Somogyi Néplap, 1958. szeptember (15. évfolyam, 206-230. szám)

1958-09-02 / 206. szám

r VILÁG PROLETÁRJÁT, BGTESÜWETEKI j«\ Y:$Ky, % % _______- * i S omogyi Néplap AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XV, évfolyam, 206. szám. ARA 50 FILLÉR Kedd, 1958. szeptember X Most már csak a megvalósítás van hátra A megyei pártbizottság el­fogadta az 1958—1959. évi téli tervet. Az első ilyen terv — amelynek jelentősége, hogy ha­tározott irányt szab a párt-, »Rami és tömegszervezetek munkájának — tavaly készült el. Ha összehasonlítjuk a két terv elkészültének és elfogadá­sának időpontját, a mérleg fel­tétlenül az idei javára billen. Az 1958—59. évi terv teljes va­lóra váltásának záloga az a tény, hogy a járások még a nyáron elkészítik saját téli ter­vüket. Tavaly már jól benne voltunk a télben, amikor a pártbizottság elfogadta a téli tervet. Ennek ellenére is szép eredmények születtek: hatvan százalékban sikerült valóra váltani a tervben foglalt el­gondolásokat. Idén könnyű az előrehaladás,/ mivel a feltéte­lek is mások, mint tavaly. Az 1957—58. évi terv végrehajtá­sában a tömegszervezetek még nem tudtak minden feladatot megoldani, mivel még nem voltak eléggé erősek. Idén azonban bizton megbirkóznak a tennivalókkal, hisz a Haza­fias Népfront, a Nőtanács, a KISZ sorai erősek.' Ha összehasonlítjuk a tava­lyi és az idei tervben foglalta­kat, őrömmel állapíthatjuk meg, hogy az 1958—59. évi terv sokkal gazdagabb, részletesebb, mint a tavalyi Még olyan új­keletű dolgokra is gondol a terv, mint a politechnikai okta­tás bevezetése és elősegítése a falusi általános iskolákban. A téli terv elő kívánja segí­teni a párt politikai, szervezeti erősödését, befolyásának növe­kedését, az állami és tömeg- szervezetek munkájának meg- javuiását, a falu szocialista át­alakítását, az általános és szakmai műveltség emelkedé­sét. A tervet elfogadta a megyei pártbizottság, most már mun­kához láthatnak a járások, községek, hogy a lehetőségek és erők figyelembevételével el­készítsék terveiket. Tavaly még s<rit községben nem tár­gyalták meg közösen a tervet a vezetők. Idén feltétlenül vál­toztatni kefl ezen a helyzeten, hiszen a téS tervet csak akkos valósíthatjuk meg sikeresen, ha a község vezetői ugyanolyan lelkesedéssel és odaadással lát­nak munkához, mint a megye vezetői. A községek vezetői te­hát amint a járás tervét kéz­hez kapják, tanulmányozzák »laposan, és haladéktalanul lássanak hozzá a község tervé­nek elkészítéséhez. Inkább ke­vesebbet vegyenek bele ter­vükbe, de azt maradéktalanul valósítsák is meg. A járási pártbizottságok pedig adjanak meg minden segítséget a köz­ségeknek. Érdemes foglalkozni azzal Is, hogy Idén a térv szeptember­től szeptemberig, tehát egész erre szók Az 1957—58. évi terv csak április végéig adott fel­adatokat, így a . legnehezebb Időszakban útmutató nélkül hagyta a községek vezetőit. Na­gyon helyes, hogy az idei terv elkészítésekor — megfontolva az eddig tapasztaltakat '— tel­jes évre adtak feladatokat a párt-, állami és tömegszerve­zeteknek. Lássanak tehát munkához a községek, váltsák fel apró­pénzre a megye és a járás ér­tékes útmutatásait, s gondol­janak mindig arra, annyi vá­lik a tervből a község haszná­ra, amennyit megvalósítanak belőle. Ünnepélyesen megnyitották as 19S8—59-C« tanévet Tegnap reggel mozgalmasabb volt a város az eddiginél. A nyári csendességhez szokott járókelőnek észre kellett ven­nie az ifjúságot, mely kisebb-nagyobb csoportokban sétált az utcán. Kék matrózruhás, fehér blúzos lányok, sötétkék öl­tönyös fiatalemberek, akiket csak pár hónap választ el az élettől, és rövid, nadrágos kisfiúk, akik bátortalanul rótták az iskola felé vezető utat — ez jellemezte a hétfő reggelt. Megint kezdődik egy iskolaév. A megyében szerte: kts falvakban, járási székhelyeken és Kaposvárott, de az ország­ban is ünnepélyes évnyitókra ment az ifjúság, nem virággal, mint évzáróra szokás, hanem pihent testtel és tanulni vá­gyó szellemmel, mely kicsit, nagyot egyaránt lelkesített ezen a reggelen, és kell hogy lelkesítsen az egész esztendőben is. Mert tegnap csak ünnepeltek, de ma már komoly munka kezdődik az iskolákbam­A KÖZGAZDASÁGI TECHNIKUMBAN reggel kilenc órakor kezdő­dött a tanévnyitó ünnepély, melyen Horváth László elv­társ, a megyei tanács művelő­désügyi osztályának vezetője is részt vett és szólt a tanulóif­júsághoz. Pintér József igaz­gató, miután köszöntötte a tanulókat és a megjelent szü­lőket, az új iskolaév feladatai­ról beszélt. Kiemelte a KISZ- szervezatek szerepét mind a tanulmányi, mind a politikai munka szervezésében. Az is­kola régi és új növendékei elé példaként állította azokat a fiatalokat, akik részt vettek a vóneki Duna-kanyar gátépí­tésénél. Horváth László elvtárs, a művelődésügyi osztály ve­zetője különösen az első osz­tályosok felelősségére mutatott rá. Hangsúlyozta, hogy az új közgazdasági technikumi diá­koknak tudatában kell len­niük annak, hogy igen nagy létszámú jelentkező közül vá­logatták ki ókét, s esetleges rossz tanulásukkal ezt a bi­zalmat meg nem érdemeltté tennék. Kiemelte a szülők felelőssé­gét is, mint a jó tanulmányi előmenetel egyik külső biz­tosítékát. A Közgazdasági Techni­kumban 320 tanulóval kezdték meg az új tanévet. Ez a szám hússzal magasabb, mint a ta­valyi, ezenkívül nagy számot tesznek ki a technikum egyéb, nem nappali tagozatos tanulói Is. Ebben az iskolá­ban ugyanis 150 gép- és gyorsíró növendék, 100 esti és 400 levelező tagozatos diák végzi tanulmányait. Az iskola megszépülve fogadta diákjait, mert az idén 50 000 forintot fordítottak kü’önféle felújítá­si munkákra. Ezenkívül mint­egy ötezer forint értékű tár­sadalmi munkát végeztek a szülök, illetve a kisiparosok. A LEÁNYGIMNÁZIUM A TÁNCSICS GIMNÁZIUM tanári kara, szülői munka- közössége és diákjai is rövid ünnepséggel nyitották meg az új iskolaévet. A műsor egyik érdekessége az ebben az is­kolában már hagyományossá vált első osztályosok fogada­lomtétele volt. Miután beve­zették a kint várakozó első­söket, és egy negyedikes kö­szöntötte őket a régi diákok nevében, az újdonsült gimna­zisták fogadalmat tettek, hogy jó tanulmányi munkájukkal segítik elő a szocializmus épí­tését. Ezután Merő Béla, az iskola igazgatója mondott beszédet. Az új iskolaévet á kommunis­ta erkölcs alapján álló neve­lés jegyében nyitotta meg, melynek megvalósításához — mint mondotta — a tanulók igyekezetére, szerénységére és olyan fegyelemre van szükség, mint amilyet a dunai gát­építésnél dolgozó 22 Táncsics- gimnazista tanúsított. »-Hiszem és bízom benne, hogy ezeket a gondolatokat sikeresen meg is valósítjuk-« — mondotta be­fejezésül Merő elvtárs. A Táncsics Gimnázium egyébként egyike a megye ama középiskoláinak, ahol he­ti két órában bevezet­ték a politechnikai okta­tást. Az idén egy osztály, az első reál tanulói foglalkoznak rendszeresen a gyakorlati munkával. A tanterv szerint ebben a tanévben kizárólag csak fa- és papír-munkákkal, jövőre fémmunkákkal, a har­madikban és a negyedikben pedig motor-, illetve elektro­mos szereléssel ismerkednek meg a diákok. Újdonságot jelent, hogy orosz tagozatú első osztályt is inditottak az idén. Ez gyakor­latilag azt jelenti, hogy egy osztály tanulói heti hat órá­ban —- a szokásos három óra helyett — tanulják majd az orosz jnyelvet. Ezenkívül több­féle nyelvtanulási lehetőség áll az iskola diákjai előtt, mert ebben a tanévben orosz, latin, német, angol, francia nyelvből folyik rendszeres ta­nítás. A Táncsics .Gimnázium­ban szintén több diák kezdte a tanévet, mint tavaly ilyen­kor. Az idei 15 osztályban 602 diák tanul, mig tavaly 556 volt a tanulók létszáma. A négy első osztályban összesen 182 fiú kezdi meg az 1958— 59-es tanévet. növendékei számára az iskola legtágasabb helyisége is szűk­nek bizonyult. Ezért az Ifjúsá­gi Ház nagytermében gyüle­keztek a tanévnyitó ünnepély­re. A hatalmas helyiségben az elsősök nagy csoportja volt a legcsendesebb. Ök még ismer­kedtek. Egymással is, a fel­sőbb osztályosokkal is, de lég­ióként a tanárokkal, akik át­adják majd tudományukat, megtanítják sok hasznosra őket A »régi-« diákoknak jut még néhány perc a nyári él­mények töredékeinek elmon­dására. Ez pedig egyelőre el- apadhatatlan témaforrás. A vidám társalgást sípszó sza­kítja félbe, aztán felhangzik Negyvenhárom első osztályos lépte át ma a kaposvári Me­zőgazdasági Technikum kü­szöbét. Kicsit még új, de már nem egészen ismeretlen előt­tük a tanterem, s a .munka sem, amit végeznek majd. Tegnap már voltak ott. Az év­nyitó ünnepélyen Benedek Pál igazgató szólt a feladatok­ról. Édesapák, édesanyák is hallották: szép, de nem köny- nyű munka vár a mezőgazda- sági technikusokra Elméleti és gyakorlati ismereteket gyűjteni — ez a feladat. Aki ezt becsülettel elvégzi, s négy évig szorgalmasan tanul, az tud majd tanácsot adni, segí­tője lehet mezőgazdaságunk fejlesztésének. A technikumban tanuló diákok is éppúgy, mint más iskolák tanulói, megkapnak minden segítséget, zavartala­nul , végezhetik tanulmányai­kat, s fizetségül csak becsü­letes, lelkiismeretes munkái kérnek és várnak tanáraik, a szülők, a nép és az ország. Megyek az iskolába c8OSOK8<3Sc^SeSc3BSOS0K8Ogcí<*QScEc»<ScMF3ScKSeS^^ Adyt Ifjú szivekben élek cí­mű verse, majd dr. Beülyei László igazgatóé a szó. Amit mond, mind figyelemre méltó, hasznos az elsősök, de a ne­gyedikesek számára is. S sza­vad végén valóban mintha máris jobban összeforrt volna az egész leányséreg, hogy együtt, közös erővel induljon a feladatnak: az.új tanév tenni­valói elvégzésének, — MFTÖGAZDASÄGI TECHNIKUM Tegnap, az évkezdés önné-1 elsőtől az utolsó óráig kitart, pén sok-sok ki nem mondott s nemcsak pillanatnyi, akkor a fogadalom tükröződött az ar- j tanárok és a szülök fáradozása cokon. Ha az elhatározás az nem lesz hiábavaló. „Legyetek jók és szorgalmasak.. Hétfőn, szeptember 1-én a kora délelőtti órákban került sor városunk valamennyi általános iskolájában is az 1958/59- es tanév ünnepi megnyitójára. A Berzsenyi Dániel Általános Iskola udvarán mintegy nyolcszáz tanuló vett részt szülei kíséretében a tanévnyitó ün­nepségen, amely reggel 9 órakor kezdődött Várkonyi Imre igazgató megnyitó beszédében köszöntöt­te az iskola régi és új tanulóit, a szülőket, mindenekelőtt pe­dig a kis első osztályosakat, akik ez évben lépnek játékkal telt óvodás éveik után a komoly tudományszerzés útjára. — Nem kell félnetek, itt mindenki szeretettel várt ben­neteket, minden pajtás, tanitó néni, tanár bácsi jó barátotok lesz, akárcsak a betűk és a számok, amikkel most fogtok megismerkedni. Csak legyetek jók, szorgalmasak és szófoga­dók — mondotta. Az elsősök meleg hangú üdvözlése zdán az iskola igaz- gatója megemlékezett a nyári szünet munkáiról, többek kö­zött az iskola szépítéséről és a nyári táborozásokról. Majd az új tanév célkitűzéseiről, az iskola alkotmányáról, a rendtar­tásról és a már életbelépett új tantervről szőtt. A tanévnyitó ünnepi beszéd után néhány szavalat hang­zott el, végül a Himnusszal ért véget az új tanév bensőséges megnyitó ünnepsége. A Magyar Nemzeti Bank elnöke a társadalmi tulajdon védelméről A TANÍTÓKÉPZŐ első emeletének tágas előcsar­noka is megtelt újra gyer­mekzsivajjal szeptember első napján. A kis általános iskolá­sok közül sokat kísértek el a szülők a tanévnyitóra, s mi­előtt az ünnepség megkezdő­dött, a mamák, papák együtt izgultak gyermekeikkel. Hogyisne, hiszen az új tanév új feladatokat hoz, még több szorgalmat kíván minden ma­gasabb osztályba lépő ta­nulótól. Tíz óra után néhány perc­cel a képzősök is levonultak osztályaikból az első emeleti előcsarnokba, aztán még né­hány pillanat: »Vigyázz« ve­zényszó harsan, és sötétbe öl­tözött fiúk és leányok jelen­tek meg az iskola zászlaivaL Ünnepélyes, megható percek. A Himnusz éneklése közben néhány szemben könnyek csil­lantak meg, s e hangulat to­vábbra is úrrá maradt, míg egy végzős diák Móricz Zsig- mond: »A szentbalázsi iskola- című írását olvasta fel. »A tudás hatalom- : 4 — ezekkel a szavakkal kezdődik a nagy író valamikori cikke, s a tanítóképzősök tudják: ér­demes ezt megjegyezni, hiszen hivatásukul ezt választották. A hatalom átplántálását kisgyer­mekek eszébe, szívébe. A Magyar Nemzeti Bank, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság, az Igazságügymi­nisztérium, a Pénzügyminiszté­rium, a bíróságok, az ügyészségek és a rendőrfőka- pitányság küldöttei a Magyar Nemzeti Bankban megbeszél­ték a társadalmi tulajdon vé­delmének időszerű kérdéseit. A legújabb tapasztalatokat Szántó Dénes, a Magyar Nem­zeti Bank elnöke ismertette — Hároméves tervünk teljesí­tésének egyik biztosítéka — mondotta — a takarékosságról szóló kormányhatározat végre­hajtása. A népi ellenőrzés szervezett megalakulása óta hatékony segítséget jelent a pazarlás elleni harcban. Ki­elégítően fejlődik a népi el­lenőrzési szervek és a bank­hálózat együttműködése. A Nemzeti Bank nagy tapasztala­tokkal rendelkező szakemberei mindenkor készek arra, hogy tevékenyen részt vegyenek a népi ellenőrzés munkájában. A társadalmi tulajdon meg­sértésének okait elsősorban az ellenőrzés lazaságában kell keresni — mondotta. — Gya­kori a meg nem fontolt be­ruházás, a raktárra történő termelés. Károk származnak a mérleg- és tervhamisításokból, a helytelen bér- és létszám-, gazdálkodásból. Az elmúlt időszakban szá­mos ipari üzem túlzott biz­tonságra törekedve, indokolat­lanul megnövelte anyagkész­letét. Bár a bányászati és a villamosenergiaipari üze­meknél már hathatós intézke­déseket tettek a túlzott kész­letezés megszüntetésére, a vegyipari üzemekben még mindig igen nagyok a készletek és ennek indokolása is elfogadhatatlan. Több szak­mában számottevően nőttek a szénkészletek. Ez az emelke­dés egyes esetekben olyan nagyméretű, hogy a gazdasá­gos tárolást már nem tudják biztosítani és a felgyülemlett szénkészlet egy része kárba- vész. A raktározás problémái egyébként is igen nagy gon­dot jelentenek országszerte. A kereskedelemben a társa­dalmi tulajdon elleni vissza­élések egyik kifejezője a lel­táreltérés. A belkereskedelmi minisztérium nagy- és kiske­reskedelmi vállalatainál 1957- ben 37,8 millió forint leltár­hiányt és 143 millió forint leltártöbbletet találtunk. A lel­tártöbblet is vitathatatlanul visszaéléseket takar. Ilyen visszásságok esetén a vállalat- tok általában kivizsgálják az ügyet, a példamutató, szigorú felelősségrevonás azonban gyakran elmarad. A visszaélé­sekre a meg nem felelő és fe­lületes leltározás is lehető­séget nyújt. A kazincbarcikai kiskereskedelmi vállalatnál a leltárfelvevő a boltvezetőkkel összejátszva közölte a leltáro­zás időpontját és így a bolt­vezetők kisegíthették egymást áruval, vagy hamis bizonyla­tok segítségével a valósában nem létező készletalakulást mutattak ki. A felvásárlásnál }s nagy a osztályozásánál gyakori a le-, illetve a felminősítési A fel­vásárló nem egyszer leminősí­tett áron vásárol, de a vételi jegyen a tényleges minőséget tünteti fel és a különbözetet megtartja. Másik esetben a ténylegesnél kedvezőbb súly- kategória, alacsonyabb víz­tartalom alapján számol el a vételi jegyen és a különböze- ten a termelővel együtt osz­tozik, A termelőszövetkezeteknél végzett vizsgálataink egyönte­tű tapasztalata az volt — foly­tatta —, hogy az ellenforrada­lom jelentős károkat okozott a számviteli és pénzgazdálko­dási fegyelemben. Gyakran előfordult, hogy a termelőszö­vetkezetek pénzforgalmának több mint kilencven százaléka elkerülte az elszámolási szám­lát. Revizoraink több eset­ben találtak termelőszövetke­zeteinknél százezer forinton feliüli OTP betétkönyveket. Az igazsághoz azonban az is hoz­zátartozik — mondotta —, hogy termelőszövetkezeteink gazdálkodása a legutóbbi idők­ben általában figyelemreméltó javulást mutat. A Magyar Nemzeti Bank most már megfelel! ő eszközök­kel rendelkezik ahhoz, hogy a visszaéléseket megakadá­lyozza. Indokolt esetben fel­mondjuk a hitelt, magasabb kamatot írunk elő, vagy fel­hívjuk az illető vállalat fel­ügyeleti szervét a tapasztalt hibákra. A bank ezentúl még fokozottabban teljesíti ellen­őrző feladatát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom