Somogyi Néplap, 1954. január (11. évfolyam, 1-26. szám)

1954-01-01 / 1. szám

• h VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! EREDMÉNYEKBEN rj GAZDAG ŰJ ESZTENDŐT! Ä RT JAM EGYE I PAR T BIZ OTTS A'G A NA IC IAPJ XI. évfolyam. * six- í wwiim«aww<wlrw>MÉ>Tntr^ hyvi ÁRA 50 FILLÉR BaaraOSOBa Péntek, 1954. évi január hó 1 FOLDOG ÚJÉVÉT, &Á qy FELADATOKHOZ JÓ MUNKÁT írt Nagy Lajos, a Megyei Pártbizottság agit.-prop. titkára Új átuház nyílt Göllében Az elmúlt 1953-e esztendő nemzetközi és hazai eseményekben és eredményekbe-: bővelkedő, gaz­dag esztendő, erőnk további gya­rapodásának esztendeje volt. Az * f i 3-as év politikai és gazdasági sikerei nemzetközi v szonylatban is a Szovjetunió vezette béketá- tor nagy evőgyarapndását ered­ményezték. A béke -rői, a világ egyszerű dolgozói erőfeszítéseként nem kisebb eredményekét értünk el, T-int a véres és barbár koreai háború megszüntetési s azt töb­bek között, hogy ’ közeljövőben tái gyalóaszlall-oz a nagyha­lainak külitgy miniszterei, ami elé a világ békeszerető népei nagy várakozással tekintenek. Erősödtek, izmosodtak a népi .er --kraükus országok, de foko­zódott a még elnyomás alatt élő napéi: harca is a kenyérért, a bé­kéért szabadságéit, függetlensé- ért. Kétségtelen, rogy az 1953-as :v világon további embermil- iiók szemét nyitotta fel, mutatta meg, hogy harcunk nem ered­ménytelen, újabb ennermilliókat "yűzött meg arról, hogy össze­fogással tevékeny n indennapi hat real a háborús uszítok pusztító kezét le lehet és le is kell fogni. Az elmúlt év reményei mutat­ják, hogy a háborús uszítok mes- téi kedéséi hazugságai, ködösítő­SCJ tühh i lcf III Ibi UÁbdí c*jt4ViC ilrkxS.L»l> leplezéseinek. B ebi z o i íyo sodo 11, hogy az 1953-as év eredményeinek mérlege visszavonhatatlanul a mi javunkra billent. Mindenesetre az elmúlt év eredményei nem tették es nem is tehetik elbizakodottá a bélé erőit — köztük hazánk dol­gozó népét sem —, de önbizalmat, új erőt, győzelembe vetett hitet ad a világ dolgozóinak Biztosak va­gyunk benne, hogy a világ né­peinek további harca íz impe- ririista háborús uszítók 1 szem­ben győzni is fog. A múlt évben, 1 #53-ban, ha- . ,r kban pártunk Központi Ve­zetőségének olyan hátin atai je­lentek meg. amelyek új szakaszt nyitottak szocialista építé lünkben, ame'yek a felemelkedés, ooldogu- la:, i jólét és bőség útját tárják egész dolgozó népünk elé. 1953 te­hát új mérföldkő, új, nagyobb eredményeink: forrásé., sorsdöntő népünk életében. Ezek a r Hiáfozatok világítják meg utunkat, az új esz- ndöben, mely útra népünk bátran és határozottan lép an tudatá­ban. hogy szeretett pártja helyes és biztos utón vezet; a fel ?m el ke­dés. & szocializmus felé. Van-e ilgozó ember, aki ezeket a ha­ue helyeselnél’ Van-e yan dolgozó, aki ne teljes ere- ozl és tudásával dolgozna azon, ■gy népünknek több ruha, cipő, cnyéi hús, zsír, tej, vaj legyen, kultúráltából touvelteb- •'* váljunk ? Ezek a határoza- ok er- célozzák E célok elérésé- ’ek kulcsa a mi k síinkben, dol- ozó népünk kezében van. A mi mnkánktói függ, hogy e eket a élik i tű zéseket mikor valósítjuk me, . Dolgozóinktól, hőt- munkás- osztályunktól dolgozó parasztsá­gunktól, néphez hű értelmi' günk- től függ, hogv szór >s -gyut,műkö­déssel, győzniakarással legyűrjük nehézségeinket Már a múlt év második fele bizo­ny cotta, hogy dolgozó népünk he­lyesléssel, lelkesedéssel fogadta pá- unk határozatait, tévé. enyen r, sszt vett azok megvitatásában, jobban belekapcsolódott a köz­ügyek intézésébe. Növekedett a tt melési kedv a mezőgazdaság­ba b egyre inkább kezd kibopta- • ki 'nni szorgalmas és lelkes dolgozó nt pünk alkotókészsége és tehet­sege. Ezek a tények bizonyítják, hPgy népünk helyesli a párt és a kyrmány új rendszabályait és ha­tározatait, bízik és követi a pár­tot. Dolgozóink egyre bátrabban nibgnydvánuló bírálata, igényes­sége és aktivitásának növekedése a ’/«fényesebb bizonyítéka erőink ■■ dásának. xz új, az 1954-es évben komoly, ns ;y feladatok megoldása áll előt­tünk. Központi Vezetőségünk 19p3 december 19-i ülésének ha­tározata — mely következik a júú-ivs és októberi határozatokból, azc)kkal szoros egységet képez — a szocialista építés, egész felemel­kedésünk döntő láncszeneként a mezőgazdaság nagyarányú fejlesz- ;,:iSrit szabja meg. Somogy megye dolgozóira — éppen megjénk me­zőgazdasági jellegét véve alapul — fokozott feladat és felelősség há­rul . - mi munkánk, tevékenysé­günk országos szempontból is döntő jelentőségű, országos mére­tekben is befolyásolja célkitűzé­se r< megvalósítását. Megyénk gE c ag megye, kiváló, csaknem .^/.itiitrmegíermö földje van, ál­lat,!. vósztésünk országhíres. Dol­gozó parasztságunk szorgalma, fo­gékonysága az új iránt, hozzáérté­se a növénytermeléshez és állat- tenyésztéshez, vitathatatlan. Ezek a tények jogosítanak fel bennün­ket, hogy bizzunk abban, hogy megyénk szorgalmas népében a párt és a kormány, dolgozó né­pünk nem fog csalódni, hogy So­mogy megye jobban, mint a múlt­ban, hozzájárul egész dolgozó né­pünk jólétének megteremtéséhez. Most tanulmányozzák megyénk partszervezetei, dolgozó népe a Központi Vezetőség december 3 9-i határozatát. Meg kell monda­ni. h(?gy a határozat megismerésé­nek és ismertetésének még csak a kezdetén vagyunk. Azt azon­ban máris meg lehet ál­lapítani, hogy megyénk kom­munistái és pártonkívüli dol­gozói osztatlan örömmel fo­gadták ezt a határozatot. Sok helyet1 ismertetik, felolvassák, előadásokat tartanak belőle, he­lyi tei’veken dolgoznak, javaslato­kat, tesznek az élenjáró dolgozó parasztok. A határozat iránti érdeklődés rendkívül nagy. Párt- és állami szerveinknek éppen ezért sokkal nagyopb erőfeszítéseket kell ten­niük határozat széleskörű is­mertetése érdekében. Ne várja­nak felsőbb utasítást, kezdemé­nyezzenek, ismertessék meg min­den párttaggal, minden dolgozó­val pártunk Központi Vezetőségé­nek határozatát, dolgozzák ki he­lyileg azokat az intézkedéseket, me, ,ej.c a legsürgősebbek a hatá­rozat Kapcsán. Ez a legfontosabb feladat napjainkban. Bizonyos, hogy munkánk köz­ben lesznek nehézségek, akadá­lyok, találkozni fogunk néhol majd fneg nem értéssel is. De a mi népünk már megtanulta, hogy a párt vezetésével ezeket a nehéz­ségeké ; le lehet győzni és le is győ­zi. Ezért bátran és bizakodva tekint a most kezdődő új év, a jövő elé. Bizalmunkat növeli és táplálja dolgozó népünk öntudatába és ere­jébe vetett hitünk. Megyénk dolgozóinak méltó vá­laszát mutatja a párt és a kormány intézkedéseire egy sor üzemünk munkásainak teljesítménye, mint a Kaposvári Textilművek, a Cu­korgyár, a Vas- és Fémipari Kom­binát, a Siófoki Ásványolaj, az Útfenntartó Vállalat és még lehet­ne sorolni hosszan, mely üzemek­ben a dolgozók évi tervüket ha­táridő előtt teljesítették, s ennek kapcsán jelentős mennyiséget ter­meltek terven felül. Köszönet és elismerés mindazon üzemek mun­kásainak, vezetőinek, akik megér­tették, hogy a jólét és bőség meg­teremtésének kulcsa: a többter­melés, s méltóan járultak hozzá kormányprogrammunk megvalósí­tásához. Reméljük, az új eszten­dőben még derekasabban fognak dolgozni. Sok munkát végeztünk 1953- ban, nagy lépéseket tettünk elő­re. És most a jó gazda gondossá­gával mérlegeljük az elvégzett munkát. Annyi azonban bizonyos, hogy nem kisebb, ellenkezőleg, nagyobb feladatok állnak előt­tünk az 1954-es évben. De ezeket a feladatokat más körülmények között, más légkörben kell és fog­juk megoldani. Most készülődnek alapszerveze- tcirxk a pártveaétőJcgJk újjává- lasztására. A fő feladat annak biztosítása, hogy az arra alkalmas, rátermett, párthű, népet szerető, ahhoz közelálló, a legkiválóbb kommunistákat válasszák meg a pártszervezetek vezetőiknek. A vezetőségek újjáválasztása adjon új, még nagyobb lendületet a kommunistáknak a párthatároza­tok végrehajtásáért folyó harcban. Az 1954-es esztendő legnagyobb hazai eseménye pártunk III-ik kongresszusa lesz. Egészen bizo­nyos, hogy a kongresszus nagy lépésekkel visz bennünket előre a megkezdett utón. Az új, az 1954-es esztendőben tehát minden vonalon: az ipar, a mezőgazdaság, a kultúra, az egész­ségügy vonalán többet, jobbat kell nyújtanunk dolgozó népünk szá­mára. Ez a harci feladat áll or­szágunk — közte megyénk — dol­gozó népe előtt az új évben. Ünnep van. Uj, harcos, boldog új esztendő küszöbét lépjük át. Emeljük első poharunkat felsza­badítónkra, a béke biztos bástyá­jára, a népek reménységére, a hatalmas Szovjetunióra, a nagy szovjet nép vezetőjére, a világ munkáspártjainak példaképére, a Szovjetunió Kommunista Pártjá­ra! Második poharunkat ürítsük a magyar dolgozó nép vezetőjére, a mi nagy pártunkra, a Magyar Dolgozók Pártjára. Vezesse to­vább győzelem ről-gySzelemre né­pünket előre a megkezdett utón, a jólét, a bőség, a boldogulás útján! Harmadik poharunkat emeljük a kapitalista és még gyarmati sor­ban élő elnyomott népek békéért és szabadságért küzdő harcának győzelmére! Előre a mi nagyszerű munkás- osztályunk. dolgozó parasztsá­gunk, néphez hű értelmiségünk, dolgozó népünk harcos egységéért, új győzelmeinkért. Az elért eredményekért kö­szönet megyénk dolgozóinak. Boldog új évet, a nagy felada­tok megoldásához jó munkát, elv­társak! x, . K A gőffied Fiöl'dműv.eisszöveflkezeiti Kiskereskedelmi Áruház alig né­hány hiéifctiel ezelőtt nyílt meg. A község és a környező falvak dol­gozó parasztjai szívesem látogatják az áruházát é;s örömmel vásárol­nak az áruháziban felbaflmozolit ki­váló minőségű áruikból. Az áruház­ban nagy mennyiségbe® állmaik a vásárlók rendelkezésére a külön­féle textiilany.agok, vas- és zománic- ediényiek, .rádiók., Ízletes készéte­lek és italáruk is, melyekből! .szin­tén szívesen vásárolnak a dolgozó par asztok. Az áruház ai megnyitás után napi 4—5 ezer forintos forgalmát , bonyolított lie, míg az ünnepeik | előlit ez a forgalom meiglkétszere- ! ződiÖtt, sőt megháromszorozódott, i s a fcanáosiomy előtti napokba® több mint 15 ezer forintos forgalk- mat ibonyiolított He egy-egy nap ! állatit. Az ünnepek elfőtt ruagymér- j t,ékben fogytak a különféle itextU- | anyagok éis edényáruik, sőt több j dolgozó paraszt, köztük Benczie Lajos és Kovács Ernő 'egyénileg dcegozó parasztok 1290 forintos rádiót vásároltak és a rádió szóra­koztató műsora mellett boldogan töltötték a karácsonyi ünnepeket és a rádió mellett köszöntötték az újéveit is. 380 ezer forint értékű áru terven felül t©kelésnél is 202 százalékos telje­sítményt ért eil. A szép eredmények elérésében jelentős része van Vekszli László­A kaposvári Kef eanyagjkikészíiő Válfajait dolgozói már november 10-én teljesítették éves tervükét és az 'év végéig több mint 380 ezer forint értékű árut készítettek e'ljné sztahanovista sört'ekötözőnek terven felül. Ennek a nagyszerű I is, aki 196, Ko s-tyora Béláné szta- enedimiánymSk elérésében az üzem j hamovista sörtekötözőniefe, aki 473 minden dolgozójának jelentős része: és Zamsnikó Gyulámé jelvényes van, hisz minden diölgozó kemény [sztahanovistának, aki 160 százai harccal és lelkes munka verseny- j üékois átlagteljesítményt ér,t el. nyel küzdött ezért a sikerért. Ki-j Az üzem dolgozói kövessék az váló munkájával Horváth Istvánná í élenjáróik példáját, a munkamód­sar.teídW’ero tm ki, aki wwá* m,utlflcav0Tsendyel Wd^ak a magaisan száz száza’l-éik {eiLeitt teiljie- i]^ormánypro^ramni imiegva'Ló’Sitá" siteti'ie normáját, s a tejgutófcibi ér-' sálért, az új tervév siikeréért. Valóraválfották adott szavukat a kaposvári Fűtcház dolgozói Petőnek és fűtőjének, Rinkóczi Józsefncsk, akik amellett, hogy a százelegyk ilfométerionna tervüket Í03 százalékra teljesítet tóik, 23 százalékkal csökkentették ,a moz- donyjai-viltásí köilltiségekeft. .és több ,mint 13 százalé'kkal teljesítettéüt túl a szénmegtakarításii tervülk'Pfi __ is. A teherforgalom zavartalan, gyors lebonyolításában Kővári György kétszeres jelVényes isizta- hanovista és fűtője, Somogyi János tűnt ki példamutató munkájával Éves tervüket 101.6 százalékra teljesítették, 21 százalékkal csök­kentették a mozdonyjavítási költ­ségeket és 15 százalékos túltelje­sítést érfék el a széntakanékossági versenyben is. A kaposvári Fűíőház dolgozói ; fogadalmukhoz híven le'lkes mun- | karséinnyel harcoltak üzemük éves 'tervének teljesítéséért, pártunk­nak .adott szavuk va'lóravaltásáért. Ebben a nemes küzdelemben je­lentős eredményeket értek él, ami nemcsak az üzem vezetőségének jó szervezőmunkáját, hanem a dol­gozók lelkes versenyét is igazol­ja. Az öntudatos munka'és á 'fel- ke® verseny 'eredményeiként de- ' cember 27-én teljesítette éves ter­vét aiz üzem. Ennek az eredménynek az el­érésében jelentős részük van a sz é mély von. a,,: forgalom zavartalan iebényolitásáért végzett kiváló munkájukkal Erdélyi József két­szeres sztahanovista tmozdonytve­Msnőségi állatokat tenyésztenek a büssiii dolgozó parasztok A ibüssűi dolgozó parasztok a begvülihési riendeiétnől, a párt és 3 kormány mezőgazdasági termelés f ejl&szf ásóról hozot* határozatáról beszélnek. Megvitatják teendőiket a határozat végreh ajt'ásában, A községiben bikát, jőílejtefiö ítébenét és 'fefhérhús.ú sértési tenyésztenek. Nagyon sok most az eíöhasú ser­tés, ami? azt (bizonyítja., hölgy mind több gazda állít be anyát szaporí­tás céljából. Olyan állat tenyésztők vannak á községben, mint id. Hartmann Jó­zsef Í0 holdas dolgozó paraszti, aki nemrég adott el egy bikák amelyért 9.000 forintot kapott. A dolgozó parasz tok azt szeret­nék, ha rendszeresen ellenőriznék állat állományukat a törzskönyve­zés szempontjából és a tejellenőr- zést is meg,javítanák. Az idei jó termés nyomán a községiben nagyszámú hízó van, amelyet a dolgozó parasztok sza­badpiacra szánnak. Sertésibeadáls- íiiak eléget tettek és most értéke- síten): akarják szabad hízóikat. Mindez azt mutatja, hogy Büssü- ben fel virágzik az álllattenyésztés és a tbüssülek megyénkben a leg­jobb áMattenyésztők kőzötjt fesz­nek. Nagy a forgalom a kaposvári Táncsics Könyvesboltban A rendes napi átlagos forgalom­hoz képest 300 százalékká] emel. kedetít a (kaposvári Táncsics Köny­vesbolt forgalma az elmúlt napot;,- bah. A helyi lakosokon Üdvül szár/ talán vidéki vásánlÓ is félkerestle a nagy válasstékáróli és udvarias ki- szolgálásáróíl immár mcgyeszei te híres könyveshollot. Különösen az ifjúsági regényeknek volt nagy a keres?'- ;ük, me‘veket a gondos szülők vásá-alfák nagy szeretettel' kará. sonyii és újévi ajándékul gyer- mr k iknek. Igen sokan keresték • á .iároSták meg ez új kiadás- i us olcsó 35 forintos áriban nieg- ieíeut ' Petői'-kötetek, valamint Üja Erenburg: „Kilencedik bullám“ c nüvét-

Next

/
Oldalképek
Tartalom