Somogyi Néplap, 1958. november (15. évfolyam, 258-283. szám)

1958-11-28 / 281. szám

Péntek, 1958. november 28. 4 SOMOGYI NÉPLAP Az elmúlt hét sportmérlege pozitív. Megelőzően ököl­vívóink eredménye vonta magára a figyelmet, s a K. Dózsa budapesti diadala több fővárosi lapnak is témát adott. Hosz- szú idő után a központi lapok a K. Kinizsi NB Il-es labda­rúgó-csapatának teljesítményét is külön említették és érté­kelték. Kétségkívül a Kinizsi döntetlenje a tavalyi NB l-es Pécsi Dózsával szemben figyelmet érdemel. No de erről majd később. Most egyelőre nyugtázzuk örömmel, hegy labdarú­gó-csapataink figyelmet érdemlő eredményei azt jelzik, hogy Somogy megye sportja a legnépszerűbb sportágban is fej­lődést mutat. A hét sporteseményeiből az alábbiakat jegyeztük fel. KEZDJÜK A KINIZSIVEL. Vall­juk be, kevesen számítottak héten azt írtuk, a Somogy megyei juh. ut, novcac,» - közvélemény bízik a Dózsa csapa­csapat pécsi pontszerzésére. Mi a tában. Bízik abban, hogy az együt- ■ pécsiek mérkőzéséből egy valamit 1 tes kiharcolja az NB I-ben mara-! ragadunk ki. Azt a küzdőszellemet, dást. E bizalomnak megfeleltek a amelyet mostanában nem láttunk Dózsa öklözök. a Kinizsinél. Általában nem úgy A döntőben nem táplál senki kü- . ismerték Kaposvárott a Kinizsi lönösebb reményeket. Persze, ha j csapatát, mint amely az utolsó öt; sikerülne valami, az nem volna percben képes egy vesztésre álló baj ... mérkőzést megfordítani. Való igaz, j * » * a csapat történetében foidított 4t nazirnT vA* la1 a esetről tudunk, ^yen, mint a pe- sportért" minden sportolónak esi, eleg ritkán, fordult elő. ^ a _ tudnia kell. Adódnak azonban Mi történt tulajdonképpen? Az, hogy az erőnlétileg felülkerekedő kaposvári csapat rohamozott ak­kor is, amikor az óra mutatója erősen közeledett a 90. perc felé. A 83. percben megtört a jég, és a sok sikertelen kísérlet után Dan- ka hálójába került a labda. Ekkor már érezni lehetett, hogy megle­petés is születhet. A 2:l-et követő üt perc meggyőző Kinizsi-játéka aztán fel is tette a siker koroná­ját, mert kétségkívül szép siker a pécsi 2:2. örülünk, hogy a csa­pat bebizonyította: tud küzdeni. Reméljük, hogy ezt az erényét még csillogtatja minden olyan eset­ben, amikor erre szükség lesz. * * * PÉCSI VÉLEMÉNYT IS FEL­JEGYEZTÜNK. Ez még a máso­dik félidő 30. percében hangzott el dr. Pazar Ferenc, a Baranya megyei Labdarúgó Szövetség fő­titkárának szájából. A főtitkár ekkor így látta: — Ezt nem di­csekvésként mondom nektek, de az eddig Pécsett járt NB Il-es csapatok közül még egyik sem játszott olyan jól, mint a kapós- , vári. Olyan játékot, mint a Ki- : nizsitöl, nem láttunk sem az j Oroszlányi Bányásztól, sem a Ssékesfehárvári Vasastól, holott ez utóbbi l:l-gyel tért haza Pécs­ről. j Azért írtuk le e véleményt, , hogy bizonyítsuk: a Kinizsi okos taktikával és jól is játszott Pé- j esett, tehát nem véletlenről van szó, hogy az utolsó percekben kicsúszott a pécsi csapat kezé­ből a már-már biztosnak látszó győzelem. * * * ÉRDEKES ÉS IZGALMAS VER­SENYFUTÁSBA KEZDETT A KMTE csapata, amely egyre in­kább feledteti a gyenge rajtot, s lázasan próbálja behozni a- vezető Pécsi Bányász előnyét. Egyelőre sikertelenül, mert a Bányász úgy látszik, nem hajlandó pontot ve­szíteni a kaposváriak kedvéért. Miért írtuk le e sorokat? Azért, mert most valami megtorpanásíé- lét látunk az MTE-nél, s az a ve­szély fenyeget, hogy a kaposvá­riak feladják. Rosszul tennék. A formába lendült NB III-as csapat mögött ott áll tekintélyes számú szurkolótábora, amely bízik az MTE-ben, és valljuk meg az iga­zat, reménykedik is. S hadd em­lítsünk néhány példát, amikor egyik-másik csapat már remény­telenebb helyzetből is megcélozta az első helyet, és el is nyerte azt. Két évvel ezelőtt az NB II-ben a különleges esetek, amikor ez az áldozai cseppet sem lebecsülés­re méltó. Most a sportért hozott áldozat egyik szép példáját je­gyezzük le. I A történet Dőri András névé- j hez fűződik. A Kaposvárott oly > népszerű Dőri Bandi 28 éves, s nem történt lényeges változás. A elérkezettnek látta az idői, hogy nagybajomi Fehér katonai szolgá­nem a szövetségben van. Minden bizonnyal mindhárom érdekelt fél fellebbez is, s a fellebbviteli bizott­ságnak kell meghoznia az igazsá­gos határozatot. A döntést hozó szakvezetőket azonban csak eéy cél vezérelheti. Az, hogy rendnek kell lennie a megyei labdarúgó­bajnokságban. * * * HA MAR A MEGYEI BAJNOK­SÁGRÓL SZOLUNK, mondjuk meg, hogy különösebb baj nincs a játékosok fegyelme körül, an­nak ellenére, hogy e héten egy labdarúgót, a balatonboglári Bí­rót ismét kiállították. Persze, nem válik a fegyelem dicsőségé­re a nagybajomiak mérkőzés le­mondása. Úgy vélekedünk, ezt még vélt sérelem sem teheti in­dokolttá. Jegyezzünk fel még két adatot a 12. bajnoki fordulóról. A cson­ka forduló ellenére is harminc gólt rúgtak a csatárok. Ez kö­rülbelül az átlagnak felel meg, viszont a hirtelen beköszöntött rossz időjárás alaposan elriasz­totta a nézőket. Eddig hetenként általában 4000 szurkoló tekintet­te meg a mérkőzéseket (volt eset, hogy majdnem 6000). E héten mindössze 1950 ember volt kí­váncsi a megyei I. osztály baj­noki küzdelmeire. * * * A MEGYEI GÓLLÖVŐLISTÁN HÍREK — I A nagyatádiak kérése Nagyatádon több ezer bér él bérből, fizetésből. cm- Al­f lamunk lehetővé tette, hogy Újítást vezettek be a ka- | — Kozmetikai előadást tart i* egyes ipari cikkeket részletre zein szárításánál a Tejipari pénteken este a nagyatádi^ vásárolhassunk. Ennek Icg- Vállalat csurgói üzemében. Az lóldművesszövetkezet a Petőfi ? jobban a bérből és fizetésből újítás (kevesebb munkaerővel utcai kultúrtermében. Az ér- f élő dolgozók örülnek. Nem jobb minőségű kazein előéllí- j tíeklődőket szaktanácsokkal is f beli hónapokig, esetleg egy tását teszi lehetővé. Az új j ellátják, módszert hamarosan bevezetik a Kaposvári Tejüzemben is. — 78 százalékra teljesítették eddig a kaposvári járás föld­művesszövetkezetei cukorrépa szerződéskötési tervüket. — Kórházi hír. A Kapos­vári Kórház gyermekosztályá­nak vezetését november 24-től dr. Halka Sándor, a budapes­ti 1. számú gyermekklinika volt első tanársegéde vette át. a házasság révébe evezzen. Nincs ebben semmi különös. Az elmúlt hetekben Dőri András és meny­asszonya úgy tervezték, hogy november 29-én tartják meg es­küvőjüket. Ki hitte volna, hogy a Beloiannisz elleni 14:6 közbe szól? Dőrinek választania kellett: esküvőre megy 29-én, vagy az ökölvívó szorítóba áll az Újpes­ti Dózsa ellen. Tegye szívére a kezét, aki azt mondja, hogy könnyű a választás. És Dőri András ökölvívó-szíve döntött. A ( latra vonult be, s nem biztos, hogy további gólokat szerez volt csapatának. A siófoki ellenlába­sok kényszerszünetet tartottak, a marcali Farkas viszont nem tu­dott gólt rúgni, így a góliövő-táb- lázaton csak alig történt változás. Az éllovasok jelenlegi állása a kö­vetkező : 17 gólos: Fehér (Nagybajom). 12 gólos: Tóth (Siófok), Farkas (Marcali). 11 gólos: Keszthelyi (Siófok), Ker­tész (Zamárdi). szorítót választotta. Ö maga | 10 gólos: Gerbely (Tab), mondotta el, hogy nem volt ( 9 gólos: Cser (Balatonlelle), Kis­könnyű a döntés, de nem volt | borsó (Marcali), idő a habozásra sem. — Nem , 7 gólos: Nagy II. (Csurgó), Jónás hagyhatom cserben a csapatot, a j fiúkat. Ezt megértette Kató, a ! menyasszonyom is. — így Döri Bandi. Elismerésre méltó magatartás ez a jövőbeni Dóri-házaspártól. Úgy hisszük, hogy Dőri Bandi e döntéséért még többen szorítjuk j meg majd a kezét december 1-én, hétfőn délután fél 5 órakor az anyakönyvezető hivatalban, az elhalasztott esküvőn, hogy neki, a minden tekintetben példamu­tató sportembernek tiszta szív­ből gratuláljunk. * * * AZ IFJÚSÁGI ÜGY lázba hoz­ta a megyei sportközvéleményt. Hozzánk is érkeztek levelek. A textilművek egyik elkeseredett szurkolója igazságtalannak tartja a döntést csupán azért, mert már korábban is fordultak elő olyail esetek, mint az övék, s mégsem volt ily szigorú a szövetség. Má­sok úgy vélekednek, hogy igenis, ha kell, drákói eszközökkel is fel kell lépni a rendbontók ellen. A döntés nem a mi kezünkben, ha­(KI-I Vasutas), Tacsi, Nagy T. (K. Dózsa), Nagyréti (KV Lobo­gó). * * * A FORDULÓ VÁLOGATOTT­JÁBA aránylag jó teljesítmény­nyel lehetett bekerülni. Egyedül a balhátvéd helyén volt kevés a jelentkező. E héten feltűnően sok jó kapusteljesítménnyel ta­lálkoztunk. A középhátvéd posz­ton sem jutottak be olyan játé­kosok, mint a Dózsa Deákja, a somogyszobi Bálint, a bpglári Gerei (aki hátvéd létére két gólt is lőtt). A két csapat a követke­ző: A-CSAPAT: Mánvoki (Zamár­di) - Györke I. (Tab), Nagy I. (KH Vasutas). Illés (K. Dózsa) - Ihász (Marcali). Kutas! (K. Dó­zsa) — Rózsavölgyi (Barcs), Bene (Marcali), Bata, Herber, Nagy II. (Csurgó). B-CSAPAT: Háncs (KH Vas­utas) - Kiud’er (Balatonlelle), Fritz (Tab), Németh (Somogy- szob) — Bédai, Vörös (Zamárdi) - Lábas (KV Lobogó), Bíró (K. Kinizsi), Czabula I. (Tab), György (Zamárdi), Szántó (Fonyód). Sportházasság Dóri András, a sokszoros magyar válogatott, olimpikon ökölvívó és Szabó Katalin de­cember 1-én, hétfőn délután "él 5-kor tartják esküvőjüket a Kaposvári Városi Tanács házasságkötő termében. A Somogy megyei sportlá- ber ezúton is szerencsekívána- tait fejezi ki: hosszú és bol­dog házaséletet kíván a Döri- házaspárnak. — Kétnapos tapasztalatcse­re-értekezleten vett részt í Győr-Sopron megye öt járási t könyvtárvezetője a siófoki já-\ rási könyvtárban. — Albán vendégek érkeznek^ szombaton Nagyatádra a járá­si népfront-bizottság meghí­vására. — 12 termelőszövetkezet ké­szít zárszámadást a nagyatádi járásban. Eddig 9 tsz mérlegét hagyta jóvá a felülvizsgáló bi­zottság. — Somogyi mezőgazdasági szakemberek is részt vesznek ma a karcagi tapasztalatcse­rén, amelyet a Földművelés- ügyi Minisztérium szervezett. — Népszerűek a nőtanács rendezvényei Csökölyben. A baromfitenyésztés1! szaktanfo­lyamon 30 parasztasszony vesz részt, a kézimunka-tanfolyam­ra eddig 25 lány és asszony jelentkezett. Megértő volt a MÁV Talán csak az érdekeltek vették észre, hogy a dombóvá­ri vasútvonalon az őszi menet­rend szerint a reggeli 4032. számú vonat, mely 8,08-Kor érkezik Kaposvárra, megáll Kapospulán is. A menetrend megváltozásának az a történe­te, hogy a kapospulai gyere­keknek kora reggel kellett ■mindig felkelniük, hogy el­érjék azt a. vonatot, mely át­vitte őket Attalára, az álta­lános iskola felső tagozatára. Már 6 órakor az állomáson voltak a gyerekek, mert a ké­sőbbi vonat, mellyel szintén időben elérhették volna a ta­nítás kezdetét, nem állt meg Kapospulán. Ekkor kérte község a megyei tanács n vén a MÁV-ot, hogy az isko­lások éidekében álljon meg a 4032-es vonat is Kapospulán. A kérés szinte az utolsó percekben érkezett a MÁV Pécsi Igazgatóságához, mégis támogatták a javaslatot és a KPM gyors intézkedésével el­érték, hogy az őszi menetrend szerint a későbbi vonat is megáll községükben. Sokszor bíráljuk a MÁV-ot, megér­demli tehát, hogy akkor is felfigyeljünk, ha munkájában körültekintést, megértést ta­pasztalunk. évig várni a rádióra, motor­ra stb. Az OTP-kölcsön le­hetővé teszi, hogy a szüksé­ges cikket részletre azon­nal megvásárolhassuk. Van azonban egy sér-lmük az atádiaknak. Mégpedig az, hogy miért csak tűzhelyet és ká’vhát lehet részletre ven- r ( Nagyatádon,; és miért nem vásárolható kölcsönre rádi<, motor, zenegép stb. is? Pedig itt is van a Somogy megyei Népbolt Központnak fióküzlete- a 37. számú Nép- bolt, de csak az említett cik­kek: kályha és tűzhely kap­ható részletre. Mennyivel egyszerűbb len­ne, ha hozzájárulnának az illetékesek az összes részletre vásárolható cikkek nagyatádi árusításához is! Nem kellene a munkahelyről egy napot mulasztani azért, hogy Ka­posvárra utazzunk, nem kel­lene feleslegesen útiköltséget sem fizetni. A fonalgyár és a konzervgyár dolgozóinak ké­re! in után az egész község nevében kérjük a teljes rész­letvásárlási akció kiterjeszté­sét Nagyatádra is! DORCSI SÁNDOR Időjárásjelentés Várható időjárás ma estig: megélénkülő északi, később északkeleti, keleti szél. Észak­keleten változó felhőzet, más­hol túlnyomóan felhős idő, csak kevés napsütéssel. A hő­mérséklet kissé csökken. Várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet pénteken mí­nusz 1—plusz 2 fok között. Nem történt lényeges változás a megyei bajnokság táblázatán A megyei labdarúgó-bajnok.rúg 12. fordulója nem hozott lénye­ges változást a táblázaton. Az első dióssvőriek úav nyertek bajnoksá- helyért továbbra is külön versenyt got, hogy az őszi forduló után hat 1,111 l,Bawu’““ ponttal voltak elmaradva a veze­tőktől. A múlt esztendőben a Mis­kolci Vasutas ugyancsak hat pont­nyira volt leszakadva a Debreceni VSC-tol“, s mégis bajnok lett. i Ugye, nem is ' reménytelen a KMTE helyzete, kedves labdarú- | gók? A SPORTBAN NEMCSAK GYŐZNI, HANEM VESZÍTENI IS LEHET. A Nagyatádi Kinizsinek sajnos, az a szerep jut, hogy hét­ről hétre a vesztesek listáján te­repei. Nem nagy vereségekről van szó, hanem legtöbbször egy vagy — mint a múlt vasárnap a Bajai Bácska eilen — két gólon múlik, hogy a csapat kikap. A nagyatádiak dicséretére szolgál­jon, hogy Sportemberhez mél­tóan tudnak szépen veszíteni, és ez figyelmet érdemel. Nagyatá­don most az a legfőbb tenniva­ló, hogy a csapat vezetői ébren tudják tartani ezt a szellemet. Feladatuk, továbbá, hogy már most keressék meg jövő évi csa­patukat. Nem árt egy kis fiata­lítás sem. Még valamit szeret­nénk mondani az atádiaknak. Olvassák el, amit a KMTE-nek írtunk. A sereghajtókra éppúgy vonatkozik az öt-hat pontos hát­rány, mint az élenjárókra . . . * * * ISMÉT ÖKÖLVIVÓ-HÉT KÖ­VETKEZIK. A K. Dózsa öklözői- nek nem várt múlt heti diadala ugyanis újabb feladat elé állította legjobb öklözőinket. Nem kisebb ez a feladat, mint hogy helyt kell állniuk a legjobb négy magyar ökölvívó-csapat versenyében. Nem lesz könnyű ez a helytál­lás. A múlt héten láttuk mind az MTK, mind pedig az Újpesti sDó- zsa csapatát. Jó erőkből álló együt­tes mindkettő, s előnyösebben is indulnak, mint a mi fiaink, mert már van egy-egy pontjuk. A múlt A kaposvári járási labdarúgó-bajnokság eredményei öt mérkőzést bonyolítottak le az elmúlt vasárnap a kaposvári já­rási labdarúgó bajnokságban, ahol ez alkalommal a meglepetés Me- zőcsokonyán született meg. A fel­javult mezőcsokonyai csapat 2:2 arányú értékes döntetlent ért el a bajnokesélyes Mérővel szemben. Az Ecseny—Gölle mérkőzés elma­radt, mert a gölleiek nem kaptak járművet, s nem tudtak elutazni. A járási bajnokságban jelen pil­lanatban Fonó-Gázló csapata ve­zet. De vesztett pontok tekinteté­ben Kaposmérő csapata jobban áll. Jelenleg ugyan a kaposrnérői együttes még a 2. helyen tanyá­zik. Eredmények: Somogyszii—Igái 1:5 t Attala—Mernye 1 :l Mezőcsokonya—Kaposmérő 2:2 Felsőmocsolád-Fonó-Gázló 1:3 Kadarkút—Somogysárd 0:0 fut a K. Dózsa és a Siófoki MÁV Olaj munkás SE, a középmezőnyt a tabiak vezetik. Rossz kezdés után ma már szépen felzárkózott Balatonlelle csapata. Marcali is most érte el első ízben az előkelő 4. helyet. A sereghajtóknál nem változott a kép. A bajnoki sorrend a 12. forduló után: 1. K. Dózsa 2. Siófok 3. Tab 4. Marcali 5. KH Vasutas 6. Barcs 7. Csurgó 8. Balatonlelle 9. K. Kinizsi H. 10. KV Lobogó* 11. Taszár 12. Nagybajom** 13. Somogyszob 14. Zamárdi 15. Balatonboglár 16. Fonyód* 12 10 2 11 8 3 12 8 1 12 7 1 12 12- 34:8 22- 34:12 19 3 31:11 17 4 37:28 15 6 3 3 23:18 15 624 30:19 14 5 31:18 11 6 21:37 11 7 17:21 10 5 2 5 1 5 - 4 2 4 5 5 1 4 1 3 2 2 1 6 22:21 7 23:24 5 22:26 7 16:33 7 18:27 9 14:47 Érdekes előadás az Iparosszékházban A Hazafias Népfront So­mogy megyei Bizottsága és a TIT Somogy megyei Szerve­zete közgazdász csoportjai no­vember 28-án, pénteken este 8 órakor az Iparosszékházban (Beloiannisz u. 18.) közös ren­dezvényt tartanak, melynek keretében Rév Lajos elv­társ, a Pártközpont munka­társa tart előadást nyugat-ke­leti kereskedelem címen. Minden érdeklődőt szívesen lát a rendezőség. A köztisztaságról Ellenőrizzük és figyelemmel kísérjük a városunk tisztasá­gával kapcsolatos panaszokat, bírálatokat. Megállapítható, hogy ezek legtöbb esetben megfelelnek a valóságnak, de az is tény, hogy egyik-másik panasztevő maga is megsérti a Köztisztasági Szabályrendele­tet. Néhány példa: a Virág és Be­loiannisz utca sarkán elhelye­zett »Szemetet lerakni tilos« tábla ellenére a környék lakói az úttestre rakják a törmelé­Api*óli i tuleiések ADÁS-VETEL Beköltözhető családi ház eladó, fizetési könnyítéssel. Érdeklődni: Szigetvári u. 91. sz. (1 <01) Éeköltozlieíőséggel Sétatér u. 1. sz. 2x1 szobás, konyhás ház eladó. (46156) Balatonlellén két házhely, 1400 négyszögöl házhely Balatonhoz 200 méterre húszezerért, Kadarkú- ton családi ház, kétszoba. konyha, kamra, mellékhelyiségek, 700 négyszögöl gyümölcsössel ötven­ezer forintért sürgősen eladók. Ér­deklődni: Kadarkút, Hódosi u. 17. (46177) Beköltözhetőséggel háromszobás, összkomfortos családi ház, mel­lette házhellyel sürgősen eladó. »Előnyös vétel« jeligére a Hiröe- (46159) j 423 négyszögöl Érdeklődni: Cár István, Lengyeltóti, Tüdőkórház. (1706) Lengyeltótiban , házhely eladó. g Stőbe 1 1 10 15:39 2 11 egy büntető pont levonva. “* két büntető pont levonva. vv^űvelődés *U|f|»i”lUíiIOa 1VJ.UX/CUU1; Uö­/'Vvnrrrtr-i^rrc: régészeti, várostörténeti, nép- i7 2.uiULU2.ub rajzi, természettudományi ki­3-ig: Négy lépés a fellegek­beiL 4, 6, 8 órakor. Hippi-Rónai Múzeum: Ös­Csiky Gergely Színház: te 7 órakor: Bástyasétány 77. természettudomány: állítások és az Egry József Es- képkiállítás. Vörös Csillag. 30-ig: Csendes Don 5, 7, 9 órakor. Szabad Ifjúság. November II. rész. December Megyei Könyvtár: Könyv­kölcsönzés és olvasótermi szol­gálat 9—11 óráig és ,13—19 óráig. Ifjúsági Könyvtár: Könyv­kölcsönzés 11—18 óráig. Somogyjád, Béla király u. 92. alatti ház új istállóval sürgősen eladó. Érdeklődni Borbély János postásnál.______________________(46155) Zongora, bécsi, rövid, príma eladói Dimitrov u. fekete, 42. (46178) Eladó 11 hónapos mangalica zsírsertés. Nádor u. 23. (1703) Beköltözhetőséggel eladó Sallay Imre utca 19. sz. családi ház. 46151 Kőröshegyen., Balatonföldvárhoz közel, fiatal termő szőlő eladó. Sziliné, Balatonföldvár, Szent­györgyi út 16. _________________(1705) 2 mázsán felüli zsírdisznó lekö­téssel eladó. Arany u. 8. (1707) ÁLLAS A Segesdi Szociális Otthon 1 fő E. 209. kulcsszámú osztályos ve­zető ápolónői és 1 fő E. 210. kulcs- számu ápolónői állásra azonnali belépéssel pályázatot hirdet. Csak Fatüzeléses tíisznóperzselő-gép okleveles ápolónők pályázhatnak, eladó. Szigetvári u. 76. , (1703) Toponár, Kossuth L. u. 11. sz. alatt lévő 2 szoba, konyha, elő­szoba, nyárikonyha, mellékhelyi- ges ház 700 négyszögöl telken sür­gősen eladó. Vétel esetén beköl­tözhető. (1698) Jelentkezés írásban. személyesen vagy (1700) Tapolcai Építőipari Szövetkezet azonnalra keres kályhást, jó kere­seti lehetőséggel. Tapolca, Kereszt u. 2. (5451) Segédmunkásokat ház Nyár u. folytatása- Vasipari Ktsz, Május Családi nál sürgősen eladó. Ugyanott ház­hely is. Érdeklődni: Móring 1st-j vánnál. (46173) felveszünk. 1 u. 3. (46175) Családi Halászt, halászmestert, halászati agronómust keres állami gazdaság, kerttel) jelentkezés levélben: Árkusi Al­5 Kinizsi Sport Kör és Baráti Köre az ÉDOSZ Művelődési Otthonnal közösen dJjzoót&rm vaeAöi'át rendez november 29-én, szombaton este az ÉDOSZ Művelődési Otthon összes helyiségeiben. . (Vacsorajegy ára belépőjeggyel 13,— Ft, jegyelővétel a H;rdetőben) TOMBOLA, SZÍV KÜLDI, ITALOK, PRESSO. Mindenkit szeretettel vár a RENDEZŐSÉG ház (istálló, azonnali beköltözhetőséggel eladó. iami Gazdaság, Hortobágy-Halastó. Grünfeld, Füredi u. 13. (46174) (2832) ! Elhelyezkedne gépészkovács-mes- ter, állami gazdaságba, vagy tsz- be. Cím a Kiadóban. (1688) VEGYES 1 Lakását otthonossá teszi, ha ké­peit Strasszer képkeretezőnél ke­reteztem Berzsenyi u. 8. sz. (1617) Fonott előszobabútorok nagy vá­lasztékban. jó minőségben meg­rendelhetők szakképzett kisipa­rosnál. Sülé Ferenc, Május 1 u. 60. sz. (46163) két és a rothadó — ennélfogva fertőző — komyhahulladékot. Ugyanez a helyzet a Dimit­rov utca végén, a Rippl-Rónai és József Attila utca sarkán, továbbá a Kotorna József utca játszóterénél s még más he­lyeken is. A rendelet előírja, hogv a szemetet a szeméttáro­ló ládákba kell összegyűjteni. Főleg akkor piszkos, szemetes a város, ha az utcaseprők után seprik a járdák hulladékát a kccsiútra. Nagyon helytelenül ezt teszik a Béke Szálló, a Tán­csics Gimnázium, az Édesipart Technikum, a kórház Május 1 utcai oldala, az Ásványolajfor­galmi Vállalat, nagyon sok magánház és az állami házak előtt is. Felületesen végziik a vállalatok — kereskedelmi stb. — is szállítási munkálataikat, a rakodásokkor nagyon sok szemét kerül az utcákra. Kérjük a város lakosságát, az üzemeket, vállalatokat, in­tézményeket, hogy tartsák be a köztisztasági szabályrendele­tet. Mátrai Géza, a Köztisztasági Hivatal vezetője. GYÜMÖLCSFAOLTVANYOK, DÍSZFÁK, DÍSZCSERJÉK, ÉVELŐ VIRÁGOK eladását az Alsótekeresi Állami Gazdaság megkezdte laiskolai lerakatában, Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 26. sz. alatt. ind köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszöne­tét mindazoknak, akik drága édesanyánk, özv, Horváth Józsefné temetésén részt vet­tek, részvétükkel fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. Horváth-család. —.... MIÉ S OMOGYI NÉPLAP Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: az MSZMP Megyei Végrehajtó Bizottsága. Szerkesztőség: Kaposvár, Sztálin út 14. - Telefon: 15-10, 15-11, Kiadóhivatal: Latinka S. u. 2/a, Telefon: 15-16. Somogy megyei Nyomdaipari V. Nyomdáért felel: Lássió Tibor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom