Somogyi Néplap, 1951. december (8. évfolyam, 280-301. szám)

1951-12-01 / 280. szám

1 SOMOGYI VILÁG PROLETÁRJAI w M DP SOMOGY VÉL ÉVFOLYAM, 280. SZÁM. Ára 50 fillér. / Mai számban; A Minden népnevelő elsőrendű kötelessége; tanulni, elsajátítani a marxista-leninista el­méletet (2. o.) —Történelmi okmány (3. o.) A Szovjetunió kormányának tiltakozó jegy­zéke az USÁ kormányához (3. o.) — Á Városi Tanács közleménye a tejutalványok kiosztásáról (4. oldal). J TTSA'GÄNA-K LAPÄP SZOMBAT, Í951 DECEMBER 1. Rákosi Mátyás elvtárs beszédét szombaton este 7 órakor közvetíti a rádió A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége november 30-án ülést tartott, melynek napirendjén szerepelt Rákosi Mátyás «Ívtárs beszámolója népgazdaságunk kérdéseiről. Rákosi Mátyás elvtárs beszédét a rádió december 1-én, szom­baton este 7 órakor közvetíti. Pártszervezeteink szervezzék meg a rádióközvetítés csoportos »©íghallgafását. A tagzári építkezésnél tí2 ifi-munkás érte el a sztahanovista színiét a november 7 A faszári építkezés vezetői az év közben szerzet tapasztalaink felhasználásával szervezték meg a november 7-i versenyt. Tudva azt, hogy az egyes kiváló teljesEmé- *yet önmagukban nem sokat len­dítenek az építkezés eredményén, ha a dolgozók többségének telje­sítménye kevésbbé jó, vagy gyen­ge. Ezérf a verseny beindulását megelőző napokban embcrröl-em- berre menő felvilágosító munkát végeztek annak érdekében, hogy az építkezés valamennyi dolgozó­ját brigádversenyre s ezen belül pérosversenyre bírják. ilyen előzmények után indulj a »ovember 7-i verseny, melyben az épít ke zcs úgyszólván valamcnnv-i delgozóia önként vállalta a koráb­bi legjobb eredmények túí.eljesíté. sét. E jó előkészítés eredményekép­pen aa építkezés dolgozóinak áiiagtelje^Üménye « versenyben 140-ről 172 százalékra emelkedett. ezzel a 44-es trösztön belül a leg­jobb építkezést megillető vándor- aászlót is elnyerték. A győzelem kivívásában döntő részük volf az épíikezés fiataljai-I versem ben & nak, akik közül 18 kőműves. 8 ku­bikus, 4 ács és 2 segédmunkás ér­te el a. sztahánovista szintet, tizek a fiafalok az egész verseny alatt óránkint. kiértékelték a verseny eredményé., maid úiabb rohamot indítottak annak túlteljesítéséért. A legjobbak közül is kifüntek Ko­máromi Gyula rakodó- és Berentei Pál kubikus-brigádok, melyek az egész verseny alatt jóval 2C0 szá­zalék fele t teljesítettek és a Svíd István kemüvesbrigád. mely 196 százalék átlagot érf el a verseny alatt­Jó munkái végeztek a műszaki vezetők is. Például Graso József főműveze­tő, Valka Gábor és Farkas József építésvezetők a munkavezetőkkel és brigádvezetőkkel naponta foly­atott megbeszélések alapján biz­tosítok ák a. műszaki feltételeket. Az építkezés dolgozói a novem­ber 7-i’verseny tapasztalatai alap­ján indultak _ újabb versenyre, melyben Sztálin elvtárs születés­napja tiszteletére vállalták, hogy az építkezési tervet — számolva az esetleges rossz időjárással is — határidőre minden körülmények között befejezik. Kulák9 vagy spekulánst mindkettő ellensége a d©Ijf«xó népnek Vízváron « becsületes dolgosók egyformán megvetik őket « harcolnak ellenük Vízváron a begyűjtés egyideig vontatottan ment. A községi ta­nács és a pártszerveze: látva a le­maradást, elhatározta, hogy min­dent elkövet, hogy a begyűjtés mnnkáif megjavítsa. Ez sikerült is. Egymás után leplezte le a pár - szervezet a szabtoláló kulákokat. Drahovecz György kuláknál a kályhában 60 kiló daralisztet és egy nyilas-jelvényt találtak. Duics Isfván kuláknál a levermelt bur­gonyára rá vol rakva a szalmaka­zal, ugyanígy Drávái István kukák­nál is. Duics és Dragovecz ktiláko- kaf már utolérte a dolgozó nép ke­ze. Drávái ellen is megindult az eljárás. Nemcsak a kulákok szabotálták Vízváron a begyűjtést, hanem jó néhány spekuláns paraszt is. Vara­di Isfván, aki nem akar: a teljesí­teni beadási kötelezettségét 10 százalékkal emelték fel beadását és 786 forint pénzbírságot kapót . Győri István 10 százalék és 680 forint, V rovácz István 10 száza­lék és 540 forinf, Savaskó Ferenc 10 százalék és 734 forint bírságot kapott. Ezek a spekulánsok a be­csületes dolgozók életszínvonalá­nak emelkedését (tolják. Ellenségei Csendes István 3 hol­das dolgozó parasztnak, aki beadá­si kötelezettségének 109 százalék­ra tett eleget. Preszicsán Józsefné- nek, aki 120 százalékra, tett ele­get- Ivánovics Józsefnek, aki 131 százalékot teljesített. Ellenségei minden becsületes dolgozónak, aki hazáját, népét szereti és aki bé­két akar. A vízvári tanács és a pártszer­vezet az ellenség és e spekulánsok leleplezése után nagy eredményt ért el a begyűjtésben. Az eddig elért 85 százalékos eredményt rö­vid pár nap alatt 91 százalékra emelte. Az eddigi eredmények t°* vább fokozása érdekében n :anács és a pártszervezet az eddigi szo­ros kapcsolatot még erősebbé kí­vánja kialakítani. Megtartják rend­szeresen a tanácsüléseket, népne­velő értekezleteke*, megbeszél k a problémákat- A népnevelőpárok, nak kijelölik a területeket, munká­jukat ellenőrzik és állandóan se­gítséget nyiu'tanak nekik. A be. szolgálta * ásbfen élenjáró dolgozó­kat bevonják a népnevelő munká­ba, hogy a t°jás és baromfi begyűj. lésében még fennálló hiányokat, felszámolhassák. Ezen keresztül még nagyobb csapást mérnek a külső és belső ellenségre. A község vezetőinek elsőrendű kötelessége: példát mutatni a beadásban Fokozzuk megyénkben a tej hegyit jtést Már több ízben beszámoltunk arról hogy nagy a lemaradás me­gyénkben a tejhegyüji és terén és a lemaradás oka éppen az. hogy maguk a község vezetői, akiknek oéldát kellene mutatni, azok nem teljesítik a törvényben előírt köte lességeket- A község vezetői azok, akik a helyi 'tanácsnál, vagy szö­vetkezeti vonalon, vagy éppen pár(-vonalon vezetik a községet és irányítják a dolgozók ügyes-ba­jos dolgát. A község dolgozó parasztjai mindenkor figyelemmel kísérik a vezetők munkáját, jó vagy rossz munkában is. A dolgozó parasz­tok tehát joggal elvárják a község veséimtől, hogy teljesítsék as állammal szembeni kőt élességei hét és az államunk elvárja elsősorban is a vezetőktől, hogy tegyenek ele­get beadásuknak. Van olyan község is megyénk ben, ahol 12 községi vezető, illet­ve tanácstag, vagy földművesszö­vetkezeti igazga ósági tag nem telt eleget a beadási kötelezettségé­nek. Nagykorpádon a szövetkezet ve­zetősége egyáltalán nem teiejsíte:- te a tejbeadási kötelezettségét, ugyanakkor 7 tanácstag nem telje­sítette akik közt még olyan is van. aki főbb mint 400 liter tej­jel adósa államunknak. Ez meg­látszik a község tejbegyüji'ési eredményén is, mert az évi tervet 36 százalékban teljes;'ették. Eb­ben a községben 13 községi ve­zető 2.899 liter tejjel .irtózik. Sontogyssoh is u% utolsók, között kullog a tej begyűjtésben, itt sz:ntén a vezetők nem tesznek eleget beadásuknak, az egész évi tervüket 24 százalékban teljesí:et­ték. A dolgozó parasztok egy része becsülettel eleget tett kötelezett­ségének, mint Puskás János is, aki 140 százalékban, vagy Hoka János, aki 140 százalékban teljesí­tette beadása . Beleg 34 százalékban, Somogy- vámos 40 százalékban, Táska 33 százalékban, Hács 37 százalékban, Balafönki’if.i 49 százalékban tett eleget kötelezettségének. Éppen ez ér; van szükség arra, hogy haladéktalanulteljesítsük a tej-, valamint más egyéb terményből a kötelezettségünket. Tanácsainknak egyik fontos fel­adata ’egyen a tejbegyüjtés szor­galmazása és az, hogy a vezetők t'ijesítsék a beadási kötelezettsé­güket. akik elhanyagolják ezt, azokkal szemben alkalmazni kell szigorúan a ' örvényt. A párt- és tömegszervek adjanak segítséget ehhez a munkához, hogy nz ország többi megyéivé, folytatott ver­senyt Sztálin elvtárs születésnap­jára megyénk nyerje meg. Ne a „jó fiú“ szerepét játsszák ejgyes tanácsok, hanem következetesen alkalmazzák a törvényt, hogy teljesíthessék a burgonyahegyüjtési tervet A Megyei Tanács november 29-i kiértékelése azt mutatja, hogy egyes községi tanácsaink, de járási taná­csaink s«m sokat foglalkoznak a 11urgonyab"gvü j; éssp 1, amelyet me­gyénk 02 százalékra teljesített. A begyűjtésben a siófoki járás jár az élen 84 •százalékkal, napi 0.3 százalékos emelkedéssel. Második helyen a tabi járás halad 82.7 százalékkal és napi 0.5 százalékos emelkedéssel hnnnadik helyen a fonvódi járás (íí! 7 százalékkal és napi 1.2 százalékom eredménnyel halad Ezen járásán községi és járási tanácsai jói fogták meg a kérdést, minden erőt és időt felhasználva harcolnak minden kiló terményért A barcsi járásban nem megy rendesen a begyűjtés. A negyedik helyen van 68.3 száza­lékkal és napi 0.6 százalékos emel' kedéssel. Egyes községi tanácsok nem úgv hajtják végre a felada­tok U. mirt ahogy azt kellene- He- resznyén a tanács egy gazdának beadását, 180 kilogramm burgo­nyára vetette ki, a gazda ezt be is adta. Á tanács a ,,jdbb“ eredmé­nyek elérése érdekében /tjavította az összeget 580 k’ ^giammra és ezt követein: a gazdáié.. Az ellenőrzés során kiderük, hogy helytelen volt az eljárás. A feljelentés a hamisítók ellen meg­történt. A járási kiküldőitek közül is egyesek rosszul fogják meg a kérdést. Haraszti elvtárs is helyte­lenül járt el, mikor egy 5 holdas dolgozó paraszttól elvitette a ter­ményt, mert vol. pénzes adóhátra­léka. A gazda beadásában példásan teljesített, Haraszti elvtárs nem engedett időt a kifizetésre, habár a dolgozó paraszt a november 30-i vásáron szándékozó:! eladni egy vágómarhát, melynek értékéből hátralékát akarta kiegyenlíteni. Ügyeljen a járási tanács arra, hogy ilyen és ehhez hasonló ne fordul­jon elő, mert | ezzel csak Pártunk j p arasz (politikáját sértjük meg. Sokkal rugalmasabban oldjanak meg minden kérdést. Ötödik helyen áll a kaposvári járás 61.8 százalékkal és napi 0.1 százalékos emelkedéssé!. Hatodik helyen áll a nagyatádi járás 56.9 százalékkal és napi 0 7 százalékos emelkedéssel, de a csurgói járás sem akar elmozdulni a hegedik helyről, teljesítése 46 6 százalékos és napi 0.2 százalékos az emelke­dés. Végül említendő a nyolcadik he­lyen lévő marcali járás, ahol a be­gyűjtés mindössze 41.5 százalékos és na.DÍ 0.3 százalék emelkedést tesz ki. A hátul kullogó járások változ­tassanak munkamódszerükön, pró­bálják meg végre a. begyűjtés tör­vényét teljes szigorral alkalmazni. Üzemeink dolgozói országszer e magukévá tették december 21-nek nagy jelentőségét, mert tudják, hogy a nagy Szovjetuniónak, Sztá­lin eivlársnak köszönhetjük sza­badsagunkat. Az ország különböző részeiben üzemeink és vállalataink nagy lelkesedéssel teszik meg fel­ajánlásaikat Sztálin elvtárs 72. születésnapjának tiszteletére. A kaposvári Kefeüzem dolgozói is megtették felajánlásaikat a no­vember 19-én ártott termelési ér. tekezletük alkalmával. A dolgozók közül elsőknek az üzem sztahánovístáí jelték meg felajánlásaikat, Toka Ilona, Páuker Zoltánná az eddig elért 100 százalékukat 150 százalékra, Kiss Mária 100 száza­lékról 120 százalékra növelik ter­melésüket- Tóth Mihályné 100 szá­zalékról 150 százalékra, Szarka Ferencné 100 százalékról 140 szá­zalékra. Juhász Ferencné 100-ról 120 százalékra. Az újonnan betanított, munká­sok közül Kovács Magda, Míkó Iséván, Ékes János 85-ről 100 szá­zalékra fogják teljesíteni termelé­süket. A brigádok felajánlásai: Tóth Mihályné ,.Vörös Csiliag“ bri­gádja az eddigi 100 százalékát 110 százalékra fogja emelni. Tóka Ho­na , Petőfi" és Pauker Zoltásmé Sútyos felelősség terheli a lemaradásért a járási tanácsokat, főként a |áarcali járás tanácsát. A járási tanács tétlenül nézi, hogy Kelevizen, Nagyszakácsiban Sze- nyéren és még egy egész sor köz­ségben — a járása területén — egy nap alatt még egy mázsa bur­gonyát sem ad ak be. Fordítson sokkal nagyobb gondol és nyújtson sokkal nagyobb segítséget a járás a községi tanácsoknak, szélesítsék ki az ellenőrző hálózatot és ne engedjék meg. hogy egyes községi tanácsok „játsszák a jó fiút". „Kossuth“ brigádja az eddig elért 100 százalékukat 105 százalékra teljesí ik. / Az üzem életében nagy változás történt, A selejtet úgyszólván teljesen ki­küszöbölték, a Nazarova-mozga- lom terén 14 dolgozó kötött gép- ápolási szerződési, az eddigi 10 százalékos gépállást 4 százalékra csökkente, ték. Az üzemben 100 százalékon alu­li teljesítő nincs. A pártvezetőség újraválasztásával az új pártszerve­zet megkezdte munkáját és jó munkája során eddig 6 tagjelöltet és 3 tagot vet'ek fel. Az üzemben alapfokú szeminárium indult 21 hallgatóval, kulturális téren is na­gyot fejlődőt: az üzem. Gyönyö­rű kultúrtermet kapott, jól szerve­zett kultúrgárdájuk kultúrműsorai­val tanítja a dolgozókat. Az átépí­tések során többek között egy szá­rító-helyiséget is kaptak, ami rész­ben az üzem fűtésére is. szolgál. Az üzem dolgozói vállalásaikon fe­lül fogadalmat tet ck, hogy ezen­túl még nagyobb odaadással és len­dülettel fognak dolgozni ötéves ! tervünk határid# előtti Vefejezé- ' séért. A Kaposvári Kefeözem dolgozói lelkesen készülnek Sztálin elvtárs születésnapjára Az szakszervezetek béremelési követelésekkel léptnek fel Sfeto York :laszsz) Az amerikai éolgozók egyre süllyedő életszin- v«trsala arra kényszerített több szak- *í©rv©zetet, hogy követelje a mun­kabérek emelését. A CIO hoz tartó­sé acélipari munkások szakszerve-! *«te 000 eaer acélipari dolgozó ; uounkabéremelési követeléséről tár- j Svai. 1 St. Louisban a CIO-Jioz, az AFI hez és a független szakszervezet*! hez tartozó 250 ezer olajipari mm \ kás 74 küldött© legyüttes ülése; \ kötelezettséget vállalt, támogatja j egymást a magasabb munkabér ke i vetélésében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom