92 találat

Találatok

1. 1901-11-24 / 48. szám
[...] magyar katholicizmus föl­magasztalására sokáig éltesse Bozóky Mihály emlékezete Az Esztergom járási [...] a község nótáriusának val­lották magukat Bozóky életének körülményeit a sopronyi eset [...] könnyen eredhető szellemi elmaradottság elle­nében Bozókynak e rokoni és ismeretségi köré­hez [...] kitün­tetésben is részesült továbbá Csongrády István szölgyémi kántortanító kinek komoly tudásvá­gyát
2. 1903-10-18 / 42. szám
[...] Szózat Az énekkar vezetője Uj István IV é hh Főegyházmegyei hirek [...] dr gymnáziumi tanár Nagyszombatban Hlavathy István Garam Kö­vesdre Buchtet József Szenicre [...] is elfogad a sze­gények részére Bozóky Bonaventura id ruhatáros IL Toldy [...]
3. 1903-11-22 / 47. szám
[...] izr Esztergom Házasságot kötöttek Petróczi István r k földm és Kicsindi [...] k 77 éves végelgyengülés Gulyás István ev ref mozdonyvezető fia gyermekaszály [...] Egy trombita tit­kaiból Elb Kincs Istvántól 3 képpel Béka egér harc [...] Vargha Dezső től III Dr Bozóky Alajos Magyar katholikus egyházi jog [...]
4. 1906-08-05 / 31. szám
[...] Az én anyósom Irta Nádler István A gyöngébb szívűek vigasztalására előre [...] megismerkedjem holnapi utazó­társaimmal Petheli és Bozóky urakat ismeri szó­lítom meg a [...] és népboldogitók táborá­hoz csatlakozott Szent István keresztény országa ellen tör s [...]
5. 1908-12-20 / 51. szám
[...] Mihály A föld angyala Füzesséry István Kerub Holba Róbert Szeráf Bábirák [...] bojtár Károlyi Lajos Pásztorfiú Kincses István Lucifer Biró Gyula Démon Német [...] főnöknő kérelmére és P Soós István karmelita rendi magyarországi tartományfőnök ajánlatára [...] László dr Eger 3 kor Bozóky Béla gyűjtése Soltvadkert 6 kor [...]
6. 1910-06-05 / 23. szám
[...] jelöltek érdekében működött Főegyházmegyei hirek Bozóky Géza a budapesti vörös kereszt [...] beszéd van melyet P Faludi István nagyszom­bati jezsuita páter tart Vegyünk [...] látogató közönség épúgy mint Szent István napkor az államvasutakon kedvezményes jegyekkel [...] szintén ve­lök tartott Leszavaztak Adamcsa István gyolcsos Agatsin Gyula bencéstanár Babura [...]
7. 1910-08-28 / 35. szám
[...] Doby Vince kiérd plébános és Bozóky Géza sz széki tanácsos A [...] Sándor ferencvárosi plébános dr Csárszky István pápai kamarás hercegprimási titkár Tálos [...]
8. 1913-12-07 / 49. szám
[...] ára 10 korona a Szent István Társulat rendes tagjai azonban tagilletményül [...] tarthat számot Decemberi száma vezető­cikkében Bozóky Alajos dr befejezi intuitiv tanul­mányát [...]
9. 1925-05-20 / 39. szám
[...] Homor Imre Felelős szerkesztő Gábriel István Kéziratok ós előfizetések Kossuth Lajos­utca [...] Esztergoménak is értékes munkatársa volt Bozóky Mihályról a XVIII század hírneves [...] fogadtatnak Orvosi hir Dr Urbán István fogor­vos Olaszországból visszaérkezett ren­delését újból [...]
10. 1931-03-04 / 25. szám
[...] meg Előadás Jeruzsálemről vetí­tett képekkel Bozóky Gyula ve­zérkari ezredes márc 5 [...] az érelmmesct éil A Szent István lövészegylet megkezdte szereplését Kedvező auspiciumok [...] Move E S E Szent István lövészcsapata a mű­egyetemi F C [...] közgyű­lését melyre a Move Szent István lövészcsapat tagjait ezúttal hívja még [...]
11. 1931-03-08 / 27. szám
[...] van ára sőt egyes Stefanek István és neje Pásztor Bor­mezőgazdasági terményekben [...] János és társaitól meg­vett Kovács István és neje Holop Erzsébet kenderesi [...] Jánosné és társaitól megvett Jódobronya István és neje Cserép Erzsébet kistódűlői [...] u 5 órai kezdettel v Bozóky Gyula vezér­kari ezredes tartott ott [...]
12. 1931-08-23 / 92. szám
[...] pécsi egyetemi tanári kar nevében Bozóky Géza dr rektor mondott üdvözlő [...] kikapcsolni Pécs város nevében Makay Ist­ván helyettes polgármester köszön­tötte az egyházfőt [...] a győri országos uszó­kongresszuson Szent István napján sportünnepe volt Győr városának [...]
13. 1932-08-26 / 92. szám
[...] Dorogon A do­rogi Lányászok Szent István napján nagy ünnepséggel tartották meg [...] vezetésével míg a har­moniumkiséretet Béres István teo­lógiai tanár látta el A [...] Béla Ötvös Lajos orsz képviselő Bozóky Gyula ezredes Czikann Zichy Móric [...] a hazafias vallásos egye­sület Szent István Szent Gellért kultuszórát Az indítványok [...]
14. 1890-07-31 / 61.szám
[...] számadása vizsgálatáról 22 Dr Földváry István tiszti fő­ügyész jelentései a A [...] évre bérbevétele tárgyában c A Bozóky árvák által a városi árvatár [...]
15. 1899-08-13 / 65.szám
[...] példát A bátorkeszi vásárról Lengyel István bátorkeszi lakos az ottani vásá­ron [...] magánjog II Pandektákat tartalmazza dr Bozoky Alajostól A pan­dekta jog igen [...] katholikus egyházi jog irta dr Bozóky Alajos Az egyházi jog azon [...]
16. 1901-09-26 / 77.szám
[...] O A köbölkúti kerületből Kobek Ist­ván képviselőjelölt mint sajnálattal értesü­lünk az [...] párt végrehajtó bizotsá­gáuak Bátorkeszin Kobek István ujboli jelöltelését örömmel veszem tudomá­sul [...] Szölgyémi Gyula eszter­gomi tanitó 5 Bozóky Mihály emlékezete tartja Karácsonyi Béla [...] tanerőket Bárdos Gyulát és Kovács Istvánt Kaán János volt rajztanárnak pedig [...]
17. 1911-07-16 / 55.szám
[...] legények legbicskásabbjai a hires Bábszky István és Fe­rencz Lőrincz Mihály Páva István Gerendás Ferencz Gruber István és Zsák Mihály ittak ott [...] Zoltán az orosz festőmüvészetet dr Bozóky Dezső tengerész orvos Makkaóból közöl [...]
18. 1913 / 59. szám
[...] szentbenedeken midőn ősét báró Koháry Istvánt a lévai hőst uj sír­boltba [...] immár ország­szerte hires esztergomi Szent István ünnepséget nívóssá az ő lángbuz [...] Szelepchényi 1675 Náray Gy 1695 Bozóky Mihály 1797 és Kovács Márk [...]
19. 1927-07-31 / 60.szám
[...] Rott Nándor veszprémi Hanauer Á István váci Virág Ferenc pécsi me­gyéspüspök [...] Nemzeti Szövet­ségének országos elnöke Raskó Ist­ván kúriai biró és neje a [...] itif a magyarországi törökök főpapja Bózóky Kálmán Magyari Géza Steiner József [...] képviselők Wagner Manó kor­mányfőtanácsos Madarász István Bednarz Róbert Schlager Árpád Val­nicsek [...]
20. 1931-02-26 / 17.szám
[...] díszközgyűlés és kulturest keretében Hász István dr tábori püspök ün­nepi beszédében [...] Patrona Hungária kápolnabizottság nevében pedig Bozóky Gyula ezre­des mondott beszédet mely [...] nagyszabású kormány­zati programúiban amelyet Bethlen István gróf miniszterelnök az Egysé­gespárt első [...]
21. 1931-03-01 / 18.szám
[...] egyház régi szokásairól dr Záborszky István theologíai tanár pedig az orosz [...] nyert Előadás Jeruzsálemről vetített képekkel Bozóky Gyula vezérkari ezredes március 5 [...] is uta­lunk az Esztergomi Szent István Naptár idei évfolyamában dr Tóth [...]
22. 1931-06-28 / 52.szám
[...] államrendőr­ségi s fogalmazó leánya Vig István rk szénbányász fia Hor­váth Máté [...] alá ivét MMHI Csirketolvaj Hajdú István ny hercegprimási jószágigazgató zamárd­hegyi villájában [...] Hogyan lesz valakiből tudós John Bozoky a Magyar származású amerikai tudós [...] képeslap uj száma Tüz Meszes István Árok u 8 számú ház [...]
23. 1933-05-14 / 38.szám
[...] meg a főapátot Másnap Breyer István dr felszen­telt püspöknél tett látogatást [...] Károlyt a külsőferencvárosba káplánná Szelényi Istvánt krisztinavárosi káplánná és Pulay Istvánt józsefvárosi káplánná nevezte ki a [...] az Esztergom cimű lapnál Gábriel István az Eszter­gom felelősszerkesztője ezentúl mint [...] XVII sz b Csodákkal tündöklő Bozóky 1897 c Isten hazánkért Naray [...]
24. 1933-06-04 / 44.szám
[...] és gondos munkájáról is Reviczky István főbíró kérelme Reviczky István komáromi főbiró azt a kérelmet [...] 5 Jöjj el Jézus nép­ének Bozóky gyűjteményéből 1797 6 Baini Tanis [...] Eljegyzés Kubányi Klárát el­jegyezte Kiss István dr Minden külön értesítés helyett [...]
25. 1934-02-11 / 12.szám
[...] látomási misekép melyet Brey er István dr püspök áldott meg a [...] za­rándoklásokkal teszik bensőségessé A Szent István novecentennáriumra tervezett szentföldi zarándoklásukhoz az [...] veszik az esztergomi irókon kivül Bozóky Gyula v k ezredes Osztge [...] 1 kg dara dr Csárszky István 2 kg cu­kor 2 kg [...]
26. 1935-11-07 / 87.szám
[...] Lajos szobrászművész kiváló alkotását Szent István és Szent Imrét ábrázoló domborművet a Szent István bencés gimnáziumnak melyet hétfőn a [...] szöveggel Szent Gellért ki Szent István megbízásából írtad az Intelmeket szorgalmazz [...] azonban mint adminisztrátor vezeti plébániáját Bozóky Géza január el­sejével vonul nyugalomba [...]
27. 1936-04-19 / 32.szám
[...] e 11 órakor a Szent István Fürdő Szálló nagytermében D ti [...] Zoltán ny államtitkár ifj Balogh István orszgy képv ifj dr Meskó [...] Szemere Béla igazgató főorvos dr Bozóky Lajos ny főszolgabíró Hlétky Gyula [...] Árpád fő kerületi főtitkár Polacsek István városi képviselő A Virágos Esztergomé­mozgalom [...]
28. 1936-04-23 / 33.szám
[...] orszgy képviselő is Szentgyörgymezőn Nád­ler István pápai kamarás tanítónő képző intézeti [...] Imre plébános is felszólaltak Ács István ismertette a városrész pana­szait az [...] követel a Nemzeti Szocializmus Dr Bozóky Lajos kéri hogy tá­mogassák ezt [...] né­pet különben elveszik Végül Polacsek István szólt a választókhoz kérte támogatásukat [...]
29. 1937-09-23 / 75.szám
[...] Budapest felé Hivatalátvétel Vitéz Szabó Ist­ván kir tanfelügyelő nyári szabad­ságának lejártával [...] Az OSztGE az itteni Szent István ünnepséggel kapcsolat­ban szeptember 26 án [...] Szent Gellért szállóban Ünnepi szónok Bozóky Gyula vk alezredes de beszélni [...]
30. 1938 / 19. szám
[...] Mayer Lajos Bartus György Vodicska István Erős Kálmán Trex ler Lajos [...] rendes gyűlést tart a Szent István iskolában melyre a tagokat szeretettel [...] Endre prelátus kanonok hercegprimósi iro­daigazgató Bozóky Gyula ny ezredes iró dr [...] orszómok Mészáros Trudi és Lahucsky István k ringő fantáziákat S ávai [...]
31. 1938 / 21. szám
[...] ellenkezőt Dr Hamvas Endre után Bozóky Gyula ny ezredes tartott igen [...] Egy plébános tragikus halála Torna István ny muzslai plébános szentszáki tanácsos [...] éves korában Érsekújváron meghalt Torna István a magyar katolikus irodalom úttörői­nek [...] emiatt vonult nyuga omba Torna Istvánt csütörtökön temették el Érsek­újváron nagy [...]
32. 1990. nyár / 12-13. szám
[...] összevonták az államosított bencés Szent Ist­ván Gimnáziummal s mint I Ist­ván Gimnázium folytatta műkö­dését Bánomyné Kovács [...] élt írók között számon tartják Bozóky Mihályt aki élete nagyobb részét [...] hogy az 1000 év karácso­nyán Istvánt Esztergomban a magyarok királyává koronázták [...] a véletlen találkozásnak kö­szönhető hogy István király nem kisebb feladatra kérte [...]
33. 1995-03-16 / 11. szám
[...] házasságkötésének köszönhető Az esztergomi Terényi Istvánnak a Splény regiment huszárkapitányának lányát [...] a Szent Lőrinc ut­cában Kéméndy István házát 472 Ft­ért melyet átépítettek [...] bajba­jutottakon két esztergomi révész Repka István Ferenc bátya és Koncsek Gyula [...] és a község nótáriusa jegyzője Bo­zóky Mihály jelenlétében bonyolítot­ták le Bozóky írta meg a szerződést A [...]
34. 1996-05-09 / 19. szám
[...] 7 20 óra között Tóth István emléksportnap judó verseny az esztergomi Szabadidőközpontban 15 óra Bozóky Mihály emléktábláját avatják föl a [...] 2 között Május 10 Szent István gyógyszertár Bajcsy Zs u 11 [...] 25 Május 20 24 Szent István gyógyszertár Bajcsy Zs u 11 [...]
35. 1996-06-20 / 25. szám
[...] án vette fel az is­kola Bozóky nevét A helyes megfejtők között [...] Szent Teréz templom 4 Gál István ltp Bárdos László Gimnázium Kossuth [...]
36. 2001-05-31 / 22. szám
[...] is üdvözölte az egybe­gyűlteket Szent István városában az ország első fővárosában [...] Kulturális Örökség Mi­nisztériuma képviseletében Ecsedy István helyettes államtitkár tájékoz­tatást adott arról [...] álta­lános iskolai kategóriában a pilisma­rón Bozóky Mihály Altalános Iskola tanulói 4 [...]
37. 2001-12-20 / 50-52. szám
[...] is üdvözölte az egybe­gyűlteket Szent István városában az ország első fővárosában [...] Kulturális Örökség Mi­nisztériuma képviseletében Ecsedy István helyettes államtitkár tájékoz­tatást adott arról [...] álta­lános iskolai kategóriában a pilisma­rón Bozóky Mihály Altalános Iskola tanulói 4 [...]
38. 2004-01-22 / 3. szám
[...] oktatás civil szervezetek Dr HORVÁTH ISTVÁN közgyűjtemények helytörténet évfordulók KAPOSI ENDRE [...] Megyei napilap Szatmárnémeti Főszerkesztő Veres István Tragédia a sakkmérkőzésen Az Esztergomi [...] ellen A Burghardt József Horváth István Meixner Ferenc Kovács Géza Malatinszky [...] Ennek elismerméseként az MLSz ré­széről Bozóky Imre elnök Berzi Sándor főtitkár [...]
39. 2004-10-28 / 43-44. szám
[...] Rt elnök vezérigazgatója valamint dr Bozóky Imre a Ma­gyar Labdarúgó Szövetség [...] nem túlzás a minősítés Baranya István esztergom kertvárosi iskolaigaz­gató az MLSZ [...] rendezvény je­lentőségéről majd őt dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke követte [...] Négy kategóriában hirdetett versenyt Lázár István elnök melynek fő támogatója a [...] Megyei napilap Szatmárnémeti Főszerkesztő Veres István
40. 2005-04-14 / 15. szám
[...] és a Vármúzeum közötti Szent István téren Ugyanitt néhány a fénytan [...] körzeti versenyét Győzött a pilismarót Bozóky iskola meg­előzve a Szent István Gimnáziu­mot valamint a Babits és [...] oktatás civil szervezetek Dr HORVÁTH ISTVÁN közgyűjtemények helytörténet évfordulók KAPOSI ENDRE [...] Megyei napilap Szatmárnémeti Főszerkesztő Veres István
41. 2003-10-16 / 32. szám
[...] semmi Sőt 1 Azzal hogy Bozóky Imre az MLSZ elnö­ke marad [...] M 5 60 kg Zsifkovics István 3 hely 100 kg Jezsik [...]
42. 2004-10-20 / 208. szám
[...] A sportösszejövetelen ott lesz Bara­nya István a Komárom Esztergom me­gyei instruktor Hernádi Zsolt a MÓL vezérigazgatója Bozóky Imre MLSZ elnök és Mezev [...]
43. 2004-10-21 / 209. szám
[...] labdarúgó után­pótlás gondjait hivatott megoldani Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...] kö­szöntötte Meggyes Tamás polgármes­ter Szent István városának önkor mányzata a tavalyi [...]
44. 2004-10-21 / 209. szám
[...] Folytatás az I oldalról Baranya István instruktor az Iskolai Labdarúgó Program [...] a Magyar Labdarúgó Szövetség részéről Bozóky Imre elnököt Ebedli Ferenc utánpótlás [...] Pál Esztergom alpol­gármester köszöntője után Bozóky Imre kapott szót Történelmi helyen [...] beszédét az elnök vezérigazgató Kecskés István az OTP ügyvezető igazgató helyettese [...]
45. 2004-10-29 / 214. szám
[...] küldték a segélyküldeményt Magyarországra Mácsady István pobedényi plébános aki 1952 ben [...] 81 születésnapját az idén elhunyt Bozóky Éva Donáth Ferencné újságíró tanár [...] orgonaművésszel interjú Tóth Tamással Fekete István és neje a Féja Géza [...] csütörtöki ism benne benne Szent István Patika szentelése Magyarok Európában Magyarok [...]
46. 2004-11-06 / 220. szám
[...] falusi futballpályán az MLSZ nevé­ben Bozóky Imre elnök és Berzi Sán­dor [...] Cibona Zagreb és a Német Ist­vánnal felálló lengyel Prokom Trefel egyaránt [...]
47. 2005-01-12 / 7. szám
[...] mell 1 hely Orbán Anna Ist­ván lány mell 2 hely Béták [...] hát 1 hely Orbán Anna István lány hát 2 hely Nagy [...] A Szakmai Napokon ott volt Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...] a válogatott 2004 es teljesítményét Bozóky Imre is köszöntötte az edzőket [...]
48. 2005-01-15 / 10. szám
[...] Szakmai Napok esztergomi szemmel Baranya István nyíltan beszélt a Mészöly kontra [...] ügyről Ottavio Bianchi és Baranya István LABDARÚGÁS Egy héttel ezelőtt a [...] programja volt Január 7 én Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövet­ség [...] másik dolog Esztergommal kapcsolatban amelyet Bozóky Imre említett Előrehaladott tárgyalások van­nak [...]
49. 2005-02-17 / 33. szám
[...] Béli János Kugler Dániel Matetics István Takács Ákos Schmikli Zsolt Vörös [...] Viktória valamint Csábi Bettina is Bozóky és Szieben az MLSZ elnökjelöltjei [...] négy és fél éve irányító Bozóky Imre pá­lyázik az MLSZ vezetői [...] 253 an tették le voksukat Bozóky mellett míg Sziebent 17 en [...]
50. 2005-02-25 / 39. szám
[...] és Fábiánná Gy Lívia a Bozóky Mihály Általános Iskola igazgatója lesz [...] Magyarországon LAP SZ ÉL Gulya István Ut és útilapu Kedves növényem [...] még szerdán kategorikusan elutasítot­tak Jakab István a demonstráció ve­zetője közölte egyelőre [...]

 

  • 1
  • 2