Somogyi Néplap, 1956. március (13. évfolyam, 52-78. szám)

1956-03-01 / 52. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! A görög nép harcol a szabadságáért Hogyan győzték le munkaerőhiányt a tóponári Bétegalam.b TSZ-ben? Háry János isméi a fodrászoknál MAGYAR DOLGOZOK PARTJA SOMOGYMEGY El BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XIII. évfolyam, 52. szám. AKA oO FILLER Csütörtök, 1956. március !• Naponta nő as új útra lépő dolgosó parasztok tábora Mesőcsokonyán A mezőcsokcinyai kommunisták, tsz-tagck a járási pártbizottság és a járási tanács irányításával ég segít­ségével január derekától kezdve na­ponta járnak házról házra, s türel­mesen magyarázzák a község egyéni dolgozó parasztjainak a szövetkezés előnyeit. Ahogy a meggyőző szó kö­vetkeztében naponta nő az új útra lépett dolgozó parasztok tálbora, úgy nő a népnevelők lelkes csapata is. Érdekes előadások, tanulságos kiállítások, színes kultúrműsorok a Szovjet Mezőgazdasági Héten A Magyar—Szovjet Barátság Hó­napját megelőzően megyénkben feb­ruár 27-től március 4-ig Szovjet Me­zőgazdasági Hetet rendeznek. Ezen a héten minden faluban, tsz-ben, álla­mi gazdaságban megyénk legjobb szakemberei ismertetik a szovjet kolhozok eredményeit, a kolhozpa- rasztck életét, az élenjáró szovjet módszereket. Dolgozó parasztságunk így jobban megismerve a szovjet kolhczparasztok életét nagyobb ked­vet kap a közös gazdálkodásra. Néhány faluban, mint pl. Csököly, Mike, Barcs, már február 23-án megkezdődtek az ünnepélyes előadá­sok. Túlnyomórészt azonban 27-én indultak be a széleselbbkörű szakmai és ismeretterjesztő előadások. A Szovjet Mezőgazdasági Héten a szovjet »agrotechnika énedményei- rcj terménykiállítással egybekötve 10 tsz-ben tartanák előadást. 50 köz­ségben pedig zootechindkai előadást és fény,képkiállítást rendeznek. Bö- hönyén és Nagybajomiban 60 tablón a Szovjetunió gépesített mezőgazda­ságáról láthatnak kiállítást. Ezenkívül a megye 14 állami gaz­daságában és 16 gépállomásán gép­es .terménykiállítással egybekötött ismeret terjesztő előadásokat tarta­nak. Baráti találkozókat szerveznek a környék tsz- és egyéni dolgozó pa­rasztjai részvételével. 17 mezőgazda- sági szakkörön és 30 ezüstkalászos tanfolyamon ismertetik a szovjet ugró- és zootechnika eredményeit. Hogy az előadásokat még szemlél- itetcbibé és hangulatosabbá itegyék, a Mcziüz-emi Vállalat szovjet mező- gazdasági dckumenífikneket, a nép­művelési osztály pedig a vidám fa­lusi hét kulturális programja szerinti rövid műsorokat ad. Míg pl. az első napcikiban csak Kis­marton Vendel alapszervi párt titkár, Kaszás Pál, az Uj Élet TSZ párttit­kára, Pelőcz Sándor, az Uj Élet tag­ja, Farkas János tanácselnök, Nemes János -tanácstitkár, Galambos Lajos begyűjtési -megbízott, Szulimán Já­nos, Kovács József és Szijjártó Sán­dor járási tanácsi elvtársak járták a falut a szövetkezés ügyében, ma mór sok új népnevelő: a.tegnap egyéni parasztjai ag'tálnak az új élet mel­lett. Ezek között van Horváth Dénes, Tóth József (parti), Keresztes Ven­del, Bojtos László, László József, Kor­dé László, Cifra István, Szerecz János és még sokan mások. A múlt héten határozta el maigát az új útra lé­pésre Patczai József 21 holdas gazda, a legeltetési bizottság elnöke és Ja­kab Sándor, a Hazafias Népfront he­lyi bizottságának elnöke, akik most egy új tsz megalakításához toboroz­zák gazdatárs ajkat. A múlt héten összesen nyolc csa­lád hagyott fel a régivel Mezőcsoko- -nyán. Köztük Kovács G. János 4 holdas, Kovács M. Sándor 14 holdas, ifj. Alap Sándor, Csapó Antal dol­gozó paraszt is aláírta a belépési nyilatkozatot. A két meglévő tsz, az Uj Élet és az Uj Tavasz szinte fej-fej mellett halad a tagszervezésben. Az Uj Élet­be 45, az Uj Tavaszba pedig 43 csa­lád lépett be az utóbbi öt hét alatt. A mezőcsokcnyaiak példája ser­kentse megyénk falvainak kommu­nistáit, tsz-tagj-aiiit rendszeres- és tü­relmes népnevelőmunkára, hogy me- gyeszerte legalább olyan eredménye­ket érjünk el a szövetkezeti mozga­lom fejlesztésében, mint Mezőcsoko- nyán. Az SZKP XX. kongresszusa nyomán „Rendkívül fontos útmutatást adott építőiparunk számára a XX. kongresszusu „Eredményeinket egyedül a párt segítségének köszönhetjük“ A Megyei Pártbizottság február 2.1 -i üdvözletének szívből örülünk és a vállalat vezetősége, pártszervezete, üzemi bizottsága a vállalat dol­gozói nevében köszönetét fejezi ki e megtiszteltetésért. Büszkék vagyunk, hogy begyűjtési vállalatunk elnyerte az élüzem- címet, de tudjuk, hogy ezt csaik a Megyei Pártbizottság és a járási pártbizottságok felbecsülhetetlen següsége révén érhettük el. Vállalatunk egymaga, sőt a begyűjtési hivatalokkal karöltve sem lett volna képes azckat a feladatokat megoldani, amelyek a múlt éviben reá hárultak. Az éliüzem-cím elnyerése még nagyobb kötelességeket ró vállalatunk vala­mennyi dolgozójára, hogy azt a megbecsülést és elismerést. amelyben legfelsőbb szerveink -részesítettek bennünket, még inkább kiérdemeljük. A vállalat dolgozói nevében ígéretet teszünk, hogy az 1956. első ne­gyedévi hízottsertés »B«-tervet március 31-ig 120, a szerződéses és sza­bad tervet, valamint a végómarhatervet 103 százalékra teljesítjük. A megadott költségterveket pedig norma alatt teljesíti a vállalat. A Somogy megyei Állatforgalmi Vállalat dolgozói nevében: László József párttifkár Kepecs József igazgató Oiosz Miklós 'üb-ielnök Qsváth Károly, a Kaposvári Épí­tőipari Vállalat mérnöke — ország­gyűlési képviselő — örömmel be­szél arról a nagy élményről, amit számára az SZKP XX. kongresz- szusa anyagának tanulmányozása jelent. Elmondja, hegy őt leginkább azok a gigászi méretek ragadták meg, amelyek a szovjet ipar eddigi és a hatodik ötéves terv folyamán beálló fejlődését jellemzik. A fej­lődésnek ezek a hatalmas számai önmagukban is beszélnek, de ösz- szehascnlítva a kapitalista iparral, napnál fényesebben bizonyítják a szocialista társadalmi rend óriási fölényét. — Mint építészmérnök, milyen tapasztalatokat szűrt le a saját szakmáját illetően? — Rendkívül fontos útmutatást adott építőiparunk számára a XX. kongresszus. Feltétlenül növelnünk kell a Szövi etunió példája nyomán építkezései nken az előregyártott betonelemek alkalmazási - körét. Még fokozottabban kell gépesíte­nünk az építőipart, örömmel ol­vastam, hogy a Szovjetunióban is, — ahol pedig hatalmas mennyisé­gű vas áM- rendelkezésre —• milyen nagy gondot fordítanak arra, hogy -a vasat lehetőleg vasbeton váltsa fel. Nálunk is minden területen be kell vezetni ai vasbeton alkalmazá­sát. — A vállalat idei terveiben al­kalmazást nyernek már ezek a tapasztalatok? — Feltétlenül. Nagyobb építke­zéseinknél. minit pl. a Siófoki Ke­nyérgyárnál, már előregyártott ele­meket alkalmazunk és a munka- folyamatot szinte teljesen, gépesít­jük. A Balatcnkiliti és a Nagyatá­di Gépállomás épületeit már az Épületelem-gyárból kapott beton­szerkezetekből állítjuk össze. A mi munkánk már csak az elemek ösz- szeszerelése lesz. A vállalat ezután még fokozottabban törekszik arra, hogy az építőipar idény-jellegét teljesen felszámolja. A téli hónapok alatt belső munkákat végezte-tünk és így a munka nem szünetel. Arra törekszünk, hegy épületeink ter­vezésénél kerüljünk minden feles­leges díszítő elemet, de nem úgy, hogy ez üres, stílustalan, dísztelen építkezésihez vezessen. — A XX. kongresszus anyagá­nak tanulmányozása minket is ar­ra ösztökél — fejezte be Osváth elvtárs —, hogy -különösen a la­kásépítéseknél, de mindenütt a leg­messzebbmenő takarékosság szem előtt tartósával dolgozzunk és fo­kozottabb harcot folytassunk az önköltségcsökkentésért. Megalakult a Somogy megyei Népi Együttes tánccsoportja A 70 tagú ének- és a 30 tagú zenekar mellett most egy 24 tagú tánccsoport is megkezdte próbáit, hiszen a jövő hónapban megrendezendő ifjúsági seregszemlén már szerepelni akar­nak. .Sajót gyűjtésű és feldolgozású műsorukban zselicségi. szanyéri és vízvári táncok szerepelnek. A tánc« együttes gyűjtési munkáinak meg-1 könnyítését szolgálja, hogy magne­tofonnal és filmvevő géppel látták el őket. Berzence az élenjárók között az adófizetésben Községünk dolgozó parasztjai meg- éetették, hogy a második ötéves ter­vet csak úgy lehet sikeresen megva­lósítani, ha minden dolgozó eleget tesz állam iránti kötelezettségének. A jó felvilágosító munkának meg­van az eredménye: községünk az el­ső negyedévi adóbevételi terv eddigi 60 százalékos teljesítésével a járás községeinek versenyében a második helyre került. Jó m-un-kát végeznek az adóbevételi terv teljesítése érdekében Kakrik láncs adómegbízott és Mikola István eb-titkár, akik elmennek a dolgozó parasztokhoz, megmagyarázzák, mi­lyen fontos az adó pontos befizetése. A notórius hátralékosoktól, a kulá- koktól pedig szigorúan megkövetelik az állami -fegyelem betartását. Pénz­ügyi dolgozóink, tanácstagjaink ál­landóan nevelik dolgozó parasztjain­kat a kötelességek pontos betartásá­ra, hogy községünk továbbra is az élenjáróik között maradhasson az adóbevételi terv -teljesítésében. Tóth Imre levelező, Berzence. — Továbbtanulási lehetőséget biz­tosítanak kollégiumi ellátással a földművesszöveitkezeti dolgozók és tagok gyermekei részére a Szekszár­di Közgazdasági Technikum rendes tagozatán, Azok a szülők, akiknek fiúgyermeke most végzi az általános iskola nyolcadik osztályát, bővebb felvilágosításért forduljanak a MÉSZÖV oktatási osztályához. Az eddei kommunisták »tiszta vizet- öntöttek a pohárba« Hírt adtunk már arról, milyen je­lentős esemény történt február 22- én, szerdán délután a kaposvári já­rás egyik kis községében, Eddén: 29 család 52 tagja megalakította a falu első • -termelőszövetkezetét, a Második Ötéves Terv TSZ-t. Szív- 'dcboigtató e néhányseros hír. s bizo­nyára igen sokan kíváncsiak arra, hogy mik voltak az előzmények, kik és hogyan harcoltak az új élet győ­zelméért a községben. Bárkivel: asszonnyal, férfival ele­gyedik beszédbe az ember Eddén és az újszülött tsz iránt érdeklődik, mindenki olyanféleképpen mondja: ha a kommunisták nem kezdik, ta­lán soha sem alakult volna Eddén termelőszövetkezet. D-ehát hogyan is kezdődött? Akik az A után kimondták a B-t is Azt már kibogozni -aligha lehet, hogy a csúcsos kucsmák alatt ho­gyan érlelődött a szövetkezés gon­dolata, krónikás sem volt, hogy a mezőn1 vagy egyebütt elhangzott fél­mondatokat lejegyezze, a hivatalos helyen kimondott szóra azonban mindenki jól emlékszik, az is, aki nem volt ott a január 24-i kibővített végrehajtóbizottsági ülésen. Ladisz- lai Imre elvtárs, községi párttitkár meg Galambos Imre elvtárs, a ta­nács vb-elnöke egyetlen napirendi pont megtárgyalására hívta össze a vtHtagokat, a tömegszervezetek ve­zetőit meg néhány élenjáró gazdát. »Öntsünk tiszta vizet a pohárba!« Ez az elv vezette őket, amikor Ga­lambos elvtárs kertelés nélkül rá­tért a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztésének szükségességére, hasz­nosságéra. Elhangzott az »A«. A jelenlévők érezték, hogy most már »B«-t is kell mondani. Ladiszlai elvtárs, a párttitkár emelkedett először szólásra. Azzal kezdte, hogy elsőnek, akár azonnal 'aláírja a belépési nyilatkozatot. Az­tán kérte a kommunistákat, köves­sék példáját. A pártszervezet — mint harci „vezérkar“ A pártszervezet ettől kezdve telje­sen kezébe vette az irányítást. Az el­ső sikert a másnapi gazdagyűlés hozta. Kilencen, köztük Jágor Jó­zsef, ifjú Szép István, idős Varga János elvtársak aláírták a belépési nyilatkozatot, S a kis pártszervezet­ben, amelynek eddig még nem volt népnevelő-gárdája, szinte kivétel nélkül mindenki népnevelő lett, első­sorban persze azok, akik beléptek az előkészítő bizottságba. A községi tanácsháza valóságos »főhadiszállássá« változott. A »ve­zérkar« első teendője az volt, hogy térképet készítsen a faluról. Megbe­szélték. -kiket keressenek fel legelő­ször, melyik népnevelőpár melyik 5—6 családot látogassa meg. Ettől a naptól kezdve 6—10 em­ber, a szövetkezés legáldozatkészebb eddei harcosa reggeltől késő estig hol az egyik, hol a másik gazda ajta­ján kopog be, s hívja közéjük csa­ládostól együtt. Ifjú Németh Lajos, Jágor József, Ha Vince, Vogl Imre elvtárs, élükön a párttitkárral, a vb-elnökkel és Minioh Ádám vb- titfcárral. keveset ülnek otthon. Mondják, hogy mire idős Hajas Já­nos bácsit sikerült meggyőzniük, ugyancsak kiszáradt a torkuk a sok beszédtől.- Hajas bácsi rendületlenül vitatkozott. Hiába állították elébe példának a mosdósa, a somogyszüi, a ráks-i, a répáspusztai tsz-ek tagjai­nak megelégedett életét, ő egyre csak fújta a magáét, még nem lép be, majd... Az öreg igen nehezen hajlott az okos szóra. »Magam aka­rom látni« — mondogatta. Végül abban egyeztek meg, hogy mivel úgyis esedékes már a rokoni láto­gatás Hácsra, egyúttal körülnéz az ottani tsz házatáján is. És ha igaz, amit a népnevelők mondanák — mert ha jó a tsz, -akkor a hácsiaké is jő kell hogy legyen — hazaérkezé­se után rögtön belép ő is. Erre sza­vát adta. S Hajas János bácsi állta is szavát. Belépett. Nem mindenki ilyen »nehéz eset- — mondják a népnevelők. — Igaz, Szafher Ferenc házánál is már egé­szen otthonosan mozogtunk, mire belépett, de olyan is előfordult, mint Varga Lajos 18 holdas, a falu leg­tekintélyesebb gazdájának esete, öt is számításba vették a tsz-be, csak- hát a népnevelők nem jutottak el hozzá az első napokiban. Pedig na­gyon várta őket, mivelhogy a csa­ládban »házi népnevelő« van, a fia> a katonaviselt Laci. Vargáéknál hamar végeztek a népnevelők, perceken belül zsebük­ben lapult a Varga-család kitöltött belépési nyilatkozata; Lacit azóta az alakuló ülésen könyvelőnek válasz­tották. A tsz lenne a legjobb orvosság Spanits gazdának Ifjú Németh Lajos, a tsz brigád- vezetője községi népművelési ügyve­zető. Jól ismeri a falu minden, em­berét. Ismeretségét, nevelői képes­ségét ugyamcsiak jól hasznosítja a tsz-szervezésben, egymaga hat csalá­dot nyert meg eddig a szövetkezetnek. E napokban, éppen Spanits László középparaszt, vfo-tag portáján fordaii meg legtöbbet Németh elvtárs. Spa- nits László azonban megmakacsolta magát; úgymond, mindenben egyet­ért a szövetkezéssel, szinte kívülről tudja a tsz-alapszabályt, segíti & fogattal, csak ebben az évben, he­lyesebben szólva, az ősz előtt nem lép be. Kétéves beteg kislánya gyógykezelés® húszezer forintjába került, előreláthatólag még tízezret elvisz a kórház, mire teljesen meg­gyógyul, s mihői -bírná a temérdek pénzt előteremteni, ha beállna a kö­zösbe — aggályoskodott. Németh elvtárs meg a többi népnevelő köny- nyen megmagyarázhatja, hogy a tsz- tagoknak nem kell orvosra, patikára gjíűjteniük, államunk ingyenes gyógykezelést biztosít részükre. Akik után szívesen megy a falu Ügyesen, mozgékonyán agitálnak az eddei kommunsiták. Egy példát erre: Az újság még ki sem ért a fa- ’ luba, de ők a rádióból hallott adó- kedvezményekről szóló rendelettel agitáltak már kora reggel. És nem lanyhult a felvilágosító munka az alakuló gyűlés után sem, sőt talán még fokozódott. Az alakuló gyűlést kihirdették a községiben-, név szerint is meghívtak több tekintélyes gazdát. Dávid Sándor 3 holdas gazda is ott volt a gyűlésen és mikor másnap felkeresték a népnevelők, szívesen aláírta a -belépési nyilatkozatot. So­kan várnak még Spanits gazdára, Polák Józsefre és a Kéki-testvérekre is. A tsz-ben azért, várják őket, mert tekintélyes gazdák, s szakértelmük­re, tapasztalataikra szükség lenne a tsz-ben, az egyéniek pedig azért, mert utánuk akarnak menni. S ahogy az eddei népnevelőket megis­mertük, jogos a remény arra, hogy őket is hamarosan meggyőzik a szö­vetkezés előnyeiről. A tanácsháza előtti térképen egye­lőre csak harminc ház apró kockája ragyogtatja messzire élénkpiros szí­nét. Mennyivel szebb lesz ez a tér­kép. ha eltűnnek róla a fekete fol­tok és egységes páros színben, az erő, egészség, boldogság színével hirdeti: Eddén teljes győzelmet ara­tott az új élet, termelőszövetkezeti községgé alakult. Nem nagyon távoli ez a cél. A jég megtört, vannak már nemcsak köve­tői, hanem katonái, tábornokai is a harcnak, amelynek élén a kommu­nisták járnak. A felsőbb párt- és tanácsszervek segítségével a kitartó munka Eddén is megtenni gyümöl­csét. .

Next

/
Oldalképek
Tartalom