Somogyi Néplap, 1958. július (15. évfolyam, 153-179. szám)

1958-07-19 / 169. szám

/ SOMOGYI NÉPLAP Szombat, 1958 július W. A donneriak boltjában Aki a város túlsó oldalán, a Donnerban lakik, ismeri az Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat 268-as számú boltját. Ott van az a Kapos partján, közvetlenül az új híd mellett. Kívülről nem sok jóval ke­csegteti a vásárlót a bolt. Málló, omladékos vakolat, el­hanyagolt, piszkos kirakat. A kirakatablakon napszítta, fa­kult, valamikor vörös krepp- papír díszeleg. A kirakatban pedig egyéb dekoráció híján szappant szárítanak, Bélépünk, illetve úgy esünk be az üzletbe, mert a hídépítés miatt a jár­dát is felemelték, s így a bolt padlózata, amely úgyis elég mélyen volt, most 30 cm-rel mélyebbre került a járda szintjétől. Csak az »-vigasz­talt-“, nemcsak mi botladozunk, hanem jóformán úgy esik be az üzletbe a naponta odajáró több száz vásárló közül mind­az, aki megfeledkezik erről a kis szépséghibáról. Belül sem sokkal jobb a kép, mint amit kinn tapasz­taltunk. Áru ugyan van bő­ségesen, bármit kérnek a ve­vők, kapnak, kivéve a kris­tálycukrot, mert abból a vál­lalat is keveset kapott. Egyéb azonban minden rendelkezésé­re áll a vevőknek, még cit­rom is. De nem nagyon di­csekedhetnek vele sem az el­adók, sem az, aki megveszi, mert ha hazaviszik a félig éretlen citromot, otthon hiába várják beérését, megrothad. Az üzletben ebben a negyed­évben ötven kilogramm cit­rom rothadt meg de meg- rothadt a vállalat többi bolt­jában is, és ebből mintegy hétezer forint kára származott a vállalatnak. (Helyes lenne, ha külkereskedelmi szerveink felfigyelnének erre, s lehető­leg olyan citromot vásárolná­nak az országnak, amely ak­kor sem rothad meg, ha el­kerül a fogyasztóhoz.) A falak belülről is málla­doznak, hullik a vakolat, a padló gidres-gödrös. Ilyenek a régebbi raktárhelyiségek is. Ahogy nézi az ember a bolt belsejét, a raktárokat, a há­borús romra emlékeztető ut­cai portál részt, arra gondol, nagyon elkelne itt a javítás. Megkérdeztük a bolt helyettes vezetőjét, Kiss Pétert, milyen a forgalom, s mi az oka, hogy ennyire elhanyagolt az üzlet. Naponta hétszáz- nyolcszáz vásárló fordul meg az üzletben, s ez havonta mintegy félmillió fo­rintos forgalmat jelent. Ne­künk sem tetszik az üzlet el­hanyagoltsága — mondja a boltvezető helyettes. — Kér­tünk is pénzt a vállalat ve­zetőségétől, de azt válaszolták, hogy a negyedévi javítási ke­retből nem adhatnak, mert egyedül ennek az üzletnek a rendbehozása felemésztené az egész pénzt, s nem tudnák meszeltetni havonként a hús- és tejbo'tokat. Közölték, hogy már kértek a városi tanácstól külön fedezetet erre..; Ezért hanyagoltuk él a kirakatok rendbehozását is és ideiglene­sen szappan szárítására hasz­náljuk. Ugyanis, ha megkap­juk az igényelt összeget, ál­építjük az utcai részt, s a három kis kirakatablak he­lyett két ízléses kirakatabla­kot és egy bejárati ajtót épí­tünk. Amíg ott voltunk, a boltban mintegy negyven vevő for­dult meg. Beszélgettünk né­hánnyal, háziasszonyokkal, hazatérő munkásokkal, s el­mondották, hogy elégedettek a bolt árukészletével, a kiszol­gálók magatartásával... Csak — tették hozzá — ideje lenne rendbehozatni az üzletet, megérdemelné, ha nem is a város közepén van.. 4 Jártunk a városi tanácsnál a donneriak kérése ügyében. A városi tanács elnöke, Mi- kecz János elvtárs és a pénz­ügyi osztály vezetője, Jakab József ismertették, hogy az Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat kérése, melyben 51 ezer forintot igényeltek az üz­let rendbehozására, megérke­zett a tanácshoz, csak pénz hiányában nem tudták telje­síteni, mint ahogy nem tel­jesíthették több más vállalat hasonló kérését sem. Jelenleg is az a helyzet — közölték —, hogy a különbö­ző vállalatok 500 ezer forintot igényelnek valóban sürgős dolgokra, de mindössze 190 ezer forint áll a városi tanács rendelkezésére. Nem tudják megígérni az egész összeget, a donneri 268. sz. bolt rend­behozására, de ha valóban sürgős a javítás, a legfonto­sabbakra biztosítanak pénzt. Ezzel egyet is lehet érteni, mert szerintünk sincs szükség a portál átépítésére, elegendő, ha a külső és belső tatarozást, a meszelést, festést és az üz­let padlózatának emelését el­végzik. A városi tanács már meg is tekintette az üzletet, s 25 ezer forintot szavazott meg a javítási munkálatokra. Teljesül tehát a donneriak kérése, hamarosan rendbehoz­zák az üzletet. (Sz. L.) Akik ez rakoncátlankodó vizekéi szabályozzák CIÖFOKON, a Tab /elől *»' vezető országút utolsó kanyarulatánál szerényen meg­húzódó cégtábla áll a ház fa­lán. Rajta a felírás: ».Székes- fehérvári Vízügyi Igazgatóság Siófoki Balatoni Szakaszmér­nöksége-X. Mi somogyiak nem is is­merjük, s így nem is értékel­jük kellőképpen a vízügyi szakemberek nélkülözhetetlen munkáját. Miért nem? Mert a természet e sokszor kegyetlen hatalmassága, a víz, rajtunk csak nagyon ritkán vett erőt. Amikor megyénk legnagyobb rendbehozva nem is sejteti, folyója, a Kapos annak idején hogy itt milyen gáládul vi- kilépett vedréből és játszi selkedett az utóbbi években a könnyedséggel kapta fel az Balaton. Tíz, ötven méter, né- útjában álló szénaboglyákat, mely helyen még ennél is na- szalmakazlakat, vagy a cseri gyobb távolságra ellopta a fatelep rönkjeit, akkor meg- térképről a földet a magyar ijedtünk tőle. De ahogy teltek, tenger. De egy napon jöttek múltak az esztendők, úgy bori- a siófoki vízügyesek, mértek, tóttá be a feledés fátyla az számoltak, megjelentek az árvizek sötét emlékét. Nem uszályok, a kotrógépek és ma gondolunk arra, hogy újra már látható kétéves munká- ránk zúdulhat ilyen vész. juk gyümölcse. Erős beton- Nem is keli tartani ettől, mert védő fal, szépen kiképezett a vízügyi igazgatóságok szak- part mutatja, hogy az ember emberei szerte az országban hogyan győzi le a természetet. lati ember, ekként is invitál.) — Ezt nem íróasztalnál kell látni, hanem a helyszínen — mondja. Gépkocsiba ülünk, hogy szemtanúi legyünk, miként zabolázzák meg a siófoki sza­kaszmérnökség emberei a Ba­latont. Siófok, szabad-strand. Hírül adták a lapok, a rádió, hogy a múlt vasárnap ünnepélyes ke­retek között átadták rendelte­tésének a siófoki szabad­strandot. Ez a csaknem egy kilométer hosszú terület ma munka. Háromszáznál több ember áll a vártán a rakon­cátlankodó Balaton mellett. O ECSÜLETTEL ÁT T.- ■*-* NAK HELYT vcZi- mennyien, teljesítik feladatu­kat: őrködnek a vizek felett, ki-ki a f oly óknál, vagy mi­ként a siófoki szakaszmérnök­ség emberei — o balatonpar- ton. Köszönet érte. K. S. jegyietek I A BALATONNAG SZAKSZERVEZETI MUNKÁRÓL Kis szoba, benne két íróasz-' könyvet osztottunk ki, s te-' tagoknak nemcsak a fürdő lé­-i — - i--------gyük hozzá: csak kis részben tesítése az egyetlen kívánsá­t udjuk megtartani minden ta .................................................... g unkat. Hiába, ilyen a ml munkánk, ilyen a gazdaság be­állítottsága. — Ezek a körülmények bi­zonyára megnehezítik a ta­gokkal való foglalkozást, prob­lémáik, kívánságaik megisme­résének lehetőségeit is. — Igen, s ezt gyakran ta­pasztaljuk is. Éppen ezért gon­doskodunk arról, hogy a lehe­meg tál, egy írógép és a hozzávaló asztalka, néhány szék. Ez a Balatonnagybereki Állami Gazdaság szakszervezeti bizott­ságának irodája. Az egész he­lyiség olyan kicsinek tűnik, hogy aki először lép be ide, azt állapítja meg egy röpke kö­rültekintés után, no, ha ide hárman be akarnak jönni, ket­tőnek először ki kell mennie. Ki is hinné, hogy ebben a ki­csi szobában naponta sok em­ber fordul meg, nyomukban j tő legjobban szervezzük egyre több gond és öröm ma-! munkánkat, rád, amiről legtöbbet Zöld Já­nos, a szakszervezeti bizottság elnöke tud beszélni. — Van itt gond elég — mondja —, hiszen egymást érik a tennivalók. Az egyik­kel nem is végeztünk, amikor már ismét azon kell töprenge­nünk, hogyan tudjuk megol­dani a másikat. — Mi adja a fejtörésre az okot? — kérdezzük abban a reményben, hátha valami kö­zelebbit is megtudhatunk a szakszervezeti bizottság elnö­kétől. Valóban, egymás után mondja el a közelmúltban fel­merült problémákat, amelyek egyben tiszta képet adnak ar­ról is, milyen munkával fog­lalkozik jelenleg a szakszerve­zet ebben a gazdaságban. — Állandó gondot okoz szá­munkra a szervezett munká­sok gyakori cserélődése — mondja, miközben a legújabb statisztikai ívek között keres­gél. — Tessék, itt van: jelenleg 1165 a tag'étszámunk, ami nagyon szép, mert az összes dolgozók létszáma 1400- ra tehető. A legnagyobb baj azonban az, hogy ez a szám minduntalan változik, hiszen szerződések járnak le, alkal­mi munkák fejeződnek be, és elmennek máshová az itt dol­gozók. — Hány tagja volt a szak- szervezetnek néhány évvel ezelőtt? — Sokkal kevesebb. 1954- ben például 650. Ha ehhez a számhoz hasonlítjuk a mosta­nit, a fejlődés természetesen igen nagy. Mégis a munkás­gárda sűrű cserélődése nagyon jól érzékelhető, ha az 1165-ös taglétszám említésekor mind­járt azt is megmondjuk, hogy 1954 óta mintegy 2000 új tagot kellett felvenni áhhoz, hogy ezt a számot elérhessük. Eb­ben az esztendőben is az első hat hónaip alatt 133 új tag­mindenütt igyekeznek váló­ban erős gátat vetni az árnak. Ezért vonulnak el most már nagyobb baj nélkül a dunai, tiszai áradások, s lesz úrrá az ember egyre inkább a zöld­áron vagy a jeges-áron. Igen, a vízárak megfékezöi munkálkodnak a vízügyi sza­kaszmérnökségeken. a mién- Icen, somogyiakén a siófokiak állnak őrt a vártán. A somo­gyi folyókkal, nincs túl sok bajuk. De van egy nagy vi­zük, s ezért egy különleges gondjuk: a Balaton, A HOSSZÚ NEVŰ hi­vatal egyik kicsiny szo­bájában Dávid László fiatal vezető mérnökkel ülünk szemközt. A falakon térképek, JTELBŰG a gépkocsi mo- 1 torja. Irány: Zamárdi. x-anyargós úton haladunk az egyik eldugott partszakasz fe­lé. Egyszer csak vége az út­nak. Előttünk tekintélyes nagyságú öböl, az utat az el­múlt két esztendőben elrabol­ta a Balaton, s vagy hatvan méterrel már benn — a ko­rábbi szárazföld testében — csillog a tó tükre. Nem so­káig. Itt is dolgozik már a szakaszmérnökség. Felvonul­tak az iszapkotró hajók, s vastag csövön lövellik ki ma­gukból a Balaton medréből a töltést. Jó darabon már áll a part betonfala. Nem kell félnie télen már annak a bá­tor balatonmenti lakosnak, grafikonok. Piros vonalak jel- aki annak idején vagy húsz zik a meteorológiai jelenté- méterre építette házát a víz sekből összeállított adatokat, partjától, de ma már háza tö­hol, melyik folyónál milyen áradással vagy apadással kell vagy lehet számolni. A Ba­latonra tereljük a szót, a sió­foki »vizesek« munkaterületé­re. A közben megérkezett Pál- fl Gyula vezető-technikus ve­szi át a szót. TPálfi Gir'la bá­csin meglátszik, hogy gyakor­vében ring a Balaton, s a té­len a jég kis híja, hogy le nem borotválta a házat o föld színéről. Balatonszemesen, Balaton- őszödön, Balatonlellén, Fo­nyódon, Balatonberényben. Keszthelyen, de az egész Ba laton m»~*An, e szakasz— * nökség területén folyik t Úgy készül, mint a lucaszék A Somogy megyei Építőipari Vállalat igazgatóságának figyelmébe Már hírt adtunk lapunkban arról, hogy új üzemrésszel bővül ebben az esztendőben a Nagyatádi Konzervgyár. Mivel az eddigi uborkafeldol­gozó üzemrész elavult és ki­csinek bizonyult az uborka­mennyiség feldolgozásához: új uborkatartósító üzemrészt építenek. A tervek szerint az idei uborkatermést — 110 va­gon szerződéses uborkát — már ebben az új gyárrészben konzerválják. A Somogy me­gyei Építőipari Vállalattal kö­tött megállapodás értelmé­ben az építkezést július 15-re be kellett volna fejezni. Igen, de megállapodás ide, megál­lapodás oda, az építkezés úgy haladt és halad jelenleg is, mint a lucaszék készítése. Mindössze egy kőműves szak­munkás. két vízvezetékszere­lő és néhány segédmunkás dolgozgat. Az üzem vezetősé­ge látva a vontatott építke­zést. figyelmeztette a vállala­tot. hogy a megjelölt határ­időre nem készül el az üzem, sürgős intézkedést várnak. Né*»»“*h István főépit<5~’"'ze­tő utasítást adott ekkor Benkő József építésvezető nek, hogy a kutas! építkezés­től irányítsa az embereket Nagyatádra. Az üzem vezető­sége július s-áu {»--’’•>*» for­dult az CM ~omogy megyei Igazgatóságához, és sürgői • Igyekszünk segíteni mindenütt, minden esetben. Az üzemegységekben működő üzemi bizottságok és a bizal­miak mindig összeköttetésben állnak a tagsággal, hogy érte­sülhessünk mindenről, ami a nálunk dolgozó szervezett munkásokat foglalkoztatja... « * * így kezdődött a beszélgetés Zöld Jánossal, a Balatonnagy­bereki Állami Gazdaság szak- szervezeti bizottságának elnö­kével. A folytatás pedig egy kicsit túlságosan eredmények­ben gazdagnak, hibamentes­nek tüntette fel a szakszerve­zetet. Mé.g Csók Anna, a gaz­daság pártszervezetének titká­ra is csak a jó dolgokat mond­ta el. Arról beszélt, hogy mi­lyen körültekintően gondos­kodnak a dolgozók szórakozta­tásáról, a szállások tisztaságá­nak biztosításáról, a sportolni, táncolni, színdarabokat beta­nulni kívánók igényeinek kie­légítéséről, kéréseik teljesíté­séről. Ezek után valóban azt lehetett hinni: a nagybereki szakszervezet példaképül állít­ható a többi gazdaság elé, hogy: ím, lássátok, ez a szak- szervezeti bizottság tele van gonddal, bajjal, a fejlődés ne­hézségeinek problémáival, s mégis minden megy rendben, semmi hiba nem található mun1 /'jában. Csakhogy a kép nem volna teljes, ha magukat a szakszer­vezeti tagokat nem kérdez­nénk meg, nem hallgatnánk meg véleményüket, esetleges kívánságaikat. Ha ilyenkor va­lamelyik üzemegység felé el­indulunk, nem kell sokáig ke­resgélni, amíg emberrel talál­kozunk, hiszen a mezőgazdasá­gi munkák nagyja senkit sem hagy a szállások, szobák hű­vösében pihenni. Az úttól nem messze egy cséplőgép dohog. Jó étvágy- gyal eszi a kévéket, s a körü­lötte sürgő embereknek egy percre sem hagy pihenőt. Kit I szólítsunk hát meg, kit tart- * sunk fel kérdéseinkkel mun- I kajában? A véletlen segítsé- I günkre jött. A cséplőgéptől | nem messze homokfutó áll. A | két lóra egy középkorú férfi vigyáz. Harbach Ferenc. Ta­lán ráér egy kis beszélgetésre. Amint kiderül, épp jó helyre fordultunk. guk. A gabonát szállító szeke­rek egyikéről fiatalember szól le Harbach Ferenc üzemi bi­zottsági tagnak. — Mikor lesz már szakszer­vezeti gyűlés? — Miért? — kérdezzük. — Már oly régen volt?. Ferenc István, a kérdező le­mászik a szekérről, s már me­net közben mondja. — Több mint egy esztendeje nem volt szakszervezeti gyűlés az egész gazdaságban. Pedig sok mondanivalónk lenne ne­künk Imre majoriaknak és a többieknek is. — A munkától lenne-e erre idő? — Lenne. Hiszen maguk a dolgozók kérik. A szakszerve­zeti tagok úton-útfélen megál­lítják a vezetőket, mert az időt össze tudnánk egyeztetni. — Milyen kívánságokkal, kérdésekkel fordulnának a gyűlésen a vezetőséghez? — Meg szeretnénk kérdezni, hogyan lehetne ismét olcsób­bá tenni az étkezést. Tudjuk, hogy azelőtt nem számítgattak, kalkuláltak jól, s nekünk szin­te csak fillérekbe került az ét­kezés, s tudjuk azt is, hogy erre ráfizettek. Ám azt is szeretnénk megtudni, hogy az évekkel ezelőtt elkövetett hibákért mi­ért kell nekünk bűnhődni úgy, hogy lényegesen megdrágult az ebéd, vacsora. Ezenkívül azt is elmondanánk, hogy bár fil­meket vetítenek az üzemegy­ségekben a hét különböző nap­jain, a kertészetben és a gé­pészetben dolgozók pedig könnyen eljutnak a balaton- fenyvesi moziba — ez kevés­nek bizonyul. A szakszervezet­nek van kulturális alapja. Jó lenne, ha ezen több új köny­vet vásárolnának, mint eddig, s az üzemegységekben gyak­rabban cserélnék e könyvtá­rakat. Sokan vagyunk ugyanis olyanok, akik szabad idejüket szívesebben töltik olvasással, rádióhallgatássái, mint a népi tánccsoport próbáival, színda­rabok tanulásával. — Szociális szempontból nincs különösebb kifogás?^ — A szállások tisztaságát il­letően nincs. Nekem azonban van egy személyes problémám. Három héttel ezelőtt gyorsse­gélyt kértem családi okok mi­att a szakszervezettől. S ma még semmit nem tudok, _ pe­dig a pénzre igen nagy szüksé­gem volna. Harbach Ferenc, az üzemi bizottság gazdasági _ felelőse gyorsan megadja a választ: — Mióta Ferenc elvtárs ké­relme beérkezett, nem tartot­tunk üzemi bizottsági ülést, mert éppen azelőtt volt ilyen. Ezért nem tudtuk kérelmét el­bírálni. Vajon megnyugtató-e ez_ a válasz Ferenc István számára, s megnyugtató-e az , hogy ki tudja, mikor ülnek össze is­mét az üzemi bizottság tagjai megbeszélésre, amelyen sor kerül a gyorssegély kérelem Egy 1400 dolgozót foglalkoz­tató gazdaság szakszervezeté­nek munkájáról nem könnyű átfogó képet adni. Ezek _ a jegyzetek is azt a célt szolgál­ják, hogy meghallgatva a- Az Imre majori üzemi bi- intézkedést kért. Válasz még | zottságnál én vagyok a gazda­nem jött. Július 10-én Benkő t sági felelős — mondja. József építésvezető azt a vá-| — Akkor részletesen tud be- laszt adta Csöbör elvtársnak | szélni az itt folyó szakszerve- arra a kérdésére, hogy miért | zeti munkáról, nem hoz több munkaerőt,? — Hogyne — vágja rá és hogy erre a kérdésre csak a | büszkén hozzáteszi: — a leg- elbírálására, főépítésvezető jelenlétében t nagyobb eredményt a tagszer- ‘ válaszolhat. Állítólag neki J vezésben értük el. Az én ne­más utasítást adtak. ivem is sok belépési kérelmen Pár nan már és a;ott szerepel, mert sok dolgo­megjelölt határidő lejár. Az ’ zónkat szerveztem be az uboraa tartósításához szűk- ? utóbbi időben. séges gépek már meg is ér-; — Ez helyes. De a tagoknak, ___ _ _ k eztek. épület hiányában a ♦ újaknak és régieknek egyaránt szakszervezeti bizottság veze­szabad ég alatt várják, hogy ? igyekszik mindent megadni a tői és néhány dolgozó vélemé­tető alá kerüljenek és megin-1 szakszervezet ahhoz, hogy dúlhasson a 110 vagon ubor- J érezzék van, aki gondoskodik ka tartósítása, melyből 701 rpluk, van, aki törődik prob- vagon exportra készül. Az | lémáikkal, gondjaikkal? időjárás kedvez az nborkater- ♦ — Hát... eddig nem volt mésnek, és a napokban nagy ♦ különösebb probléma... mennyiségű szerződéses nő- » — Zöld elvtárs, a szakszerve­vény érkezik a gyárba. Nem | zeti bizottság elnöke úgy tájé- lesz hely. ahol feldolgozzák. | koztatott minket, hogy rövide- De úgy látszik, mindez nem j sen teljesítik az Imre majoriak számít az Építőipari Vállalat | régi kívánságát: amíg állandó vezetőségének. Mit érdekli | fürdőt nem tudnak létesíteni, őket a Nagyatádi Konzerv-f ideiglenes megoldással bizto­gyár export-kötelezettségének»slliák a tisztálkodási lehetősé- ...... . , . . ♦ geket. Elkészült már ez az teljesítése, a népgazdaság.; ldeiglenes fürdő? írdek? Nagyon időszerű len- ? _ Nem nem tudok róla ne, ha a vállalat igazgatója | arról sem, hogy lesz egyálta­ilaposabban utánanézne a J konzervgvári építkezésnek és 1 Ián . — Ez baj. Akkor ki tudja, f .___ _____. „„ | ha az üzemi bizottság tagjának f elelősségre vonna az ep.tke-tudomása róla? ».és kerékkötőit. I Beszélgetés közben később S. .kiderült, hogy a szakszervezeti nyét az itt folyó szakszerveze­ti munkáról, megmutassuk: milyen a hangulat a vezetőség és a tagság körében. Az egyik oldalon úgy hiszik, mindeddig nagyon jó munkát végeztek. A nagyszámú tagság azonban olyan véleményt mondott: még sok a javítanivaló. Leg­főképpen pedig abban, hogy az üzemi bizottságoknak gyak­rabban kellene meghallgatni a dolgozók véleményét, kívánsá­gait, hogy a jövőben valóban kielégítőbb munkát végezhes­senek. A szakszervezet jó munkáját ugyanis nemcsak az igazolja, hogy milyen gyorsan növekszik a tagok létszáma, hanem az is — sőt az igazán —, hogy milyen véleménnyel vannak a rési és új tagok te­vékenységéről Weidincer I jUt!«

Next

/
Oldalképek
Tartalom