Somogyi Néplap, 1958. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

1958-01-01 / 1. szám

•'ÍAPOS^ V' VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XV. évfolyam, 1. szám. ÁRA 60 FILLÉR Szerda, 1958. január 1. Eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk lapunk minden olvasójának HATÁROZOTTAK, BÁT A MEGKEZDETT írta: Szirmai Jenő, a Megyei Párt VB első titkára Újév var., ismét eltelt egy eszten­dő. Elmondhatjuk, nehézségek, har­cok, győzelmek éve volt. Egy évvel ezelőtt nehéz körülmények között ültük meg az újévet. Az ellenforra­dalom kártevése következtében még folyt a harc a hatalomért, az ország társadalmi rendjének meg­szilárdításáért. Az ellenforradalom okozta kár országunkat igen súlyos gazdasági helyzetibe taszította. A külföldi imperialistákkal szövetke­zett ellenforradaknárokat katonai­lag már levertük. Fő erejüket ek­kor az ország gazdasági életéinek megbénítására irányították. A ter­melés csak mintegy egyharmada volt az ellenforradalom előttinek és hasonló mélyre zuhant a terme­lékenység is. A kifizetett bérek túl­nyomó része mögött nem volt ter­melés. Az ellenforradalom me­gyénkben mintegy 70 millió forintos kárt okozott. Ezért az összegért So­mogy megyében 1 000 darab 1—2 szobás összkomfortos lakást tud­tunk volna felépíteni. Termelőszövetkezeteink jelen­tős részét fegyveresen verték szét az ellenforradalmi banditák, más­részt a kulákok erőszakos fellépé­se zavarta széjjel. Állandó támadás­nak voltak kitéve még azok a szö­vetkezetek, vagy tagok is, akik újjá akarták alakítani szövetkeze­tüket. Eszmei zűrzavar uralkodott. Az ellenforradalmi erők a kommuniz­mus csődjéről, nemzeti kommuniz­musról beszéltek. Sokan voltak ak­kor Somogy megyében is, akik nem hitték el, hoav ebből a súlyos poli­tikai és gazdasági helyzetből a szocialista fejlődés irányába lehet és szükséges kiutat találni. Népünk alapvető tömegeiben azonban a szocializmus gondolata mély gyökeret eresztett. Az ellen­forradalom vad uszítása, a szocia­lizmus építése során az elmúlt évek­ben elkövetett hibáik szélsőséges el- túlzása. az eredmények elhallgatá­sa sem tudta a dolgozók százezreiből a «-zooializmushoz való ragaszkor’ kiölni. A kommunisták és a leg­jobb hazafiak, tudták, hogy nincs olyan nehéz helyzet, amelyből a népért harcolva, a néppel e^vütt ne lehetne megtalálni a kivezető utat. Somogy megye lakosságának túl­nyomó többsége a néni demokrácia iránti hűsége, szorgalma, alkotó készsége és a néni hatalomhoz hű párt. állami és tömegszsrveze+i ak­tivisták. fenkcionáriusok áldozat­kész munkája, a párt vezette népi egység eredményeképpen elmond­hattuk. hoov nagyon jelentős fej­lődést értünk el megyénkben. Kö­szönet érte azoknak az emberek - nefc, akik éjt nappallá téve dolgoz­tak előrehaladásunk érdekében. Legfontosabb eredményeinket az alábbiakban foglalhatjuk össze: A felvilágosító munka eredménye­képpen a legfontosabb elvi, politi­kai kérdésekben ma már a merve lakosainak túlnyomó többsége vilá­gosan lát. Tudják, hogy október 23-p és november 4-e közötti idő- szeikban nálunk ellenforradalom volt. Tudják, hogy a munkás-pa­raszt kormány vezetése és a Szov­jetunió által nvúitott testvéri se­gítség azt jelentette, hogy meg- men+eH-ü'k hazánkat, népünket a pusztulástól, megmaradt független­ségünk, szabadságunk, nem va­gyunk az imperialisták rabszolgája. Lelepleződtek az álhazafiak is. Ma már mind többen látják, hogv a »minden magyar testvér« jelszó nem más, mint a tőkések, az impe­rialisták és azok magyarországi ügynökeinek a jelszava. E lepel alatt igyekeztek azonosítani a mun­kás és a gyáros, a paraszt és a földbirtokos érdekeit. Egy évvel ezelőtt még sokan ar­ról (beszéltek, hogy a Szovjetunió le­igáz bennünket. Az egy év óta meg­tett út is számtalan ténnyel bizo­nyítja. hogyha valaki előnyhöz jut a barátság alapján, nem más, mint a mi népünk. Ha valami baj volt, nem volt egy eset sem, hogy ne segített volna bennünket a Szovjet­unió. Az igazság az. hogy ilyen igaz, őszinte barátunk még soha nem volt, mint a Szovjetunió és mint a testvéri népi demokráciák. Eredményeinkhez hozzájárultak, hogy ingadozás nélkül, erélyesen elfolytottuk az ellenforradalmat és következetesen érvényre juttattuk a proletárdiktatúrát. A kormányzat nagyon határozottan lépett fel az ellenforradalmárokkal szemben, ugyanakkor megbocsátó tudott len­ni a tévedőkkel, megingottakkal szemben. A másik oldalon viszont nagyon következetesen küzdött a dolgozók jogos igényeinek teljesí­téséért, a dolgozók demokratikus jogainak kiterjesztéséért és biztosí­tásáért. Jelentős eredményeket értünk el gazdasági téren is. Az ipar terü­letén Somogy megyében elértük,- sőt némely területen túlszárnyaltuk az elmúlt év termelési szintjét. Csupán néhány élelmiszeripari üzemnél van lemaradás. A megye szocialista iparában, a nehéz- és könnyűipar területén 2—8 százalék között emelkedett a termelékeny­ség, némely élelmiszeripari üzem­ben csökkent. A mezőgazdaság területén is je­lentősek az eredményeink. Ez év­ben a növénytermelésben kiemel­kedő termésátlagot értünk el. A megyei átlag búzából 8,7 mázsa volt holdanként. Jelentős a fejlődés a falu szocia­lista átalakításában. Egy évvel ezelőtt még nem tudtuk, hogy mennyi tsz-ünk marad meg. Mint­egy 27 olyan szövetkezet volt, amely szilárdan kitartott megmara­dása mellett. Jelenleg 102 tsz van. A harmadik negyedévben 10 tsz alakult és 245 tag lépett be a ter­melőszövetkezetekbe. Megyei átlag­ban a szövetkezetekben 45 forintos munkaegységet fizettek, emellett jelentősen tartalékoltak a követke­ző évre. A gazdasági nehézségek ellenére a párt és a kormány határozottan lépett fel annak érdekében, hogy emelni kell a dolgozók életszínvona­lát. Megyéinkben a munkások át­lagkeresete 1957 harmadik negyed­évében 1336 forint volt, 25 szá­zalékkal több, mint az előző év harmadik negyedévében, A begyűjtés eltörlésével, az ár­politika segítségével, a szerződés- kötésekkel jelentősen emelkedett a parasztok életszínvonala. A közép­parasztok életszínvonala Somogy megyében meghaladja a munkások életszínvonalát. Van clyan község, mint Gölle, ahol 60 házba vezették be az ipari áramot. A megnöveke­dett életszínvonalat mutatja a ke­reskedelmi forgalom növekedése. 1957 harmadik negyedévében ÍO százalékkal nagyobb forgalmat bo­nyolított le a kereskedelem, mint az előző évben. Minek tudható be, hogy ilyen rö­vid idő alatt ilyen jelentős ered­ményeket értünk el? Az alapvető ok, hogy a párt és a kormány helyes politikát folytat. Figyelembe veszi az elmúlt évek .tapasztalatait, határozottan szabja meg az ipar és mezőgazdaság terü­letén a feladatainkat. A másik ok, hogy egész népünk és így a mi megyénk lakosságának túlnyomó többsége a népi demok­rácia szilárd híve és áldozatkészsé­gével, hozzáértésével, szorgos mun­kájával hozzá tudott járulni a gyors politikai és gazdasági kon­szolidációhoz. Az eredmények mellett látni kell azonban némely fogyatékosságot is. Az iparban drágán termelünk, drá­gán építünk, több helyen gyenge a vezetés, a munkások még nin­csenek bevonva a vezetésbe és laza a munkafegyelem. A mezőgazdaságban sajnos a dolgozó parasztok közül többen nem a .többtermeléssel törődnek, hanem, hogy hogyan lehetne job­ban értékesíteni. Nem szabad el­felejteni azt sem, hogy Somogy me­gye a mezőgazdaság szocialista át­szervezésében a legutolsó helyen áll, a legkevesebb paraszt válasz­totta a szövetkezeti utat. Szólni kell más jelenségekről is. Az ellenforradalom hatására na­gyon elterjedt a spekuláció, a kor­rupció, a társadalmi tulajdon el­herdálása. Nálunk 7 millió forint kár keletkezett a társadalmi tulaj­don hűtlen kezeléséből. Újabban tapasztalható, hogy sok a reprezentáció, a különböző szer­veknél, üzemeknél. Harcolni kell a pazarlás különböző megnyilvánulá­sai ellen. Mindezek előrebocsátásával el­mondhatjuk tehát, íhogy egy év alatt jelentős eredményeket értünk el. Ez azonban ne töltsön el ön­elégültséggel bennünket. Meg kell sokszorozni erőnket, hogy a párt és kormány által kijelölt úton jö­vőre is meg tudjuk oldani a So­mogy megyére hárult feladatokat. Az 1958-as évben mind jobban elő­térbe kerülnék a gazdasági fel­adatok. Ez szükséges ahhoz, hogy az életszínvonalat tartani, illetve emelni tudjuk. Mi a párt és a kormány célki­tűzése? Az iparon belül meg kell változtatni az arányokat és némely területen előre kell jutni a beruhá­zás területén is. Nagy gondot for­dítunk a rekonstrukciókra és főleg azokat az iparágakat fejlesztjük, amelyek egyrészt hazai nyersanya­got dolgoznak fel, másrészt úgyne­vezett hagyományos .magyar ipa­rok és sok munkáskezet tudnak foglalkoztatni. A mezőgazdaság területén célul tűzzük ki a falu szocialista átala­kítását. Előrejutásunknál a párt és a kor­mány a legdöntőbbnek az életszín­vonal emelését tartja, ezért most közvetlenül csak annyi beruházást eszközlüink, amely lehetővé teszi, hogy az életszínvonal emelését tar­tani tudjuk, némely területen emel­hessük és úgy fejlesszük a népgaz­daságot tovább, hogy reális alapot teremtsünk az életszínvonal állan­dó emelésének. Milyen feladat hárul a Somogy megyében élő és dolgczó munká­sokra, értelmiségiekre, parasztokra, kisiparosokra? Ipar területén: Legfontosabb, hogy gazdaságosan termeljünk. Csökkent­sük az önköltséget, javítsuk a mi­nőséget és emeljük a termelékeny­séget. Nagyon fontos, hogy hozzá­értőbben és felelősségteljesebben vezessenek az üzemek dolgozói, igazgatói, műszaki vezetői és szi­lárdítsák a munkafegyelmet. A kisipari szövetkezetek és kisiparosok segítsenek hozzá munkájuk követ­keztében az áruellátáshoz és egyes esetekben export lehetőségeink ki­használásához. Somogy megye állattenyésztő me­gye. Ebből következik, hogy fejlesz­teni kell az állatállományt, különö­sen a szarvasmarha állományt. A növénytermelésben növelni kell a termésátlagot. S arra kell töre­kedni, hogy olcsóbban termeljünk. Különösen gondot kell fordítani ar­ra, hogy időben és jó minőségben végezzük el a mezőgazdasági mun­kákat. Biztosítani kell, hogy meg­felelő vetőmaggal, apaállattal stb. lássuk el az egyénileg dolgozó pa­rasztokat és tsz-eket egyaránt. A földművesszövetkezeteknek se­gíteni kell a parasztokat a terme­lésben és az alacsony típusú szövet­kezésekben, a szakcsoportok és tár­sulások megalakításában. Harcolni kell okos szóval, jó pél­damutatással a falu szocialista át­alakításáért. Mi mezőgazdasági jel­legű megye vagyunk. Ezért a leg­fontosabb feladatuk a tsz-ek, párt-, állami és tömegszervezetek vezetői­nek és tagjainak, hogy jó példával, felvilágosító munkával segítsék a parasztokat, hogy önként, saját el­határozásukból a nagyüzemi gazdál­kodás útjára lépjenek. Meg kell szüntetni a falun kiala­kult jelenlegi helyzetet Az elleiv- forradalom okozta támadás követ­keztében nagyon sok szegényparaszt és földnélküli agrárproletár iépett ki a szövetkezetekből. Ezeknek most nincs biztos megélhetésük. Ma már mind többen világosan látják, hogy nem az ő érdekük volt a szövetke­zetek feloszlatása, hanem a kuláko- ké, hogy vissza tudják kapni föld­jeiket, házaikat és így kihúzzák a szegényparaszt lóba alól a földet. Újból megtalálhatjuk falun a ki­zsákmányolás különböző formáit, az igauzsorát, a harmados kukoricát, a napszámot. Újból előtérbe került a gyűlölködés és acsarkodás. Nem egy esetben tapasztalhatjuk, hogy egy kh. földért képes összeveszni testvér a testvérrel, gyermek a szü­leivel. Van olyan jelenség is, hogy szegényparaszt gyerekhez a közép­paraszt pl. nem akarja a lányát hoz­záadni feleségül. Az élet kényszerít arra bennün­ket, hogy megteremtsük, a szocialis­ta mezőgazdaságot. A kapitalista országokban is nagyüzemi gazdál­kodás folyik, csakhogy az tőkés nagyüzemi gazdálkodás, könyörtele­nül távolítják el a parasztokat a földjükről. Az Egyesült Államokban 5 év alatt 600 ezer kis termer ment tönkre. Mi ezt az utat nem választhatjuk és nem is választjuk. Látni kell azonban, hogy a nagyüzem olcsób­ban és többet termel, mint a kis­paraszti gazdaságok. (Ezért, ha azt akarjuk, hogy jobban éljünk, ná­lunk is rá kell lépni a nagyüzemi gazdálkodás útjára. Csak más for­mában, Úgy, hogy a parasztok ön­ként szövetkezzenek és lépjenek rá a nagyüzemi termelés útjára. Szükségessé teszi az élet azért is, mert a többtermelés, az olcsóbb ter­melés feltétele, begy a technikát és tudományt megfelelően fel tudjuk használni a mezőgazdaságban is. A párt Központi Bizottsága és a Somogy megyei pártbizottság, a me­gyei tanács vb. nem türelmetlen a mezőgazdaság szocialista átszerve­zésével kapcsolatban. Tudjuk, hogy csak nyugodt, higgadt, okos politi­kával, a parasztokkal együtt — és nem a parasztok ellenére lehet és kell előrejutni a falu szocialista át­alakításában, De ugyanakkor na­gyon határozottan mondjuk meg, a jövő nem a kisárutermelő paraszt- gazdaságoké, hanem a szocialista nagyüzemé, a szocialista mezőgaz­daságé. Egyik legfontosabb feladatunk most, hogy a meglévő tsz-ek jól gazdálkodjanak, példamutatóan dol­gozzanak. Harmonikus legyen a belső életük. Vonzóak legyenek az egyénileg dolgozó parasztok számá­ra. A szövetkezeti tagok értsék meg, hogy a szicializmust nemcsak a jelenleg szövetkezetben élő pa­rasztok számára építjük. Ezért nem helyes, ha elzárkóznak szövetkeze­tük fejlesztésétől, új tagok felvéte­létől. A mezőgazdaság szocialista-átala­kításáért. felelőseik a falusi vezetők. A falu jól gazdálkodó, becsületes embereivel való szóértésben kpll előrej itni. Az üzemi munkásoknak is nagy a felelősségük. Látniok kell, hogy az életszínvonalat gyorsabban ak­kor lehet növelni, ha a falu szocia­lista átalakításában jelentős ered­ményeket értünk el. Ekkor kerülhet olcsóbb, jobb és több mezőgazdasá­gi termék a városba, a falura for­dított összegek egy része így fordul a munkásosztály életszínvonalának javára. Feladataink kézé tartozik, hogy még jobban erűefisük a párt és kor­mány és a nép egységét. El kell ér­ni, hogy a széjjelhúaás helyett igazi népi egységet teremtsünk meg, va­lamennyi becsületes dolgozó össze­fogása eredményeképpen. A népi összefogás megteremtésé­ben nagy felelősség hárul az üzemi és falusi kommunistáikra. .Jelentősen csak akkor tudunk előrehaladni, ha a pártszervezeteink és kommu­nistáink vezetési módszerükben, magatartásukban is hozzájárulnak a párt és kormár.v helyes célkitűzé­seinek megvalósításához és a párt és tömegek kapcsolatának elmélyí­téséhez. A kommunisták és pártonkívülipk kapcsolatának megjavításában van még tennivaló. Minden kommunis­tának tudnia kell, hogy ebben a 2 országban — az ellenség kivételével — minden ember egyenlő jogú ^ ál­lampolgár és mindenkivel úgy kell tárgyalni, mint egyenlő az egyenlő­vel. Ha valaki valamelyik kérdés­ben nem ért. velünk egyet, az miig nem ellenség. Ellenkezőleg: helyes, ha megmondja a léleményét és vi­tatkozunk vele. A kapcsolat elmélyítéséhez tar­tozik, hogy meg kell tanulni a régi kommunista hagyományokhoz mél­tóan a tömegek sűrűjében élni, ve­lük dolgozni, szórakozni, örülni. Az ellenforradalommal kapcsola­tos ügyek tárgyalását a megyei bí­róság alapjában véve befejezte. Akik bűnt követtek el a népi hatalom ellen, a bíróság előtt feleltek tet­teikért és a népköztársaság törve- nveinek megfelelően megkapták méltó büntetésüket A megtévesz­tett, megingott emberek iránt a megbocsátás szel lemét kell alkal­mazni. Lehetőségeit kell biztosítani számukra, hogy munkájuk, maga­tartásuk, helytállásuk alapján jóvá* tegyék az elkövetett hibákat. Feladataink tehát nem kicsinyek az 1958-as esztendőben». Ezért fel­tétlen szükséges, hogy mindenki erejéhez, képességéhez mérten ki­vegye részét a munkából. Az a kérésünk, hogy a munká­sok büszke muwkásöntudattal dol­gozzanak, vezessék továbbra is előrehaladásunkért vívott harcot Parasztságunk erősítse a mun­kás-paraszt szövieteét?et. a paraszti életszínvonal fönntartásának, to­vábbfejlesztésének biztos alapját Kérésünk hozzájuk, hogy ter­meljenek többet és olcsóbban, lás­sák el a várost megfelelő élelem­mel. mumkájukkái, magatartásukkal segítsék elő a falú szocialista át­alakításét. Somogy meevében. Az értelmiségiektől, különösen a falusi pedagógusoktól, orvosoktól, műszakiaktól azt várjuk, hogy te- vékian.ysógüfidkel, magatartásukkal. határozott kiállásukkal a népi ha­talom mellett, segítsék elő a me­gyénkben lévő feladatok megoldá­sát. Egyéb, dolgozó rétegektől, kisipa­ri szövetkezetektől, kisiparosoktól azt várjuk, hogy munkájukkal, ma­gatartásukkal segítsék a megyében lévő feladatok végrehajtását és vegyék ki részüket a közvetlen rá­juk háruló munkából. Ugv gondoljuk, valamennyi jó­akaraté, becsületes, a népi hatalom­hoz hű embereik összefogásával gyorsabban tudjuk előre vinni me­gyénk fejlődéséi, növelni tudjuk lakosainak jólétét, ki tudjuk kü­szöbölni a meglévő ellentéteket és közös összefogás eredményeképpen az ipar után a falun is fel fogjuk építeni a szocializmust. Elvitársak! Hlvtáirsnők! Munká­sok! Parasztok! Ertebniségiiök! Kisiparosok! Megyénk lakosai! Előre tóiran, határozottán párt és kormány által kitűzött fe* adatok megvalósításáért. Somogy megye minden becsüle­tes dolgozójának, családjának b egészséget és eredményekben gaz dag, boldog új esztendőt kívánunk

Next

/
Oldalképek
Tartalom