Somogyi Néplap, 1954. április (11. évfolyam, 77-102. szám)

1954-04-01 / 77. szám

Ä.Ö PJSQLEIAEJ Al EGYÄSÜLJETEKl Makarenko, a nagy szovjet pedagógus Vita a megyei pártválasztmány beszámolója felett Kis Pajtásoknak, Letörőknek . , , A MAGYAR DOLGOZÓK PARTJA MEGYEI PÁ RT B t-ZOTTS A'GAM a,K lap 11 A kaposvári járás diszistái 52 ezer facsemetét ültetnek a „Fák hete“ alatt ölömmel olvastuk a napokban, hopp a minisztertanács a DISZ, KV javas­ló líra a „Fák hete“ megrendezésére hozott határozatot. A „Fák hete" áp­rilis második hetében, 5—12-ig lesz. Jó' tudjuk azt, hogy hazánk fásítása részi kormányunk nagyszerű pro- g ramm jónak és ezzel mezőgazdasá­gunk fej''esetésének. Ezért határoztuk el a elmúlt vasárnap tartott aktíva- 4 ísunkán, hogy lelkesen csatlako- a füzesabonyi járás DlSZ-fialal- V felhívásához, akik védnöksé- oi allr járásuk fásítása felett. ásur•'■ tn ül rn már eddig is he- íj, i itettteinányczesek születtek, ezzel ka ot solo a várdai, szentba­lázsi, somon., szál diszis’.ák már kö­zel ezer darab facsemetét ü’tettek el. Az úttöröcsapa'ok, követve a DTSZ- iiatu’oh példáját, hasonló 'kcseriés- <•/ akarják kivenni feszüli? ebből a m inkából. Taponáron a 10 hol dny i is­ii' kertet fásítják és bokrost jók. Kaposszerdahelyen 300 darab nyárfa és 130 darab eper facsemetét ültetnek el. tíöllébcn az új iskola előtti részt és az udvart fásítják. Ezenkívül cse­metekertet létesítenek a micsurinista kertjük területén, amelyből a falu és környéke facsemeteszükségletét biz­tosítják. Ezekre a kezdeményezésekre támasz­kodva vádoljuk, hogy a járásban el­ültetésre kerülő csemeték zömét a DISZ-fiataiok és az úttörő pajtások ül- elik el. Ebben az évben járásunkban 116 ezer facseme'é‘ kelj. elit1 telnünk, ebből 4 ezer gyümölcsfacsemetét. Vállaljuk, hogy a „Fák hete" alatt 30 ezer erdei- és 2 ezer gyümölcsfa- csemedét ute'ünk el. Szé’es körben el- 'erjesz’jük fiataljaink között az „öt gyümölcsfát ültelek" mozgalmat. Vá'la'ásunk sikeres végrehajtása rib ' ’ felhívjuk járásunk DISZ ah ■ övezeteit és úttörőcsapatait, h- haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a községi tanács vezetői­vel, beszéljék meg a helyi fásítási tervet. A szükséges csemetéket kérjék az i'letékes erdőgazdaságoktól. A fa- cseme'ék átvételénél legyen jelen a DISZ-vezetöség egy tagja, értesítsék az úttörő pajtásokat és haladéktala­nul fogjanak hozzá a csemeték el­ültetéséhez. Erezze valamennyi DISZ-fiatal és úttörő paj ás, hogy a facsemeték mi­előbbi, de kü'önösen a „Fák hete" alatti elültetése hazafias lett virágzó, bő termést adó mezőgazdaságunk megteremtésében. Előre a „Fák hete“ sikeréért, minél 'öhb facsemete e'ülte'éséert! Felhív­juk megyénk valamennyi járásának DISZ-fiatal jait és úttörő paj'ásait, hogy csatlakozzanak fe'hívásunkhoz és lelkesen harcoljanak a fásítási terv végrehajtásáért! KAPOSVÁRI JÁRÁSI DÍSZ-BIZOTTSÁG. Jó példával jár az éien a berzencei Új Barázda tsz v berzencei Uj Barázda termelőszövetkezet tagjai is vasalásokat tettek a III. pártkongresszus tiszteletére, hsev ezzel is bebizonyítsák szeretetüket pártunk iránt. A i. jaj hegy miym segítséget nyújtott ráit ét; a kormány az egész dolgozó népnek, nekik is, s ezt jó munkával igyekeznek viszonozni. Megkezdték a í-alaató műszaki munkáját és igyekeznek azt még ebi . n az évben befejezni. '7. mezőgazdaság; munkában sem martainak le. A ku­korica As ;> burgonya kivételével minden tavaszi nö­vés y vetését befejezték. Elvetette*' 1” kh zabot, 11 kh ' án at, 3<J k;\ lucernát, S kh '"„üicy’iU-íüt í fch tf­msityrepAt, é tói napraforgót, 10 kh lóherét és 160 kh őszi vetést fejtrájgyáziajp Ezekkel az eredményekkel a trr. szorgalmas tagjai nem elégszenek meg, hanem nö­velni akarják, kukorica- es burgonyavetésüket is határ­,. m ■ .. .íA-ía termelőszövetkezet tagjai ne, »al: i t e - i BrtRzA.&zdaságl munkában járnak az élen, r ,er,-. ad»s! l' elezettségüket is példásan tel­jes v* :s- s- ans.rhabeadási kötelezettségük­nek ej'esz évre maradeKtaianul eleget Leiten,. Juväi i* batar.clí; eh teljesítették első negyedévre a tojás- és báron fibeadási kötelezettségüket. A berzencei Uj Bárói da termelőszövetkezet tagjai auért ioigozrak, hogy j< munkájukkal biztosítsák min­den aládnak a maga- ob jövedelmet. Major Ferenc tsz-szervező. Határidő előtt teljesítette negyedéves tervét a Cukorgyár Mint megyénk számos üzeme, a Kapösvári Cukorgyár dolgozói is nagy lendülettel harcolnak a kongresszusi verseny sikeréért, ezen belül vállalásaik és az első ne­gvtdéver *r-r túlte’jesítéséért - Munkájuk eredménye nem is maradt el, hisz vállalásaikat jelentősen túltelje­sítve, március 20-án, 11 nappai a határidő előtt teljesí­tették az első negyedéves tervet. Ebben az üzem minden dolgozójának jelentős része van, különösen az olyan dolgozóknak, A unt Potocska Tstván ézsbrigádja, amely 200 százalékra* teljesítette vállalását, fe amellett kieméfkeuö réi.iesíímrnyt ért el a tervtoljesítés területén is. Példamutatóan végzi munká­ját Deák István is, aki 134.60 százalékos teljesítményé­vel 14 százalékkal teljesítette túl a kongresszusi verseny sotán a sztahanovista szintet. A kongresszusi verseny eddigi szakaszában a cukor­gyári vasöntök js Déldamutalóan vették ki részüket a termelésből, a terv túlteljesítéséből és Nagy József szta umiuvifll& vezetésevei, 122.6 százaiétól te vüket. Kiemelkedő Király Lajos hegesztő 123, Farkas György karbantartó 121.08 százalékos eredménye, s a szeletszárító brigádé — Hánzli Ferenc vezetésével — amely 120.39 és Kiss Pál esztergályosnak a teljesítmé­nye, aki 122 százalékra teljesítette átlagosan normáját. A kercseligeti Búza kalász Hz győzelmi jelentése Örömmel adunk hírt aprói, hogy a pártkongresszus tiszteletére tett vállalásainkat 5 nappal a tervezeti határidő előtt teljesítettük. Termelőszövetkezetünk tagjai vá'ialták, hogy március 29-ig az idősze rű tavaszi mezőgazdasági munkákat befejezik, vállalási kát ?.4-te tel­jesítették. 88 kát. hold őszi vetés inkön elvégeztük a iejtrágyázást. A tavaszi árpa 120, zab 100, bül.könyös zab 100, szerződött mustár 100, szerződött fehérhere vetéste'vét 100 százalékra teljesítettük Tavaszi vetéseinknek jó magágyai, készítettünk. 60 kai. hold őszibú­zánk nagyon szépen áttelelt és a meleg idő hatására erőteljes fejlő­désnek indult. így tsz-ünk tagsága gazdag aratást várhat. A koratavaszi munkák befejezésével termelőszövetkezetünk sága lendülettel kezd a soronköv étkező feladatok megoldás Fogatosaink a szarvasokból hordják széjjel a trágyát % kút. alá. Készítjük a napraforgó és a burgonya földjét, hogy mié földbe kerüljön itt is a mag. Termelőszövetkezetünk tagsága egymással versenyezve munkáját, ezzel is kifejezésre akarjuk julialm ragaszkodásuké* retetüket pártunkhoz és kormány ankhoz azokért a kedvezni kért, amelyeket a termelőszövetke cet az utóbbi időben kapott. Kovács János tsz-elnök. Kesztyűs Imre növ. tern brigádvezető. Meg akarjuk szerezi i « * ~ A Megyei Pártbizottság levele — melyben a kongresszusi zászló elnyeréséért folyó versenyre hívta fel megyénk dolgozóit — újabb hatalmas lendületet adott a kapós- vári ’.angazdeiság dolgozóinak és vezetőinek a már korábban bein­dult munkavei./ny kiszélesítésé* re. A felhívást ismertetve, p dol­gozók egyhangúan tó felem íték, hogy a versenyző szír tó’l megszerezném k. l - fit. ! ____f. . , -■_ -.;'s vénytermelésben eg. ■; i és csapatverseny eb i au-í-ík k*.. Megindult » ha; i •*. 3 főagronómus elv a n gyei­től késő estig • .»nor-' zéssel, útmutat sakkal i. , it. Ennek a harcna . k az eredményei: -X _ tér ­letét áttekintve ,;r. dr: ■ ó gazda gondosság - t, Uh k zé, • k 1 raktorosai elkesen dol- gozaak vállalásuk telje téséért. Már­cius 29-ig a 21 gépé Ilon. s körzetében közei 15 ezer normáik * földet ké­szített elő a tavaszi » i '.magok alá. A legutóbb: rh-kelés érint a ladi gépállomás az első: tavaszi kampány­tervét 35 százalékra 1. nősítette. A' egy gépre 'jutó papi -..álhold tel- jeaiterénye 6 A A • Kát 'gazolja ■' te, hogy t megyéVv & _<v eépxe t.l i yett :.6 úhold a megy átlagteljesít­Jóirinősjí.ü rr áva. Az el­esztenn még a Jci . a ao. műszak hiá­Mái ius 29-ig közel 15.000 normálhold szántást végeztek nőségű szántás rontotta az eredmé­nyeket. Az elmúlt év hasonló időszakában alig 100 traktor forgatta a földeket éjjeli műszakban, az idén már töbo mint 200. A közbejött esős napok sem zavarják a traktoristákat. Úgy osztják be munkájukat, hogy a dom­bos részeket lehetőleg a végén szánt­ják. hogy ha az eső megzavarja őket, nyomban átvonulhassanak a dom- uus Területre és addig ott folytassák a szántást, amíg az alacsony fekvésű részeken is felszikkad a föld. így volt ez az elmúlt héten is, amikor a kétnapos eső több ekét ki­állomás 20 erőgépéből még így is 10 forgatta a földet. A bőszénfai határ­ban Márton József, Haris Boldizsár traktorosok és a gálosfai határban Mercz Károly DISZ-fiatal szombaton egész nap a zuhogó esőben is foly­tatta a munkát. Ezt annak köszönhe­tik, hogy tervszerűen osztották be a területet és számoltak azzal, hogy az eső megakaszthatja a szántást. Ezért a dombosabb részeket ilyen időben, vagy a munka befejezésekor keresik fel. így érte el a kaposvári gépállo­más körzetében március 29-ig, hogy a közbejött esős napok ellenére is több mint 1200 normálholdon készítette elő-iem utolsósorban a rossz mi- vert a barázdából. A kaposvári gép- I a talajt a tavasziak alá. AZ ELHÓDÍTOTT VANDORZÁSZLÓ VISSZASZERZÉSÉÉRT LELKESEN DOLGOZNAK A SZABÁSIAK tás kézség dolga ó parasztjai jól ifc az 1 a régi igazmondást, hogy or, ,i kel, aranyat lel“. Amint a ylradt, és ahogyan a tavaszi nap flotta a földekéi minden nap ,r. ■„ t .» A hirg jében t ícltcik hfího nagy Icndii- .lék * s: -vetést közel hi'' f(d$ határukban. Eredményes áj-aktrl meg is kapták a Megyei izo. tság vándorzászlaját. (II. pártkongresszus tiszteletére il i ersenv során azonban ro 1 letéíyArs, öreglak váratlanul az iw“ ét az elmúlt héten me-gszr- a tén,iorzászlót. A versény.dszló sexkor Stabusról egy öttagú ku.- rl ...... ízt r az lett halad a megye hét legjobb köz­sége. Március 31-én deli g az öregla­kiak határában a kukoricán és a bur­gonyán kívül már minden tavaszi ve­tőmag a fő dbe került, az őszi kalászo­sok fejirágyuzasá teljesítették s a ta­vaszi szántás során 3U0 holdat készítet­tek e'ö vetésre, <?, -vl 102 százalékot ének el. A begyűjtésben hízottserlésbeadási <érvüket április 31-ig 110, vágómarha- beadásukat 105, baromfi- és tojást e- aríátvkat félérre 130 százalékra, a - je? pevig az előirt ütemezés szerin 100 százalékra teljesítették. A szobási do'gozó pardsjftjk sem hagy fal; maguké' ég ■ u­I éri rk *s 8Z€ jesítették és ezzel megelőzték verseny­társukat, öreglakot. A begyűjtésben is némi előnyre tettek szert. Március sí-én a délelőtti órákban 12 mázsa hízottsertés és 8 mázsa vágómarha •iii’uásóval 126 százalékra teljesítet­ték az április 31-ig beütemezett meny- nyiséget. Vágómarhabeaáásban 154 százalékot érlek eb A szobásial; most mindent elkövet­nek, hogy ezt az előnyüket fokozzák és apri'is 4-re a rándorzászló újból visszakerüljön a községbe. Több olyan dolgozó paraszt segíti lelkes munkájával és kötelezettsége maradéktalan teljesítésével a közsé- ‘ a versenyben, min! Kind' ' holdas, a Idizség pt *" holdas, bevetett találunk fejezte a só, olajle répa és í , mint a szét. Fc répa kú ten befpi őszi kalá gaz' sori­A.J, . Jl- “ u. • L-V-.i. ÍVOl mot. / Az •állattenyésztésben is meglá szik a kongresszusi verseny ered­ménye. Minden farmon 11 sluZ ság és rend uralkodik. Arissen fe­hérre »neszeit istállókat, megfelelő­en előkészített takarmányt, jól gondozott állatokat lát a színiéi'" dó. Papik Józse: Illés eiuárs szaltudásáful »«*; a musKÖ^azdast^ fellendítésé Illés János ugronómus eívtárs elmondta hogy örömriei \ megbízatását, amikor a párt.lehető v» tv i te szamáré, hog*. N: község és a varászlói Dózsa ts agromómasi teendőit etil s feladatának azt la; ;otta, hogy meg».smt rke Íjék a t?z és a adottságaival, körülményeivel. Mind a sz'ben. mind a község retettel fogadtál és szívesen hűig attól: meg szaktanácsait. 1 dagyűlésen, hol pedig A.r; lo.-.zövetkezeti agg;.'űiésen bes el az időszerű tennivalókról és a már neváli .'-rn iér ről. Alig három he'.e végzi ezt a szép és megtisztelő xe a körzetében talán minden ito1«ozó paraszt smeri minden nap járja a határt, kinn a me?őn, műnk- tanácsot ad a v • raszlói Dózsa tsz ági • leg dolgozó pa asz toknak, hogy az >k dálkodjanak és xagasabb terme snozair útmutatást felhasználva a termelőszöv parasztok nagy gyekezettel végzi! az gi munkákat, ho y nyáron bő a rot a termést takaríthassanak be. Javult gépállomáí Gépállomásunk a tavaszi mun­kákban a legutóbbi éitékelés sze" rint a 18. helyező t érte el. Épp ezért a gépállomás vezetősége műszaki dolgozók <al, brigádvr tőkkel és agronóntusokkal nr szélést tartott és mérlegelte . hetőségeket a mi gasabb erei n-'ek elérése érdél; *--- Ezer megbeszélésen feli leteket a vezetésé' Az agronómusoka.. két, műszaki dóig ellenőrzésre állító* tógép közül 17 két gozik. A megbesz pár narp alatt az: hagy a gépáUórrtá lényeges javr* szak-1 : .ittuk a tagok í brigádvt okát ‘ éjs: !< be. 19 sz-. us akban dr is (ta eh vi .jasztai mjnká

Next

/
Oldalképek
Tartalom