Somogyi Néplap, 1956. január (13. évfolyam, 1-26. szám)

1956-01-01 / 1. szám

K5010 Eredményekben gazdag új esztendőt kíván a Szerkesztőség és a Kiadóhivatal M AGYAR ■f ^RTJA SOMOGY ME GYEI BIZOTTSÁGÁNAK LA%üA XIII. évfolyam, 1. szám. aka oo tivi.fc.ti Vasárnap, 1956. január 1. JÓ MUNKÁT, SOK BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT! Az óesztendőt búcsúztatjuk, s köszöntjük a ránkkopogíató új évet. Már itt van. Magasra emeljük poharainkat, bennük a somogyi szőlőhegyek aranylóan csillogó termésével és úgy köszöntjük. — Kí­vánjuk, hozzon magával jó munkát, sok sikert, eredményekben még gazdagabb, boldog új esztendőt népünkre. .Először azonban mégiscsak búcsúztatóra csengjen a pohár. Ami­kor új esztendő köszönt ránk, mindig számvetést készítünk, számve­tést készít egy ország népe. Nem, nemcsak előre néz az ember. Elő­ször visszatekint az óév tnunkájának, harcainak gyümölcseire. Nagy számvetés ez. Sorakoznak szépen a számok, az eredmények adatai. Szárazak bár, de sokatmondóak. Szívetdobogtató, öröm érzését keltő újesztendei jelentés minden adat —. mert mögöttük ott all, aki az eredményeket kivívta, aki dolgozott érte; a jelenét, jövőjét jobbá for­máló, az egész országot szebbé, gazdagabbá tevő dolgozó ember. Szabad népként immár tizenegyedszer kívánhatunk boldog új esztendőt egymásnak. Tizenegyedszer emelhetjük poharunkat újesz­tendei köszöntőre abban a meggyőződésben, hogy két kezünk mun­kája, a dolgozó nép alkotókészsége mindannyiunk felemelkedését, az egész ország boldogulását szolgálja. Ismét egy esztendővel lettünk gazdagabbak. Szabad népünk egy újabb lapot írt történelmébe, s mi somogyiak büszkén elmondhatjuk az újesztendő küszöbén, az óesztendő gyümölcseinek számlálásakor: segítettünk, hogy e lap népünk történetében eredményekkel legyen teleírva. Köszönet ezekért az eredményekért Somogy megye dolgozó népének! Köszönet a somogyi üzemek dolgozóinak, az ipari munkasoknak, akik segítettek, hogy dolgozóink több és jobb ruhát, cipőt, bútort kapjanak, hogy a mezőgazdaság dolgozóinak munkáját több gép, szerszám könnyítse meg. Köszöntsük az újesztendő küszöbén azokat a dolgozókat, akik napról napra áldozatos munkával, lelkesen harcol­tak szép terveink megvalósításáért az ipar üzemeiben. A mérnököket, a technikusokat és a megye iparának valamennyi dolgozóját köszönt­jük a termelés korszerűbbé tételéért való munkájukért. Van még tennivaló üzemeink munkájában, de az eddigi szép eredmények biztató ígéretei annak, hogy megyénk ipari munkásai még olcsób­ban, gazdaságosabban s még többet termelnek az új tervévben, hogy ebben az országban és Somogybán is szebbé, gazdagabbá, könnyebbé váljon az éle%, a dolgozó ember élete. A magunk mögött hagyott esztendőben futotta be az országot a somogyi példa híre. A megye térképén, a Balatontól a Dráváig az óévben gombamódra megszaporodtak az új paraszti élei diadalát hirdető termelőszövetkezetek, a termelőszövetkezeti községek. Az 1955-ös év a közös boldogulás, a termelőszövetkezeti gazdálkodás gondolata diadalának esztendeje volt Somogybán. Szóljon a pohár­köszöntő a győzelmes év új termelőszövetkezeti tagjaihoz, köszöntsük őket, s köszöntsük azokat, akik már régebben a közös gazdálkodás gyümölcsöző útját járják, akik gyönyörű példáját mutatják a ter­melőszövetkezeti gazdálkodásnak. Életindulás — így neveztük egy-egy új termelőszövetkezet, egy- egy új termelőszövetkezeti község alakulását. S ilyen életindulásnak gyakran lehettünk boldog tanúi Somogybán az 1955-ös évben. A párt megmutatta az utat és Somogy népe válaszolt a párt szavára. Az életindulás nemcsak azt jelentette és jelenti, hogy a somogyi falvak dolgozója a boldogabb paraszti élet útját járva könnyebb, gondtala­nabb életet biztosított magának, családjának, hanem jelentette és jelenti azt is, hogy gazdagabban termők lesznek a somogyi földek; kenyér, zsír, hús, tej és minden, amit a föld megterem, bővebben jut népünk asztalára. A somogyi példa elindítóira, a jelen és a jövő termelőszövetke­zeti tagjaira, termelőszövetkezeteire csengjen az újesztendei pohár. És emeljük magasra azokért, akik esőben, sárban, hidegben, éjsza­kát napallá téve ott küzdöttek Somogy szántóföldjein dübörgő gé­peikkel a termelőszövetkezetek tagjaival, a dolgozó parasztokkal, hogy még mélyebbre vágjon az eke vasa, hogy Somogy földjén jövő­re még dúsabb, gazdagabb legyen a kalász. Köszöntsük hős trakto­ristáinkat, a népünk kenyeréért folyó nagy csaták áldozatkész har­cosait. Számvetést készítünk az új esztendő küszöbén, hogy eredmé­nyeinkből erőt merítsünk az új esztendő új küzdelmeire. S amikor eredményeinkről beszélünk, arról, hogy népünk az elmúlt évben is­mét erősödött, megnőtt, gazdagabb lett és hozzáértőbb, felelősebb irányítója sorsának— elsősorban a pártra gondolunk, pártunkat kö­szöntjük eredményeinkért, egyre szebbé váló életünkért. Köszönt­jük, amiért járni tanított a szabad élet útján, köszöntjük, mert mu­tatja az utat, amelyen népünknek haladnia kell, köszöntjük, mert úgy vezet bennünket, hogy munkánk nyomán még szebb, boldogabb legyen a dolgozó ember élete e szabad hazában. S a párt áldozatkész, fáradságot nem ismerő munkásait köszönt­jük. A nap mint nap a legnehezebb munkákban példát mutató párt­tagokat, az üzemek, vállalatok, termelőszövetkezetek kommunistáit. Köszöntjük a párt munkásait, akik a múlt évben a falvakat, a kis fa­lusi házakat járva meggyőző szavakkal, beszédes érvekkel vezették a boldogabb paraszti élet útjára a somogyi dolgozó parasztokat. És csengjen a pohárköszöntő azokért, akik felkeltek íróasztaluk mellől, akik otthagyták a talán könnyebb városi életet, s a párt hívó szavára falura mentek segíteni, hogy virágzóbbá váljék mezőgazda­ságunk, hogy felkészültségük, szakismeretük segítségére legyen a falu átalakításának. S köszöntsünk minden somogyi dolgozót, aki az elmúlt évben és az elmúlt években részes volt eredményeink el­érésében. Új esztendő köszöntött ránk új feladatokkal. Vannak eredményeink, amelyek biztatóak az új esztendőre. Azzal a biztos tudattal lépjük át az új év küszöbét, hogy népünk nagy céljai és vágyai minden nehéz­séget leküzdve, megvalósulnak. Úgy köszöntjük az új esztendőt, hogy bizakodva várjuk tőle népünk újabb sikereit. Az elmúlt évek nagy munkájának gyümölcsét dolgozó népünk élvezte és élvezi a követke­ző, az új esztendőben is. S rajtunk, az embereken áll, hogy az új esztendőt még sikeresebbé, még gyümölcsözőbbé tegyük az ország és a magunk javára. A ránkkopogtató új évet köszöntjük aranyló borral tele csillanó pohárral, s köszöntjük vele együtt megyénk egyre erősödő, növeke­dő, boldogabbá váló dolgozóit: Jó munkát, sok sikert, boldog új esz­tendőt! BUÉK*1956 c ^Jütesre vár az új kenyér, fehéren duzzad, puhára kelve. Egy év munkája, reménye, vágya rejtőzik eggyéfonódva benne. Üj év — új munka; hogy még több kenyér állhasson népünk asztalán szelve: Valósuljon meg alkotó népünk jövőt formáló, nagyszerű terve. Gazdag év jöjjön, gazdagabb termés, Siker kísérje ezt az új évet; És váljon dolgos két kezünk nyomán még boldogabbá, szebbé az élet. Akik még a* óévben léptek a* iij wtpa Szilveszterre Somogysárdon is megalakult a tsz-előkészítő bizottság A somogysárdi egyénileg dolgozó parasztok barázdái valósággal ösz- szefútnak a mezőcsokonyai Uj Élet, a kajgpsmérói Zrínyi, a rir.yakovácsi Igazság és a nagybajomi Győzelem TÍZ barázdáival. így hát az utóbbi években saját szemükkel láthatták a somogysárdiak: mennyivel többet érnek el a gépesített, társas nagyüzemi gazdálkodás útján járó parasz­tok. Ezért szánta el magát Somogysárdon is idős Kovács István 8 hol­das újgazdával az élen Bárdos Lajos, Magyar Imréné, Csalik György, Balázs Jánosné, Szalapienka Mihály tanácselnök 11 társával együtt, hogy ők is a könnyebbik, győzelmesebb éíetuíat választják. Annál in­kább, mert az ő földjük humuszban gazdagabb a környező homokos határok földjeinél. Mint Csalik György is elmondta: kisparcellán is 5000 forint jövedelemhez jutottak a dohánytermesztéssel. Jövőre, gépi mű-* velőssel, ugyanabból a földből 25 000 forintnyi jövedelememelkedést tud­nak maguknak biztosítani. Az előkészítő bizottság elnökéül egyhangúlag idős Kovács Istvánt választották meg. Ezzel ebben az évben már a megalakult 84 tsz és tszcs mellett a a járásban hét előkészítő bizottság szervezkedik a biz­tos élet, a gyarapodást, gazdagodást hozó termelőszövetkezeti gazdálkodás győzelméért. Fokozódó szorgalommal végzik a féli gépjavítást a Kaposvári Gépállomás dolgozói Csak így tovább az újesztendőben is! Berzence és Csurgó szép példája a begyűjtésben A begyűjtési terv hiánytalan tel­jesítésével köszöntik az új esztendőt Berzence község dolgozó parasztjai. Scsnmivel sem tartóz-ak államunk­nak. Tiszta lappal kezdik az új évet. A begyűjtési apparátus példaadóan és fáradhatatlanul dolgozott a be- gyűités sikeréért. Elismerés jár Komáromi elvtárs­nőnek, a begyűjtési megbízottnak, aki be­bizonyította, hogy érdemes a »Be­gyűjtés kiváló dolgozója« cím vise­lésére. Ö tette a legtöbbet azért, hogy az előző években hátul kullogó község lémossa a becsületén esett szégyenfoltot. Csurgó dolgozó parasztjai nemcsak a régi adósságukat törlesztették le, de járásukban a legjobb községek közé küzdötték fel magukat. Az esz­tendő utolsó hetében különösen nagy küzdelem folyt, ennek eredménye, hogy egy hét alatt 40 hízottsertést gyűjtöttek be. Sokat segített a községnek Kovács elvtárs, a járási begyűjtési hivatal helyettes vezetője is, aki a 'begyűjtési megbízottal együtt lelkesen járta a falu utcáit, szervezte a dolgozó pa­rasztokat. Az elmúlt évi szorgalmuk legyen serkentő erő az idei begyűj­tési munkában. A Kaposvári Gépállomáson kezdet­ben nagyon lassan haladt a gépjaví­tás. Több hiba gátolta az eredmé­nyes munkát. A gépállomás vezető­sége azonban rövid idő alatt rendet teremtett e téren. Megszervezték a brigádokat, és a dolgozóknak meg­magyarázták: milyen kár származhat a késlekedésből. A szerelőműhely be­osztottai közt megjavították a poli­tikai nevelőmunkát. Biztosították a megfelelő munkakörülményeket is a dolgozóknak. Mindezek azt eredményezték, hogy a gépállomás szerelőinek kollektívája nagyobb szorgalommal fogott hozzá a . munkához s a lemaradás nagy ré­szét pótolták. A cséplőgép-, az erő­gépjavító brigád tervét a tegnapi nappal becsülettel teljesítette. Nagy része van ebben Vinszki János, illet­ve Kovács János 'brigádvezető fele­lősségteljes munkájának. Balogh Gyula elvtárs brigádja terven felül 2 ekét is kijavított. Nagyobb szorga­lomra van szükség Bakai István elv­társ brigádjában, hogy a koanlbájn- és aratógépjavításban is pótolják az elmaradást. DICSŐSÉG-TÁBLA Köszöntjiik megyénk hős traktorosait Üdvözöljük megyénk hős trafcto- ristáit, akik túlteljesítették évi ter­vüket, kiváló munkájukkal erősí­tették termelőszövetkezeteinket, s egész megyénk mezőgazdasági munkáját, ® jövő évi kenyér meg­alapozását. A megye traktoristái- nak versenyében az első helyeket a következő traktorásták nyerték el: 1. Benkő Ferenc, a Fonói Gépállomás sztahano­vistája. 2. Emhersics József, a Csokonyavisontai Gépállo­más '18 téves diszista sztahanovista traktorvezetője. 3. Bende József, a Segesdi Gépállomás traktorosa. 4. »Sárái Mihály, a Tahi Gépállomás sztahano­vistája. Akik példaképül álltak az állami fegyelem betartásában Az új esztendő első napján köszönt­jük megyénk élenjáró dolgozó paraszt­jait, községeit, termelőszövetkezeteit, amiért az elmúlt évben példamutatá­sukkal serkentették a többieket az állami fegyelem 'betartására, hazafias kötelezettségük teljesítésére. Kívánjuk, hogy ebben az évben is mindig példa­képül álljanak az állami fegyelem be­tartásában. Az élenjárók közé tartozik: Község: Tanácselnök: Karád Sidró Antal Nagybajom Bán István Szabadi Mészáros Károly Begyűjtési inegb.: Lepenye György Táskái Vince Alb István Termelőszövetkezet: Elnök: 5. Eeffíer Jenő, a Karádi Gépállomás traktorosa. A brigádvezetők versenyében első Somogyvári Mi­hály, a Fonói Gépállomás brigádvezetője, 2. Vágola Lajos tahi, 3, Fehér Vendel karádi brigádvezető. ráksi Uj Élet bolhái Sógvári ordacsehi Úttörő maigyaratádi Búzakalász Valter Imre Losonci Mihály Herdál Ferenc Tóth István

Next

/
Oldalképek
Tartalom