Somogyi Néplap, 1953. január (10. évfolyam, 1-26. szám)

1953-01-11 / 9. szám

u űUiuuun i^íULinf Vasarnap, 1936. január 11. K ul 1 íi rh óma p 3)él-Somo^y!ia n A Néplap levelezőbrigádjának tapasztalatai a kaposvári üzletekben A ,,Somogyi Néplap" levelezői­nek egyik brigádja megvizsgálta hogy ia kaposvári üzletekben hogyan szolgálják ki a dolgozókat. A megállapítás a következő: az üzleteik többségében udvariasan, zavartalanul kielégítik a dolgozók megnövekedőtt igényét. A legtöbb boltban naponta soikszáz vevőt szolgálnak ki- Sóik esetben húszán, huszonötén vannak egyszerre egy üzletiben. Kérnek olyan árut is, ami éppen kifogyott. Ilyenkor a bolti dolgozók megmagyarázzák, hogy miért van a zöíkkenés. Rávi­lágítanak, hogy az ellenség igyek­szik egyes áruféleségeket felvásá­rolni, ezen ‘keresztül zavart kel­teni. Az utóbbi hetekben tapasztal­ható volt némi emelkedés a ke­nyérfogyasztásnál, amely az ellen­ség aknamunkájából adódott. A bíróság a napokiban ítélte el 6 hó­napi ‘börtönre és 500 forint pénz- büntetésre Gelencsér Magdolna somoigyijádi lakost, aki 10 kg ke­nyeret vásárolt, holott a lakásán 400 kg liisztlkészlete volt. És ilye­nek találhatók szépszámúinál'. A keresettebb áru kiadásánál figye­lemmel kísérik, hogy a vevők kö­zül kinek mikor adnak, így meg­akadályozzák a halmozást. A jó elárusítót szeretik a dolgozók Üdvözöljük azt a kezdeménye zést, amely szerint a dolgozók reggel, vagy hetenként, esetleg havonta egyszer beadják megren­delésüket, így estig elkészítik ré­szűikre a szükséges árut éjs nem kell várakozni a kiszolgálásra. A 273-a.s, 133-as, 210-es, 201-es és a 235-ös boltok a legforgalma­sabb helyen vannak. Mindegyik­ben kedvező tapasztalatot szerez-i tünk. A 236-osban idősebb dolgo­zó vezette a ‘boltot, türelmesen, készségesen látta el a vevőkét tej­jel, süteménnyel és egyélb áruval. Méltán illeti őt a dolgozóik meg­becsülése, bizalma, Most, hogy át­szervezték az üzletet, máris töb­ben érdeklődtek az Éleilmiíszerlkis- kereislkedelmi Központnál, hogy merre került Horváth Imréné, hiányzik a vevőknek a jó elárusí­tó. Becsületes munkát végeznek a 8-as számú bolt dolgozói A 8-as számú minőségi holt szinte állandóan tele van vá­sárlókkal. Hatalmas forgalmat bo­ny cilít le az áru közvetítéséiben. A falusiak is eigyre több és jobb árut vásárolnak itt, hiszen a bolt a piacnál van. Nem egyszer sza­lad fel és le a létrán az eladó, hogy „azt ott, a legszebbet", az­tán külön a mpsikat hozza le. A szocialista kereskedelem dolgozó- fához illően vidáman, kedvesen látják él áruval a vevőiket. Nem ,,kezitcsókolom"mall, nem is „ajánlom magam“-mal, vagy föl­di gh aj long,ássa 1 ud variask odinak, nem csapják be a vevőket, mint az alázatoskodó kapitalista keres­kedő tette a múltban. Megválto­zott a hang a kereskedelemben. Egyszerűen köszönnek, gyorsan, becsületesen dolgoznak, megér­demlik a dicséretet. Uj hangot, elozékenyebb kiszolgálást a 252-es kiskereskedelmi boltban Nem ez a ^véleményünk azon­ban a 252-es kiskereskedelmi boltról, ahol Arnóti Mária pénz­táros az ellenség hangját fújja, a „régi szép időket" sírja vissza. A dolgozókkal szemben arrogáns, a letűnt dámákhoz mézes-mázos. Tiszteletlenül beszél pártunkról, vezetőinkről. Csodálkozunk, hogy az Éle-lmiszerkiskereskedelmi Vál­lalat vezetősége nem figyelt még fel erre az ellenséges magatartás­ra. Arnóti leleplezéséhez persze nem sok segítséget nyújt a bolt vezetője, Olajos János sem. „Nem hallja meg"1 a pénztáros kijelenté­seit és ez nem véletlen. Kéz-kezet mos. Hiszen ő „állatokénak ne­vezi a vásárlókat. Megköveteljük: emberséges módon beszéljenek minden dolgozóval a 252-es bolt­ban. . Felhívjuk az illetékesek fi­gyelmét: a mostani pénztáros he­lyére a szocialista kereskedelem­hez méltó dolgozót állítsanak be­Lelkiismeretesebb muukát a TÜZÉP Berzsenyi-utcai telepén A TÜZÉP-ről több panaiszt hal­lottunk, ellátogattunk oda is. Meg­áll lapítottuk, hogy sok nehézség­gel küzdenek a TÜZÉP dolgozói, de a lehetőségekhez képest meg­oldják a tüzelőellátást. Néhány napja azonban baj van a Berzsenyi-utcai telep eladási osztályán. Amint megtudtuk, sze­mélycsere történt, s egyáltalában nem előnyösen. Azt a dolgozót, aki az eladási munkát intézte, át­helyezték. Vermesné, az új eladási tisztvi­selő azok közié a kevés kereske­delmi alkalmazottak 'közé tarto­zik, akik városunkban még nem értették meg, hogy a dolgozóikkal nem félvállról, nem pökhendi mó­don 'kell beszélni.' Mint „vetvők“ állítottunk be hozzá. Kérésünket rövid „nincs" felelettel intézte el, bár mi láttuk, hogy van olyan áru, amilyent kér­tünk. Előttünk egy anyát küldött el, olyant, aki most került Ka­posvárra. A TÜZÉP hibájából nincs tüzelője, két kis gyermekkel fűtetlen lakásban kénytelen len­ni. Amikor a tisztviselőt megkér­deztük, miért nem adott tüzelőt, egyszerűen letagadta, —' mondva — ilyen nem járt nála. Helyes lesz, ha az illetékesek felfigyel­nek erre és megteszik a szüksé­ges intézkedést, Levelezőbrígád. Január 11-én indul „Szocialista kultúrával a békéért” címmel a ha- tármenti járásokban, a: kulturális, művészeti eseményekben gazdag1 hónap. A kultúrhónap keretében hazánk élenjáró írói. művészei, a megye legjobb kulturcsoportjai, a legjobb politikai, tudományos, tör­ténelmi és irodalmi előadói vesz­nek részt. A határmenti dolgozók legszélesebb tömegei- számára válik lehetővé, hogy megismerkedjenele az új. szocialista kultúra legújabb irodalmi műveivel, azoknak alkotói­val, népköztársaságunk kitüntetett íróival, a legújabb szovjet és ma­gyar filmművészeti alkotásokkal. Kiállításokon, irodalmi ankétokon, az élenjáró szocialista mezőgazda­sági tudományok előadásain keresz­tül mélyíthetik el, bővíthetik isme­reteiket Dél-Somogy dolgozói. Január 11-én a három határmen­ti, járás: Bares. Csurgó ég Nagy­atád minden községében ünnepi kultúrelőadások, „Ötéves tervünk”, a ,,Szovjetunió .győzelmes 35 esz­tendejéről” szóló képkiállítások, a legújabb szovjet és magyar filmek díszelőadás keretében való bemu­tatása, termelőszövetkezeti dolgozó parasztok ünnepélyes, tapasztalat- cs ere - ér tekezl e te in ek r e n,d ez é sével nyílik meg a kultúrhónap. A legkiemelkedőbb rendezvények Barcson, Csurgón és Nagyatádon lesznek A három járási székhelyen az. ötéves terv .nagy kiállítású anyaga és a Szovjetunió iparát és mező­gazdaságát ismertető- kiállítási anyag kerül bemutatásra. Este a kultúrotthon okban Kaposvár leg­jobb kulturcsoportjai szerepelnek, hivatás,ősi művészek adnak: háingr versenyt. Lakócsán és Babócsán a kultúrhónap ünnepélyes megnyitá­sát a megye élenjáró termelőszö­vetkezeteinek gazdálkodási módsze­reiről tartott tapasztalatcsere-be­számolókkal kapcsolják! össze. .La­kócsán Losonci Pál, a barcsi Vö­rös Csillag tsz .elnöke, Babócsán a csurgói Uj Élet tsz elnöke. Füstös János elvtárs tart beszámolót. A 'kultúrhónap ideje alatt „.min­den falunak, pusztának és község­nek mozielőadást és jó filmet” jel­szóval indította be a MOKÉP a határmenti járásokban a vándor- mozi-szolgálatot. A vándormozi út­ja; Zákánytelep, Zákány, őrtilos, Pogányszentpéter, Somogyudvar- hely, Vízvár, Heresznye, Bélavár, Riftyaujnép, Somcgyaracs, Rinya- ujlak, Bakháza, Rinyaszent': irály, Görgeteg, Kuntelep, Somogytarmó- ca és Aranyospuszta. Január 15-én kezdődnek az ünnepi Szabad Föld Téli Esték A kultúrhónap ideje alatt ezek az SZ.F.T.E-k annyiban különböz­nek az eddig rendezett SZ.F.T.E- től, hogy minden községben kul­túrműsorral, áz előadás tárgyához kapcsolódó irodalomból, k-önyvk.iállb tással kibővítve tartják. A megyei székhely és a járási székhelyek a legjobb szakembereiket küldik az előadás megtartására. Ágrobioló-, giai, irodalmi, történelmi, „Növé­nyek élete”, Uj növények meghono­sítása hazánkban”, „Petőfi”, „Zal­ka Máté”, „Sallai és Fürst elvtár­sak élete” és még néhány megyei- leg feldolgozott előadásanyag, mint. például ..Noszlopi Gáspár élete” kerülnek előadásra. Kiemelkedő eseményei lesznek a politikai és irodalmi .előadásoknak a január 15-én a három járási székhelyen este 6 órakor kezdődő előadások, amit a párt Központi Előadói Iroda kiküldött előadói tar­tanak „Népünk_hadserege” címmel. Január 25-én pedig Nagyatádon Kosauth-díjas ivónk, Urbán' Ernő tart irodalmi ankétot. Barcsom Pándi Pál kiváló irodalmi kritikus,, a legújabb összeállított .nagysike­rű antiklerikális könyvéből „Urak, papok dölyfét ím,' eleget tűrtük” tart ismertetést. Csurgón, dr. Bó­ka László egyetemi tanár, az Iro­dalomtudományok doktora a Cső- konai-hét megnyitása alkalmából Csokonai Mihályról tart előadást­' -Január 25 és február 1 között megrendezett Cspkonai-béttel áWt megyénk emléket a régi reakciós- Magyarország elnyomásától sokat szenvedett, haladógo,ndolkcdású köl­tőinek, Csokonai Mihálynak, aki né­hány'éven keresztül Csurgón volt tanár. Csokonai, a pedagógus, a költő itt végezte élete legjelentő­sebb munkáját. A kultúrhónap to­vább fogja gazdagítani népkönyv­tárhálózatunk fejlesztését és- öt ha­tár,menti községben új népkönyv­tárakat állít fel: Háromfa, Kom- iósd, Dará-ny, . Tótujfalu, Istvándi községekben. Bűnek' ünnepélyes megnyitása február Lén történik .meg. Ellátogat megyénkbe az Állami Falú Színház is A társulat új műsorral készült fel Somogy megye dolgozóinak ta­nítására és szórakoztatására. Iso­liere Tartuffé-j,ével lépnek fel két héten keresztül minden nap másik községben. Az állattenyésztéssel foglalkozó - dolgozó parasztok szá­mára .nagyjelentőségű tapaszta-lat- csere-érteViezletet szervez február 1-re a kastélyosidomibói termelőszö­vetkezet, amely a megye egyik ■ legjobb sertéstenyésztő termelőszö­vetkezetei közé tartozik. A három járás termelőszövetkezeti csoport­jainak valamennyi sertéstenyésztő­je- résztv.sz ezen. az értekezleten és nagyszámban vesznek részt egyé­nileg dolgozó parasztok is. A kas- télyosdombóiak elmondják tapasz­talataikat, miként érték el ismert eredményeiket a gertésteinyésztési munkájukkal. A vendégek tisztele­tére kultúrműsort rendeznek a la­kácsai délszláv együttes szereplé­sével. SzüMí Béla. .., Január 15 előtt a Kisipari Termelőszövetkezetekhez tarto­zó betegek — úgy mint a többi SZTK tagok — felülvizsgálat után minden héten megkapták a táppénzt. Azóta azonban „egyszerűsí­tették” á táppénz kiadást. Most felülvizsgálat után leadják az utal­ványt a Kossuth Lajos u. 4. szám alatt lévő Kisipari Szövetkezeti Kölcsönös Biztosító Intézethez, azok elküldik Pécsre a főközpontnak, onnan „kellő iktatás" és egyéb után a pénz a postára kerül. Ilyen­formán „rövid út“ megtételével ieri:obb esetben 2 hét alatt a táp­pénzes beteghez is eljut. Miért egyszerűbb ez, mint az SZTK-ban történt kifizetés? * * * .;. Szelstzky István sztahanovista, az Útfenntartó Vállalatnál másfél éve harcol a bürokrácia híveivel, hogy megkaphassa rendesen elszámolva bérét, melyért másfél, évvel ezelőtt dolgozott. 1951 májú- sában megbízták a nagycsepdyi útépítés vezetésével, •megígérték, hogy a darabbérben megkeresett órabérnél fogják elszámolni azt az idejét, amit munkavezetői teendőkkel tölt el. 1951 júniusában megbetegedett, végelszámolás végett Kaposvárra az Útfenntartó köz­pontjához jött. Nem számolták el munkáját rendesen és azóta hiába fordul a vállalat vezetőségéhez, vagy a szakszervezethez, mindenütt a bürokráciával találkozik. Mi az oka ennek? * * * .,, 8-án reggel 7.45 kor a szokásos időben vonat ment Fonyód felé, de nem annyi utassal, mint máskor. Az történt ugyanis, hogy Bodor József, a kaposvári vasútállomáson dolgozó kapus, elfelejtette kinyitni a váróterem ajtaját, elfelejtette értesíteni az utasokat, hogy indul a fonyódi vonat. Az utasok Így a zárt ajtó mögül nézték, ho gyan megy a vonatuk, felszállni nem tudtak. Hogyan jusson el min­denki oda, ahová a jegyet váltotta, ez volt a kérdés, 9.30-kor vég­re megoldották ezt is: külön motoros szerelvényt indítottak. Ez kü­lön költséget okozott az államnak. Hol itt a figyelmesség és a taka­rékosság? * * * . •. ifj. Plántek Ferenc bolhái dolgozó paraszt az elmúlt nyá­ron a csokonyavi&ontai gépállomás 1070 zámú gépénél volt cséplési ellenőr. Ez a gép a megyei versenyben az elsők között volt. Plántek elvtárs mázsánként járó 10 fillérjei — ami sok múzsa csépelt gabona után nem kis összeget jelent — a bürokrácia útvesztőiben kai. lódnak. A gépállomás úgy tudja, hogy kifizették, a bolhái tanács nem tud róla. De vájjon mit szól ehhez a, barcsi járási tanács és a Megyei Tanács begyűjtési osztálya? Üj, egységes sportminősítési rendszer “ (Folytatás) Rajt-, illetve játékengedély kérése Asztalitenisz Ma délelőtt 10 órai .kezdettel a Dózsa-sport,csarnokban a. pécsi Szpartakusz—Vörös Meteor I. csa­pata játszik. A dél,dunántúli csa­patbajnokságok küzdelmeinek mér­kőzését vívják. Minden valószínű­ség szerint a K. Meteor jó,képessé­gű csapata kerül ki győztesen. Ugyancsak itt tartják a városi asztalitenisz egyéni bajnokság dön­tőit is. Itt dől el, hogy kik lesznek azok a versenyzők, akik jogosultsá­got nyernek a megyei bajnokságon való indulásra. Súlyemelés A nehézsportágak közül me­gyénkben a súlyemelő sportág egyáltalán nem működött. Ugyanis súlyemelő szakembereink nem vol­tak. Ezért a megyei TSB javasla­tára a K. Dózsa e'küldötté a tatai edzőtáborba súlyemelő tanfolyamra Szabó István sporttársat, hogy ez­zel lehetőségei biztosítson e sport­ág megindulására. Most, a K. Dó­zsa kezdeményezésére megalakult a K. Dózsa súlyemelő szakosztálya. A szakosztály megalakításában ko­moly érdeme vám Kiss István sport- elftöknek, aki igyekezett létrehozni ezt. A súlyemelő szakosztály ed­zéseit minden héten, kedden és csü­törtökön este 6 órai kezdette! tart­ják. Felhívjuk a város területén lévő összes sportolókat, hogy azok, akik e nemes sportot akarják űzni, jelentkezzenek a megjelölt edzési napokon a K. Dózsa_ ,Sztá’in- út 14 sz. alatt lévő sportcsarnoká­ban, ahol azután kifejthetik ebbéli tudásukat és rész tv ehetnek a leg­erősebb emberek sportjában. MUNKÁSNÖ-FELVÉTEL I A Kaposvári Textilművek Kaposvár területéről fonó- tan ülők at vesz fel 18-tól 28 éves korig. Jelentkezés a Tex­tilművek Jutai-útí gyártele­pén naponta reggel 8 órától 12 óráig. SOMOGYMEGYEI MOZIK MŰSORA Vörös Csillag: Kincskeresők 8—14, Szabad Ifjúság: Hajnal a haza fe. lett 9—13. Balatonboglár: Egy ifjú házaspár története 10—11. Barcs: Sztrájk 10—11. Csurgó- Erkel 10—U. Igái: Semmelweiss 10—11. Lengyeltóti: Teljes gőzzel 10—11. Eladó két vánkos: Németh Ist- vám-u. 31., délután. FELHÍVÁS ! A Kaposvári Fürdővállalat érte­síti a város dolgozóit, hogy foíyó hó 10—11-én technikai-ökok miatt a fürdés szünetel. __ Fürdővállalat Igazgató. ' ~ —...... in uimmm S OMOGYI NÉPLAP Felelős szerkesztő: Zsurakovszki Mhály Fele'ős kiadó: Gábri Mihály Szerkesztőség, Kaposvár, Latinka Sándor-u 7 Tekfon: 901. 453, 468. Kiadóhivatal Kaposvár, Május 1-utca 16. Telefon: 999. Somogvmegyei Nvomdaipari Vállalat Kaposvár, Latinka Sándor-u 6. Telefon: 828, Nyomdáért telel. Hidas János Rajt- és játékengedélyt csak 15 évet betöltött sportolónak lehet ad­ni. A sportkör a sportminősítésre rendszeresített nyilvántartási la­pokat négy példányban kitölti. A kitöltött nyilvántartási lap közül 2- re . egyiegy fényképet erősít fel. Egy harmadik fényképet pedig fel­erősítés nélkül csatol. Ez az enge­délyhez szükséges. Az összes nyil­vántartási lapokat, fényképeket és a sportkör rajt-, illetve, játékenge­délyt kérő levelét be kell küldeni a területileg illetékes járási, városi TSB-hez. A TSB-k az OTSB áltat jóváhagyott nyilvántartási lapok visszaérkezése után kiadja a fény­képes rajt-, illetve játékengedélyt és egy fényképes nyilvántartási la­pot, a kérelmező, sip or tk önnek. A sportkör a nyilvántartási lapot a rajt- és játé'kenigedélyesek felírású sportáganként felállított nyilvántar­tásához lerakja. Ifjúsági és III. o. minősítés ké­rése: A sportkör négy példányban kitölti a sportoló nyilvántartási lapját, két nyilvántartási lapra egy-egy fényképet erősít fel, egy fényképet pedig a minősítési könyv számára csatol. Az összes' lapokat, fényképeket a minősítést 'kérő le­velet és a minősítés alapjául szol­gáló eredmények .igazolását (jegy­zőkönyv, jegyzőkönyvi másolat) el­küldi a területileg illetékes járási,, városi TSB-nek. „ A jóváhagyott nyilvántartási lapok visszaérkezése után, a sportkör visszakap egy fény­képes nyilvántartási lapot és a ki­állított minősítési könyviét. Ezt sportáganként és azon belül osztá; lyonként felállított nyilvántartásba a sportkör lerakja. „ Azoknak a sportolóknak, ak’ikr rajt-, illetve játékengedéllyel, ren­delkeznek és a TSB-nél már nyil­vántartási lapjuk van, az ifjúsági, illetve a III. o. minősítés kéréséhez, nem kell újabb nyilvántartási la­pokat kitölteni. A minősítési kérés­hez csak egy fényképet és az ‘ered­ményt igazoló iratokat kell csa­tolni. Ez esetben csak a kiállított minősítési könyvet kapja meg a sportkör. A sportkör kiveszi a rajt- és játékengiedélyesek nyilvántartá­sából a sportoló nyilvántartási lap­ját és rávezeti az ifjúsági, illetve III. o. minősítést és azután ennek, megfelelő dossziéba rakja le. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom