell, de a versenyt az idén mi nyerjük“. A csoportok között a böhönyeiek az elsők i A tavaszi munkák során a ter­melőcsoportok között a verseny kezdeményezői a böhönyei termelő- csoportok voltak, amelyek az iha- rosberénvi csoportokat hívták ki munkaversenyre. Elbben a verseny­ben a böhönyei csoportoké eddig az elsőség. Azonban nemcsak ezek a közsé­gek és termelőcsoportok állnak egy­mással párosversenyben. Megyénk­ben összesen 196 község végzi ver­senyben a tavaszi mezőgazdasági munkálatait és közel 100 termelő- csoport Ezek közül a tavaszi ka­lászosok vetését 77 termelőcsoport és 415 község befejezte. Ila nem ver­senyben végezték volna a munká­kat, lehet, hogy még most is el­vetetten lenne. A kaposvári járásban versenyez a legtöbb község Legjobb eredményt a verseny- mozgalom kifejlesztése terén eddig a kaposvári járás érte el, mert a fátrási mezőgazdasági osztály jelen­tése szerint a járásban 78 község dolgozó parasztsága áll párosver- senyben a tavaszi munkák mielőb­bi elvégzése érdekében. A párosversenyek szervezésénél legjobban lemaradt a csurgói já­rás, ahol csak 9 község végzi ver­senyben a mezőgazdasági munká­latokat. Községek közül szép eredménye­ket tudnak felmutatni a felsőin o- csoládi, kuntelepi és a balaton- endrédi dolgozó parasztok. Nagyon lemaradtak a tavaszi vetésterv tel­jesítésében a kastélyosdombói, ba- lfiitonboglári, mikéi és a szóládi dolgozó parasztok. Éberen kell ügyelni a szabotáló kulákokra Az ellenség — a kulákolc — ha­sonlóan, mint a terménybegyüjtés- kor, a tavaszi munkáknál is min­dent elkövetnek, hogy késleltessék és késedelmes vetésükkel, a növény- íipolási munkák szabotálásával ke- veseb.beI termeljenek. Fábos József boronkai kutaknál a mezőgazdasá” gi osztály ellenőrizte, láttak egy a gyümölcsfa ápolását Az ellenőrzés során ta­god rőt, amelyben a ku­lák a közellátás elől elvont burgo­nyáját rejtegette. Természetesen a burgonya a rossz verni elés követ­keztében teljesen elromlott és ve~ ; lésre sem alkalmas. A gazember jkulúk így 10 mázsa vető-burgonya - | val károsította meg népgazdasá­gunkat. Kövér József nagyszakácsi kulák a gyümölcsfáik’ tisztítását, amelyet a minisztertanácsi határozat sze­rint február 15-ig keltett volna el­végezni, a mai napig sem végezte el- Ezzel elősegítette a gund »a és pajzstetű fertőzés terjedését. Must fennáll a veszély, hogy az egész községben megfertőzik a gazdák gyümölcsfáit a kulák férges fái. Makai Ferencné nagyszakácsi ku­iák szintén nem végezte el a gyü­mölcsfa ápolási munkálatokat. ,Ve- tögépét is rossz állapotban tartot­ta, hogy ne.lelhessen használni és ezzel a vetést késleltesse vele. Tovább kell fokozni a versenylendületet Megyénk dolgozó parasztjainak, termolöcsoportjainak még jobban kell fokozni a vetési és a növény- ápolási munkálatokat, követni kell az élenjárókat és minél előbb győ­zelemre kell vinni a tavaszi vetés csatáját. Ügyelni kell azonban a becsületes dolgozó parasztoknak ar­ra is, hogy idejében leleplezzék az ellenség, a kulák aljasságait, meg­akad ályozzák kártevő kísérleteit és y erősítsék a békéért küzdők ha­talmas táborát. j csak felszabadította hazánkat s ; visszaadta szabadságunkat, de segí- ■ tett lgyőzni minden belső és külső ellenségünket, megmutatta az utat, j melyen haladni keli és a legmesz- I szebb menően támogat bennünket, í hogy hazánkban a szocializmust (mielőbb megvalósíthassuk. Ezért kell nekünk még nagyobb szeretettel és háláival fordulni áp- jrilis 4"én a felszabadító szovjet nép felé, ezért kell a hátralévő napok­ban újabb, s még nagyobb termelési győzelmekkel bensőségesebbé tenni április 4-éf. Készüljenek hát me­gyénk dolgozói, dolgozó parasztjai még több és még jobb munkával április 4-re, mutassák meg, hogy tudják értékelni az akkor és az az­óta kapott megfizethetetlen segít­séget és hogy élni tudnak a szabad­sággal. A felszabadulás ünnepének tisz­teletére elért minden újabb munka- siker, minden újabb termelési csata győzelmes megvívása megannyi tég­la a hazánkban épülő szocializmus várához, a béke szilárd bástyájá­hoz — de ugyanannyi csapás is a népek ellenségeire, az amerikai im­perialistákra és lakájaikra, helyi szövetségeseikre. És ahogy örömet és bizakodást szül dolgozó népünk körében a népi demokrácia minden újabb győzelme, úgy keserűséget és még vakmerőbb aljasságokra való elszántságot vált ki a dolgozó nép ellenségeiből. A Vöröshadsereg-úti- téglagyár jobboldali szociáldemo­- kratáitól kezove, a Vasöntöde kg’" utóbb leleplezett ellenségeiig, sz.ám­- táján bizonyítékot lelhetne erre fel”- sorolni. Sorra vehetnénk a megye i városait, községeit és mindenütt ezt • tapasztalhatnánk. > De ahogy a Szovjetunió segitségé­- vei, állandó támogatásával, élen- i tjáró példájának követésével le tud- ■ jtuk Pártunk vezetésével küzdeni (minden, népünk ellen, a békére törő t I ellenséget, úgy győzedelmeskedik j továbbra is egyre erősödő népi de­mokráciánk. Pártszervezeteinken, a kommunistákon múlik, hogy minél nagyobb sikerekkel segíthessük ezt elő az április 4 i felajánlások tel­jesítéséért folyó győztes csatákban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom